Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Najczęściej popełniane błędy we wniosku o płatność na etapie zaawansowanego rozliczania projektu” Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Najczęściej popełniane błędy we wniosku o płatność na etapie zaawansowanego rozliczania projektu” Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze."— Zapis prezentacji:

1 „Najczęściej popełniane błędy we wniosku o płatność na etapie zaawansowanego rozliczania projektu” Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Warszawa, 20 – 21 czerwca 2011 r.

2 § 6. umowy/decyzji o dofinansowanie - Warunki wypłaty dofinansowania Podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w obowiązującym formacie. Dokument powinien zostać wypełniony w Generatorze Wniosków udostępnionym na stronie internetowej www.poig.gov.pl i złożony w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentu powinna być tożsama z wersją papierową. O tożsamości obu wersji decyduje suma kontrolna.

3 Z wnioskiem o płatność Beneficjent składa również następujące dokumenty, wraz z poświadczeniami na każdej stronie przez upoważnioną osobę za zgodność z oryginałem: 1) kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesione wydatki opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie do określonych pozycji kosztowych w harmonogramie rzeczowo- finansowym Projektu;

4 2) kopie umów z wykonawcami, kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania oraz kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy; 3) wyciągi z rachunku bankowego potwierdzające dokonanie zapłaty za roboty i usługi wskazane w dokumentach księgowych, umowach z wykonawcami, protokołach odbioru, dokumentach potwierdzających przyjęcie środków trwałych;

5 4) w przypadku zawarcia umowy leasingu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy leasingu; 5) w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu: opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia; oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu grunt nie został nabyty z wykorzystaniem pomocy de minimis, środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

6 6) w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli: opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu nieruchomość nie została nabyta z wykorzystaniem pomocy de minimis, środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami Projektu objętego dofinansowaniem, lub określającej zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń;

7 7) w przypadku zakupu używanego środka trwałego: oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie został współfinansowany ze środków publicznych krajowych, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub pomocy de minimis; oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu.

8 8) oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 4 i 5. (- wartość netto jest wyższa niż 2000 PLN, a nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro – podmioty obowiązane do stosowania ustawy Pzp. - wartość netto nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro – podmioty nie obowiązane do stosowania ustawy Pzp.)

9 Harmonogram rzeczowo – finansowy § 2 pkt. 7 umowy o dofinansowanie Zgody IW wymaga każda zmiana harmonogramu Projektu, a w szczególności zmiana w jego aspekcie rzeczowym. Zmiana powinna być przez Beneficjenta uzasadniona. Natomiast zmiana, która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Projektu, wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

10 Beneficjent zobowiązany jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy, w okresie kwalifikowania wydatków.

11 Harmonogram płatności - § 6 pkt. 7, 8 umowy Beneficjent sporządza Harmonogram płatności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy w porozumieniu z IW. Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji przed przekazaniem kolejnej płatności. Aktualizacja Harmonogramu płatności nie wymaga zmiany w formie aneksu do Umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 7. Beneficjent przekazuje do akceptacji IW zmieniony Harmonogram płatności najpóźniej 15 dni przed złożeniem wniosku o płatność.

12 Zmiany w projekcie - § 9. umowy W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie, Beneficjent zobowiązuje się do złożenia do IW wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem ich zakresu i uzasadnieniem w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny zmiany.

13 W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmiany terminów realizacji Projektu, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia do IW wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy oraz Harmonogramu płatności, a w przypadku zmian w zakresie terminów uzyskiwania brakujących decyzji administracyjnych – Harmonogramu uzyskiwania tych decyzji stanowiącego część Załącznika nr 10 do Umowy.

14 IW zaopiniuje wniosek Beneficjenta w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wniosek jest odrzucany w przypadku, gdy zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miałyby negatywny wpływ na osiągnięcie celów projektu. IW jest uprawniona do żądania od Beneficjenta wyjaśnień i uzupełnień do wniosku w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku przez IW jest liczony od dnia dostarczenia przez Beneficjenta wyjaśnień lub uzupełnionego wniosku.

15 IW może zlecić zaopiniowanie wniosku niezależnemu ekspertowi zewnętrznemu lub zwrócić się do IZ o przedstawienie stanowiska odnośnie wniosku. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 2, ulega wydłużeniu o okres niezbędny do sporządzenia opinii przez niezależnego eksperta zewnętrznego lub przedstawienie stanowiska przez IZ. IW poinformuje Beneficjenta o wystąpieniu o opinię eksperta lub o przedstawienie stanowiska przez IZ.

