Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawne aspekty uzależnień Wydział Prewencji KWP w Białymstoku Projekt Szkoła dobrego wyboru.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawne aspekty uzależnień Wydział Prewencji KWP w Białymstoku Projekt Szkoła dobrego wyboru."— Zapis prezentacji:

1 Prawne aspekty uzależnień Wydział Prewencji KWP w Białymstoku Projekt Szkoła dobrego wyboru

2 PROGRAM 1. Nieletni: - demoralizacja - czyn karalny - odpowiedzialność prawna nieletnich 2. Regulacje prawne – alkohol, narkotyki, tytoń, dopalacze 3. Skala przestępczości nieletnich 4. Obowiązki szkoły w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich 5. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia narkomanią/alkoholizmem 6. Współpraca z Policją Projekt Szkoła dobrego wyboru

3 NIELETNI Projekt Szkoła dobrego wyboru

4 KIM JEST NIELETNI? Trzy grupy osób objętych wspólną nazwą "nieletni" (w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania, wieku osób oraz stosowanego środka wychowawczego lub poprawczego – u.p.n): osoby, które nie ukończyły 18 lat – w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji osoby, które dopuściły się czynu karalnego po ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyły 17 lat osoby, wobec których orzeczono środki wychowawcze lub poprawcze, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby 21 lat Projekt Szkoła dobrego wyboru

5 U.P.N. - DEMORALIZACJA słownik j. polskiego - rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności, u.p.n. - szczególnie intensywna i względnie trwała postać nieprzystosowania społecznego przejawiająca się odchodzeniem od obowiązujących w społeczeństwie wartości moralnych. Demoralizacja to proces polegający na manifestowaniu różnych negatywnych postaw i zachowań. Zachowania te muszą występować systematycznie – muszą być utrwalone. Przejawy: - wagary, zaniedbywanie nauki, - niestosowne zachowanie się w szkole/poza nią, - dłuższe przebywanie poza domem bez wiedzy i kontroli opiekunów, - wałęsanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów i łączenie się w grupy, - zachowania agresywne, wandalizm, - ucieczki z domu, - picie alkoholu, palenie tytoniu, - używanie narkotyków i innych środków odurzających, - przedwczesne podejmowanie życia seksualnego, - prostytuowanie się, - popełnianie czynów zabronionych. Projekt Szkoła dobrego wyboru

6 Czyn karalny Jest to przestępstwo (w tym również skarbowe) albo wykroczenie określone w art. 51, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 kodeksu wykroczeń, tj.: 51 kw - zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego, wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym, 69 kw - umyślne uszkadzanie/usuwanie znaków umieszczonych przez organ państwowy, 74 kw - niszczenie/usuwanie znaków ostrzegających o niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia, 76 kw - rzucanie kamieniami (przedmiotami) w pojazd mechaniczny będący w ruchu, 85 kw - niszczenie, usuwanie, samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych, 87 kw - prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, 119 kw - kradzież lub przywłaszczenie mienia, 122 kw - paserstwo, 124 kw - umyślne niszczenie mienia, 133 kw - spekulacja biletami, 143 kw - utrudnianie korzystania z urządzeń użyteczności publicznej Projekt Szkoła dobrego wyboru

7 Środki stosowane przez sąd rodzinny : upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo od używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia, ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców lub opiekuna, ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia dla nieletniego, zastosowanie nadzoru kuratora, skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczenie przepadku rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego, orzeczenie umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim orzeczenie umieszczenia w zakładzie poprawczym, zastosowanie innych środków zastrzeżonych w ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosowanie środków przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej Projekt Szkoła dobrego wyboru

8 Sąd rodzinny może: zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym; zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego; Art. 12 u.p.n W razie stwierdzenia u nieletniego upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. Jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia nieletniemu jedynie opieki wychowawczej, sąd może orzec umieszczenie go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a w przypadku gdy nieletni jest upośledzony umysłowo w stopniu głębokim i wymaga jedynie opieki – w domu pomocy społecznej

