Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki Vat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki Vat."— Zapis prezentacji:

1 Podatki Vat

2 Menu Ustawa vat od podatku, towarów i usług !
Ustawa o systemie ubezpieczeń! ABC podatku vat ! ZUS przedsiębiorców ! Koniec

3 Ustawa vat od podatku, towarów i usług !
Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.  Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności: z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich; wymienione w poprzednim punkcie zasady stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

4 Ustawa o systemie ubezpieczeń!
Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (czyli zarejestrowaną np. w ewidencji działalności gospodarczej), twórcę i artystę (posiadającego status twórcy nadany przez ministerialna komisję), osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Zatem jednoosobowy wspólnik spółki z o.o. prowadzi działalność gospodarczą jedynie w rozumieniu przepisów zusowskich. W określonej dziedzinie życia należy wykorzystywać zawsze odpowiednią definicję działalności gospodarczej.

5 ABC podatku vat ! W dniu 1 maja 2004r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Jej zadaniem było dostosowanie polskich przepisów podatkowych do zasad określonych w VI Dyrektywie Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru (77/388/EEC). Do nowej ustawy wydano szereg aktów wykonawczych. Do najczęściej stosowanych przez przeciętnego podatnika w prowadzenia firmy zaliczyć należy: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), które reguluje inny niż w ustawie termin i miejsce powstania obowiązku podatkowego, inne niż w ustawie stawki VAT i zwolnienia, a także sposób przeliczania walut na fakturach; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r., Nr 95, poz. 798), które reguluje przede wszystkim zasady wystawiania faktur;

6 osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
ZUS przedsiębiorców ! Ubezpieczeniom ZUS na zasadach opisanych w tym dziale podlegają nie tylko przedsiębiorcy. Podlegają im osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych: osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych; twórcę i artystę; osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

7 Autor: Maciocha Bartosz
Koniec Autor: Maciocha Bartosz Kl. 1 G


Pobierz ppt "Podatki Vat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google