16 W przypadku odrzucenia wniosku, IW poinformuje o tym Beneficjenta na piśmie, podając uzasadnienie odrzucenia wniosku. W przypadku akceptacji wniosku, IW informuje o tym Beneficjenta na piśmie oraz zawiera aneks do Umowy.

17 Bez konieczności informowania IW Beneficjent jest uprawniony do dokonania przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych do 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie, z zastrzeżeniem zasad obowiązujących w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r.

18 Poz. 11 Zestawienie dokumentów 1.Numer dokumentu 2.Numer księgowy lub ewidencyjny 3.Data wystawienia dokumentu 4.Data zapłaty 5.Nazwa towaru lub usługi 6.Kwota dokumentu brutto 7.Kwota dokumentu netto 8.Kwota wydatków kwalifikowanych w tym VAT

19 Poz. 12 Dochód uzyskany Należy wskazać dochód uzyskany w ramach realizowanego projektu od złożenia poprzedniego wniosku o płatność wraz z odsetkami (w przypadku pierwszego wniosku o płatność od momentu podpisania umowy), rozumiany zgodnie z art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L 210 z 31.07.2006 r. W tabeli należy także wykazać dochód, który nie został określony na etapie składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, a który pojawił się podczas realizacji projektu (wraz z odsetkami) lub pojawi się w okresie 5 lat od jego zakończenia.

20 Montaż finansowy - § 4 umowy o dofinansowanie - Wysokość i forma dofinansowania środkami publicznymi IW zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w maksymalnej wysokości:.......................... PLN (słownie:.........................PLN), w tym 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej

21 Stosowanie cyfr „7”, „8”, „9” „0” Obowiązek oznaczania poniesionych wydatków czwartą cyfrą 7, 8 lub 9 i 0 (klasyfikacji budżetowej) dotyczy podmiotów sektora finansów publicznych. 7 lub 8 - 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 - 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej 0 – wkład własny, wydatki niekwalifikowalne

22 Podmioty te mają obowiązek sporządzać roczne sprawozdania Rb-WS, w których wykazują wydatki strukturalne (z krajowych środków publicznych poniesione w związku z realizacją celu ) Celem tego sprawozdania jest dostarczenie informacji o kształtowaniu wydatków w obszarach strukturalnych do UE Są to wszystkie wydatki z końcówką „9" (środki krajowe). Jeżeli w ramach projektu wystąpiły wydatki niekwalifikowane (z końcówką paragrafu „0") należy je również włączyć do tego sprawozdania w celu zaprezentowania całości wkładu krajowego poniesionego na realizację projektu.

23 Sprawozdanie należy sporządzić do 31 marca za rok poprzedni. Jednak w sprawozdaniu tym muszą być zamieszczone wydatki na cele strukturalne faktycznie poniesione w danym roku sprawozdawczym (ujęcie kasowe).

24 Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych wprowadzony nową ustawą o finansach publicznych W związku z tym Beneficjenci otrzymują kolejne transze dofinansowania w dwóch przelewach: - tzw. płatność w części dotyczącej współfinansowania z EFRR (85 proc.) przekazywanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez IW/IP,

25 - dotację celową w części dotyczącej współfinansowania krajowego (15 proc.) przekazywanej przez IW/IP (lub BGK w przypadku otwarcia przez IW/IP2 rachunku w BGK do obsługi współfinansowania); Przelewy dokonywane są z odrębnych rachunków.

26 Wszelkie zwroty dotyczące środków otrzymanych od 2010 r. powinny być dokonywane przez Beneficjenta na rachunek, z którego otrzymał środki. Opisany systemem przekazywania dofinansowania wskazuje na potrzebę zachowywania montażu finansowego wydatków co najmniej na poziomie poszczególnych wniosków o płatność

27 Rozliczenie dotacji z końcem roku kalendarzowego W przypadku wypłaty dofinansowania w formie zaliczki, Beneficjent jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, do przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących trybu wydatkowania, rozliczania i zwrotu środków dotacji celowej niewykorzystanych w danym roku budżetowym.

28 Dofinansowanie udzielone Beneficjentowi w formie zaliczki w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez IW do dnia 10 stycznia następnego roku budżetowego, o ile środki te nie zostaną zgłoszone jako środki niewygasając e.