9 Odpowiedzialność karna nieletnich Art.10 § 2 kk - nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w: 2 art. 134 - zamach na życie prezydenta, art. 148 § 1, 2 lub 3 - zabójstwo, ze szczególnym okrucieństwem (…), art. 156 § 1 lub 3 – umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 163 § 1 lub 3 - umyślne spowodowanie katastrofy, art. 166 - uprowadzenie i porwanie statku wodnego lub powietrznego, art. 173 § 1 lub 3 - umyślne spowodowanie katastrofy w komunikacji, art. 197 § 3 lub 4 - zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, zbiorowe, członka rodziny, małoletniego poniżej lat 15, art. 223 § 2 – czynna napaść na funkcjonariusza, której skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu funkcjonariusza publicznego, art. 252 § 1 lub 2 – wymuszenie terrorystyczne, art. 280 – rozbój, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju nieletniego, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. Projekt Szkoła dobrego wyboru

10 REGULACJE PRAWNE Projekt Szkoła dobrego wyboru

11 REGULACJE PRAWNE USTAWA Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII USTAWA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 ROKU O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 1995 ROKU O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH USTAWA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 ROKU O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH USTAWA Z DNIA 6 CZERWCA 1997 ROKU KODEKS KARNY Projekt Szkoła dobrego wyboru

12 DOPALACZE DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (GIS-BI-073-239/RS/10 z dnia 02.10.2010): GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY : 1) wycofuje z obrotu na terenie całego kraju wyrób o nazwie Tajfun określony jako przeznaczony do celów kolekcjonerskich oraz wszystkie podobne wyroby, mogące mieć wpływ na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi 2) nakazuje zaprzestanie działalności obiektów służących produkcji, obrotowi hurtowemu lub detalicznemu wyrobami, o których mowa w pkt 1 3) niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności Projekt Szkoła dobrego wyboru

13 DOPALACZE – nowela ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 4 pkt 27 - środek zastępczy Substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich część, zawierające taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych. Art. 44 b – zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych Zakazuje się wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. Art. 52 a – kary pieniężne Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium RP środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł. Projekt Szkoła dobrego wyboru

14 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII Częstowanie czyli udzielanie art. 58 ust. 1 – Kto (…) udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Częstowanie dzieci i młodzieży art. 58 ust. 2 – Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1 udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Dealerka czyli handel narkotykami art. 59 ust.1 - Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Sprzedaż narkotyków dzieciom i młodzieży art. 59 ust. 2 – Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat. Projekt Szkoła dobrego wyboru

15 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII Posiadanie narkotyków art. 62 ust. 1 – Kto (…) posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Umorzenie postępowania (obowiązuje od 9.12.2011) art. 62 a – Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia (…). Uprawa maku i konopi art. 63 ust. 1 – Kto (…) uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wytwarzanie narkotyków art. 53 ust. 1 – Kto (…) wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zabór w celu przywłaszczenia art. 64 ust. 1 – Kto zabiera, w celu przywłaszczenia, środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Projekt Szkoła dobrego wyboru

16 USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych art. 14 ust. 1 pkt. 1- Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo- wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich. art.14 ust. 2a – Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach (…). Kary za spożywanie art. 43¹ ust. 1 – Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust.1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. art. 43¹ ust. 2 – Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. Kary za brak nadzoru art. 44 - Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi nadzoru dopuszcza do sprzedawania, podawania lub spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy, jak również powziąwszy wiadomość o sprzedawaniu, podawaniu lub spożywaniu na terenie zakładu pracy takich napojów nie podejmie prawem przewidzianego postępowania, podlega karze grzywny. Projekt Szkoła dobrego wyboru

17 Pracownik pod wpływem alkoholu art. 17 ust. 1 - Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. ust. 2 - Uprawnienia kierownika zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1, służą również organowi nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy. ust. 3 - Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika (…), badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. Policja, Straż Miejska). USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI Projekt Szkoła dobrego wyboru

