Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od ziarenka do bochenka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od ziarenka do bochenka"— Zapis prezentacji:

1 Od ziarenka do bochenka

2 Mapa myśli:

3 Scenariusz: Obraz przyrodniczy: Chleb
Temat główny projektu: Od ziarenka do bochenka Czas realizacji: 5 dni Grupa wiekowa: klasa III szkoły podstawowej (szkoła w małym miasteczku) Liczba uczniów: ok. 20 Tematy na poszczególne dni: Pole. Ziarna i ziarenka. Mąka. Chleb. Tego chleba nam potrzeba.

4 Dzień 1: Pole Data: ……………….. Miejsce odbywania zajęć: pole, łąka

5 Dzień 1: Pole Przewidywane osiągnięcia uczniów:
zna obowiązujące zasady poruszania się po drodze (zachowuje bezpieczną odległość, odpowiednio reaguje na przeszkody znajdujące się na drodze i innych uczestników ruchy drogowego) sprawdza stan techniczny roweru (łańcuch, ilość powietrza w oponach, światła, ustawienie kierownicy i siodełka, dzwonek, hamulce) dostosowuje się do poleceń nauczyciela (ustawienie się w kolumnie rowerowej) jedzie zgodnie z przepisami ruchu drogowego wyznaczoną trasą uczeń w skupieniu wysłuchuje treści przekazywanych przez rolnika

6 Dzień 1: Pole uczeń swobodnie wypowiada się na temat prac polowych, technologiach niezbędnych do wzrostu zbóż, uprawie pól dziecko zachowując zasady kulturalnego spożywania posiłków, zjada potrawy przygotowane na piknik z wykorzystaniem różnego rodzaju pieczywa uczeń porządkuje przestrzeń przed przystąpieniem do pracy uczeń dostosowując się do poleceń nauczyciela tworzy grupę i współpracuje z jej członkami podczas realizacji zajęć

7 Dzień 1: Pole uczeń przygotowuje klej w sztyfcie, kartonową podkładkę oraz arkusz brystolu lub kolorowego kartonu do wykonania kart przyrodniczych uczeń ustala kolejność ilustracji dotyczących czynności związanych z pracami polowymi, porami roku oraz urządzeniami wykorzystywanymi do tych prac uczeń używając kleju w sztyfcie, współpracując z grupą, kreuje „kartę przyrodniczą” poprzez umiejscowienie napisów pod odpowiednią ilustracją uczeń potrafi przyporządkować czynności pracy na polu do odpowiednich pór roku oraz powiązać je z właściwymi maszynami

8 Dzień 1: Pole uczeń śpiewa piosenkę o ziarnie, wyklaskuje jej rytm
w oparciu o licznik kilometrów uczeń ustala długość pokonanego dystansu uczeń porównuje ilość kilometrów odczytanego ze swojego licznika z licznikami kolegów i koleżanek uczeń, uczestnicząc w zabawie rzutnej z piłką, uzyskany wynik przejechanych kilometrów mnoży/dodaje/odejmuje przez liczbę wskazaną przez nauczyciela uczeń przestrzegając zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania na drodze pokonuje drogę powrotną do szkoły

9 Dzień 1: Pole Metody: słowne – dyskusja, burza mózgów, opis; oglądowe – demonstracja pomocy dydaktycznych; działania praktycznego – zajęcia praktyczne (stan techniczny roweru), zajęcia w terenie.  Formy: zbiorowa, grupowa Środki dydaktyczne: rower, apteczka, licznik kilometrów, pompka rowerowa, koce, obrazki, różnego typu zboża, kartonowe podkładki, klej, piłka, różnego typu pieczywo.

