Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KROK PO KROKU… … do własnej firmy KROK PO KROKU… … do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Manuela.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KROK PO KROKU… … do własnej firmy KROK PO KROKU… … do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Manuela."— Zapis prezentacji:

1

2 KROK PO KROKU… … do własnej firmy

3 KROK PO KROKU… … do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Manuela Biernacka, Karolina Szalewska Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Poznańskie Dni Przedsiębiorczości, dn. 17.04.2012r.

4 Agenda 1. WŁASNA FIRMA czyli co warto wiedzieć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna. 5. CEIDG czyli jak zarejestrować firmę jednoosobową lub spółkę cywilną. 6. Rejestracja działalności gospodarczej „krok po kroku” czyli o czym każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien (wniosek CEIDG-1). 7. Spółki osobowe i kapitałowe – charakterystyka i porównanie. 8. Wsparcie finansowe i pozafinansowe dla przedsiębiorców.

5 Tytułem wstępu… Dziesięć zasad planowania biznesu… Zasada 1. Poznaj siebie. Zasada 2: Firma jest dla Ciebie, a nie Ty dla firmy. Zasada 3: Biznes jest wszędzie. Zasada 4: Jasno określ, co chcesz sprzedawać. Zasada 5: Dobrze poznaj swojego klienta – produkt dla każdego jest produktem dla nikogo. Zasada 6: Klient musi wiedzieć o Twojej firmie. Zasada 7: Dobrze poznaj swojego konkurenta. Zasada 8: Dobrze zaplanuj organizację swojej firmy. Zasada 9: Oszacuj przychody i koszty. Zasada 10: Zabezpiecz finansowo pierwsze pół roku działania (minimum) - w ujęciu prof. Aleksandry Gaweł z UEP…

6 Litera prawa

7 Czym jest działalność gospodarcza? Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007, Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście - jaka jest różnica?

8 Formy prawne Art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która przed rozpoczęciem jej wykonywania musi zgłosić wpis do właściwego rejestru.

9 Formy prawne Odnosząc się do trzech wspomnianych kategorii przedsiębiorców, można wymienić następujące formy prowadzenia działalności gospodarczej: I. jednoosobowa działalność osoby fizycznej (indywidualna działalność gospodarcza), II. osoba prawna (spółki kapitałowe – podstawową wartością spółki jest kapitał): - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) - spółka akcyjna (SA) III. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (spółki osobowe – dominującą pozycję w tych spółkach mają wspólnicy): - spółka cywilna, - spółka jawna, - spółka partnerska, - spółka komandytowa, - spółka komandytowo-akcyjna.

10 Formy prawne – liczebność Pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów, popularność poszczególnych form prawnych przedstawia się następująco: - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 83,6% - spółki cywilne - 7,98% - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 7,02% - spółki jawne – 0,93% - spółki akcyjne – 0,26% - spółki komandytowe – 0,15% - spółki partnerskie – 0,04% - spółki komandytowo-akcyjne – 0,02% … wszystkich zarejestrowanych spółek handlowych, cywilnych i osób fizycznych.

11 Podstawa prawna Jednoosobowa działalność osoby fizycznej oraz spółka cywilna uregulowane są w Kodeksie cywilnym z 1964r. (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), pozostałe spółki (prawa handlowego) w Kodeksie spółek handlowych z 2000r. (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

12 Podstawa prawna Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi podejmowanie działalności gospodarczej są: Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007, Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 maja 2011r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 131, poz. 764) Ustawa z dnia 25 marca 2011r. O ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011, Nr 106, poz. 622) Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004, Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001, Nr 17, poz. 209 z późn. zm.).

