Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybór optymalnego rozwiązania podpisu elektronicznego EDM Marcin Pusz CSIOZ, 17.II.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybór optymalnego rozwiązania podpisu elektronicznego EDM Marcin Pusz CSIOZ, 17.II.2016."— Zapis prezentacji:

1 Wybór optymalnego rozwiązania podpisu elektronicznego EDM Marcin Pusz CSIOZ, 17.II.2016

2 Regulacje prawne Ustawa o podpisie elektronicznym – Jako podpis elektroniczny definiuje dane, które (…) służą identyfikacji osoby składającej ten podpis – Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem odpowiada podpisowi własnoręcznemu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej

3 Ustawa o SIOZ Certyfikat do uwierzytelniania danych – poświadczenie elektroniczne, wydawane na wniosek usługodawcy przez CSIOZ/P1, służące do potwierdzania pochodzenia i integralności danych przekazywanych lub udostępnianych przez usługodawcę

4 Ustawa o SIOZ W przepisach dotyczących Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych (Art. 17), wprowadzonych zapewne na potrzeby umocowania Karty Specjalisty Medycznego na równi z bezpiecznym podpisem elektronicznym, pracownik medyczny używa do podpisywania m.in. EDM: – bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego (w myśl ustawy o podpisie elektronicznym) – podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Usunięto KSM.

5 Rozporządzenie w sprawie (…) dokumentacji medycznej W przypadku EDM indywidualnej podpis w ramach danych będących oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń oraz osoby kierującej „może być złożony oraz weryfikowany przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego…”

6 Cel prac nad podpisem elektronicznym Ujednolicenie przepisów prawa Wybór puli rozwiązań optymalnych pod względem kosztów (finansowych i czasu składania podpisu), wystarczająco wiarygodnych w średniej perspektywie czasu Powyższe ma zmniejszyć niechęć środowiska medycznego do wytwarzania dokumentacji elektronicznej

7 Rozporządzenie eIDAS Wprowadza pojęcie pieczęci elektronicznej, posiadającej cechy: – Pieczątki usługodawcy na dokumencie papierowym – Podpisu certyfikatem do uwierzytelniania danych (z ustawy o SIOZ) – Podpisu certyfikatem systemowym, tj. „wewnętrznym mechanizmem” z rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej – Przy zastosowaniu odpowiednich warunków, regulowanych przepisami, może zapewnić niezaprzeczalność autorstwa treści dokumentu medycznego

8 Cechy podpisu elektronicznego Zapewnienie integralności treści dokumentu od momentu jego wystawienia – Wymaganie kluczowe, wystarczający jest podpis dowolnym certyfikatem z chronionym kluczem prywatnym – Wystarczy zawsze stosować podpis Zapewnienie wiarygodności treści dokumentu – Wymaganie istotne gdy konieczne jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za treść i wykorzystanie treści w istotnych celach – Technicznie nie jest konieczne stosowanie osobistego podpisu kwalifikowanego wystawcy dokumentu Zapewnienie niezaprzeczalności autorstwa treści dokumentu – Doprecyzowanie wiarygodności treści – Technicznie, w pewnych okolicznościach, możliwe jest udowodnienie autorstwa również bez zastosowania osobistego podpisu autora

9 Podstawowe problemy Jak zapewnić, by dane autora, podobnie jak treść medyczna dokumentu, były wiarygodne? Czy zastosowanie podpisu kwalifikowanego zapewnia spełnienie powyższych potrzeb? Czy możliwe jest wykorzystanie prostszego rozwiązania o podobnej wiarygodności? Kto jest odpowiedzialny za treść dokumentu? Czy usługodawca i producent oprogramowania unikają odpowiedzialności za własne błędy?

10 Wiarygodność treści dokumentu Wiarygodność treści dokumentu zapewnia SYSTEM INFORMATYCZNY Uwierzytelnienie i autoryzacja wystawcy dokumentu Poprawność przetwarzania danych medycznych Poprawność generowania i wizualizacji treści dokumentu

11 Cytat z konsultacji z lekarzem „Jeżeli zaloguję się do systemu medycznego, spełniającego odpowiednie wymagania jakościowe, i wystawię w tym systemie dokument medyczny, mechanizmy tego systemu powinny być wystarczające do udowodnienia mi wykonania tej czynności”

12 Rozporządzenie w sprawie (…) dokumentacji medycznej Dokumentacja indywidualna (pierwotnie tylko papierowa) zawiera m.in. dane osoby ją wytwarzającej: – Nazwisko i imię – Tytuł zawodowy – Uzyskane specjalizacje – Numer prawa wykonywania zawodu (gdy posiada) – Podpis

13 Wizualizacja dokumentu elektronicznego

14 Wydruk dokumentu elektronicznego

15 Rozporządzenie w sprawie (…) dokumentacji medycznej Par. 80 Wymagania na system prowadzący EDM, m.in..: – Zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą – Integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzeniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur – Stały dostęp do dokumentacji osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych – Identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych – Przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji (kompletność treści).

16 Propozycja jednej z alternatyw jako rozwiązania problemu Zastosowanie pieczęci elektronicznej usługodawcy, docelowo weryfikowanej certyfikatem kwalifikowanym, na każdym potencjalnie udostępnianym dokumencie elektronicznym Zapewnienie wiarygodności danych autora w dokumencie poprzez uzyskanie deklaracji usługodawcy o stosowaniu wymagań prawnych w kontekście systemów informatycznych Zapewnienie potencjalnej niezaprzeczalności autorstwa, w skrajnych przypadkach poprzez powoływanie biegłego analizującego m.in. logi i dane systemu usługodawcy, podobnie jak teraz powołuje się pismoznawcy W ostateczności certyfikacja systemów medycznych jeżeli deklaracja nie będzie wystarczająca

17 Korzyści z rozwiązania Zupełny brak wpływu na wydajność pracy lekarza, podpis wykonywany jest w tle, wystarczy wyświetlenie dokumentu autorowi przed jego decyzją o zapisaniu go w systemie Łatwe stosowanie pieczęci niezależnie od wielkości usługodawcy i sposobu dostarczania systemu Poprawny podział odpowiedzialności za treść dokumentu między autora, usługodawcę i twórcę systemu

18 Alternatywa – centralna usługa podpisująca EDM 1a. Wyliczenie przez aplikacje gabinetową jedynie skrótu z dokumentu/ów (recepta, dokumentacja medyczna, inne) 1b. Wysłanie za pomocą webservices skrótu do podpisania do systemu centralnego 2a. Wysłanie przez system centralny kodu SAN (Security Authentication Number) za pomocą SMS/Maila/telefonicznie 2b. Wprowadzenie przez Lekarza w aplikacji gabinetowej kodu SAN (jednorazowego lub jednodniowego) 2c. Wysłanie kodu przez aplikację gabinetową do systemu centralnego 3a. Jeżeli kod jest OK realizacja podpisu w systemie centralnym 3b. Odesłanie do aplikacji gabinetowej za pomocą webservices pliku z podpisem dokumentu

19 Dziękuję za uwagę Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. Aleje Jerozolimskie 179, Warszawa tel


Pobierz ppt "Wybór optymalnego rozwiązania podpisu elektronicznego EDM Marcin Pusz CSIOZ, 17.II.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google