10 Dzień 1: Pole Przebieg: Spotkanie uczniów przed budynkiem szkoły – powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe. Przypomnienie zasad panujących w ruchu drogowym. Sprawdzenie stanu technicznego rowerów. Przygotowanie do wyjazdu. Ustawienie się uczestników wycieczki w kolumnie rowerowej Przejazd z zachowaniem środków ostrożności, bezpieczeństwa do zamierzonego celu. Spotkanie z rolnikiem

11 Dzień 1: Pole Wysłuchanie wypowiedzi rolnika oraz dyskusja na temat:
Prac polowych, Wzrostu zbóż. Piknik Swobodne wypowiedzi uczniów dotyczące zdobytych informacji. Rozwiązywanie zadań humanistycznych, przyrodniczych i matematycznych oraz wspólny śpiew piosenki pt. „Zasiali górale”. Powrót do szkoły.

12 Załączniki:

13 Załączniki:

14 Dzień 2: Ziarna i ziarenka
Data: ………………….. Miejsce odbywania zajęć: sala lekcyjna.

15 Dzień 2: Ziarna i ziarenka
Przewidywane osiągnięcia: Na bazie posiadanej już wiedzy, omawia plansze przyrodnicze, a więc wymienia chronologicznie prace wykonywane na polu, nazwa maszyny/narzędzia potrzebne w działaniach rolnika oraz dopasowuje pory roku do czynności w czasie których są realizowane; Uczestnicząc w zabawie rzutnej, kreuje własne skojarzenia dotyczące pola, Uczestnicząc w zabawie rzutnej, wypowiada się na temat zadany mu przez nauczyciela – maszyny/narzędzia rolnicze, prace gospodarza dotyczące uprawy zbóż oraz cykl czynności wykonywanych przez rolnika, a wyznaczanych przez pory roku; Wskazuje w tekście wiersza pt.: „Pieczywo” autorstwa Bogusława Szuta głównego bohatera, a także działania przez niego podejmowane;

16 Dzień 2: Ziarna i ziarenka
W oparciu o utwór eksponuje związek wiersza z tematyką zajęć dzisiejszych oraz dnia poprzedniego; Konfrontuje nabytą w trakcie wizyty na polu wiedzę, przekazaną przez rolnika z tą ukazaną w wierszu; Wskazuje główny, łączy obie zwrotki, motyw wiersza; W oparciu o schematyczny rysunek kłosa wymienia jego części składowe: kłos, kolanko, łodyga, wąsy; Zauważa związek prezentowanego przez nauczyciela schematu z tematyką wiersza pt.: „Pieczywo”; Dotykając, oglądając, wąchając, bada eksponaty – zboża przywiezione z pola;

17 Dzień 2: Ziarna i ziarenka
Wskazuje barwę, kształt kłosa oraz ziaren, a także wielkość i zapach podstawowych typów zbóż; Swobodnie się wypowiadając, porównuje zboża; Staranie analizuje fotografie, umieszczone na tablicy, przedstawiające pięć rodzajów zbóż: żyto, pszenica, kukurydza, owies, jęczmień; Dopasowuje właściwą nazwę do poszczególnych fotografii zbóż, poprzez przypięcie jej w odpowiednim miejscu na tablicy; Realizując polecenia nauczyciela wraz z pozostałymi tworzy grupę o określonym składzie; Współpracując z zespołem, analizuje otrzymane od nauczyciela ziarna zboża, bada je polisensoryczne;

18 Dzień 2: Ziarna i ziarenka
Określa wygląd, kształt, wielkość, barwę ziaren; Wraz z grupą redaguje w zeszycie pięciozdaniową notatkę dotyczącą badanych ziaren, uwzględniającą ich cechy szczególne; Wykorzystując przyniesione na zajęcia materiały, wykleja przykrywę pudełka po margarynie wybranym przez siebie kolorem plasteliny; Używając ziaren różnego rodzaju zbóż, tworzy zgodnie z własną inwencją twórczą, kompozycję, „wyklejając w plastelinie”; W trakcie wykonywania pracy plastycznej śpiewa piosenki pt: „Zasiali górale”, „Mało nas do pieczenia chleba” „Uciekła mi przepióreczka”, itp. Prezentuje wykonaną przez siebie pracę plastyczną; Porządkuje swoje stanowisko pracy;

