Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowo wybrani członkowie zagraniczni PAN. Afiliacja: Wydział Muzykologii Stanford University, USA Muzykolog o światowej renomie. Studia rozpoczął w Instytucie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowo wybrani członkowie zagraniczni PAN. Afiliacja: Wydział Muzykologii Stanford University, USA Muzykolog o światowej renomie. Studia rozpoczął w Instytucie."— Zapis prezentacji:

1 Nowo wybrani członkowie zagraniczni PAN

2 Afiliacja: Wydział Muzykologii Stanford University, USA Muzykolog o światowej renomie. Studia rozpoczął w Instytucie Muzykologii UW, a kontynuował w Departament of Music Yale Univwersity. Jest obecnie profesorem w Stanford University. Jego badania, obejmujące historie muzyki od renesansu po dziewiętnasty wiek, a także historię myśli muzycznej (teoria i estetyka), dotyczą problematyki o kluczowym znaczeniu, są zawsze odkrywcze, przy czym ukazują szerszy wymiar humanistyczny wyprowadzanych konkluzji. Prace Bergera należą dziś do najbardziej znaczących pozycji bibliograficznych w zakresie muzykologii w skali światowej. Jest dobrze znany również w polskim środowisku naukowym, zarówno muzykologicznym, jak i szerzej – humanistycznym. Uczestniczył wielokrotnie w przeprowadzanych w Polsce przewodach habilitacyjnych, a także wygłosił szereg wykładów w polskich placówkach naukowych. WYDZIAŁI WYDZIAŁ I Karol BERGER Muzykologia

3 Afiliacja: Dyrektor Instytutu Egiptologii Uniwersytetu Wiedeńskiego Jest jednym z kilku najwybitniejszych archeologów-egiptologów w skali światowej. Od pięćdziesięciu lat prowadzi w Egipcie wykopaliska, które dla całego świata egiptologicznego są wzorem pod względem metodologicznym, wypełniając jednocześnie wiele „białych kart” w historii starożytnej. Jego pracę dotyczą przede wszystkim archeologii i historii Afryki północno-wschodniej oraz jej kontaktów z Lewantem. Stworzył m.in. wydawane w Wiedniu czasopismo naukowe o podstawowym znaczeniu dla tej problematyki (Ägypten un Levante/Egipt and the Lewant – 19 tomów), a także 4 serie wydawnicze. Od początku swojej działalności wykopaliskowej współpracuje ściśle z archeologami polskimi. WYDZIAŁI WYDZIAŁ I Manfred BIETAK Archeologia, egiptologia

4 Afiliacja: Centrum Badań nad Historią Współczesną w Poczdamie Prof. Klessmann aktywnie działający w środowisku naukowym Uniwersytetu w Bielefeld, znanym pod nazwą szkoły bielefeldzkiej, zajmującej się historia społeczną, jest autorem prac dotyczących procesu powstawania dwu państw niemieckich oraz dziejów podzielonego narodu niemieckiego. Związki prof. Christopha Klessmanna z Polską i z polską problematyką trwają od 1978 r., kiedy to opublikował monografię o polskich górnikach w zagłębiu Ruhry, a następnie zajmowała się problemem narodowosocjalistycznej polityki kulturalnej i polskim ruchem oporu w Generalnym Gubernatorstwie. W rocznicę września 1989 r. wydał tom prac o Polsce oraz tom tekstów o stosunkach polsko-niemieckich oraz szansach naszego sąsiedztwa w przyszłości. Od czternastu lat jest współredaktorem naukowym Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, w której ukazało się do chwili obecnej trzydzieści tomów prac. WYDZIAŁI WYDZIAŁ I Christoph KLESSMANN Historia

5 Afiliacja: Wydział Slawistyki Uniwersytetu w Amsterdamie Najwybitniejszy dziś na Zachodzie Europy badacz literatury polskiej. Głównym przedmiotem jego studiów jest polska poezja XIX i XX wieku, przy czym zajmuje się on poezją najtrudniejszą do zrozumienia i do interpretacji, działami takich autorów jak Norwid i Miłosz, którzy są nie tylko wielkimi pisarzami, ale także myślicielami. Poezje te pokazuje na tle polskich tradycji, ale także ujmuje ją w sposób komparatystyczny, jest ona bowiem dla niego wielkim zjawiskiem kultury europejskiej. Jego książki ujawniają niebywale szeroki zakres kompetencji i zainteresowań i należą do szczytowych osiągnięć najnowszej nauki o literaturze polskiej. Prace Arenda van Nieukerkena są znakomicie przyjmowane przez krajowych polonistów, funkcjonują w obiegu naukowym, często się je przywołuje i cytuje i są traktowane, jakby były pisane przez uczonego rodzimego. Należy dodać, że Arend van Nieukerken jest także wybitnym tłumaczem polskiej poezji. WYDZIAŁI WYDZIAŁ I Arent van NIEUKERKEN Literaturoznawstwo, polonistyka

