Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 dla przedsiębiorców na inwestycje innowacyjne 1 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska i jej Fundusze dysponuje własnym budżetem ze środków państw członkowskich, budżet tworzą dochody pochodzące z państw członkowskich (poziom 1% dochodu narodowego brutto UE), budżet unijny różni się od krajowego – ma charakter inwestycyjny, określenie wielkości i sposobu rozdzielania budżetu należy do Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego, za wykorzystanie budżetu odpowiada Komisja Europejska i państwa członkowskie UE, do których znaczna część wraca w postaci dotacji, czyli Funduszy Europejskich, budżet roczny ustalany przez długoterminowe plany finansowe (perspektywa finansowa UE), perspektywa finansowa – plan wydatków określający minimalne i maksymalne kwoty (tzw. pułapy), które UE może wydatkować w poszczególnych obszarach w przeciągu 7 lat.

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Jaki jest cel Funduszy Europejskich? Wspólnym celem Funduszy Europejskich jest wzmocnienie UE w wymiarze:  gospodarczym  społecznym  obywatelskim Aktywna polityka rozwoju regionalnego (polityka spójności lub strukturalna) prowadzi do: niwelowania różnic w rozwoju krajów i regionów wzrostu konkurencyjności całej UE na globalnym rynku

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Podział środków finansowych UE na kraje członkowskie Główne kryterium podziału środków finansowych UE na poszczególne państwa członkowskie – poziom dochodu narodowego brutto (DNM) na mieszkańca. Trzy kategorie regionów: 1. Regiony mniej rozwinięte (mniej niż 75% średniej unijnej DNM): Estonia, Łotwa, Litwa, Polska bez województwa mazowieckiego, Czechy bez Pragi, Słowacja, Węgry bez rejonu Kozep, Rumunia bez Bukaresztu, Bułgaria, znaczna część Grecji, południowe Włochy z Sycylią, Malta, Portugalia bez Lizbony i Algavre, Hiszpania bez Extremadui oraz zachodnia część Wielkiej Brytanii. 1.Regiony w okresie przejściowym – regiony, gdzie poziom DNM jest w graniach 75-90%. 2.Region rozwinięty – Region gdzie DNM przekracza ponad 90% (m.in. województwo mazowieckie)

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

6 Podział funduszy unijnych na kraje członkowskie Łączna kwota przeznaczona na politykę regionalną przekroczy 351 mld euro

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 7 Strategia Europa 2020 Trzy główne priorytety:  Rozwój inteligentny - zwiększenie roli wiedzy, innowacji, kształcenia i technologii cyfrowych.  Rozwój zrównoważony - bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności.  Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - zwiększenie aktywności zawodowej społeczeństw UE, podnoszenie kwalifikacji obywateli oraz walka z ubóstwem. Przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r.

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Pięć głównych funduszy wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii zgodnie z celami strategii Europa 2020. Są to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom. Europejski Fundusz Społeczny - głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Fundusz Spójności - jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - fundusz ten zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich. Europejski Fundusz Morski i Rybacki - fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Fundusze Strukturalne Polityka Spójności Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI)

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 11 Rozporządzenie UE tzw. „Ogólne” - wspólne przepisy dotyczące wszystkich pięciu funduszy Rozporządzenia UE „szczegółowe” dotyczące każdego z powyższych funduszy Akty delegowane i wykonawcze Komisji Europejskiej Rozporządzenie „Ogólne” oraz rozporządzenia „szczegółowe” zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę UE 17 grudnia 2013 r. (wyjątek: rozporządzenie EFMiR przyjęte 15 maja 2014 r.)

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne Obszary wsparcia EFSI: 1.Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Priorytet Inwestycyjny 1a. (EFRR) Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy. Priorytet 1b. (EFRR) Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu. 2.Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informa- cyjno-komunikacyjnych.

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 3.Wzmacnianie konkrecyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. Priorytet 3a. (EFRR) Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. Priorytet 3b. (EFRR) Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia. Priorytet 3c. (EFRR) Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. 6.Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepusto- wości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 8.Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 9.Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 10.Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 11.Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych zainteresowa- nych stron oraz sprawności administracji.