19 Dzień 2: Ziarna i ziarenka
Używając przygotowanych wcześniej „tabliczek ortograficznych”, odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące brakujących liter w wyrazach z trudnością ortograficzną, poprzez uniesienie odpowiedniej tabliczki w górę; Rozwiązuje zadania matematyczne obliczając ilu uczestników wystartowało w wyścigach, ile myszek mieszkało na polu oraz ile pieniędzy w portmonetce miała Kasia po powrocie z zakupów; Rozwiązuje rebus matematyczny zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, doskonaląc mnożenie i dzielenie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100; Swobodnie wypowiada się na temat rozwiązań rebusu – produkty otrzymywane z poszczególnych zbóż.

20 Dzień 2: Ziarna i ziarenka
Metody: słowne – dyskusja, burza mózgów, opis, aktywność dotycząca kart pracy; oglądowe – demonstracja pomocy dydaktycznych, pokaz; działania praktycznego – zajęcia plastyczne.  Formy: indywidualna; zespołowa; zbiorowa. Środki dydaktyczne: plansze przyrodnicze, ilustracja kłosa, tekst wiersza pt.: „Pieczywo” B. Szuta, piłka, rysunki przedstawiające różne rodzaje zbóż: żyto, pszenica, kukurydza, owies, jęczmień, ziarna zbóż, plastelina, pokrywka z pudełka po margarynie, tabliczki ortograficzne, rebus matematyczny, magnesy, zboża: pszenica, żyto, owies, jęczmień, kukurydza, odtwarzacz CD, płyta CD z nagraniami piosenek, matematyczne karty pracy.

21 Dzień 2: Ziarna i ziarenka
Przebieg: Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe. Przypomnienie wiadomości z dnia poprzedniego poprzez omówienie przygotowanych na wycieczce plansz przyrodniczych oraz wykorzystanie piłki - nauczyciel rzuca piłkę do jednego z uczniów podając jedną z pór roku/prac polowych, zadaniem dziecka jest wypowiedzieć się na ten temat (załącznik nr1, załącznik nr2., załącznik nr3). Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wrażeń, doznań, przeżyć zaznanych w trakcie wizyty na polu. Zabawa w skojarzenia związane ze słowem „pole” z użyciem piłki (nauczyciel rzuca piłkę do jednego z uczniów, dziecko natomiast dopowiada własne skojarzenie, które nie może się powtórzyć).

22 Dzień 2: Ziarna i ziarenka
Słuchanie ze zrozumieniem dwóch pierwszych zwrotek wiersza Bogusława Szuta pt. „Pieczywo”: Skąd na stole smaczny chlebek? Kiedy zboże jest dojrzałe, Rolnik sieje ziarno w glebę. Rolnik kosi je z zapałem, (Gleba to jest ziemia czarna, Potem młóci w swych maszynach W której rośnie zboże z ziarna). I wywozi plon do młyna. Omówienie treści utworu z uwzględnieniem ilustracji przedstawiającej kłos oraz w odniesieniu do wizyty na polu.

23 Dzień 2: Ziarna i ziarenka
Przeanalizowanie w oparciu o schemat kłosa jego części składowych (załącznik nr 4). Zgłębienie wiedzy na temat rodzajów zbóż poprzez analizę ilustracji obrazujących ich pięć podstawowych typów oraz badanie przywiezionych z wycieczki kłosów (załącznik nr 5). Polisensoryczne badanie (wąchanie, dotykanie, oglądanie) oraz porównywanie ziaren poszczególnych zbóż w kilkuosobowych zespołach oraz redagowanie krótkiego opisu zawierającego następujące elementy: wygląd, kształt, wielkość, barwa. Wyklejanie przez dzieci różnymi ziarnami zbóż rozmaitych kompozycji na tle wykonanym z plasteliny z towarzyszeniem tematycznie związanych piosenek.

