Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zajęcia 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zajęcia 2"— Zapis prezentacji:

1 USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zajęcia 2

2 UST – ZAJĘCIA 2 TEST 1.4.

3 Termin „zadania własne”:
UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.4. Termin „zadania własne”: a) jest terminem prawnym; b) znajduje zastosowanie w u.s.p.; c) jest zdefiniowany w Konstytucji RP; d) dotyczy także zadań związku międzygminnego.

4 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.4. 2 Zadanie z zakresu administracji rządowej: a) jako zadanie zlecone powiatowi – należy do zakresu działania powiatu; b) nigdy nie jest zadaniem własnym województwa; c) to, np., zadanie wykonywane przez wojewodę; d) może być jedynie zlecane JST.

5 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.4. 3. Gmina: a) nie może wykonywać zadań innych JST; b) na podstawie porozumienia, nie może wykonywać każdego zadania z zakresu działania powiatu; c) nie może wykonywać zadania własnego innej gminy; d) może zawierać porozumienie międzygminne tylko z gminą z tego samego województwa.

6 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.4. 4. Zadania wskazywane w art. 7 ust. 1 u.s.g. to zadania: a) publiczne; b) zlecone gminie; c) własne gminy; d) z zakresu administracji rządowej.

7 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.4. 5. Powiat: a) może zawierać porozumienie ze związkiem międzygminnym; b) może przejąć zarządzanie dotychczasową drogą gminną; c) nie może udzielić pomocy finansowej ma utrzymanie drogi gminnej; d) może zawrzeć porozumienie z miastem na prawach powiatu.

8 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.4. 6. Zadania: a) powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – są zadaniami powiatu; b) powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – nie wchodzą w zakres działania Miasta Wrocławia; c) służące zapewnieniu wykonywaniu zadań i kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – są zadaniami powiatu; d) powiatowego lekarza weterynarii – nie podlegają postanowieniom art. 4 ust. 2 u.s.p.

9 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.4. 7. Do zakresu działania Miasta Wałbrzycha wchodzą (w trybie ex lege): a) tylko zadania z zakresu działania gminy; b) m. in. zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat; c) w ramach zadań wskazywanych w lit. b) – te same zadania, co w przypadku m.st. Warszawy; d) m. in. zadania z zakresu promocji Powiatu Wałbrzyskiego.

10 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.4. 8. Gmina: a) nie może powierzyć wojewodzie prowadzenia zadania publicznego; b) może powierzyć powiatowi prowadzenie gimnazjum; c) Wrocław – może wydawać prawo jazdy, a Gmina Kostomłoty – nie może uzyskać tego rodzaju kompetencji; d) może wykonywać zadania publiczne uzyskane tylko w trybie ex lege.

11 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.4. 9. Komisarz rządowy, o którym mowa w art. 29 ust. 5 u.s.p.: a) wyraża zgodę na przyjęcie przez powiat zadań powierzonych; b) nie może zawierać porozumienia, o którym mowa w art. 20 u.w.a.rz.w.; c) jest członkiem związku powiatów; d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

12 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.4. 10. Porozumienie międzygminne: a) jest aktem normatywnym podlegającym ogłoszeniu w dzienniku urzędowym; b) polega na tym, że gmina, której powierzono określone zadanie – powiększa swoją właściwość miejscową; c) to to samo co porozumienie komunalne; d) może prowadzić do sporów majątkowych, które rozpatruje sąd powszechny.

13 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.4. 11. Porozumienie zawarte na podstawie art. 20 u.w.a.rz.w.: a) do skutecznego przejęcia zadań wymaga podjęcia stosownej uchwały przez OSiKJST; b) służy powierzaniu prowadzenia spraw OWJST; c) jest zawierane między wojewodą a, np., starostą; d) nie może określać zasad sprawowania nadzoru nad wykonywaniem powierzonych zadań.