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

16 Z jakich Programów możemy korzystać?

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 W jakich Programach wsparcie dla przedsiębiorców na innowacje? Inteligentny Rozwój (program krajowy) Wpłynie na innowacyjność kraju, podniesie jakość badań naukowych, rozwój nowych technologii oraz poprawi współpracę nauki z gospodarką. Programy Regionalne – 16 programów w 16 województwach W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy polityki spójności. Regiony będą mogły przeznaczyć środki na cele, które wskazały w swoich strategiach rozwoju, m.in. na przedsiębiorczość, edukację, technologie informacyjno-komunikacyjne, infrastrukturę ochrony środowiska, energetyki i transportu.

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 programy Komisji Europejskiej dające dodatkowe wsparcie: Program Horyzont 2020 ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp. (80 mld euro) Program COSME ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał (2,3 mld euro)

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 8,6 mld euro

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Działanie ukierunkowane jest na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie rozwoju przedsięwzięć z sektora nauki w fazie seed - BRIdge Alfa Poddziałanie 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo- rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych technologii. Finansowanie obejmuje koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz inne koszty, związane z przygotowaniem wyników prac B+R do wdrożenia oraz oceną potencjału komercyjnego projektu. BRIdge Alfa – utworzone zostaną wehikuły inwestycyjne, których celem będzie wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów, pochodzących głównie ze środowiska jednostek naukowych w Polsce. Wehikuły inwestycyjne będą weryfikować racjonalność pomysłów na projekt B+R we wczesnej fazie rozwoju (seed). BRIdge VC – utworzenie instrumentu finansowego VC. Przewiduje się dokonywanie koinwestycji ze środków pozostających w dyspozycji podmiotu publicznego, zasilonego środkami POIR, oraz funduszy typu venture capital (krajowych i zagranicznych), które będą wspólnie angażować środki na wejścia kapitałowe w innowacyjne przedsiębiorstwa realizujące projekty B+R i komercjalizujące ich wyniki. Poprzez zastosowanie takiego rozwią- zania środki publiczne przyjmują charakter wsparcia zwrotnego i na zasadzie koinwestycji wykorzystywane będą do generowania nakładów prywatnych na finansowanie działalności B+R.

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Oś priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Działanie 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii Wsparcie w ramach instrumentu kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej wiedzy technicznej oraz realizacją inwestycji rozwojowej opartej o implementację pozyskanej technologii. Celem instrumentu jest wykorzystanie formuły otwartych innowacji (open innovation) dla podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, a także stworzenie efektywnego (łączącego kapitał prywatny z publicznym) modelu finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. W ramach instrumentu stworzony zostanie bank technologii zbudowany z patentów oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, pozyskanej z zasobów przedsiębiorstw, w szczególności spoza sektora MSP. Dodatkowo przewiduje się stworzenie instrumentu finansowego, który zapewni finansowanie inwestycji rozwojowych polegających na wdrożeniu pozyskanego rozwiązania.

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – wsparcie obejmie usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MSP. Usługi te będą dostosowane do potrzeb odbiorców (charakter popytowy) oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do powstawania innowacji (od badań do komercjalizacji). Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – wsparcie Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) w zakresie internacjonalizacji oraz rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Działania tego typu obejmować mogą wsparcie usług doradczych związanych z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie. Możliwe jest także wspieranie ekspansji międzynarodowej klastra związanej ze zwiększaniem internacjonalizacji jego działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, marketingiem, brandingiem, sieciowaniem krajowym i międzynarodowym.

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ochrona własności przemysłowej - wsparciem będą objęte projekty związane z ochroną własności intelektualnej. Wsparcie służy pokryciu kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego (z wyłączeniem zgłoszenia dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej, a także prowadzeniem analiz czystości patentowej (freedom-to-operate), które są niezbędnym elementem skutecznej komercjalizacji technologii. Wsparcie obejmuje również działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących obrony praw własności przemysłowej prowadzonych przed właściwymi organami administracyjnymi. Ponadto finansowanie kierowane jest na działania o charakterze systemowym, prowadzone przez Urząd Patentowy RP, związane z kształtowaniem praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności przemysłowej i profesjonalizacją usług UP.

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB opracowanie i testowanie nowych instrumentów służących wsparciu: innowacyjności przedsiębiorstw, współpracy nauki z biznesem, w obszarze B+R+I, animacji współpracy między przedsiębiorstwami, nauką, otoczeniem biznesu i administracją publiczną, poprzez realizację np. przedkomercyjnych zamówień publicznych (gdy instytucje publiczne zgłaszają zapotrzebowanie na rozwiązanie, które nie zostało dotychczas opracowane) oraz zamówień innowacyjnych (dotyczących produktów lub usług, które nie są jeszcze dostępne na zasadach komercyjnych); Poddziałanie 2.4.2 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji monitorowanie realizacji strategii krajowej inteligentnej specjalizacji, obejmujące m.in. ciągłe prowadzenie procesu przedsiębiorczego odkrywania, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące inteligentnej specjalizacji, wykorzystanie narzędzi informatycznych do monitoringu.

