Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Recepta na demokrację w naszej szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Recepta na demokrację w naszej szkole"— Zapis prezentacji:

1 Recepta na demokrację w naszej szkole

2 Statut- Najważniejszy dokument w szkole
Statut- Najważniejszy dokument w szkole. Regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania szkoły.

3 …Statut Organy Gimnazjum Rozdział 4 Organami gimnazjum są:
1) dyrektor gimnazjum, 2) rada pedagogiczna, 3) rada rodziców, 4) samorząd uczniowski

4 1) Dyrektor szkoły w szczególności:
2. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej oraz sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. 1) Dyrektor szkoły w szczególności: -Realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. -Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

5 3. Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Nawojowej jest kolegialnym organem szkoły
w zakresie zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 1) W skład rady wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. -W skład rady wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: -Przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian -Uchwalanie programu wychowawczego szkoły -podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

6 4. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
Do kompetencji Rady Rodziców m.in. należy: uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: •programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, •programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

7 5. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

8 …Samorząd Uczniowski e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 2) Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności: -uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego, -opiniowanie programu wychowawczego szkoły, -ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

10 Zasady współdziałania organów szkoły
Rozdział 5 Zasady współdziałania organów szkoły 1. Zasady współdziałania organów szkoły oparte są na: 1) zapewnieniu każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi, 2) umożliwieniu bieżącej wymiany informacji, dotyczących podejmowanych i planowanych działań, drogą organizowania spotkań przedstawicieli zainteresowanych stron. 2. Dyrektor szkoły uczestniczy w posiedzeniach organów szkoły i jest zobowiązany do przekazywania istotnych spraw z tych posiedzeń zainteresowanym organom szkoły.

11 …Zasady współdziałania organów szkoły
3. Na zakończenie roku szkolnego dyrektor szkoły organizuje wspólne spotkanie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, na którym: 1) przewodniczący poszczególnych organów przedstawiają sprawozdanie z działalności za dany rok szkolny 2) przedstawiają wnioski do pracy na przyszły rok szkolny. 4. W ciągu roku szkolnego dyrektor szkoły może organizować spotkania organów szkoły na umotywowany wniosek przewodniczących tychże organów.

12 Angażowanie się uczniów w życie szkoły
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie angażują się różnego rodzaju zadania, takie jak akademie, różnego rodzaju projekty i działania na rzecz wspólnego dobra. Dzięki temu nabieramy doświadczenie i uczymy się systematyczności, po to by nabytą wiedzę wykorzystać w dalszej drodze naszej edukacji, a później w życiu. „…Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa lecz pracą i własnym wysiłkiem….” Albert Einstein

13 10 X 2011 rok Młodzi Głosują Wybory w liczbach
W dniu r. w naszej szkole odbyły się młodzieżowe wybory parlamentarne w ramach programu ogólnopolskiego CEO " Młodzi głosują". W trakcie programu uczniowie pogłębiali wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczej; zdobywali doświadczenie związane z aktywnością obywatelską i organizowaniem się dla dobra publicznego; sami przygotowali i przeprowadzili w szkole wybory, poznając w praktyce ich zasady i znaczenie. Członkowie Komisji Wyborczej: -Michalik Paulina , III b. -Chrapusta Magda , II e -Bodziony Michał , II e -Skoczeń Jarosław , III a Osób uprawnionych do głosowania: 354 Głosów Oddanych: 239 Głosów ważnych: 193

14 „Szkoła promująca bezpieczeństwo”
Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Zintegrowana polityka bezpieczeństwa”. Dzięki uczestnictwie w tym przedsięwzięciu nasze gimnazjum ubiega się o certyfikat świadczące o tym, że jest bezpieczne.

15 AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas: IIb, IIc, IIe. Motywem przewodnim spotkania było pojęcie wolności, które uczniowie zilustrowali poprzez śpiew, słowo i inscenizacje . Akademia przedstawiała również dzisiejsze spojrzenie młodzieży na wartość, jaką jest patriotyzm.