24 Dzień 2: Ziarna i ziarenka
Dopasowywanie brakujących liter („rz”, „ż”, „ó”, „u”) poprzez podnoszenie tabliczki z odpowiednią treścią do prezentowanych przez nauczyciela wyrazów (załącznik nr 6). Rozwiązywanie przez dzieci zadań z matematycznych kart pracy (załącznik nr 7). Samodzielne rozwiązywanie przez uczniów rebusu matematycznego oraz dyskusja na temat rozwiązania - produkty otrzymywanie z poszczególnych zbóż (załącznik nr 8). Podsumowanie zajęć, pożegnanie.

25 Załączniki:

26 Załączniki:

27 Załączniki:

28 Załączniki:

29 Załączniki:

30 Załączniki:

31 Dzień 3: Mąka Data: …………………. Miejsce odbywania zajęć: sala lekcyjna

32 Dzień 3: Mąka Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczeń rozwiązuje działania matematyczne i odlicza z wyrazu liczbę wskazującą wynik; zaznacza odpowiednią literę i tworzy hasło będące jednocześnie tematem dnia; uczeń wsłuchuje się w treść wiersza pt „Pieczywo” Bogusława Szuta; swobodnie wypowiada się na temat wiersza, uwzględniając hasło dnia i ilustrację zaprezentowaną na początku lekcji; uczeń tłucze moździerzem ziarno (podczas pracy monitoruje całe zjawisko);

33 Dzień 3: Mąka uczeń wypowiada się na temat powstałego pyłu, charakteryzuje go i nazywa; potrafi zdefiniować pojęcie: młócenie; uczeń wymienia zastosowanie wskazanych przez nauczyciela rodzajów mąk; umie połączyć nazwę mąki z najbardziej charakterystycznym dla niej składnikiem; wypowiada się na temat zastosowań mąki – wymienia produkty, których głównym składnikiem jest mąka; zwraca szczególną uwagę na pieczywo i najważniejszy jej składnik, czyli mąkę;

34 Dzień 3: Mąka swobodnie wypowiada się na temat miejsca wytwarzania mąki, charakteryzuje je; wyróżnia czynności jakie podejmowane są w młynie, stara się ułożyć je w odpowiedniej kolejności; wymienia rodzaje młynów, potrafi połączyć ilustrację młyna z nazwą mu odpowiadającą; krótko opisuje wygląd każdego z młynów i charakterystyczne, zachodzące w nim czynności; wykonuje pracę techniczną – szycie worka do mąki, posługując się nitką i igłą oraz nożyczkami;

35 Dzień 3: Mąka uczeń podczas wykonywania pracy technicznej śpiewa piosenkę pt „Młyn”; uczeń definiuje pojęcie zawód; uczeń rozwiązuje zagadki, których hasłem są zawody potrzebne przy produkcji chleba; charakteryzuje zawody niezbędne przy produkcji chleba poznaje pracy rolnika, młynarza, piekarza i miejsc w których pracują: pole, młyn, piekarnia;

36 Dzień 3: Mąka dopasowuje ilustracje charakterystyczne dla piekarza, młynarza i rolnika; uzupełnia zadania z luką wyrazami z ramki; współpracuje w grupie układając z puzzli sylwetę piekarza, młynarza lub rolnika; tworzy skojarzenia do każdego przedstawiciela zawodu; prezentuje efekty swojej pracy przed całą klasą; rozwiązuje zadania z treścią w zakresie dodawania i odejmowania do 100.

37 Dzień 3: Mąka Metody: słowne – dyskusja, burza mózgów, opis; oglądowe – demonstracja pomocy dydaktycznych (ilustracje); działania praktycznego – wykonanie pracy technicznej, przyklejanie sylwet  Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. Środki dydaktyczne: ilustracja przedstawiająca temat dnia, moździerze, drewniane podkładki, karty pracy matematyczne i polonistyczne, materiały, igły, nici, nożyczki, porozcinane sylwety piekarza, młynarza oraz rolnika, arkusze szarego papieru, klej

38 Dzień 3: Mąka Przebieg: Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe. Rozwiązywanie działań, odliczanie kolejnej litery z wyrazu oraz odczytywanie hasła tworzącego temat lekcji (załącznik nr 1). Zaprezentowanie obrazka „Młyn” jako ilustracji kolejnej zwrotki wiersza pt „Pieczywo” Bogusława Szuta”. Młynarz, w młynie, ziarno miele, Białej mąki robi wiele. Mąka trafia do piekarza, który  ciasto, z niej wytwarza.