18 USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI Sprzedaż alkoholu małoletnim art. 15 ust.1 pkt. 2 - Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18. Kary za sprzedaż art. 43 ust. 1 - Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione (…) podlega grzywnie ust. 2 - Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1 art. 43 ust. 4 – Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym. Sprawdzenie dokumentów art.15 ust. 2 – W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Projekt Szkoła dobrego wyboru

19 USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI KODEKS KARNY Rozpijanie art. 208 kk: Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Projekt Szkoła dobrego wyboru

20 USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH – zmiany od 15 listopada 2010r. Sprzedaż papierosów małoletnim art. 6 ust.1 - Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 ust. 2 – Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo- rekreacyjnych Sprawdzenie dokumentów art. 6 ust.1a - W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego. Sprzedaż luzem art. 6 ust. 4 - Zabrania się sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania. Projekt Szkoła dobrego wyboru

21 USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH – zmiany od 15 listopada 2010r. Sprzedaż wbrew zakazom art. 13 ust.1 Kto: pkt 1 - sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, wbrew przepisom art. 6, pkt 2 – będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a, nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu podlega karze grzywny do 2000 zł art. 13 ust. 3 - w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Projekt Szkoła dobrego wyboru

22 USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH – zmiany od 15 listopada 2010r. Palenie wyrobów tytoniowych na terenie szkół art. 5 ust.1 - Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a: pkt2 – na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej art. 13 ust. 2 – Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł Projekt Szkoła dobrego wyboru

23 SKALA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH Projekt Szkoła dobrego wyboru

24 Udział nieletnich w liczbie przestępstw stwierdzonych (statystyka policyjna) Projekt Szkoła dobrego wyboru rok czynysprawcy p – stwa stwierdzone ogółem czyny karalne nieletnich / w tym do 13 r.ż. % udziału nieletnich w liczbie przestępstw stwierdzony ch ogółem osoby podejrz ane ogółem nieletni sprawcy / w tym do 13 r.ż. % udziału nieletnich w liczbie osób podejrzanych ogółem 200726.6521.242 / 994,7%15.7981.447 / 1609,2% 200825.4981.048 / 824,1%15.2221.343 / 1848,8% 200925.8191.144 / 1134,4%15.3791.355 / 1728,8% 201024.6701.280 / 815,2%14.3381.183 / 1268,3% 201125.5891.740 / 1406,7%15.0171.426 / 1579,4%

25 Czyny karalne najczęściej popełniane przez nieletnich (statystyka policyjna) Projekt Szkoła dobrego wyboru Rodzaj czynu /kategoria czynów20072008 2009 2010 2011 kradzież165154 173162219 kradzież z włamaniem14790 14393108 groźba karalna8195 104120166 uszczerbek na zdrowiu12193 85129149 udział w bójce lub pobiciu9180 766770 rozbój i wymuszenie rozbójnicze13567 124178199

26 SKALA ZJAWISKA ALKOHOLIZMU (statystyka policyjna) Projekt Szkoła dobrego wyboru Liczba osób izolowanych w Izbie wytrzeźwień (ogółem) Liczba nieletnich zatrzymanych w Izbie wytrzeźwień Liczba nieletnich ujawnionych pod wpływem alkoholu 2007 r. 13.1933371.227 2008 r. 11.2881881.241 2009 r. 12.09499891 2010 r. 12.886121699 201 r. 13.548112765

27 PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA (statystyka policyjna) Projekt Szkoła dobrego wyboru 2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r. Liczba przestępstw w woj. podlaskim 1.1649101.1641.1791.379 Liczba czynów nieletnich w woj. podlaskim 1254464143334