16 Jasełka 2011 Dnia 18 grudnia 2011 r. o godz już po raz dziewiąty odbyły się w naszym gimnazjum uroczyste Jasełka zatytułowane "Pójdźmy wszyscy do stajenki". Dla licznie zgromadzonych mieszkańców gminy Nawojowa oraz innych przybyłych gości wystąpiło na scenie aż 95 uczniów, głównie z klas II. Przygotowali oni pod okiem nauczycieli teatralno - muzyczny spektakl obrazujący dzieje Narodzenia Pańskiego. Długie oklaski były najlepszą nagrodą dla młodych aktorów i chóru, bo spisali się znakomicie.

17 ..Jasełka 2011 Po przedstawieniu miała miejsce licytacja wykonanych przez uczniów ozdób świątecznych i degustacja przygotowanych przez rodziców drugoklasistów regionalnych potraw wigilijnych.

18 …Jasełka 2011 Przez cały czas można było również zakupić na okazjonalnym kiermaszu kartki świąteczne, stroiki i bombki oraz gazetkę szkolną. Wszystkie zgromadzone przez młodzież fundusze zostaną przeznaczone na organizowaną przez uczniów klas II wycieczkę do Warszawy.

19 KONKURS KOLĘD 31 stycznia 2012r. odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Jak każdego roku szkolne korytarze rozbrzmiewały śpiewem, wykonawcy wybierali repertuar, stroje i ćwiczyli, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. We wtorek do rywalizacji przystąpiło 14 klas. Po długiej przerwie społeczność szkolna w komplecie zjawiła się na sali gimnastycznej. Jury w składzie: p. Monika Chronowska, p. Urszula Schabowska, p. Paweł Czernecki zasiadło przy stole i rozpoczęły się pokazy. Po około 60 minutach Jury udało się na naradę, a widzom czas oczekiwania umiliła grupa wokalna, która wykonała piosenkę "Znak pokoju".

20 Konkurs Kolęd- 2012 Wreszcie nadeszła oczekiwana chwila. Pan Paweł Czernecki, trzymając wszystkich w napięciu, ogłosił wyniki. Przedstawiały się one następująco: I miejsce - kl. II e ("Anioł pasterzom mówił") II miejsce - kl. II b ("Śliczna gwiazda") III miejsce - kl. III a ("Skrzypi wóz") Wyróżnienia: I c ("Gwiazdeczka") III e ("Dziś w stajence") II c ("W najgorszą z zim")

21 Szkolny Wolontariat W naszej szkole sprawnie działa wolontariat, do którego należy kilkadziesiąt uczniów. Członkowie przez podejmowane przez wolontariat działania organizują różne akcję pomagając w ten sposób społeczeństwo. Nie tylko szkolnemu! Oto działania podejmowane przez wolontariat w tym roku szkolnym: - Cotygodniowe spotkania z osobami starszymi, pomaganie im w domu i gospodarstwie - Zorganizowanie spotkania z dziećmi, na którym uczennice naszej szkoły czytały najmłodszemu pokoleniu bajki oraz organizowały ciekawe konkursy z nagrodami

22 …Szkolny Wolontariat -Pomoc dzieciom w nauce. -Pomoc w organizacji wróżb andrzejkowych. -Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Seniora dla osób starszych i opuszczonych z terenu gminy Nawojowa. -Góra Grosza oraz sprzedaż kalendarzy. -Prowadzenie „Zbiórki zakrętek” i „Liptonków” na rzecz potrzebujących dzieci. -Udział w V edycji konkursu pt.: „Mój Pierwszy Wolontariat”. Prezentacja na ten temat wykonana przez nasze wolontariuszki zajęła VIII miejsce.

23 Nasz wolontariat ma wyobraźnię!
Po raz czwarty wolontariusze z naszego gimnazjum uczestniczyli w Małopolskim projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia". W tym roku realizowaliśmy zadania pod hasłem "Nie bądź obojętny na los bliźniego". Podobnie jak w roku ubiegłym, znaleźliśmy się w grupie 18 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które wyróżniono za realizację zadań w ramach projektu. W dniu 14 listopada w MCK "Sokół" grupa wolontariuszy przedstawiła zadania wykonane podczas udziału w projekcie w formie prezentacji multimedialnej i słowno- muzycznej, którą młodzież przygotowała pod kierunkiem opiekunów i nauczycielki muzyki.