39 Dzień 3: Mąka Swobodne wypowiedzi uczniów na temat usłyszanej zwrotki wiersza w nawiązaniu do tematu lekcji oraz ilustracji zaprezentowanej na początku zajęć. Tłuczenie ziaren. Obserwacja zjawiska. Dyskusja na temat powstałego prochu. Wyjaśnienie pojęcia – młócenie na podstawie „burzy mózgów”. Zapoznanie się z rodzajami mąk, ich produkcją oraz zastosowaniem (załącznik nr 3.). Łączenie nazw mąk z najbardziej charakterystycznym dla niej składnikiem (załącznik nr 4). Rozmowa na temat: „Co robi się z mąki?” z największym skupieniem się na pieczywie.

40 Dzień 3: Mąka Swobodne wypowiedzi uczniów związane z miejscem w którym wytwarza się mąkę. Wyróżnienie czynności jakie są podejmowane w młynie w celu wyprodukowania mąki. Ułożenie w odpowiedniej kolejności działań młyna (załącznik nr 5). Wyodrębnienie rodzajów młynów (załącznik nr 6.). Opis funkcjonowania młyna: elektrycznego, wodnego i na wiatr. Przyporządkowywanie ilustracji młyna do jego rodzaju ( załącznik nr 7). Wykonanie pracy technicznej – szycie worków do mąki (pracy towarzyszy piosenka pt „Młyn”). Dyskusja na temat zawodów uczestniczących w produkcji chleba.

41 Dzień 3: Mąka Rozwiązywanie zagadek wprowadzających do tematu zawodów niezbędnych przy produkcji chleba. Ma biały czepek, białe ubranie, Słońce go budzi, słońce żegna, nocą zajmuje się wyrabianiem. gdy praca kończy się powszednia A co wyrobi, upiecze smacznie Smak tego trudu czujesz w chlebie i odda ludziom nim dzień się zacznie. ten trud dla wszystkich i dla ciebie. (piekarz) (rolnik) Ciągle mąką pobielony nie żałuje swoich dłoni, ciężkie worki musi nosić, ale pracy nie ma dosyć. (młynarz)

42 Dzień 3:Mąka Dopasowywanie obrazków charakterystycznych dla piekarza, młynarza i rolnika do zawodów (załącznik nr 8). Uzupełnianie zdań z luką odpowiednimi wyrazami (załącznik nr 9). Podział na grupy. Układanie puzzli tworzących sylwetę zawodu: piekarza, młynarza, rolnika. Formułowanie skojarzeń do każdego przedstawiciela zawodu. Prezentacja przez poszczególne grupy powstałych sylwet i charakterystyka owych postaci. Zadanie pracy domowej: „Szacunek do pracy”. Rozwiązywanie zadań z treścią w zakresie dodawania i odejmowania do 100 (załącznik nr 10). Podsumowanie zajęć, pożegnanie.

43 Załączniki:

44 Załączniki:

45 Załączniki:

46 Załączniki:

47 Załączniki:

48 Załączniki:

49 Załączniki:

50 Dzień 4: Chleb Data: ………………
Miejsce odbywania zajęć: sala lekcyjna, piekarnia GS Przygodzice

51 Dzień 4: Chleb Przewidywane osiągnięcia uczniów:
Poznaje kolejną zwrotkę wiersza „Pieczywo”. Wypowiada się na temat poznanego utworu. Odnosi się do całego tekstu. Potrafi wypowiedzieć się na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji. Rozwiązuje krzyżówkę, odczytuje hasło będące miejscem do którego mają udać się dzieci. Łączy części zdań w celu utworzenia przysłów o chlebie. Zna zasady bezpieczeństwa poruszania się pieszych na drodze i stosuje je podczas przejścia ze szkoły do piekarni. Zna zasady kultury osobistej i stosuje je w kontaktach z dorosłymi.