29 Środki dotacji celowej wypłacone w formie zaliczki niewykorzystane do końca roku budżetowego mogą zostać zgłoszone, jako środki niewygasające zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w terminie wskazanym przez IW. W przypadku konieczności dokonania zwrotu środków zgłoszonych, jako niewygasające IW poinformuje Beneficjenta o zasadach i terminie dokonania zwrotu.

30 Dla części dofinansowania w formie płatności odpowiadającej wkładowi środków europejskich nie stosuje się zasad roczności budżetowania oraz zasad dotyczących zgłaszania środków o nadanie statusu niewygasających z upływem roku budżetowego. Środki finansowe przekazane w ramach dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich pozostają na rachunkach beneficjentów realizujących projekty i mogą być wydatkowane w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

31 Zasady rozliczania dotacji w projektach objętych pomocą publiczną 1.Wykazywanie we wniosku o płatność w pozycji 11 – zestawienie dokumentów Beneficjent powinien pogrupować dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki według grup pomocy publicznej w przypadku, gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie dla wydatków dotyczących kilku rodzajów pomocy publicznej o różnej intensywności (np. na doradztwo, szkolenia i inwestycje)

32 2. Wykazywanie wkładu prywatnego: Beneficjent pomocy publicznej ma obowiązek wniesienia wkładu prywatnego, którego wysokość została określona we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie W przypadku nie wykorzystana pełnej kwoty dofinansowania (w wyniku wystąpienia oszczędności) kwota wkładu prywatnego może zostać wniesiona w mniejszej wysokości, o ile zachowany został odpowiedni poziom intensywności pomocy dla danej formy wsparcia.

33 Wyliczenie wkładu prywatnego (wynikającego z intensywności pomocy publicznej dla danej formy wsparcia) odbywa się w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Ponieważ w praktyce wydatki określone w budżecie wniosku różnią się od tych, które rzeczywiście zostały poniesione na realizację projektu, istnieje konieczność monitorowania ponoszonych wydatków pod kątem zachowania odpowiedniej intensywności pomocy

34 § 4. umowy W przypadku zmiany w zakresie wartości Projektu, zmniejszenia lub zwiększenia wydatków kwalifikowanych projektu, kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie po wyrażeniu zgody IW. Zmiana taka wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Ewentualna zmiana kwoty dofinansowania w ramach projektu nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub dopuszczalnego maksymalnego poziomu intensywności wsparcia określonego danym rodzajem pomocy publicznej.

35 3. Przechowywanie dokumentacji Beneficjent ma obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanej pomocy publicznej przez okres 10 lat licząc od dnia otrzymania pomocy, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo

36 4. Kwalifikowalność wydatków Dla wydatków objętych pomocą publiczną stosuje się przepisy rozporządzeń: a) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 b) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 Wykaz wydatków kwalifikowanych określonych w rozporządzeniach jest katalogiem zamkniętym !!!!!

37 Dla wydatków nie objętych pomocą publiczną wydatki kwalifikowalne określone są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (ostatnie wytyczne obowiązujące od 27.04.2011 r.).

38 Podatek VAT Zaliczanie podatku od towarów i usług odbywa się na podstawie składanego przez beneficjenta Oświadczenia o kwalifikowalności VAT. Oświadczenie to stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

39 Korzyści finansowe dla beneficjentów wynikające z odzyskiwania naliczonego podatku VAT od „fiskusa” w stosunku do jego zakwalifikowania do refundacji:  W przypadku prawa do pełnego odliczenia naliczonego po, Beneficjent odzyskuje 100 % naliczonego podatku VAT od wszystkich wydatków projektu ( tak od części kwalifikowalnej jaki i od części niekwalifikowalnej)

40  W przypadku braku prawa do odzyskania VAT, refundacji ze środków unijnych podlega tylko iloczyn wartości kwalifikowalnej oraz stopy dofinansowania. Beneficjent nie odzyska jednak naliczonego podatku VAT od wkładu własnego w ramach części kwalifikowalnej oraz od części niekwalifikowalnej  Odliczenie naliczonego podatku VAT następuje z reguły szybciej niż refundacja środków z EFRR

41 Powody niekorzystania przez beneficjentów z prawa do odzyskiwania podatku VAT: -ogólnikowość zapisu art.. 86 ust. 1 ustawy i wynikające stąd problemy z jego zastosowaniem w odniesieniu do inwestycji (trudność w zrozumieniu, że chodzi tu o deklarację zamiaru co do sposobu przyszłego przeznaczenia środka trwałego już w momencie otrzymania faktury VAT)

