Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witam na szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witam na szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy."— Zapis prezentacji:

1 Witam na szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2 Celem Naszego szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

3 Moduły szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Szkolenia bhp i profilaktyczna opieka medyczna Szkolenia bhp i profilaktyczna opieka medyczna Wypadki przy pracy Wypadki przy pracy Bezpieczeństwo jazdy Bezpieczeństwo jazdy Udzielanie pierwszej pomocy Udzielanie pierwszej pomocy Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

4 4 BHP? Po co to komu…? BHP? Po co to komu…? Świadomość i wysokie standardy w zakresie bhp świadczą o firmie, i są bezpośrednim odzwierciedleniem jej wartości i wyróżniają ja na rynku Problemy organizacyjne związane z zastąpieniem pracowników, którzy ulegli wypadkom przy pracy lub zrezygnowali z pracy w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy Pozwy sądowe przeciwko firmie oraz zwiększona liczba kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (w tym kary pieniężne) Koszty napraw autobusów/samochodów uszkodzonych podczas wypadków

5 Przepisy BHP wszelkie obowiązujące akty normatywne związane z bezpieczeństwa i higieną pracy Zasady BHP niezdefiniowane w prawie, reguły doświadczenia życiowego oraz wynikające z nauki i techniki Przepisy i zasady BHP

6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowane umowy międzynarodowe ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy rozporządzenia regulacje zawarte w układach zbiorowych pracy, Polskie Normy, akty prawa miejscowego, regulaminy, procedury i instrukcje obowiązujące na terenie zakładu pracy Akty prawne w Polsce

7 Konstytucja RP artykuł 66: „każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy” artykuł 24: „praca znajduje się pod ochroną RP” Państwo prowadzi kontrolę i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy poprzez: Państwową Inspekcję Pracy Państwową Inspekcję Sanitarną Państwową Straż Pożarna Urząd Dozoru Technicznego Inspektorat Nadzoru Budowlanego Policje Inspekcje Ochrony Środowiska inne/branżowe Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) Nadzór i kontrola Państwa nad BHP

8 odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi Art. 207 Kodeksu pracy Pracodawca! Odpowiedzialność pracodawcy

9 Art. 304. § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Odpowiedzialność pracodawcy

10 Obowiązki pracodawcy Art 207 § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: 1)organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, 3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

11 Obowiązki pracodawcy 4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy, 5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych, 6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, 7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

12 A ponadto... Art. 207 1. § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, 2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1, 3) pracownikach wyznaczonych do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. § 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje: 1) imię i nazwisko, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

13 A ponadto... Art. 209 1. § 1. Pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 2) wyznaczyć pracowników do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

14 Obowiązki pracownika – Art 211 KP znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywać pracę zgodnie z tymi przepisami znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywać pracę zgodnie z tymi przepisami brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy

15 Obowiązki pracownika stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

16 Obowiązki pracownika Art. 304 1. Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

17 Prawa pracodawcy Pracodawca ma prawo ukarać pracownika za nie stosowanie się do przepisów i zasad BHP Pracodawca stosuje wobec pracowników kary porządkowe: upomnienie upomnienie naganę naganę karę pieniężną karę pieniężną Stosowanie innych kar porządkowych stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika

18 1. Powstrzymać się od wykonywania pracy (zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego) jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia pracownik może oddalić się z miejsca zagrożenia po uprzednim zawiadomieniu przełożonego. 2. Powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób Prawa pracownika

19 Ocena ryzyka zawodowego „Pracodawca jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”. (Art. 226 Kodeksu pracy) Ryzyko zawodowe, wg interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, rozumiane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Ryzyko zawodowe, wg interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, rozumiane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Należy podkreślić, że skutkiem zagrożeń zawodowych mogą być nie tylko wypadki przy pracy czy choroby zawodowe. Za zagrożenia uważa się również katastrofy (wybuchy, nadzwyczajne wpływy substancji toksycznych) i pożary powodujące zniszczenia środków pracy (materiałów, surowców). Należy podkreślić, że skutkiem zagrożeń zawodowych mogą być nie tylko wypadki przy pracy czy choroby zawodowe. Za zagrożenia uważa się również katastrofy (wybuchy, nadzwyczajne wpływy substancji toksycznych) i pożary powodujące zniszczenia środków pracy (materiałów, surowców). Ryzyko zawodowe mogą powodować zarówno źródła zewnętrzne (środowisko naturalne, niezamierzone zmiany w procesach technologicznych) jak i źródła wewnętrzne (wyposażenie techniczne zakładu, sposób użytkowania maszyn). Ryzyko zawodowe mogą powodować zarówno źródła zewnętrzne (środowisko naturalne, niezamierzone zmiany w procesach technologicznych) jak i źródła wewnętrzne (wyposażenie techniczne zakładu, sposób użytkowania maszyn).