14 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.4. 12. Zadania gmin uzdrowiskowych: a) są zadaniami własnymi; b) są zadaniami zleconymi; c) są określone w formie katalogu zamkniętego; d) są realizowane przy pomocy subwencji z budżetu państwa.

15 UST – ZAJĘCIA 2 TEST 1.11.

16 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.11. 1. Aktem prawa miejscowego: a) nie jest każda uchwała OSiKJST; b) mogą być tylko takie uchwały rady gminy, które są podejmowane bezwzględną większością głosów; c) nie mogą być uchwały zebrania wiejskiego; d) nie mogą być uchwały organu stowarzyszenia JST .

17 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.11. 2. Akty prawa miejscowego obowiązujące we Wrocławiu mogą, m.in., stanowić: a) Wojewoda Dolnośląski; b) Zgromadzenie Gmin Związku Miedziowego; c) Rada Miejska Wrocławia; d) Starosta Powiatu Wrocławskiego.

18 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.11. 3. Samorządowe akty prawa miejscowego wykonawcze sensu stricto: a) mogą być ustanawiane tylko przez OSiKJST; b) wchodzą w życie, co do zasady, w 14 dni od dnia ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym; c) nie w każdym przypadku podlegają nadzorowi wojewody; d) zawsze potrzebują podstawy prawnej w ustawie szczególnej z zakresu materialnego prawa administracyjnego.

19 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.11. 4. Przepisy porządkowe: a) mogą być ustanawiane nie tylko przez organy lokalnych JST; b) to, np., przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi; c) nie mogą być wydawane przez OWJST; d) nie są podejmowane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 u.s.k.ż.

20 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.11. 5. Zarządzenie porządkowe Prezydenta Wrocławia (służące ochronie mienia obywateli, podjęte z przyczyn występujących na obszarze 3. wrocławskich osiedli): a) jest ogłaszane w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego; b) jest podejmowane na podstawie art. 40 ust. 3 u.s.g.; c) wchodzi w życie, co do zasady, 3. dnia od dnia ogłoszenia; d) wchodzi w życie, o ile zostanie zatwierdzone przez Radę Miejską Wrocławia.

21 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.11. 6. Statutowym aktem prawa miejscowego: a) nie jest regulamin korzystania z cmentarza komunalnego; b) jest statut samorządowego gimnazjum; c) jest statut urzędu wojewódzkiego; d) jest regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy.

22 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.11. 7. Zmiany w Statucie Powiatu Wrocławskiego: a) mogą wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego; b) nie mogą być wprowadzane przez Wojewodę Dolnośląskiego; c) wymagają podjęcia uchwały będącej statutowym aktem prawa miejscowego; d) mogą dotyczyć praw właścicieli nieruchomości.

23 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.11. 8. Akt prawa miejscowego na podstawie art. 41 ust. 1 u.s.p. może wydać: a) tylko rada powiatu; b) t akże zarząd powiatu; c) także starosta; d) osoba pełniąca funkcję organów powiatu, w sytuacji wskazywanej w art. 29 ust. 3a u.s.p.

24 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.11. 9. Rada: a) Miasta Krakowa – może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli – np. – jest to niezbędne do ochrony środowiska naturalnego; b) Miejska Wrocławia – może zmienić Statut Wrocławia na wniosek Prezesa Rady Ministrów; c) Gminy Wińsko – może określić zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy; d) Osiedla Wojszyce – nie może nowelizować Statutu Osiedla Wojszyce.

25 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.11. 10. Zgromadzenie związku międzygminnego: a) może ustanawiać wykonawcze akty prawa miejscowego; b) nie może ustanawiać porządkowych aktów prawa miejscowego; c) może zmieniać statut związku; d) może podejmować akty prawa miejscowego podlegające nadzorowi RIO.

26 UST – ZAJĘCIA 2 - Test 1.11. 11. Wskaż prawidłowe określenie/-a: a) statut powiatowy; b) regulamin województwa; c) statut Miasta na Prawach Powiatu; d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.


Pobierz ppt "USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zajęcia 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google