42 -istnienie dysproporcji pomiędzy wartością VAT naliczonego w fakturach inwestycyjnych, a późniejszą wartością VAT należnego (choć faktycznie czynnik ten nie wpływa na prawo do odliczenia) -unikanie „pracochłonności” związanej z bieżącym rozliczaniem naliczonego podatku VAT od inwestycji w ramach miesięcznych deklaracji VAT -unikanie ewentualnych kontroli organów skarbowych i szczególnych sankcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

43 Weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT -wstępna – na podstawie oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT składanego wraz z wnioskiem aplikacyjnym -na etapie monitorowania realizowanego projektu -w ramach kontroli końcowej projektu -na etapie kontroli trwałości projektu -kompleksowa zlecona przez MRR po audycie KE, w ramach zaleconego audytu zewnętrznego, w ramach kontroli zewnętrznych

44 Podstawy prawne DYREKTYWA 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.) Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44 z 22.07.2010, s. 11), która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane w ten sam sposób.

45 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.* ) ______________________ * ) Ustawa została ogłoszona w dniu 30.11.2010 r. Ustawa z dnia 26.11.2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.) Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporce drogowym ( ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; 2) art. 1 pkt 9, pkt 12, pkt 13 lit. b i pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.)

46 Ustawa z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 25, art. 2 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 r.; 2) art. 1 pkt 33 lit. d, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

47 Podstawowa stawka podatku wynosi 23 (22)% W przypadkach określonych ustawą może być stosowana stawka: 8 (7)%, 5%, 0%

48 Beneficjent jest zobowiązany dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) do prowadzenia odrębnej ewidencji, która zawiera wykaz wydatków w stosunku do których podatek od towarów i usług (VAT) uznany jest za wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem. IW zakwestionuje wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie o wysokość podatku od towarów i usług (VAT) oraz może ich nie uwzględnić jako wydatku kwalifikowanego w przypadku nieprowadzenia przez Beneficjenta ewidencji

49 Terminowość i częstotliwość składania wniosków Beneficjent w przypadku poniesienia wydatków jest zobowiązany do składania IW wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową nie rzadziej niż raz na 3 miesiące licząc od momentu podpisania Umowy. W przypadku gdy Beneficjent zalicza się do sektora finansów publicznych jest on zobowiązany do złożenia wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od daty poniesienia danego wydatku kwalifikowanego

50 W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym w Harmonogramie płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.

51 IW weryfikuje wniosek o płatność oraz załączone do nich dokumenty w terminie 40 dni od dnia otrzymania wniosku,. W razie złożenia wniosku lub załączników zawierających błędy Beneficjent jest zobowiązany, na wezwanie IW, do złożenia poprawionego dokumentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie ponownego zaistnienia takiej konieczności IW może dokonać kolejnego wezwania w powyższym trybie.

52 IW może wstrzymać dofinansowanie Projektu w przypadku realizowania Projektu niezgodnie z Umową, w szczególności w razie: niezłożenia przez Beneficjenta wymaganych wyjaśnień lub nieusunięcia braków lub błędów w dokumentach w trybie i terminach określonych przez IW, nieusunięcia braków lub błędów w przedłożonej dokumentacji Projektu na środowisko oraz braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do harmonogramu Projektu.

53 IW za zgodą IZ może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w szczególności w przypadku, gdy: … Beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność w wymaganym terminie;

54 IW może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy: ….. Beneficjent przedstawił wniosek Beneficjenta o płatność lub dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, w którym podane informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu;

55 Rozwiązanie Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1-3, nie zwalnia Beneficjenta, z obowiązku złożenia części sprawozdawczej wniosku o płatność, w terminie 25 dni od dnia rozwiązania Umowy, jeżeli Beneficjent otrzymał co najmniej jedną płatność pośrednią, oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z treścią § 10.