28 OBOWIĄZKI SZKOŁY Projekt Szkoła dobrego wyboru

29 KOMPETENCJE SZKOŁY rozpoznanie sytuacji nieletniego środki oddziaływania wychowawczego objęcie nieletniego szczególnym nadzorem wychowawczym analiza osiągnięć ucznia, cykliczne spotkania z rodzicami ucznia zajęcia socjoterapeutyczne spotkania indywidualne z pedagogiem kontraktowanie nieletniego kontraktowanie rodziców skierowanie nieletniego do placówki terapeutycznej/organizacji zajmującej się pomocą rodzinie/Poradni Psych.- Ped. praca interdyscyplinarna powiadomienie Sądu rodzinnego lub Policji (w sytuacji, gdy wcześniej zastosowane środki okazały się nieskuteczne lub nieletni jest sprawcą czynu karalnego) Projekt Szkoła dobrego wyboru

30 OBOWIĄZKI SZKOŁY Przestrzeganie przepisów ! PAPIEROSY ALKOHOL ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE POWIADAMIANIE O PRZEJAWACH DEMORALIZACJI I CZYNACH KARALNYCH Projekt Szkoła dobrego wyboru

31 USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH Społeczny obowiązek powiadamiania o demoralizacji (u.p.n) Art. 4 § 1 - Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. Prawny obowiązek powiadamiania o popełnieniu przestępstwa (u.p.n) Art. 4 § 3 - Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu. Projekt Szkoła dobrego wyboru

32 KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO Prawny obowiązek powiadamiania o popełnieniu przestępstwa (k.p.k) Art. 304 § 1 - Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. § 2 - Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw (...) aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Projekt Szkoła dobrego wyboru

33 ZAWIADAMIANIE DEMORALIZACJA CZYN KARALNY POWIADOMIENIE RODZICA/OPIEKUNA POWIADOMIENIE SĄDU RODZINNEGO / POLICJI obowiązek prawny – dot. instytucji np. szkoły POWIADOMIENIE SĄDU RODZINNEGO obowiązek społeczny – dot. każdej osoby / POLICJI Projekt Szkoła dobrego wyboru - rozmowa z rodzicem/opiekunem - powiadomienie pisemne - powiadomienie ustne lub pisemne (zgłoszenie telefoniczne, rozmowa z policjantem ds. nieletnich itp.) - zgłoszenie anonimowe powiadomienie ustne lub pisemne -powiadomienie ustne lub pisemne - zgłoszenie anonimowe

34 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI ( Zgodnie z Rządowym Programem Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży) Projekt Szkoła dobrego wyboru

35 PROCEDURY POSTĘPOWANIA – NARKOTYK NA TERENIE SZKOŁY ZABEZPIECZENIE POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY ZAWIADOMIENIE POLICJI UWAGA! Ograniczenie się do zabezpieczenia narkotyku wyłącznie w ramach czynności wewnątrzszkolnych, przy braku powiadomienia Policji stanowi naruszenie art. 62.1. i art. 64 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. - dyrektor /nauczyciel wzywa do szkoły Policję w każdym przypadku ujawnienia substancji wyglądem przypominającej narkotyk - po przybyciu Policji nauczyciel /dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informuje o ustaleniach dot. okoliczności zdarzenia. -umieszczenie substancji w papierowej kopercie, koszulce biurowej itp. -przeniesienie substancji w bezpieczne miejsce np. do gabinetu dyrektora - ustalenie okoliczności zdarzenia - nauczyciel przekazuje dyrektorowi zabezpieczoną substancję oraz informacje o dotychczasowych ustaleniach - w przypadku nieobecności dyrektora dalsze czynności nauczyciel podejmuje samodzielnie. Projekt Szkoła dobrego wyboru

