Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z konferencja dla nauczycieli religii 14 maja 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z konferencja dla nauczycieli religii 14 maja 2012."— Zapis prezentacji:

1 Z konferencja dla nauczycieli religii 14 maja 2012

2  Konferencja Episkopatu Polski 8 marca 2010 roku zatwierdziła Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.  Adresatami tego dokumentu są „twórcy programu nauczania religii”.  Każdy nauczyciel religii zobowiązany jest do realizacji Podstawy programowej.

3  Nowa Podstawa programowa katechezy odzwierciedla podział na okresy edukacyjne: edukacja przedszkolna zatytułowana jest: Wprowadzenie w życie religijne; pierwszy etap edukacyjny – klasy I –III szkoły podstawowej to: Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii, klasy IV-VI szkoły podstawowej to: Katecheza mistagogiczna; gimnazjum - etap edukacyjny zatytułowany: Katecheza wyznania i rozumienia wiary; szkoły ponadgimnazjalne to: Katecheza świadectwa wiary. szósty rozdział poświecony jest katechezie specjalnej.

4 Każdy z sześciu (rozdziałów Podstawy) etapów edukacyjnych zawiera: charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych; Podstawę nauczania religii - treści na poszczególne etapy korelację nauczania religii z wychowaniem przedszkolnym i edukacją szkolną; propozycje współpracy rodziny i parafii.

5 Podstawa programowa (trzyletnie okresy edukacyjne)  cele katechetyczne – wymagania ogólne, a następnie w zapisie tabelarycznym zadania adekwatnie do sześciu zadań, o których wspomina Dyrektorium ogólne o katechizacji (por. DOK 85-86): 1. rozwijanie poznania wiary, 2. wychowanie liturgiczne, 3. nauczanie modlitwy, 4. formacja moralna, 5. wychowanie do życia we wspólnocie, 6. wprowadzenie do misji.

6  Podstawa omawia zadania nauczycieli religii i wymagania szczegółowe, w tym te ostatnie dzieli na wiadomości i co powinien uczeń wiedzieć, umiejętności, które powinni opanować, a także postawy, które powinny być kształtowane u uczniów.  novum, że autorzy Podstawy określają treści przeznaczone do zapamiętania.

7 Wyjaśnienie pojęć: wymagania edukacyjne, programowe i osiągnięcia ucznia.  wymagania programowe to zamierzone osiągnięcia ucznia wynikające z programu nauczania (a więc sformułowane przez autora programu),  wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia i formułowane przez niego (tak poleca rozporządzenie MENiS) w oparciu o realizowany program nauczania. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania

8 Nowości w Podstawie programowej: Nowy język wymagań, Precyzyjnie określone zobowiązania nauczyciela-katechety - czego katecheta ma nauczyć na danym etapie edukacyjnym, Treści przeznaczone do zapamiętania przez uczniów, zamiast procedur osiągania celów (jak w poprzedniej Podstawie programowej) są „zalecane warunki i sposoby realizacji” nowa Podstawa programowa religii jest skorelowana z edukacją szkolną.

9 Program nauczania religii  Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach przyjęty 9 czerwca 2010 roku przez KWK KEP w Białymstoku.

10 Cele katechezy wg Programu nauczania:  w przedszkolu - wprowadzenie w życie religijne  w klasach I-III szkoły podstawowej - inicjacja w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii;  w klasach IV-VI szkoły podstawowej - mistagogia;  w klasach gimnazjum - prowadzenie do wyznawania i rozumienia wiary oraz systematyczne wprowadzanie w historię zbawienia;  w klasach szkół ponadgimnazjalnych - umożliwienie dawania świadectwa życia chrześcijańskiego;

11 Tytuły dla etapów edukacyjnych:  przedszkole - Kochamy dobrego Boga;  klasy I-III szkoły podstawowej - W drodze do Wieczernika,  klasy IV-VI - Poznaję Boga i w Niego wierzę;  gimnazjum – Pójść za Chrystusem;  liceum i technikum – Świadek Chrystusa;  szkoły zawodowe – Z Chrystusem przez świat.