56 Środki podlegające zwrotowi W ustawie o finansach publicznych (art. 207) zapewniono jednolity reżim odzyskiwania środków nieprawidłowo wykorzystanych niezależnie od formy ich przekazania (płatność, dotacja celowa). W przypadku stwierdzenia okoliczności skutkujących obowiązkiem zwrotu środków instytucja, która podpisała umowę wzywa go do: -zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, lub -do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności

57 Zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w przypadku gdy środki w ramach projektu są: -wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem - wykorzystane z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ufp - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi przez Beneficjenta wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek beneficjenta do dnia przekazania środków na rachunek wskazany przez instytucję przekazującą te środki

58 Poza zwrotami z art. 207 zwrotowi podlegać mogą również korekty finansowe, czyli wydatki niekwalifikowane nie stanowiące nieprawidłowości, które zostały dotychczas rozliczone w ramach projektu (w zatwierdzonych wnioskach o płatność). Od korekt finansowych nie są naliczane odsetki.

59 Główny obszar ryzyka przy realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich – stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych W celu ustanowienia jednolitego i spójnego systemu, dotyczącego wymierzania korekt finansowych za stwierdzone nieprawidłowości, KE opracowała dokument Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych

60 Celem korekt finansowych jest doprowadzenie do sytuacji, w której 100% wydatków objętych wnioskiem o współfinansowanie z funduszy strukturalnych będzie zgodne z regulacjami krajowymi i wspólnotowymi, mającymi zastosowanie w danym przypadku. Kierując się powyższymi przesłankami, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, został przygotowany krajowy dokument Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE

61 Przy ustalaniu wysokości korekt finansowych za naruszenia przy stosowaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub stosowaniu przepisów Pzp są brane pod uwagę rodzaj lub stopień naruszenia, oraz skutki finansowe naruszenia dla wydatków ze środków funduszy UE. Wysokość korekt finansowych powinna więc, co do zasady, odpowiadać wartości nieprawidłowości. Punktem wyjścia dla ustalenia wysokości korekty finansowej jest więc w zasadzie ustalenie tej wartości.

62 Oznacza to zarazem brak obowiązku nakładania korekt finansowych za naruszenia, które mają wyłącznie charakter formalny i nie wywołują żadnych skutków finansowych. Do wymienionej grupy naruszeń można zaliczyć w szczególności: 1) naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczanym lub publikowanym w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, informacji o dniu jego przekazania UOPWE

63 2) naruszenie art. 12 ust. 3 pkt 2) Pzp, poprzez nieudokumentowanie publikacj ogłoszenia w DUUE, w szczególności zaniechanie przechowywania dowodu jego publikacji, 3) naruszenie przepisów dotyczących szacowania wartości zamówienia, jeżeli nie powoduje ono zejścia poniżej progów wartości zamówień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, 4) błędne określenie kodu CPV.

64 Metody ustalenia wysokości korekty a)Metoda dyferencyjna W celu ustalenia istnienia oraz wielkości szkody z wykorzystaniem metody dyferencyjnej trzeba porównać wysokość rzeczywiście wydatkowanych (lub zakontraktowanych) środków na sfinansowanie zamówienia p zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło rozpatrywane naruszenie. Innymi słowy, należy uchwycić różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków ze środków funduszy UE po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca.

65 Jako najprostszy przykład można wskazać sytuację, w której zamawiający bezzasadnie odrzuca najtańszą ofertę i, dopuszczając się naruszenia przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych, dokonuje wyboru oferty droższej. Wysokość korekty finansowej da się tutaj odnieść do różnicy pomiędzy ceną wybranej oferty, a ceną oferty odrzuconej. Przy czym uwzględniamy tylko różnicę powstałą w zakresie wydatkowania środków z funduszy UE, nie zaś globalną różnicę w wydatkowaniu środków na zamówienie.

66 b) Metoda wskaźnikowa – stosowana gdy skutki finansowe określonego naruszenia są pośrednie lub rozproszone, a zatem trudne do oszacowania. Stosując tę metodę wysokość korekty oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty, wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków funduszy UE i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia, według wzoru: Wk = W% x Wkw. x Wś

67 gdzie: Wk – wysokość korekty finansowej; Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia; Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE; W% - wskaźnik procentowy nałożonej korekty Otrzymana w wyniku przeprowadzenia powyższego działania kwota stanowi wartość korekty finansowej kompensującej domniemaną szkodę dla budżetu UE.

68 Kontroli pod kątem zgodności z zasadamitraktatowymi podlegają również zamówienia, których wartość nie przekraczapoziomów określonych w przepisach ustawy Pzp oraz ww. dyrektywach (tzw. zamówienia podprogowe).

69 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Najczęściej popełniane błędy we wniosku o płatność na etapie zaawansowanego rozliczania projektu” Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google