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

27 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poddziałanie 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter Instrument będzie się składał z komplementarnej ścieżki wsparcia start-upów przez fundusze seed capital. Instrument ma dostarczyć kapitału pomysłodawcom lub początkującym przedsiębiorcom w zamian za udziały/akcje w spółce utworzonej w celu komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania, posiadający doświadczenie w realizacji niepublicznych inwestycji kapitałowych w spółki znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju oraz zapewniający odpowiednie wsparcie Zespołu zarządzającego podmiotem. Poddziałanie 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – BizNest Celem instrumentu będzie aktywizacja rynku inwestorów prywatnych oraz odpowiednie dokapitalizowanie innowacyjnych startupów przez wsparcie kapitałowe najbardziej obiecujących projektów, spółek przy zastosowaniu grupowego (syndykatowego) modelu inwestowania aniołów biznesu.

28 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poddziałanie 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji Pożyczki udzielane będą na: 1. uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje przychodów, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek; lub 2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług. Poddziałanie 3.1.4 KOFFI - Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock Wsparcie w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym.

29 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Wsparcie kierowane będzie dla MSP na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu; przedmiotem inwestycji jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych lub niepatentowanej wiedzy technicznej; proces wdrożenia nowej technologii ma prowadzić do wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych towarów procesów bądź usług; wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), które będą niezbędne do wdrożenia danej technologii; projekty będą finansowane z kredytu bankowego (przy min. 25% udziale własnym), który zostanie częściowo spłacony ze środków publicznych w formie tzw. premii technologicznej;

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poddziałanie 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Fundusz gwarancyjny będzie zapewniał gwarancje dla banków kredytujących nakłady związane z wdrożeniem wyników prac B+R. Gwarancje będą miały za zadanie przejęcie części ryzyka związanego z realizacją innowacyjnego projektu, aby projekty te mogły uzyskać finansowanie kredytowe.

31 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Finansowanie będzie obejmowało następujące typy projektów: programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym; świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów). Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne finansowanie nawiązywania kontaktów o charakterze gospodarczym i technologicznym, których celem będzie wprowadzenie wysoko innowacyjnych produktów, usług lub technologii na rynki wybranych krajów. Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL finansowanie promocji polskiej gospodarki przez wybrane branże oraz w ramach najważniejszych imprez gospodarczych i promocyjnych (typu EXPO, ważne targi itd.).

32 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

33 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 1.1.2 Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne Działanie 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy

34 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe Działanie 2.2 Inwestycje profilowane Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 2.2.2 Inwestycje profilowane – wsparcie pozadotacyjne Działanie 2.3 Aktywność eksportowa Działanie 2.4 Otoczenie biznesu Działanie 2.5 Inwestorzy zewnętrzni Oś Priorytetowa II. Przedsiębiorstwa

35 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie inteligentnych specjalizacji (IS) – oznacza, że środki publiczne w UE w sposób szczególny kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów czy dziedzin gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin gospodarki dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Wsparcie IS skierowane będzie głównie na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i prac badawczo-rozwojowych, wzmacniających potencjał wybranej specjalizacji. Wsparcie publiczne dla wybranych IS ma na celu budowanie przewag konkurencyjnych regionów UE w oparciu o specyficzne potencjały ich gospodarek. W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces definiowania IS. Są one zgłaszane w trybie konkursowym przez zainteresowane środowiska gospodarcze i naukowe, zaś władze regionalne wybierają spośród zgłoszonych te o największym potencjale rozwojowym. Ważne zasady finansowania projektów przedsiębiorców

36 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z wybranymi przez Zarząd Województwa 4 obszarami (Inteligentnymi Specjalizacjami) zostały podpisane Porozumienia na rzecz IS jako efekt przeprowadzonych negocjacji, uzgodnione w ww. Porozumieniach przedsięwzięcia będą stanowiły szereg wielowymia- rowych działań prowadzących do wzmocnienia ich potencjału i poprawy pozycji konkurencyjnej, przedsięwzięcia flagowe będą traktowane priorytetowo w dostępie do finanso- wania w ramach tych instrumentów finansowych, którymi będzie dysponował ZWP, w szczególności w ramach RPO WP 2014-2020