13 Indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna

14 Zakładanie działalności gospodarczej - od 1 lipca do 31 grudnia 2011 Dwa, równolegle funkcjonujące, systemy… I. „STARE ZASADY”  KROK 1 - wpis do ewidencji działalności gosp. prowadzonej przez prezydenta miasta/burmistrza/wójta gminy  KROK 2 – wizyta w ZUS i urzędzie skarbowym,  KROK 3 - założenie konta firmowego i wyrobienie pieczątki II. „NOWE ZASADY”  KROK 1 - wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki  KROK 2 – wizyta w ZUS i urzędzie skarbowym,  KROK 3 - wyrobienie pieczątki firmowej i założenie rachunku bankowego

15 CEIDG-1 Zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełniany on-line na stronie Ministerstwa Gospodarki lub w urzędzie gminy/miasta Ponadto, przedsiębiorca: -musi odwiedzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyrobić pieczątkę i założyć konto firmowe, -musi odwiedzić Urząd Skarbowy jeśli jest płatnikiem podatku VAT lub wybrał kartę podatkową jako formę opodatkowania Zakładanie działalności gospodarczej - po 1 stycznia 2012 roku

16 CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ stanowiący jednocześnie: -wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (urząd gminy) lub do CEIDG (Ministerstwo Gospodarki), -wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – Urząd Statystyczny), -zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP – urząd skarbowy), -zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS) Zakładanie działalności gospodarczej w praktyce

17 Za pośrednictwem gminy èprzedsiębiorca polski – zamieszkanie w dowolnym miejscu w Polsce (od 01.01.2012r. nie ma „rejonizacji”) èprzedsiębiorca zagraniczny - wg adresu zakładu głównego na terenie Polski èzłożenie wniosku CEIDG-1:  osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie gminy,  listownie (podpis na wniosku potwierdzony przez notariusza), èzałączniki - dokument tożsamości èopłata – brak Krok 1 wpis do CEIDG (Ministerstwo Gospodarki)

18 Złożenie wniosku o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego: - na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl), - w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl), - na stronie internetowej ministra gospodarki (www.mg.gov.pl), - na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl). Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku, za pomocą: - podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym, - nieodpłatnego profilu zaufania na platformie ePUAP, który dostępny jest od 9 czerwca 2011r. Krok 1 wpis do CEIDG (Ministerstwo Gospodarki) za pośrednictwem strony internetowej

19

20

21

22 èfirma przedsiębiorcy (nazwa przedsiębiorstwa), èzakład główny (siedziba firmy) i inne miejsca wykonywania działalności gospodarczej, èdata rozpoczęcia działalności gospodarczej, èPolska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), èzawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, èzezwolenia, koncesje, działalność regulowana Krok 1 Wniosek CEIDG-1

23  43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  Dział 55 Zakwaterowanie  Dział 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna  Dział 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007)

24 èrejestracja/aktualizacja NIP èwybór formy opodatkowania spośród poniższych: (1) zasady ogólne (skala podatkowa 18%, 32% lub jednolita 19% stawka podatku), (2) ryczałt ewidencjonowany, (3) karta podatkowa. èopłaty za zadeklarowanie formy opodatkowania - brak èrodzaje księgowości: è na zasadach ogólnych: podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księga rachunkowa (handlowa), è ryczałt ewidencjonowany (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) è karta podatkowa Krok 2 podatki (Urząd Skarbowy)

25 èew. rejestracja na potrzeby rozliczania podatku VAT – w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej èopodatkowanie dotyczy sprzedaży towarów i odpłatnego świadczenia usług, a także eksportu i importu, èzgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R, èopłata - 170 PLN ètermin - przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT Krok 2 podatki - VAT (Urząd Skarbowy)

26 èzgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osoby ubezpieczonej (odpowiednio formularze: ZUS ZUA i ZUS ZZA) - bezpośrednio we właściwej jednostce ZUS (7 dni od daty rozpoczęcia dział. gosp.) èzgłoszenie pracownika (formularz ZUS ZUA) – bezpośrednio we właściwej jednostce ZUS (7 dni od daty zatrudnienia) èniezbędne dokumenty: dokument tożsamości, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja NIP, ewent. decyzja REGON èopłaty - brak èco miesiąc – składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), zdrowotne i Fundusz Pracy èkwoty składek stanowią procent od dochodów èulgi związane z opłacaniem składek na ZUS Krok 3 ubezpieczenia (ZUS)

27 èkażdy podmiot gospodarczy ma pieczątkę firmową èpieczątka firmy powinna zawierać: - oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko oraz dodatkową nazwę w przypadku jej posiadania) - dane teleadresowe firmy - NIP - REGON (od 31 marca 2009r. nie jest obowiązkowy) èpieczątka firmy jest niezbędna przy zakładaniu rachunku bankowego Krok 4 pieczątka

