Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozszerzenie grupy odbiorców dotacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozszerzenie grupy odbiorców dotacji"— Zapis prezentacji:

1 Rozszerzenie grupy odbiorców dotacji
Pełnosprawny Student VI Kraków, 23 października 2012 r. Rozszerzenie grupy odbiorców dotacji Aleksander Waszkielewicz

2 Agenda Proces legislacyjny Finanse Działania

3 Dwie dotacje w art. 94 „Stara” – zmieniona zgodnie z propozycją środowiska: 1. Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na: (…) 11) zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. „Nowa” – zaproponowana niezależnie przez posłów podczas prac Podkomisji ds. Szkolnictwa wyższego: 4a. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotację na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

4 Delegacja do rozporządzenia dla dwóch dotacji
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego (…) określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11 oraz ust. 4a, biorąc pod uwagę w szczególności: (...) 3) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 i ust. 4a – dane o liczbie studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi – aby zapewnić efektywne wydatkowanie tych środków.

5 Rozporządzenie Dwie dotacje czy jedna? (1/2)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 202). § 10. Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia określa załącznik nr 11 do rozporządzenia. Nowelizacja weszła w życie 1 października 2011 r. za wyjątkiem przepisów dotyczących finansowania, które wejdą w życie 1 stycznia 2012 r.

6 Rozporządzenie Dwie dotacje czy jedna? (2/2)
Załącznik nr 11. Określona w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia dla uczelni publicznych i niepublicznych jest dzielona według wzoru: Dn – pula dotacji dla wszystkich uczelni

7 Uczelnie niepub-liczne
Statystyka Rok 2007 Uczelnie publiczne Uczelnie niepub-liczne Razem Studenci ogółem Studenci niepełnosprawni 15 158 7 830 22 988 Niesłyszący i słabosłyszący 970 521 1 491 Niewidomi i słabowidzący 1 246 628 1 874 Niepełnosprawni ruchowo 3 677 2 142 5 819 Inni 9 265 4 539 13 804

8 Uczelnie niepub-liczne
Statystyka Rok 2010 (1/2) Uczelnie publiczne Uczelnie niepub-liczne Razem Studenci ogółem Studenci niepełnosprawni 19 670 10 426 30 096 Niesłyszący i słabosłyszący 1 320 670 1 990 Niewidomi i słabowidzący 1 716 914 2 630 Niepełnosprawni ruchowo 5 502 3 174 8 676 Inni 11 132 5 668 16 800

9 Rozkład typów niepełnosprawności
Statystyka Rok 2010 (2/2) Rozkład typów niepełnosprawności Studenci niepełnosprawni 100,0% Niesłyszący i słabosłyszący 6,7% Niewidomi i słabowidzący 8,7% Niepełnosprawni ruchowo 28,0% Inni 56,6%

10 Statystyka … i finanse 2007 15 158 liczba wspieranych studentów*,
~41 mln zł pula dotacji dla wszystkich uczelni, ~2,7 tys. zł kwota dotacji przypadająca na wspieranego studenta. * łącznie ze szkołami resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji, bez szkół „kościelnych”

11 Statystyka … i finanse 2010 19 670 liczba wspieranych studentów*,
~41 mln zł pula dotacji dla wszystkich uczelni, ~2,1 tys. zł kwota dotacji przypadająca na wspieranego studenta. * łącznie ze szkołami resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji, bez szkół „kościelnych”

12 Statystyka … i finanse 2012 ~ liczba wspieranych studentów i doktorantów*, ~42 mln zł pula dotacji dla wszystkich uczelni, ~1,3 tys. zł kwota dotacji przypadająca na wspieranego studenta. * szacunek na podstawie danych z 2010 r., łącznie ze szkołami resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji i szkołami „kościelnymi”

13 Finanse Dynamika ~-23% spadek w 2010 r. w stosunku do 2007 r.,
~-61% spadek w 2012 r. w stosunku do 2007 r. po uwzględnieniu inflacji.

14 Działania Powołanie grupy roboczej w trakcie poprzedniej konferencji „Pełno(s)prawny student” (15 uczelni). Przygotowanie stanowiska. Pismo do MNiSW (do wiadomości m.in. Premiera, MF, RPO, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, KRASP, KRPUT, KRUP, KRZaSP, KRAUM, KRUN, FRP), Zaangażowanie RPO. Pismo do Premiera, Ministra Finansów, Przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Spotkanie z MNiSW i RPO*. Spotkanie z MF*.

15 Potrzebne kroki Szersze zaangażowanie środowiska.
Zmobilizowanie instytucji akademickich. Współpraca z MNiSW. Nacisk na MF. Generalnie silniejszy lobbing, zwłaszcza w dobie przewidywanych napięć finansowych.

16 Dziękuję za uwagę Aleksander Waszkielewicz tel Konferencja pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, Gminy Miejskiej Kraków oraz PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Patroni honorowi: Partner: Patroni medialni: RMF MAXXX


Pobierz ppt "Rozszerzenie grupy odbiorców dotacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google