12 Nowości w Programie:  propozycje dla przedszkoli,  propozycje dla uczniów technikum,  jest instrukcja tworzenia programu nauczania religii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (Program nie zawiera propozycji dla szkół specjalnych )  Zaproponowana jest tematyka spotkań duszpasterstwa w parafii z rodzicami do każdego poziomu klas.

13 Powinności nauczyciela religii:  Przekazanie dyrektorowi szkoły informacji o wybranym programie nauczania religii (bądź o modyfikacji istniejącego programu) w celu dopuszczenia do użytku w danej szkole i włączenia do szkolnego zestawu programów nauczania.  Przekazanie dyrektorowi szkoły informacji o wybranym podręczniku, w celu podania do publicznej wiadomości do 15 czerwca.

14  Nauczyciele religii wybierają Programy i Podręczniki określone przez biskupa diecezji – w naszej diecezji: wszystkie dopuszczone do użytku na terenie całej Polski.  Nauczyciele religii mogą modyfikować istniejące programy.  Tworzenie nowego Programu nauczania religii – zgodnego z nową Podstawą programową wymaga zatwierdzenia przez odpowiednie władze kościelne.

15  Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską zawarty dania 28 lipca 1993 r. Stwierdza, że „ w sprawach treści nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegają przepisom i zarządzeniom kościelnym, a w innych sprawach przepisom państwowym” /art. 12. 4/.

16 Oferta WYDAWNICTWA KŚW KŚW proponuje na każdy etap edukacyjny:  Podręcznik, karty pracy, podręcznik metodyczny.  materiały do tablicy multimedialnej. http://www.swietywojciech.pl/pl/dla_katechetow/nowe_podreczni ki/bezplatny_pakiet_startowy_dla.html

17 Oferta Wydawnictwa WAM http://katecheza.wydawnictwowam.pl/?Page=aktual&Id=Bezplatny_pakiet _startowy_nowych_podrecznikow Komplet materiałów do kl. 1 i 4 szkoły podstawowej tworzą:  podręcznik ucznia  zeszyt ucznia (ćwiczenia)  poradnik metodyczny  pomoce multimedialne na CD (kl.1: płyta mp3 z nagraniami piosenek, ich wersjami instrumentalnymi, melodiami do zabaw oraz materiałami do wydrukowania - m. in. Plany pracy)  Kl.1 płyta DVD z filmem "Ojcze nasz, któryś jest w niebie”. Komplet materiałów do kl. 1 gimnazjum tworzą:  podręcznik ucznia  poradnik metodyczny  płyta CD z materiałami do wydrukowania (plan wynikowy, kryteria ocenienia, propozycje sprawdzianów i klucze odpowiedzi, pomoce dydaktyczne) oraz tekstami dla nauczyciela  płyta DVD z filmem „Biblia”.

18  Podręcznik i notes ucznia dla klasy 1 liceum i technikum PODRĘCZNIK W FORMIE E-BOOKA Z ELEMENTAMI INTERAKTYWNYMI - Podręcznik może być wykorzystany podczas lekcji przy użyciu rzutnika lub tablicy interaktywnej.  Poradnik metodyczny zawiera: - Scenariusze lekcji religii. - Płytę z pomocami multimedialnymi przygotowanymi do treści każdej jednostki lekcyjnej.

19 WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ:  Na rok szkolny 2012/2013 przygotowane nowe podręczniki zgodne z nową podstawą programową: -dla klasy I szkoły podstawowej „Żyjemy w Bożym świecie"- nr AZ-11-01/12-KI-1/12 -dla klasy II szkoły podstawowej "Idziemy do Jezusa"- trwa procedura rejestracji -dla klasy IV szkoły podstawowej "Miejsca pełne BOGActw"- trwa procedura rejestracji -dla klasy I liceum "W blasku Bożej prawdy"- trwa procedura rejestracji Nowy program i podręcznik dla kl. I gimnazjum przygotowujemy na rok szkolny 2013/2014” http://jednosc.com.pl/index.php?cPath=4_92_146

20 Wszystkie możliwe do wyboru programy i podręczniki – patrz WYKAZ podręczników zgodnych z nową Podstawą programową: http://www.diecezja.kalisz.pl/index.htm Aktualne wydarzenia w Diecezji Kaliskiej PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJPROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.


Pobierz ppt "Z konferencja dla nauczycieli religii 14 maja 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google