6 Director Immunobiology Laboratory Methodist Hospital Research Institute Associate Professor at the University of Texas, USA Jest jednym z czołowych biologów rozwoju badających rozwój komórek płciowych za pomocą technik biologii molekularnej i mikroskopii elektronowej. Do szczególnych osiągnięć prof. Stępkowskiej należą: odkrycie zjawiska amplifikacji rybosomalnego RNA w jajnikach telotroficznych owadów, wykrycie dwóch nieznanych dróg lokalizacji RNA w oocytach X laevis oraz odkrycie nowej funkcji mRNA w organizowaniu struktur cytoszkieletalnych. Była współredaktorką tomu pt. „Developmental Biology in Poland”, Int. J. Dev. Biol. (2008) 52: 93-96. Publikuje w: Science, Cell, EMBO Journal, Developmental Biology, Journal Of Cell Science, np. Kloc M; Zearfoss NR; Etkin LD Mechanisms of subcellular mRNA localization. Cell 2002, 108, 533-544 WYDZIAŁII WYDZIAŁ II Małgorzata KLOC-STĘPKOWSKA Biologia, biologia molekularna, cytologia, zoologia

7 Department of Biochemistry University of Texas Southwestern Medical Center, USA Należy do najbardziej znanych w świecie polskich naukowców. Opracowana przez niego (wspólnie z prof. Władysławem Minorem) metoda analizy danych rentgenowskich, skracająca ten proces z kilku miesięcy do kilku minut, jest w powszechnym użyciu pracowni krystalograficznych całego świata. Od 30 lat pracuje w USA. Utrzymuje ożywione kontakty z krystalografami z Polski, których wielu kształcił w zakresie analizy struktur białkowych i w zakresie badań struktury chromatyny. Publikuje w: Science, Nature, Proteins, Acta Crystallogr, J. Mol. Biol, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. Np.: Rezacova, P., Borek, D., Moy, S.F., Joachimiak, A., Otwinowski, Z. (2008) Crystal structure and putative function of small Toprim domain-containing protein from Bacillus stearothermophilus. Proteins 70: 311-9.; Kudlicki, A., Rowicka, M., Otwinowski, Z. (2007), The crystallographic fast Fourier transform. Recursive symmetry reduction. Acta Crystallogr. A 63: 465-80 WYDZIAŁII WYDZIAŁ II Zbyszek OTWINOWSKI Biologia strukturalna, krystalografia białek

8 Dyrektor Instytutu Mikrobiologii Rolnej Rosyjskiej Akademii Nauk, St. Petersburg, Rosja Zajmuje się genetyką mikroorganizmów azotowych, mikrozalnych i symbiotycznych oraz analiza genomów roślinnych uczestniczących w biologicznym wiązaniu azotu atmosferycznego. Od wielu lat czynnie współpracuje z polskimi ośrodkami. W roku 2009 był dwukrotnie w Polsce. Był współorganizatorem polsko-rosyjskiej szkoły letniej nt. biotechnologii roślin w Gdańsku w roku 2009. Opublikował ponad 280 prac naukowych. Jest członkiem kilku rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism biotechnologicznych. Publikuje w: Plant Physiology, New Phytologist, Microbiology, np: Borisov A.Y., Madsen L.H., Tsyganov V.E., Umehara Y., Voroshilova V.A., Batagov A.O., Sandal N., Frederiksen A., Schauser L., Ellis N., Tikhonovich I.A., Stougaard J. (2003). The Sym35 gene required for root nodule development in Pisum sativum is an orthologue of Nin from Lotus japonicus. Plant Physiology. 131: 1009-1017. WYDZIAŁII WYDZIAŁ II Igor TIKHONOVICH Biologia i genetyka molekularna roślin i bakterii