37 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Inteligentne Specjalizacja Pomorza Zatwierdzone przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 9 kwietnia 2015 r. ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne; ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zuży- ciu energii i paliw; ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

38 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ISP 1 – TECHNOLOGIE OFF-SHORE I PORTOWO-LOGISTYCZNE a)specjalistyczne pojazdy, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim; b)urządzenia i systemy podwodne; c)technologie transportowo-logistyczne w portach i na ich zapleczu; d)technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich, portowych i przyportowych; e)urządzenia i systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w strefie przybrzeżnej; f)nowe sposoby użytkowania zasobów morza. ISP 2 – TECHNOLOGIE INTERAKTYWNE W ŚRODOWISKU NASYCONYM INFORMACYJNIE a)multimodalne interfejsy człowiek-maszyna; b)systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy; c)przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury obliczeniowe.

39 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ISP 3 – TECHNOLOGIE EKOEFEKTYWNE W PRODUKCJI, PRZESYLE, DYSTRYBUCJI I ZUŻYCIU ENERGI I PALIW a)zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w budownictwie i transporcie; b)odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka; c)smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii; d)magazynowanie energii; e)pojazdy o napędzie alternatywnym; f)poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych; g)biokomponenty i biopaliwa; h)energetyczne wykorzystanie odpadów. ISP 4 – TECHNOLOGIE MEDYCZNE W ZAKRESIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I OKRESU STARZENIA SIĘ a)kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii; b)systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

40 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Krajowe Inteligentne Specjalizacje ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 1.Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2.Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3.Wytwarzanie produktów leczniczych BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA 4.Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego 5.Żywność wysokiej jakości 6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 7.Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8.Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9.Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

41 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 10.Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 11.Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 12.Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PRCESY PRZESYŁOWE 13.Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 14.Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 15.Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 16.Elektronika oparta na polimerach przewodzących 17.Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 18.Optoelektroniczne systemy i materiały 19.Inteligentne technologie kreacyjne

42 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 42 Szersze zastosowanie instrumentów finansowych – np. preferencyjnych pożyczek, kredytów i poręczeń, ale także instrumentów kapitałowych typu seed capital, venture capital. Stosowane będą także formy mieszane, typu kredyt technologiczny (preferencyjna pożyczka z elementem umorzenia części kapitału kredytu). Szczegółowe zasady, alokacja i zakres wykorzystania instrumentów finansowych będą oparte na ocenie ex-ante zrealizowanej zgodnie z artykułem 37 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego

43 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Formy wsparcia Refundacja – czyli zwrot części poniesionych, udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych, które zostały wcześniej sfinansowane przez beneficjenta z jego środków własnych; Wymogiem koniecznym do spełnienia w celu zrefundowania wydatków na rzecz beneficjenta będzie pozytywnie i całkowicie zweryfikowany wniosek o płatność zarówno w części finansowej, jak i części dotyczącej przebiegu realizacji projektu.

44 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Zaliczka - przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki, przy czym pozostała część dofinansowania będzie stanowić refundację poniesionych, udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych, sfinanso-wanych ze środków własnych beneficjenta; Warunkiem udzielenia zaliczki będzie złożenie przez beneficjenta w odpowiednim terminie przed planowanym wykorzystaniem zaliczki wniosku o zaliczkę, którą następnie beneficjent jest zobowiązany prawidłowo wydatkować oraz rozliczyć we wniosku o płatność w terminie określonym w umowie/decyzji o dofinansowaniu.

45 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Pojęcie pomocy publicznej: Art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: „Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”. Pomoc publiczna w projektach badawczo-rozwojowych

46 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Pomoc publiczna (pomoc państwa) to wsparcie udzielane przedsię- biorstwu (w rozumieniu prawa UE) w jakiejkolwiek formie, które: udzielane jest przedsiębiorstwu przez państwo lub ze źródeł państwowych, powoduje uzyskanie przez przedsiębiorstwo przysporzenia na warun- kach korzystniejszych od rynkowych, ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsię- biorstwa albo produkcję określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

47 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Reguła: Zakaz udzielania pomocy publicznej przed zgodą Komisji Europejskiej, wyrażoną w formie decyzji (art. 108 ust. 3 TFUE, art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 TFUE). Wyjątki: Pomoc de minimis, Niektóre przypadki rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, Pomoc zwolniona z obowiązku notyfikacji i uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie aktów prawa wtórnego.