20 Szkolenia bhp Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe: Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje: 1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej "instruktażem ogólnym"; 2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej "instruktażem stanowiskowym". Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku: Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

21 Szkolenia bhp Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają: 1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści; 2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych; 3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji; 4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby; 5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

22 Szkolenia bhp Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku. Pierwsze szkolenie okresowe musi odbyć się w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na zajmowanym stanowisku. Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która: przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego; Egzamin… Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia

23 Profilaktyczna opieka lekarska Podstawowym obowiązkiem pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest chronienie życia i zdrowia pracowników. W ramach tego obowiązku mieści się m.in. dopilnowanie, aby osoby przyjmowane do pracy oraz osoby już zatrudnione, poddawały się regularnie profilaktycznym badaniom lekarskim. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje badań: - wstępne - okresowe - kontrolne Wstępnym badaniom lekarskim podlegają wszyscy nowozatrudnieni pracownicy Pracownik podlega również okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku gdy niezdolny jest do pracy z powodu choroby dłużej niż 30 dni, podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

24 Profilaktyczna opieka lekarska Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracownik przeprowadza w miarę możliwości w godzinach pracy. Nie jest to jednak równoznaczne z udzieleniem pracownikowi całego dnia wolnego. Za czas niewykonywania w tym czasie pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Koszt badań lekarskich, a także inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, ponosi pracodawca z własnych środków.

25 Wypadki przy pracy

26 Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy jest to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć pozostające w związku z wykonywana pracą Przyczyna zewnętrzna Nagłość zdarzenia Związek z pracą Uraz lub śmierć

27 Wypadek przy pracy - warunki Nagłość zdarzenia Nagłość zdarzenia oznacza, że jest ono niespodziewane i nieoczekiwane. W przypadku wypadków przy pracy uważa się, że zdarzenie jest nagłe gdy trwa nie dłużej niż jedną zmianę roboczą Uraz lub śmierć Uraz to uszkodzenie tkanek ciała lub/i narządów człowieka w skutek działania czynników zewnętrznych (oparzenia, odmrożenia, złamania, skręcenia, amputacje, utrata słuchu, wzroku)

28 Wypadek przy pracy - warunki Przyczyna zewnętrzna Przyczyna powodująca uraz lub śmierć pracownika musi być pochodzenia zewnętrznego, nie wynikająca z przyczyn tkwiących wewnątrz organizmu Przykładami czynników zewnętrznych są:  porażenie prądem elektrycznym  uderzenie ruchoma lub ostrą częścią maszyny lub przemieszczającego się towaru/materiału  działania wysokiej lub niskiej temperatury  nadmierny wysiłek fizyczny  zatrucie się trującymi oparami  wypadek komunikacyjny

29 Wypadek przy pracy - warunki Związek z pracą  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,  w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

30 Wypadek przy pracy – wypadek ciężki Ciężki wypadek przy pracy to wypadek w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, powodujące:  utratę wzroku, słuchu, mowy, węchu,  całkowita lub częściową niezdolność do wykonywania pracy  chorobę psychiczną  trwałe zeszpecenie lub/i zniekształcenie części ciała  utratę części ciała  chorobę nieuleczalną lub zagrażającą życiu  inne uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia naruszający podstawowe funkcje życiowe

31 Wypadek przy pracy – wypadek zbiorowy i śmiertelny Zbiorowy wypadek przy pracy to wypadek w którym w wyniku tego samego zdarzenia (przyczyny zewnętrznej) uległy co najmniej dwie osoby Śmiertelny wypadek przy pracy to wypadek w wyniku którego poszkodowany zmarł na miejscu zdarzenia lub w okresie do nie przekraczającymi 6 miesięcy przy czym jego śmierć była wynikiem zdarzenia wypadkowego

32 Wypadek przy pracy – wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy to wypadek na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń, za zdarzenie takie uważa się wypadek któremu uległ pracownik:  w czasie podróży służbowej  podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony  przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe

33 Wypadek przy pracy – wypadek w drodze do lub z pracy/domu Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza

34 Droga… Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, drogę do miejsca lub z miejsca: - innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; - zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; - zwykłego spożywania posiłków; - odbywania nauki lub studiów.