28 Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku gdy: è stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz è jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych (ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji) Krok 5 konto bankowe

29 Najczęściej wymagane przez banki dokumenty: è kopia zaświadczenia o wpisie do CEIDG è dokument tożsamości è pieczątka (wymagana w zależności od banku) è w przypadku spółek cywilnych: j.w. + umowa spółki UWAGA: o założeniu konta firmowego należy poinformować Urząd Skarbowy i ZUS! Krok 5 konto bankowe

30 è koncesje, zezwolenia, działalność regulowana np. Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu Poznań, ul. Św. Marcin 46/50 tel.: 061/ 859 90 00 www.poznan.oip.pl 061/ 859 90 05 - porady prawne www.poznan.oip.pl np. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (Sanepid) (Sanepid) Poznań, ul. Sieroca 10 tel.: 061/ 856 28 50-51 www.wsse.poznan.pl www.wsse.poznan.pl Krok 6 (opcjonalny) inne instytucje, urzędy…

31 Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Poznań, ul. Matejki 50 sala 4-6, parter - Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej sala 7, parter - informacja z zakresu ewidencji dział. gosp. sala 203, II p. - składanie wniosków, odbiór dokumentów tel.: (61) 878-4956 e-mail: dg@um.poznan.pl poniedziałek: 7.30 - 17.00 wtorek - piątek: 7.30 - 15.30 www.poznan.pl/msp www.poznan.pl/msp Warto zapamiętać! Warto zapamiętać!

32 Spółki prawa handlowego: - spółki osobowe - spółki kapitałowe

33 Spółki osobowe …dominującą pozycję w tych spółkach mają wspólnicy:  spółka cywilna  spółka jawna  spółka partnerska  spółka komandytowa  spółka komandytowo-akcyjna

34 Spółki kapitałowe …podstawową wartością spółki jest kapitał:  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.)  spółka akcyjna (SA)

35 Spółki osobowe a kapitałowe Podstawowe podobieństwo: Spółki osobowe i kapitałowe mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanymi. Podstawowa różnica: Zasadniczą różnicą miedzy spółkami osobowymi i kapitałowymi jest to, że spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, natomiast spółki kapitałowe uzyskują taką osobowość z chwilą wpisu do rejestru.

36 Spółki osobowe a kapitałowe To, że spółki osobowe nie mają osobowości prawnej oznacza, że pozywając taki podmiot w rzeczywistości pozywamy jej wspólników. Podstawę ich istnienia i działalności stanowią wspólnicy, skład osobowy takich spółek ma zatem cechę trwałości, zaś istotnego znaczenia nabierają osobiste cechy wspólników. Z kolei, spółki kapitałowe opierają swoją działalność nie na wspólnikach, a na kapitale (może to być majątek spółki). Oznacza to, że skład osobowy w takich spółkach jest zmienny a cechy osobiste poszczególnych wspólników dla działalności spółki są bez znaczenia. Wspólnicy prowadzą sprawy spółki pośrednio, poprzez wybrane organy. Spółki kapitałowe są odrębnymi od wspólników osobami prawnymi, ich majątek jest ich majątkiem "własnym", a nie wspólników. Same też odpowiadają za swoje zobowiązania.

37 Determinanty decyzji o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej  skala zaplanowanego przedsięwzięcia gospodarczego,  rodzaj branży i popyt na planowane produkty/usługi na danym rynku,  wielkość zaangażowania kreującego podmiot gospodarczy w interesy firmy  liczba wspólników  wysokość kapitału (możliwości inwestycyjne właściciela firmy),  wielkość ryzyka związanego z działalnością i odpowiedzialność za zobowiązania firmy,  koszty uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej  czas, który zamierzamy poświęcić na organizację przedsiębiorstwa  forma zawarcia umowy (w przypadku spółek)  obciążenia fiskalne (podatkowe) i wymóg prowadzenia pełnej księgowości