52 Dzień 4: Chleb W skupieniu wysłuchuje treści przekazywanych przez przewodnika – pracownika piekarni. Potrafi współpracować z grupą podczas wykonywania zadań. Formuje z ciasta bułki, rogale, chleb, ozdabia je sezamem, makiem, ziarnami dyni, słonecznika, mąką. Z pomocą osoby dorosłej umieszcza przygotowane przez siebie wytwory w piecu. W czasie oczekiwania na upieczenie się chleba, bułek i rogali zadaje pytania dotyczące specyfiki pracy piekarza. Pakuje swoje wytwory. Dziękuje pracownikom piekarni za możliwość zapoznania się z ich pracą. Przygotowuje się do wyjścia. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa na drodze przechodzi z piekarni do szkoły.

53 Dzień 4: Chleb Przygotowuje narzędzia potrzebne do przeprowadzenia analizy wykonanego pieczywa. Kroi część produktów. Przy pomocy zmysłu smaku wyróżnia cechy charakterystyczne chleba, bułek i rogali. Korzystając ze zmysłu dotyku określa strukturę wytworów. Przy pomocy zmysłu węchu zapoznaje się z ich zapachem. Korzystając ze zmysłów dotyku i wzroku określa kształt chleba, bułek i rogali. Rozwiązuje zadania tekstowe. Oblicza wartość zakupów. Mnoży, dzieli, dodaje i odejmuje w zakresie 100.

54 Dzień 4: Chleb Metody: słowne – opowiadanie, dyskusja, karty pracy; oglądowe – pokaz; działania praktycznego – zajęcia praktyczne (formowanie chleba, bułek, rogali). Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. Środki dydaktyczne: tekst wiersza Bogusława Szuta „Pieczywo”, ilustracja tematyczna, karty pracy, chleb, bułki, rogale (przyniesione z piekarni), deska, nóż.

55 Dzień 4: Chleb Przebieg:
Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe. Wysłuchanie czytanej przez nauczyciela zwrotki wiersza pod tytułem „Pieczywo”. „Z ciasta robi: chleb, rogale...                               W piecu piecze je wytrwale.                               Jest pieczywo! „Ślinka leci”                               Więc, smacznego , drogie dzieci !” Swobodne wypowiedzi uczniów na temat poznanego tekstu. Omówienie ilustracji przedstawiającej pracę piekarza. Rozwiązanie przez uczniów zadań w kartach pracy. Przypomnienie zasad ruchu drogowego dotyczących pieszych oraz zachowania się w autobusie.

56 Dzień 4: Chleb Przejazd z zachowaniem zasad bezpieczeństwa do budynku piekarni w Przygodzicach. Spotkanie z pracownikiem piekarni – przewodnikiem. Przejście przez poszczególne stanowiska pracy piekarza, z jednoczesnym wysłuchaniem wypowiedzi przewodnika na temat czynności wykonywanych podczas wytwarzania pieczywa. Zapoznanie uczniów z naszym regionalnym chlebem „Baryczokiem” oznaczonym znakiem Dolina Baryczy Poleca. Przejście do sali działań praktycznych. Podział dzieci na grupy w celu swobodnego wykonywania działań. Rozdanie przygotowanego ciasta poszczególnym grupom. Formowanie z otrzymanej masy i dekorowanie przez uczniów wyrobów piekarskich: chleba, bułek, rogali oraz umieszczenie w piecu wykonanego pieczywa.