9 FRITZ HABER INSTITUTE OF MAX PLANCK GESELLSCHAFT, BERLIN, NIEMCY Profesor Gerhard Ertl wprowadził do nauki o powierzchni ciał stałych szereg nowych pojęć, zmieniających całkowicie nasze wyobrażenia o mechanizmie procesów chemicznych, przebiegających na tych powierzchniach, a w wyniku wyrafinowanych eksperymentów stworzył podstawy do ich ilościowego opisu. Profesor Gerhard Ertl wyjaśnił również ważne aspekty strukturalne wodoru zaadsorbowanego na powierzchni metali, co ma istotne znaczenie w perspektywie zastosowania wodoru jako paliwa. Prof. Gerhard Ertl jest laureatem Nagrody Nobla z 2007 roku oraz kilkudziesięciu innych nagród naukowych, w tym polskich; w 1998 roku polskie Towarzystwo Chemiczne przyznało Mu nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie, a w roku 2008 otrzymał najwyższe odznaczenie Polskiej Akademii Nauk – Medal im. Mikołaja Kopernika. WYDZIAŁIII WYDZIAŁ III Gerhard ERTL Fizykochemia powierzchni i kataliza

10 CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PASADENA, USA Profesor Robert H. Grubbs wspólnie z Yves Chauvin i Richardem R. Schrockiem, otrzymał w 2005 roku nagrodę Nobla z chemii za wybitny wkład w rozwój katalitycznej reakcji metatezy olefin. Profesor Robert Grubbs jest jednym z najbardziej kreatywnych współczesnych chemików (jest autorem lub współautorem ponad 500 oryginalnych publikacji, a także edytorem i autorem książek oraz współautorem ponad 100 patentów), aktualnie zajmuje czołowe miejsce na liście najczęściej cytowanych przedstawicieli tej dyscypliny (ponad 30000 cytowań). Spektakularny rozwój reakcji metatezy olefin stwarza niewyobrażalne dotąd możliwości zastosowań przemysłowych, w szczególności w zakresie wysokoprzetworzonych związków chemicznych w warunkach „zielonej chemii”. Dnia 21 września 2009 r. Prof. Robert Grubbs otrzymał najwyższą godność akademicką – tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. WYDZIAŁIII WYDZIAŁ III Robert H. GRUBBS Chemia metaloorganiczna i kataliza

11 UNIVERSITY OF PRINCETON, USA AND LANDAU INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS, RAN, ROSJA Profesor Jakov G. Sinai jest jednym ze światowych liderów współczesnej matematyki. Wniósł istotny wkład do wielu dziedzin matematyki. Profesor Jakov Sinai jest autorem przeszło 200 publikacji naukowych, w tym kilku ważnych monografii i znanych na całym świecie podręczników. Jego bardzo wysoka pozycja w światowej matematyce jest powszechnie uznawana. Świadczy o tym długa lista honorów i zaszczytów spływająca na niego z wielu ośrodków matematyki i fizyki na świecie. Wyniki i metody Profesora Jakowa Sinaia wywarły istotny wpływ na badania wielu matematyków, w tym także matematyków polskich. Zasługi Jakowa Sinaia dla rozwoju badań nad układami dynamicznymi w Polsce zostały docenione przez Uniwersytet Warszawski, który nadał Mu Doktorat Honoris Causa w 1993 r. Jego związki z matematyką w Polsce dotyczą nie tylko czasów sprzed dziesięcioleci, ale i obecnie zaznaczone są jego udziałem w pracach komitetu redakcyjnego Fundamenta Mathematica – czołowego polskiego czasopisma. WYDZIAŁIII WYDZIAŁ III Jakov G. SINAI Matematyka