38 Spółki osobowe

39 Spółka cywilna  w konstrukcji prawnej jest to forma bardzo zbliżona do jednoosobowej działalności osoby fizycznej,  spółkę cywilną stanowi kilka lub więcej osób fizycznych (minimum dwie osoby), które zwą się wspólnikami i są sygnatariuszami umowy spółki,  przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (przepisy nie wskazują minimalnego majątku, niezbędnego dla założenia spółki cywilnej),  wkłady wniesione przez wspólników oraz dochody uzyskiwane przez spółkę w czasie jej trwania są majątkiem wspólnym,  możliwość korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania,

40 Spółka cywilna  do zawarcia umowy spółki cywilnej dochodzi w formie pisemnej, nie ma jednak konieczności sporządzania aktu notarialnego, jak to jest w przypadku innych spółek (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością),  podejmując działalność gospodarczą w tej formie należy pamiętać, że wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa każdy ze wspólników z osobna (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna, a nie spółka cywilna jako taka),  o ile jednak każdy ze wspólników spółki posiada odrębny wpis do CEIDG, o tyle oznaczenie w systemie REGON posiada już spółka cywilna, podobnie jak i swój odrębny od wspólników numer NIP w systemie identyfikacji podatników.

41 Spółka jawna  spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą,  firma spółki jawnej musi zawierać co najmniej jedno nazwisko wspólnika oraz oznaczenie „spółka jawna”,  umowa – forma pisemna pod rygorem nieważności,  nie ma osobowości prawnej,  powstaje z dniem rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS,  każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę (ograniczenia mogą wynikać z postanowień umowy spółki, ograniczenie nie ma skutku wobec osób trzecich),  wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką,  może być zawarta na czas oznaczony, np. na czas wykonywania konkretnego zadania,

42 Spółka jawna  odpowiedzialność wspólnika jest subsydiarna, tzn. że wierzyciel może skierować egzekucję do majtku wspólników, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna,  wspólnik nie pobiera wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z prowadzeniem spółki,  podatki płacą wszyscy wspólnicy,  zakaz prowadzenia przez wspólników działalności konkurencyjnej,  istnieje możliwość wystąpienia wspólnika ze spółki,  rozwiązanie spółki wymaga uchwały wspólników - przesłanki określone są w Kodeksie spółek handlowych lub w umowie spółki,  likwidacja spółki przez likwidatorów i wykreślenie spółki z rejestru.

43 Spółka partnerska  spółka partnerska jest spółką zbliżoną do spółki jawnej,  umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności,  jest spółką osobową utworzoną wyłącznie przez osoby fizyczne w celu wykonywania wolnego zawodu… Partnerami w spółce mogą być tylko osoby uprawnione do wykonywania zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego.

44 Spółka partnerska  do powstania spółki potrzebne jest zawarcie umowy spółki i dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,  każdy ze wspólników odpowiada za swoje zobowiązania, co daje poczucie bezpieczeństwa ponoszenia odpowiedzialności tylko za własne działania,  może prowadzić uproszczoną księgowość,  spółka partnerska nie ma określonych wymagań kapitałowych (partnerzy nie muszą wnosić żadnego wkładu pieniężnego ani rzeczowego w celu zawiązania spółki),  możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska tylko jednego wspólnika,  może być powołany Zarząd.

45 Spółka komandytowa  forma przejściowa między spółkami osobowymi (cywilna i jawna), a spółkami kapitałowymi (spółka z o.o., akcyjna),  ułomna zdolność prawna - spółka ta nie ma osobowości prawnej ale posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych,  umowa spółki komandytowej w formie aktu notarialnego,  spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,  jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona,

46 Spółka komandytowa  do prowadzenia spraw spółki uprawnieni i zobowiązani są tylko komplementariusze; komandytariusze nie mogą reprezentować spółki na zewnątrz, chyba że w ograniczonym zakresie jako pełnomocnicy lub prokurenci,  komplementariusz  odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (odpowiedzialność bez ograniczeń). Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki została ukształtowana w analogiczny sposób jak odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej. Komplementariusz reprezentuje spółkę, jeżeli na mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie został tego prawa pozbawiony.  komandytariusz  odpowiada za zobowiązania spółki tylko do określonej w umowie kwoty, tzw. sumy komandytowej,  daje wkład, ale nie prowadzi spraw spółki; może reprezentować spółkę, ale tylko jako pełnomocnik.