57 Dzień 4: Chleb Swobodne zadawanie pytań przez dzieci odnośnie funkcjonowania piekarni i specyfiki pracy piekarza w czasie oczekiwania na upieczenie się produktów. Zapakowanie upieczonego chleba, bułek i rogali. Podziękowanie pracownikom piekarni za możliwość zapoznania się ze specyfiką ich pracy. Bezpieczny powrót do szkoły na dalsze zajęcia dydaktyczne. Dokładne obejrzenie wykonanych podczas wizyty w piekarni produktów, zapoznanie się z ich kształtem, zapachem, strukturą. Pokrojenie poszczególnych rodzajów pieczywa i porównywanie ich smaków. Rozwiązanie zadań w matematycznych kartach pracy. Podsumowanie dnia, pożegnanie.

58 Załączniki:

59 Załączniki:

60 Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba
Data:………………….. Miejsce odbywania zajęć: sala lekcyjna,

61 Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba
Przewidywane osiągnięcia uczniów: Wypowiada się na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji. Układa obrazki przedstawiające poszczególne etapy produkcji chleba. Układa z rozsypanki wyrazowej zdania i dopasowuje je do obrazków. Słucha czytanego przez nauczyciela wiersza pt. „Chleb”. Spośród wymienionych etapów wybiera te występujące w wierszu i dopasowuje je do poszczególnych zwrotek. Uzupełnia tekst wyrazami z ramki. Odczytuje ze związków wyrazowych zaszyfrowane różne rodzaje pieczywa. Przygotowuje salę do pracy w grupach (ustawienie stolików).

62 Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba
Postępuje zgodnie z zasadami bhp. Przygotowuje produkty niezbędne do wykonania kanapek. Zakłada fartuszek. Myje warzywa potrzebne do wykonania kanapek. Kroi pomidora, ogórka, szczypiorek. Obiera i kroi jajko. Z pomocą nauczyciela kroi chleb. Smaruje pieczywo masłem. Układa na kanapce wybrane przez siebie produkty. Układa przygotowane kanapki na talerzyku.

63 Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba
Porządkuje miejsce pracy. Spożywa kanapki na drugie śniadanie. Ogląda film „Od ziarna do chleba”. Rozwiązuje zagadki, odpowiada na pytania oraz przedstawia scenki dramowe związane z tygodniową tematyką zajęć – quiz.

64 Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba
Metody: słowne – dyskusja, karty pracy; działania praktycznego – zajęcia praktyczne - przygotowanie kanapek. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. Środki dydaktyczne: ilustracja tematyczna, karty pracy, chleb, bułki, rogale (przyniesione z piekarni),deska, nóż, masło, wędlina, ser, pomidor, ogórek, sałata, szczypiorek, sól, pieprz, ugotowane jajko, talerzyki jednorazowe, serwetki papierowe, fartuszki, ściereczki kuchenne.

65 Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba
Przebieg: Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe. Omówienie ilustracji przedstawiającej końcowy etap wytwarzania chleba. Układanie w odpowiedniej kolejności obrazków przedstawiających poszczególne etapy produkcji chleba. Dopasowanie do ilustracji zdań ułożonych z rozsypanki wyrazowej. Wykonywanie zadań w kartach pracy.

66 Dzień 5: Tego chleba nam potrzeba
Przygotowanie miejsca pracy do realizacji zadania w grupach. Wykonywanie kanapek z wcześniej przygotowanych produktów. Spożywanie kanapek na drugie śniadanie. Projekcja filmu „Od ziarna do chleba” podsumowującego tygodniowy blok tematyczny. Quiz sprawdzający wiedzę uczniów. Wycieczka do regionalne piekarni GS Przygodzice Podsumowanie dnia, pożegnanie.

67 Załączniki:

68 Załączniki:

69 Załączniki:

70 Załączniki:

71 Załączniki:

72 Załączniki:

73 Załączniki:

74 Wykaz źródeł: www.google.pl (zdjęcia i obrazki);
H. Wesołowska, Zwyczaje i obrzędy rodzinne, Wrocław 1991; J. Kostrzewski , Kultura Prapolska, Poznań 1947; T.Kubiak , Chleb w tradycji ludowej , Warszawa 1981; (filmy i piosenki); dbpoleca.barycz.pl

75 Prezentację przygotowała:
Monika Zimniak


Pobierz ppt "Od ziarenka do bochenka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google