12 MAX PLANCK INSTITUTE FOR CHEMICAL PHYSICS OF SOLIDS, DRESDEN, NIEMCY Profesor Frank Steglich jest bez wątpienia jednym z najwybitniejszych współczesnych fizyków doświadczalnych, a jego wkład w rozwój fizyki dotyczy głównie silnie skorelowanych układów elektronowych, głównie układów ciężkofermionowych. Nie ulega wątpliwości, że stworzył On podstawy eksperymentalne tej dziedziny, zaliczanej obecnie do tzw. „gorących” kierunków w fizyce fazy skondensowanej. Profesor Frank Steglich był wielokrotnie wyróżniany różnego rodzaju prestiżowymi nagrodami, m.in. nagrodą Leibniza przyznaną przez DFG, Nagrodą Hewlett-Packarda, Międzynarodową Nagrodą Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego. Profesor Frank Steglich od ponad 30 lat utrzymuje kontakty z uczonymi polskimi, szczególnie z grupami zajmującymi się magnetyzmem i nadprzewodnictwem związków z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN i z Wydziałów Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego. W 1996 r. został wybrany Honorowym Profesorem Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, a w 2008 r. – Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. WYDZIAŁIII WYDZIAŁ III Frank STEGLICH Fizyka ciała stałego

13 University of Tokyo (Professor Emeritus) RIKEN Brain Science Institute (Senior Scientist, Senior Advisor, Director naukowy) Przewodniczący NNS (Neural Network Society), Przewodniczący IEICE (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers), członek zespołów edytorskich wielu znanych czasopism naukowych, pionier w dziedzinie sztucznych sieci neuronowych, w tym algorytmu propagacji wstecznej, geometrii informacyjnej, w tym geometrii różniczkowej, a także ślepej separacji sygnałów, w tym powszechnie znanego algorytmu gradientu naturalnego, dzięki jego życzliwości w instytucie RIKEN BSI było zatrudnionych na okres jednego roku lub dłużej 11 polskich naukowców, a 15 odbyło kilkumiesięczne staże, wiele razy wygłaszał referaty na międzynarodowych konferencjach organizowanych w Polsce. Shun-ichi Amari: Natural Gradient Works Efficiently in Learning, Neural Computation, February 15, 1998, Vol. 10, No. 2, Pages 251-276. (cited according Google scholar more than 1000) Andrzej Cichocki and Shun-ichi Amari: Adaptive Blind Signal and Image Processing: Learning Algorithms and Applications, John Wiley, research monograph (cited according Google scholar more than 1200). WYDZIAŁIV WYDZIAŁ IV Shun-ichi AMARI Sterowanie, sieci neuronowe, teoria informacji

14 Drexel University (Calhoun Distinguished Professor of Engineering in Medicine School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems) Jefferson University Medical College (Adjunct Professor) Pionier badań nad sterowaniem systemów wspomagania serca. Kierował technicznym rozwojem balonowej pompy wewnątrzaortalnej – pierwszego na świecie systemu wspomagania lewej komory serca, Od 1998 członek, od 2002 przewodniczący Rady Naukowej MCB PAN, twórca umowy o współpracy Drexel Univ. a IBIB PAN (2006), członek IAC IBIB PAN. Jeden z liderów rozwoju inżynierii biomedycznej na świecie (były prezydent światowych organizacji: IFMBE, IUPESEM) Control of intraaortic balloon pumping: theory and guidelines for clinical applications. Ann Biomed Eng.13:155-175,1985 Heterogeneous Response of Microvascular Endothelial Cells to Shear Stress. Amer J Physiol 290(6):H2498-508, 2006 WYDZIAŁIV WYDZIAŁ IV Dov JARON Inżynieria biomedyczna

15 University of Alberta, Edmonton (Professor i Canada Research Chair) Pionier w dziedzinie podstaw i zastosowań zbiorów rozmytych, Prekursor badań nad obliczeniami z wykorzystaniem ziaren informacji, Redaktor naczelny kilku czasopism naukowych m. in. Information Sciences, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part A, Utrzymuje ścisłe kontakty z polskim środowiskiem naukowym, prowadzi wykłady na seminarium doktoranckim w Instytucie Badań Systemowych PAN, wykłada również w ramach seminariów w Politechnice Śląskiej, Recenzuje prace doktorskie i habilitacyjne młodych polskich naukowców, organizuje krótkie staże naukowe dla studentów Politechniki Śląskiej na University of Alberta. Knowledge-Based Fuzzy Clustering, John Wiley, N. York, 2005. Logic-based fuzzy neurocomputing with unineurons, IEEE Trans.on Fuzzy Systems, 14, 6, 2006, 60-873 WYDZIAŁIV WYDZIAŁ IV Witold PEDRYCZ Informatyka