35 Wypadek przy pracy – schemat postępowania Własne bezpieczeństwo Bezpieczeństwo osób przebywających w otoczeniu miejsca zdarzenia Bezpieczeństwo poszkodowanego Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu (wezwanie służb ratunkowych) Zgłosić wypadek pracodawcy zgodnie z obowiązująca w zakładzie pracy procedurą Wszczęcie przez pracodawcę procedury powypadkowej

36 Wypadek przy pracy – procedura powypadkowa Zabezpieczyć miejsce wypadku Zgłosić wypadek do inspektora pracy i prokuratury (wypadek ciężki, śmiertelny, zbiorowy) Powołać zespół powypadkowy Sporządzić protokół powypadkowy Przekazać protokół do podpisu pracodawcy Przekazać podpisany protokół poszkodowanemu

37 Wypadek przy pracy – protokół powypadkowy Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza nie później niż po 14 protokół powypadkowy. Okres ten może być przekroczony tylko w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny uniemożliwiającej dotrzymanie tego terminu. 14 dni Zespół powypadkowy zapoznaje poszkodowanego (lub jego rodzinę) z treścią protokołu powypadkowego przed przekazaniem go do podpisanie przez Pracodawcę. Zespół powypadkowy poucza poszkodowanego (lub jego rodzinę) o możliwości wniesienia uwag co do treści protokołu

38 Wypadek przy pracy – zatwierdzenie protokołu 5 dni Zespół powypadkowy przekazuje sporządzony protokół pracodawcy. Pracodawca podpisuje protokół niezwłocznie po jego otrzymaniu ale nie później niż w ciągu pięciu dni

39 Wypadek przy pracy – przekazanie protokołu Podpisany protokół powypadkowy Pracodawca przekazuje poszkodowanemu (lub jego rodzinie) jednocześnie poucza go o sposobie i trybie odwołania Protokół powypadkowy dotyczący wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego Pracodawca przekazuje właściwemu inspektorowi pracy

40 Wypadek przy pracy – postępowanie z dokumentacją 10 lat Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją dotycząca wypadku pracodawca przechowuje przez okres 10 lat

41 Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:  zasiłek chorobowy,  świadczenie rehabilitacyjne,  zasiłek wyrównawczy,  jednorazowe odszkodowanie,  renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,  renta rodzinna,  dodatek pielęgnacyjny,  dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,  pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą Wypadek przy pracy – świadczenia

42 Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. (notatka policyjna z miejsca zdarzenia) Świadczenia te nie przysługują również ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Wypadek przy pracy – brak świadczeń

43 Wypadek przy pracy – wysokość świadczenia Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań znajduje się w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. nr 12, poz. 149). Od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. wysokość tego odszkodowania wynosi: 645 zł Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowie

44 Ze względu na wybrane grupy zawodów najwięcej wypadków przy pracy zanotowano wśród:  pracowników obsługi biurowej – 3 237 wypadków  kowali, ślusarzy i zawodów pokrewnych – 3 196 wypadków  sprzedawców i demonstratorów – 2 549 wypadków Ze względu na staż pracy poszkodowanych liczba wypadków przedstawia się następująco: 1 rok i mniej – 19 398 wypadków 2-3 lat pracy – 11 584 wypadków 4-5 lat pracy – 5 376 wypadków 6-10 lat pracy – 7 263 wypadków 11-15 lat pracy – 5 034 wypadków 16 lat i więcej – 9 541 wypadków Pod względem miejsca powstania wypadku, najczęściej zdarzały się one w:  miejscach produkcji przemysłowej – 26 418  biurach, placówkach naukowych, szkołach i zakładach usługowych – 9 670  miejscach i środkach komunikacji publicznej – 6 618  terenach budowy, kamieniołomach, kopalniach odkrywkowych – 4 513  placówkach ochrony zdrowia – 3 999 Wypadek przy pracy – statystyka

45 45 Co powoduje wypadek? Wypadek jest efektem drobnych uchybień!Pamiętaj!

46 46

47 http://www.youtube.com/watch?v=a8QxZJZfU5Q

48 48 Zanim wyjedziesz…

49 49 Codziennie przed skorzystaniem z pojazdu należy przeprowadzić jego kontrolę, a wszelkie wady lub oznaki wad, które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania pojazdu należy zgłosić Dyspozytorowi. Kontrola stanu pojazdu

50 50 Co sprawdzić przed wyjazdem?