24 Wycieczki szkolne

25 SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO
Projekt w którym uczestniczy nasza szkoła w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

26 Szkoła dla uczniów, uczniowie dla szkoły
W naszej szkole, na potrzeby tej debaty, w marcu tego roku przeprowadzone zostało badanie wśród uczniów I klas. Na godzinach wychowawczych podzielili się oni na dwie grupy oraz opracowali materiały w postaci plakatów (stanowiących dziś tło naszej debaty) oraz referatów, w których jedna grupa zajęła się oczekiwaniami uczniów względem szkoły, a druga grupa oczekiwaniami szkoły względem uczniów. Miało to na celu zorientowanie się w potrzebach uczniów, dzięki świeżemu spojrzeniu na sprawę pierwszoklasistów. Rezultaty były zaskakujące!

27 Czego szkoła ma prawo oczekiwać od nas?
-Dobrych wyników i sumiennej nauki -Braku problemów wychowawczych -Czynnego udziału w apelach i życiu szkoły -Udziału w konkursach i godnego reprezentowania szkoły -Punktualności i odpowiedzialności -Dbania o mienie publiczne -Szacunku do nauczycieli -Usprawiedliwiania nieobecności -Dobrego zachowania na przerwach -licznych udziałów w konkursach oraz zawodach Najczęstsze odpowiedzi

28 Czego uczniowie mają prawo oczekiwać od szkoły?
-Dobrego traktowania ze strony nauczycieli -Szacunku i wyrozumiałości -Sprawiedliwego oceniania -Szerokiego spektrum pomocy dydaktycznych -Czasu na nadrobienie materiałów po chorobie -Stworzenia możliwości do rozrywki (dyskoteki), rozwoju (konkursy i ciekawie prowadzone lekcje). Najczęstsze odpowiedzi

29 Wnioski z plakatów Pierwszoklasiści pokazali, że są świadomi obowiązków jakie mają w szkole. Wiedzą również, że do prawidłowego rozwoju są im potrzebne pomoce dydaktyczne oraz odpowiednie warunki. Mają też oczekiwania związane z zapewnianiem im warunków do nauki, rozrywki, spędzania wolnego czasu. To czego brakuje w wypowiedziach, to chęci kreowania rzeczywistości szkolnej, chęci angażowania się w rozwój szkoły i realnych pomysłów wprowadzania zmian. Być może jest to brak wiedzy na temat, jak wiele sami mogą zdziałać- jeśli tylko będą chcieli być aktywni.

30 Urna z „receptą na demokrację w szkole”
W naszej szkole przez ostatni tydzień uczniowie i nauczyciele mieli możliwość sami zaproponować zmiany w naszej szkole! W jaki sposób? Mianowicie w szkolnej bibliotece znajdowała się specjalna urna, do której każdy miał możliwość wrzucenia swojego pomysłu na szkołę i podsunięcie pomysłu co można w niej zmienić. Całe przedsięwzięcie było reklamowane w szkolnej telegazecie, tak więc każdy wiedział, że może stworzyć „Receptę na demokrację w szkole”!

31 Wnioski z urny W urnie znalazło się kilkanaście propozycji i sugestii co można zmienić w naszej szkole. Wśród kilku irracjonalnych pomysłów takich jak skrócenie lekcji, czy zwiększenie sali lekcyjnych znalazło się kilka przemyślanych propozycji, takich jak: -Konkurs na najlepszego ucznia w szkole -Zorganizowanie zamykanych szafek, do których uczniowie mogliby chować swoje rzeczy -Organizacja na większą skalę pomocy dydaktycznych Uczniowie anonimowo prosili również nauczycieli o zwracanie większej uwagi w sprawie znęcania się innych nad słabszymi!

32


Pobierz ppt "Recepta na demokrację w naszej szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google