47 Spółka komandytowo - akcyjna  spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem,  główną różnicą między spółką komandytową a komandytowo- akcyjną jest fakt nabywania kapitału przez emitowanie akcji. Poza tym wspólnicy pełnią rolę akcjonariuszy więc nie odpowiadają za zobowiązania spółki,  do powstania spółki potrzebne jest: (1) podpisanie statutu spółki, (2) wniesienie kapitału, (3) dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

48 Spółka komandytowo - akcyjna  wysoki kapitał zakładowy - 50 000 zł,  duże koszty uruchomienia: rejestracja w KRS – 500 zł, ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 500 zł,  obligatoryjne prowadzenie ksiąg rachunkowych,  spółka komandytowo-akcyjna to najrzadziej spotykana forma prowadzenia działalności gospodarczej na rynku polskim.

49 Spółki kapitałowe

50 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka może być utworzona przez jedną albo więcej osób (z wyłączeniem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w każdym celu prawnie dopuszczalnym,  wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki,  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowana,  umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, wskazuje się w niej m.in. wspólników założycieli,  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS,  do chwili wpisu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców KRS może ona działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,

51 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  likwidacja przyczyny przewidziane w umowie spółki bądź ustawie, zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego, wykreślenie spółki z rejestru po zakończeniu likwidacji,  minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 000 zł; kapitał zakładowy jest kapitałem obrotowym,  kapitałem zakładowym dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości, wartość udziału co najmniej 50 zł,  kapitał może być pokryty gotówką, bądź wkładem niepieniężnym - aportem,  kapitał należy opłacić lub pokryć w całości przed rejestracją w rejestrze przedsiębiorców,

52 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w spółce z o.o. występują organy spółki: obowiązkowo Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd, zaś Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna fakultatywnie (obowiązek powołania Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej istnieje przy kapitale zakładowym powyżej 500 tys. zł),  zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz we wszystkich czynnościach sądowych lub pozasądowych spółki,  członkowie zarządu mogą ponosić solidarną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna i w zakreślonym przez przepisy KSH terminie nie złożą oni wniosku o ogłoszenie upadłości.

53 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,  Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały (w formie pisemnej, chyba że ustawa wymaga formy aktu notarialnego) w sprawach dot. spółki, przewidzianych dla Zgromadzenia Wspólników w Kodeksie spółek handlowych lub w umowie spółki, np. podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana umowy spółki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

54 Spółka akcyjna  spółka kapitałowa, posiadająca osobowość prawną, służy przede wszystkim realizacji dużych przedsięwzięć gospodarczych, może ją zawiązać jedna lub więcej osób,  kapitał zakładowy spółki akcyjnej podzielony jest na akcje (papiery wartościowe) o równej wartości, które podlegają obrotowi (mogą być kupowane i sprzedawane) na giełdzie,  w celu utworzenia spółki akcyjnej należy: (1) zawiązać umowę spółki, w tym sporządzić statut spółki w formie aktu notarialnego i podpisać go, (2) wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego – 100 000 zł, (3) ustanowić zarząd i radę nadzorczą, (4) dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - opłaty rejestracyjne identyczne jak w przypadku spółki z o.o.

55 Spółka akcyjna  tym co odróżnia spółkę akcyjną od spółki z o.o. jest większa anonimowość akcjonariuszy (jest ich zazwyczaj znacznie więcej niż udziałowców w spółce z o.o.) oraz z reguły większa płynność i możliwość zbycia akcji (odpowiednik udziału w spółce z o.o.). Jednocześnie, akcjonariusze spółki akcyjnej mają możliwość zaangażowania znacznego kapitału i podwyższenia go w drodze emisji akcji.

56 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Poznań, ul. Grochowe Łąki 6 Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego tel.: (61) 6473740 e-mail: wydzial8@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl poniedziałek: 8.00 - 18.00 wtorek - piątek: 8.00 - 16.00 www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl – www.ms.gov.pl – wyszukiwarka podmiotów w KRS www.ms.gov.pl Warto zapamiętać! Warto zapamiętać!