48 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Pomoc podlegająca wyłączeniom blokowym: Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1). Rozporządzenie 651/2014 a krajowe programy pomocowe w formie rozporzą- dzeń ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

49 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Pomoc na badania, rozwój i innowacje (B+R+I) Art. 25 Rozporządzenia 651/2014. Krajowy program pomocowy: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). Pomocne w interpretacji: Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 198 z 27.06.2014 r., s. 1).

50 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Badanie wystąpienia efektu zachęty Art. 6 Rozporządzenia 651/2014: Zasada: beneficjent składa do podmiotu udzielającego pomocy pisemny wniosek o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. „Rozpoczęcie prac" oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć "rozpoczęcie prac" oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem (art. 2 pkt 23 Rozporządzenia 651/2014). Wyjątek : pomoc ad hoc dla dużych przedsiębiorstw. Pomoc ad hoc oznacza pomoc nieprzyznaną na podstawie programu pomocy.

51 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Co to jest organizacja prowadząca badania? Jest to podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników.

52 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Kiedy uznaje się, że organizacja badawcza nie prowadzi działalności gospodarczej (= nie występuje pomoc publiczna)? W zakresie działań polegających na: kształceniu mającym na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich; prowadzeniu niezależnej działalności badawczej i rozwojowej, mającej na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, w tym współpracy w zakresie badań i rozwoju; rozpowszechnianiu wyników badań, związanych z transferem wiedzy, jeżeli są one prowadzone przez organizację prowadzącą badania lub infrastrukturę badawczą (w tym przez ich działy lub jednostki zależne) albo wspólnie z innymi podmiotami tego typu lub w imieniu innych podmiotów tego typu, a wszelkie zyski z tych działań są reinwestowane w zasadniczą działalność organizacji prowadzących badania. Zlecenie wykonania odpowiednich usług stronom trzecim w drodze procedury otwartej pozostaje bez uszczerbku dla niegospodarczego charakteru takiej działalności.

53 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Podstawowe pojęcia: badania podstawowe – prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawiskach i obserwowalnych faktach bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W nomenklaturze Komisji Europejskiej: TRL 1. badania przemysłowe – badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. W nomenklaturze Komisji Europejskiej: TRL 2-4.

54 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 eksperymentalne prace rozwojowe – zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. W nomenklaturze Komisji Europejskiej: TRL 5-8.

55 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 opracowanie studium wykonalności – ocena i analiza potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.

56 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Koszty kwalifikowalne przypisuje się do konkretnej kategorii działalności badawczo-rozwojowej. Obejmują one: koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie; koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości;

57 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe; koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu; dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu w przypadku studium wykonalności – koszty jego realizacji.

58 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Maksymalne intensywności pomocy publicznej w ramach tego przeznaczenia wynoszą: 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych; 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych; 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

59 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Mogą one zostać zwiększone do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób: a) o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw; b) o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków: i.projekt zakłada skuteczną współpracę:  między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub  między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań; ii.wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

60 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „ Skuteczna współpraca” oznacza współpracę między co najmniej dwoma niezależnymi stronami w celu wymiany wiedzy lub technologii, lub służące osiągnięciu wspólnego celu opartego na podziale pracy, gdy strony wspólnie określają zakres wspólnego projektu, przyczyniają się do jego realizacji i wspólnie ponoszą ryzyko, jak również dzielą się wynikami. Jedna strona lub kilka stron mogą ponosić pełne koszty projektu i tym samym zwolnić inne strony z ich ryzyka finansowego. Badania w ramach umowy i świadczenie usług badawczych nie są uważane za formy współpracy.

61 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 W przypadku studiów wykonalności, maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, przy czym intensywność pomocy na studium wykonalności można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw.

62 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Należy także zwrócić uwagę, że z dokumentacji konkursowej mogą wynikać ograniczenia w możliwości uzyskania pomocy na poszcze- gólne kategorie projektów w ramach konkretnych działań, a także w ramach poszczególnych konkursów. Dla przykładu, w ramach RPO WP 2014-2020 zasadniczo nie będą wspierane badania podstawowe.

63 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środa z Funduszami dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google