51 51 Postrzeganie drogi – zagrożenia Kierowca wykorzystuje 3 zmysły: wzrok, słuch i dotyk (drgania na kierownicy) Prowadząc auto sam stanowisz zagrożenie dla innych!Pamiętaj!

52 52 Pozycja za kierownicą Po sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu, dopasuj pozycję za kierownicą! Zła pozycja za kierownicą, to ograniczona kontrola pojazdu i szybsze zmęczenie.

53 53 Pozycja za kierownicą – zasady ergonomii Ręce lekko ugięte Plecy solidnie oparte o fotel Noga lekko ugięta podczas wciskania sprzęgła Wzrok przed siebie, koncentracja

54 54 Najczęstsze błędy – leżenie za kierownicą Dłuższy czas reakcji, to ryzyko wypadku!Pamiętaj!

55 55 Najczęstsze błędy – nieprawidłowy uchwyt kierownicy Trzymaj kierownice w pozycji „za dziesięć druga”Pamiętaj!

56 56 Zawsze używaj zestawu słuchawkowego lub bluetooth Zawsze używaj zestawu słuchawkowego lub bluetooth!!!Pamiętaj! http://www.youtube.com/watch?v=Yc-ZZwY1AEA

57 57 Najczęstsze błędy – telefon komórkowy, czytanie gazety lub mapy, picie kawy, jedzenie … Używanie telefonu komórkowego podczas jazdy, to wykroczenie!Pamiętaj!

58 58 Awaria pojazdu BĄDŹ WIDOCZNY! Najczęstszą przyczyną potrąceń jest zbyt późna reakcja kierowcy – bądź widoczny na czas!Pamiętaj! http://www.youtube.com/watch?v=yzSj2heobl0

59 59 Cofanie pojazdu Zgodnie z Art. 23. Kodeksu drogowego kierujący pojazdem jest obowiązany:Pamiętaj! przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności: 1. sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, 2. upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

60 60 Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie. PAMIĘTAJ O PRZERWACH W PROWADZENIU POJAZDU! A PONADTO…w każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

61 61

62 62 Przyczyny wypadków: 10 najczęstszych grzechów kierowców I Nadmierna prędkość II Agresja III Wysoka samoocena IV Alkohol V Odporność na argumenty VI Lekceważenie przepisów VII Wymuszanie pierwszeństwa VIII Omijanie i wyprzedzanie na przejściu dla pieszych IX Jazda bez kierunkowskazów X Niedozwolone zawracanie

63 63 Nadmierna prędkość http://www.youtube.com/watch?v=nyznGdMFU8E http://www.youtube.com/watch?v=hIalerY6LUo&feature=related

64 64 Agresja

65 65 Wysoka samoocena i brawura Nawet najlepszy kierowca może przecenić swoje umiejętności!Pamiętaj!

66 66 Alkohol i narkotyki 27% kierowców decyduje się na jazdę po spożyciu alkoholu 14% (ok. 7000 rocznie) wypadków powodują nietrzeźwi kierowcy

67 67 Alkohol i narkotyki Niektóre leki mogą działać podobnie jak alkohol – przed użyciem zawsze przeczytaj ulotkę informacyjną!Pamiętaj!

68 Pamiętaj – zawsze zapinaj pasy „ „W momencie uderzenia w stałą przeszkodę samochodem jadącym 70 km/h pasażer napiera na swoje pasy bezpieczeństwa z siłą mogącą przekroczyć 2 tony! – –Jeżeli ktoś waży 75 kg i jedzie z prędkością 70 km/h, to przy uderzeniu w stojące auto wbije się w pasy z siłą 1200 kg. – –Gdy będzie to uderzenie w stałą przeszkodę albo czołowe, siła ta wzrośnie do 1900 kg. – –Jeżeli komuś wydawało się dotąd, że jadąc bez pasów np. oprze się rękami o przedni fotel albo złapie za rączkę i jakoś da sobie radę, niech zastanowi się, czy utrzyma w jednym ręku od 500 do 1000 kg. – –Nie ma rady - jedynym sposobem na utrzymanie jadącego na miejscu podczas kolizji drogowej są pasy bezpieczeństwa. Niektórzy twierdzą, że mając poduszki powietrzne, nie muszą zapinać pasów. Nic bardziej mylnego - gdy nie jesteśmy zapięci, poduszka może zrobić nam krzywdę” Źródło: „Auto Świat”

69 69 Zawsze zapinaj pasy!