57 Wsparcie małych i średnich firm przez Miasto Poznań i jego partnerów.

58 władze lokalne, w tym Urząd Miasta Poznania (inicjator powołania Sieci) izby gospodarcze inkubatory i preinkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczno-przemysłowe organizacje pozarządowe uniwersytety i jednostki badawcze media SIEĆ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZATRUDNIENIA … to 22 publiczne i prywatne instytucje otoczenia biznesu: Współpraca na rzecz MSP

59 Wsparcie MSP przez Urząd Miasta Poznania.

60 INFORMACJA, DORADZTWO, SZKOLENIA 1.prowadzenie Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego WDG 2. finansowanie Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości PROMOCJA Poznańskie Dni Przedsiębiorczości: 1. Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej 2. Targi Przedsiębiorczości 3. Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej 4. Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości

61 WSPARCIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ Program Wspierania Projektów Innowacyjnych: 1. Wielkopolska Platforma Innowacyjna 2. Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej 3. program szkoleniowo-doradczy „Pierwszy krok we własny biznes” 4. projekt „Naukowiec w biznesie – staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” INNOWACJE I WYSOKIE TECHNOLOGIE 1.Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny 2.Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy

62 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej -stały monitoring lokalnego środowiska gospodarczego WSPARCIE W SFERZE FINANSOWEJ 1. poręczenia kredytowe udzielane przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych 2. pomoc publiczna dla przedsiębiorców - program zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz program zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

63 Finansowanie działalności gospodarczej

64 Podstawowe źródła finansowania I. SAMOFINANSOWANIE: środki własne lub zdobyte w wyniku relacji rodzinnych, przyjacielskich, itp. II. DOTACJE BEZZWROTNE: środki krajowe i fundusze strukturalne Unii Europejskiej III. KREDYTY i POŻYCZKI:  leasing  udzielane przez banki i instytucje finansowe  środki wsparcia ze źródeł publicznych: - fundusze pożyczkowe, - fundusze poręczeń kredytowych, - inne, np. kredyt technologiczny (ze środków Unii Europejskiej – PO IG) IV. KAPITAŁ UDZIAŁOWY - inwestorzy zewnętrzni: - Aniołowie Biznesu - Seed Capital - Venture Capital / Private Equity

65 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej:  środki krajowe: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, Fundusz Pracy (info: www.pup.poznan.pl)  dotacje unijne: Europejski Fundusz Społeczny; Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” (info: www.efs.wup.poznan.pl)

66 Fundusze strukturalne UE  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny: Działanie 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” Działanie 1.2 „Rozwój MSP”  Europejski Fundusz Społeczny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Działanie 4.2 „Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach” Działanie 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” Działanie 8.1. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego typu B2B”  Europejski Fundusz Rolny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

67 Fundusze pożyczkowe  w Polsce działa ok. 80 funduszy regionalnych - ich liczba i wartość środków szybko rośnie – dokapitalizowanie z UE  wyspecjalizowane w finansowaniu MSP  uproszczone procedury  warunki finansowe (oprocentowanie, prowizje) niższe niż w bankach, choć to niestety może ulec zmianie  Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako przykład funduszu pożyczkowego

68 Fundusze poręczeń kredytowych  niedoceniona lecz ważna forma wsparcia finansowego dla początkujących: Pozwala pokonać „zaklęty krąg” braku zdolności kredytowej na starcie Buduje pozytywną historię kredytową przedsiębiorcy,  Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych BGK,  istnieje kilkadziesiąt funduszy regionalnych i lokalnych, np. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych  przedsiębiorcy działający krócej niż 2 lata mogą w trybie uproszczonym uzyskać poręczenie do 50% wartości zaciągniętego kredytu do 50 tys. euro

69 Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Poznań, ul. Matejki 50 tel.: (61) 878-4956 e-mail: dg@um.poznan.pl poniedziałek: 7.30 - 17.00 wtorek - piątek: 7.30 - 15.30 www.poznan.pl/msp www.poznan.pl/msp Warto zapamiętać! Warto zapamiętać!

70 Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej UMP www.poznan.pl/firmawww.poznan.pl/firma; dg@um.poznan.pl


Pobierz ppt "KROK PO KROKU… … do własnej firmy KROK PO KROKU… … do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Manuela."

Podobne prezentacje


Reklamy Google