16 Rensselaer Polytechnic Institute, New York (Claire and Roland Schmitt Distiniguished Professor) Współtwórca lecture hall algorithm, Jeden z wczesnych liderów parallel functional programming, Wprowadził koncepcję lookback do teorii symulacji równoległej opartej na nieciągłych wydarzeniach, Grupy badawcze pod jego kierownictwem zbadały teoretyczne podstawy equational programming language, zbudowały prototypowy kompilator dla EPL, odkryły protokoły symulacji równoległej oparte na koncepcji lookback. Od wielu lat utrzymuje ścisłe kontakty z polskim środowiskiem naukowym (współorganizator konferencji parallel programming and applied mathematics (ppam), recenzent projektów badawczych na zlecenie ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego oraz fundacji na rzecz nauki polskiej). Paralell functional languages and compilers, addison wesley i acm press, 1993. Object-oriented parallel computations for plasma simulation, communication of the acm, 38(1), 1995 WYDZIAŁIV WYDZIAŁ IV Bolesław SZYMAŃSKI Informatyka

17 Beijing University of Technology (professor) Dyrektor national key laboratory for remanufacturing w pekinie Członek chińskiej akademii nauk technicznych, Autor opatentowanych procesów uszlachetniania powierzchni, Na podstawie opracowanego przez niego procesu technologicznego (warstwy i nanowarstwy amorficzne krystaliczne) została uruchomiona w roku 1998 w chinach fabryka zajmująca się procesami remanufacturingu, Owocna współpraca z polskim środowiskiem (wymiana stażystów: pomiędzy polskimi uczelniami technicznymi a national key laboratory), Kilkakrotnie przebywał w polsce z referatami na konferencjach i seminariach naukowych, W roku 2001 został honorowym profesorem politechniki warszawskiej. Nano-surface engineering, chemistry industry press in china, 2000. Theory and technology of surface engineering, national industrial press in china, 1999. WYDZIAŁIV WYDZIAŁ IV Binshi XU Inżynieria materiałowa

18 Friedrich-Loeffler-Institut, Greifswald, Insel Riems, Niemcy Dyrektor Federalnego Instytutu Zdrowia Zwierząt im. Fryderyka Loefflera, członek Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), członek Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina, dr h.c. Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze, 230 oryginalnych prac badawczych z zakresu biologii molekularnej i genetyki herpeswirusów chorobotwórczych dla zwierząt, zwłaszcza wirusa wścieklizny rzekomej. Znaczny wkład w technologię szczepionek znakowanych w immunoprofilaktyce zwierząt. Wyjaśnił mechanizmy wnikania herpeswirusów do komórek gospodarza i morfogenezę cząstek wirusowych. Prowadzi ścisłą współpracę z Wydziałem Biotechnologii UG i PIW w Puławach (staże naukowe). Suma cytowań: 6869, indeks Hirscha: 46 (na podstawie bazy SCOPUS). WYDZIAŁV WYDZIAŁ V Thomas Christoph METTENLEITER Wirusologia weterynaryjna

19 Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Nauk Rolniczych, Uppsala, Szwecja (urodzony w Hiszpanii, wykształcony w Urugwaju) Kierownik Zakładu Nauk Klinicznych, członek Królewskiej Szwedzkiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa, członek Hiszpańskiej Akademii Nauk Weterynaryjnych, honorowy członek Japońskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach, 335 oryginalnych publikacji badawczych z zakresu biotechnologii rozrodu, wyjaśnił mechanizm selekcji plemników w czasie ich transportu i kapacytacji w żeńskim układzie rozrodczym, co stanowiło podstawę do produkcji nowych testów diagnostycznych oraz opracowania oryginalnych technologii kriokonserwacji plemników, oocytów i zarodków. Bliska współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Suma cytowań: 3677, indeks Hirscha: 31 (na podstawie bazy SCOPUS). WYDZIAŁV WYDZIAŁ V Heriberto RODRIGUEZ-MARTINEZ Biologia i patologia rozrodu zwierząt