70 70

71 71 Transport ręczny

72 72 Transport ręczny

73 73 Transport ręczny

74 1.Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: - 30 kg – przy pracy stałej, - 50 kg – przy pracy dorywczej 2.Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m. PRZENOSZENIE I PRZEWOŻENIE TOWARÓW PRZEZ MĘŻCZYZN

75

76

77 77 I pomoc

78 78 Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić apteczki I pomocy w poszczególnych łatwo dostępnych miejscach.

79 79 Powiadamianie o wypadku 112 Europejski Numer Alarmowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) 998 Straż Pożarna Co należy podać w zgłoszeniu: 1. Dokładne miejsce zdarzenia (miasto, ulicę, numer budynku), 2. Krótki opis zastanej sytuacji, 3. Podać liczbę osób poszkodowanych oraz opisać ich stan (czy są przytomni, czy oddychają, jakie odnieśli obrażenia, jakiej udzielono im pomocy), 4. Podaj imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego wykonano rozmowę, 5. Czekaj na ewentualne pytania ze strony służb ratunkowych. Pamiętaj! Nie odkładaj słuchawki do póki nie usłyszysz takiej komendy. Nie wyłączaj komórki. Osoba, z którą się kontaktowałeś może do Ciebie oddzwonić.

80 80 Pamiętaj o ICE! I.C.E. lub ICE (ang. In Case of Emergency, w nagłym wypadku) - skrót informujący, do kogo powinni zadzwonić ratownicy w razie nagłego wypadku. W książce adresowej telefonu komórkowego wpisujesz pod nazwą ICE dane i numer osoby, z którą powinny skontaktować się służby ratunkowe w razie gdybyś uległ wypadkowi. Jeżeli tych osób jest więcej to wpisujesz je jako ICE1, ICE2 itd. ICE można nosić także jako kartę w postaci wizytówki np. w portfelu. Informację o Tobie, jakie mogą udzielić bliskie Ci osoby mogą być bardzo cenne dla służb ratunkowych (choroby, alergie, stosowane lekarstwa).

81 81 Czy wiesz… Gdzie są rozmieszczone apteczki I pomocy? Czy znasz numery alarmowe? Czy masz kompletną apteczkę I pomocy w swoim samochodzie? Czy wpisałeś numer ICE do telefonu komórkowego? Czy wiesz jak wezwać pomoc w nagłym wypadku?

82 82 http://www.youtube.com/watch?v=AQ9FJsRA8R8&feature=related

83 998 112 SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPO Ż AROWEJ

84 998 112 Czy gaśnica powinna być na wyposażeniu autobusu? Czy inspektorzy ITD to kontrolują? Inspektorzy sprawdzają, czy gaśnica znajduje się na wyposażeniu pojazdu, ponieważ jej posiadanie jest obowiązkowe. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.): „§ 11. [Obowiązkowe wyposażenie] 1. 23 Pojazd samochodowy wyposaża się: (…) 14) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia”; „§ 18. [Obowiązkowe wyposażenie autobusu] 1. Autobus powinien być wyposażony w: (…) 3) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga - wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; autobus o długości nieprzekraczającej 6,00 m może być wyposażony w jedną gaśnicę”.

85 998 112 CZY WIESZ JAK UGASI Ć POZAR W POJE Ź DZIE?

86 998 112 http://www.youtube.com/watch?v =OgpToLhpoW4

87 998 112 Czy znasz te oznaczenia?

88 998 112 Drogi ewakuacyjne Kierunek do wyj ś cia drogi ewakuacyjnej Drogi ewakuacyjne i wyj ś cia ewakuacyjne, a tak ż e ich trasy, powinny by ć oznakowane w sposób dobrze widoczny i trwa ł y. Znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpo ż arowej powinny by ć wykonane z materia ł ów fotoluminescencyjnych, je ś li nie jest konieczne zastosowanie o ś wietlenia awaryjnego.

89 CZY ZNASZ MIEJSCE ZBIÓRKI NA WYPADEK EWAKUACJI??? 998 112 Oznakowanie bezpiecze ń stwa Znaki ewakuacyjne (PN-92/N-01256-02)

90 998 112 Oznakowanie bezpiecze ń stwa Ochrona przeciwpo ż arowa

91 Dziękuje


Pobierz ppt "Witam na szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google