36 PROCEDURY POSTĘPOWANIA – UCZEŃ Z NARKOTYKIEM /ALKOHOLEM ZABEZPIECZENIE UWAGA! Nauczyciel nie może przeszukać ucznia. POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY POWIADOMIENIE RODZICÓW DZIECKA ZAWIADOMIENIE POLICJI -po przybyciu Policji nauczyciel/dyrektor przekazuje ucznia, zabezpieczoną substancję oraz informacje dot. okoliczności zdarzenia, udziela niezbędnych wyjaśnień. -odizolowanie ucznia od reszty klasy - stała obecność przy uczniu osoby z personelu szkoły - uniemożliwienie kontaktu z innymi osobami - polecenie uczniowi wydania substancji (opróżnienie kieszeni, zawartości torby/plecaka, itp.) - w przypadku dobrowolnego wydania substancji – zabezpieczenie zgodnie z procedurą I - ustalenie okoliczności wejścia ucznia w posiadanie narkotyku - nauczyciel przekazuje dyrektorowi zabezpieczoną substancję wraz z informacją dot. okoliczności zdarzenia -w przypadku nieobecności dyrektora dalsze czynności nauczyciel podejmuje samodzielnie - do momentu przybycia Policji i rodziców dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela /dyrektora lub innej dorosłej osoby - dyrektor/nauczyciel zawiadamia o zdarzeniu Policję oraz rodziców (opiekunów) dziecka - w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami /opiekunami dziecka, należy zapewnić obecność nauczyciela /pedagoga szkolnego. Projekt Szkoła dobrego wyboru

37 PROCEDURY POSTĘPOWANIA – UCZEŃ POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW /ALKOHOLU ZABEZPIECZENIE POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY WEZWANIE POMOCY MEDYCZNEJ/ RODZICÓW UWAGA! W przypadku braku możliwości skontaktowania się z opiekunami dziecka, należy zapewnić udział nauczyciela/ pedagoga szkolnego. ZAWIADOMIENIE POLICJI Policję należy powiadomić w każdym przypadku, kiedy zachowanie ucznia wskazuje, iż jest on pod wpływem narkotyków/alkoholu, przy czym w sytuacji, gdy uczeń swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób, należy powiadomić Policję i jednocześnie wezwać pogotowie ratunkowe. -odizolowanie ucznia od reszty klasy/grupy, zapewnienie stałej obecność przy uczniu osób z personelu szkoły i uniemożliwienie kontaktu z innymi osobami -ustalenie (jeśli to możliwe) okoliczności odurzenia się ucznia (co zażył, od kogo nabył środek odurzający itp.) -przekazanie dyrektorowi informacji dot. okoliczności zdarzenia (w przypadku nieobecności dyrektora dalsze czynności nauczyciel podejmuje samodzielnie) - gdy istnieją okoliczności wskazujące na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia dziecka, należy wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić rodziców/opiekunów dziecka, - gdy nie zachodzą w/w okoliczności należy rozważyć możliwość dowiezienia (wspólnie z rodzicem /opiekunem) dziecka do najbliższej placówki służby zdrowia, m.in. w celu poddania ucznia badaniom przy pomocy specjalistycznych urządzeń (alkomatu, testerów narkotykowych itp.) Projekt Szkoła dobrego wyboru

38 WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ Projekt Szkoła dobrego wyboru

39 Konsultacje (telefoniczne, bezpośrednie) dot. konkretnych przypadków Zespół interdyscyplinarny Patrol szkolny Współorganizacja działań profilaktycznych (konferencje, szkolenia, akcje itp.) Zawiadomienia Zawiadomienia anonimowe (telefoniczne, pisemne, e-mailowe) ………………………..(proszę wpisać własną propozycję) Projekt Szkoła dobrego wyboru PRZYKŁADY

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ …………………………………. (STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO) ……………………………………….. (NR. TELEFONU SŁUŻBOWEGO, ADRES E-MAIL) PREZENTACJĘ OPRACOWANO W WYDZIALE PREWENCJI KWP W BIAŁYMSTOKU Projekt Szkoła dobrego wyboru


Pobierz ppt "Prawne aspekty uzależnień Wydział Prewencji KWP w Białymstoku Projekt Szkoła dobrego wyboru."

Podobne prezentacje


Reklamy Google