20 Afiliacja Director, Brander Cancer Research Institute, New York Medical College, USA Wybitny w skali światowej specjalista w dziedzinie cyto- i histochemii. Autor 490 oryginalnych prac ogłoszonych w recenzowanych czasopismach, jego publikacje były cytowane 20 tys. razy. Od 1980 r. wygłosił na zaproszenie 300 wykładów i seminariów na krajowych (USA) i zagranicznych kongresach i sympozjach. Prace badawcze dotyczą głównie biologii komórki ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów regulujących namnażanie się komórek, apoptozy oraz wrażliwości na leki przeciwnowotworowe. Opracowana przez niego technika cytochemiczna TUNEL do badań nad apoptozą, używana jest powszechnie w laboratoriach światowych. Wykształcił wielu młodych polskich badaczy, m.in.. z Uniwersytetów Medycznych: w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Krakowie, Lublinie, Białymstoku, Instytutu Onkologii, Instytutu Leków. WYDZIAŁVI WYDZIAŁ VI Zbigniew DARŻYNKIEWICZ Cytochemia, histochemia

21 Afiliacja Marvin White&Distinguished Professor of Biomedical Sciences, Presidential Research Scholar, Department of Biochemistry Ohio University Athens, USA Autor 246 prac naukowych. Prekursor nanomedycyny, zastosował własnej konstrukcji nanosensory do wykrywania i oznaczania biologicznie aktywnych mediatorów in vivo i in vitro. Zastosował elektrody własnej konstrukcji dla pomiarów wolnego rodnika tlenku azotu, anionu ponadtlenkowego i nadtlenoazotynu w błonach komórkowych, tkankach i płynach ustrojowych. Zaproponował śródbłonkowy mechanizm przeciwmiażdżycowego działania statyn w oparciu o proces aktywacji endogennych układów enzymatycznych. Wykrył nowe mechanizmy działania niektórych leków b–adrenolitycznych (w nadciśnieniu tętniczym) oraz wysunął hipotezę o roli urazu nitrooksydacyjnego w patomechanizmie choroby Alzheimera. WYDZIAŁVI WYDZIAŁ VI Tadeusz MALINSKI Bionanotechnologia w medycznych naukach podstawowych i klinicznych

22 Afiliacja: Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Faculty of Pharmaceutical Sciences University of Copenhagen (Department Chair) Pionier badań nad przekaźnictwem glejowym, odkrywca glejowego wychwytu zwrotnego neuroprzekaźników aminokwasowych i udziału jego zaburzeń w uszkodzeniu mózgu po niedokrwieniu. Prezydent International Society for Neurochemistry (2003-2005); lider cytacji wśród neurobiologów duńskich (ISI-Thompson, 2005; indeks h w 2008 r: 68). Publ.: Benveniste H, Drejer J, Schousboe A, Diemer, NH, 1984. Elevation of the extracellular concentrations of glutamate and aspartate in rat hippocampus during transient cerebral-ischemia monitored by intracerebral microdialysis. J. Neurochem. 43: 1369-1374 cytowana >2150 razy. Członek Rad redakcyjnych m. in. J. Neurochem., J. Cerebral Blood Flow& Met. Członek zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności (2004), współorganizator cyklicznych konferencji „Glutamina- Glutaminian” w Wierzbie, od 10 lat stale współpracuje z Zakładem Neurotoksykologii IMDiK PAN. WYDZIAŁVI WYDZIAŁ VI Arne SCHOUSBOE Neurochemia, neurofarmakologia

23 Afiliacja: Vienna University of Technology Institute of Geodesy and Geophysics, Austria Wybitna pozycja naukowa w świecie, uzasadniona oryginalnymi rezultatami badań geodynamicznych wykonanych metodami sejsmicznymi, geodezyjnymi i geologicznymi. Cytowane licznie publikacje m.in. w: Journal of Geophysical Research, Geophysical Journal International, Tectonophysics, Tectonics, EOS, Studia Geophysica et Geodetica, Geomechanics and Tunnelling, Annales of Glaciology, Natural Hazards and Earth System Science, Landslides, Engineering Geology. Aktywne i współkierownicze uczestnictwo wspólnie z zespołami polskimi (prof. A. Guterch) w międzynarodowych badaniach sejsmicznych w Alpach i w Europie Środkowo-Wschodniej. Skuteczny „ambasador” polskiego środowiska nauk o Ziemi, promuje polską naukę za granicą. WYDZIAŁVI WYDZIAŁ VI Ewald BRÜCKL Geofizyka, Specjalność naukowa


Pobierz ppt "Nowo wybrani członkowie zagraniczni PAN. Afiliacja: Wydział Muzykologii Stanford University, USA Muzykolog o światowej renomie. Studia rozpoczął w Instytucie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google