Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, październik 2006r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, październik 2006r."— Zapis prezentacji:

1

2 Katowice, październik 2006r.
Limit kredytowy wielocelowy jako forma finansowania bieżącej działalności Katowice, październik 2006r.

3 Limit kredytowy wielocelowy
Odbiorcy produktu Dostępność produktów w ramach limitu Funkcjonowanie limitu

4 Limit kredytowy wielocelowy
Odbiorcy produktu: Produkt dedykowany dla klientów rynku korporacyjnego. Produkt oferowany jest Klientom najlepszym, w szczególności Klientom korzystającym z produktów znajdujących się w ofercie Banku, dla których produkt będzie stanowił atrakcyjną pozycję w ofercie Banku.

5 Limit kredytowy wielocelowy
Dostępność produktów w ramach limitu: Jedna umowa kredytowa udostępnia kredytobiorcy różne produkty o charakterze zaangażowania kredytowego, w tym w szczególności: kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy w rachunku kredytowym faktoring niepełny 4) gwarancja własna w obrocie krajowym W ramach indywidualnych limitów kredytowych wielocelowych przyznawanych klientom, mogą być dodatkowo ustalane maksymalne limity wykorzystania poszczególnych produktów, w zależności od oceny ryzyka związanego z daną formą finansowania, z tym że dla poszczególnych produktów ustalone sublimity nie powinny przekroczyć: - 100% limitu - kredyty obrotowe w rachunku kredytowym (transzowane albo w postaci linii kredytowych), - 50% limitu - kredyt w rachunku bieżącym, - 60% limitu - gwarancje bankowe, - 70% limitu - faktoring niepełny. W uzasadnionych przypadkach, ustalenie sublimitów produktów na poziomach wyższych niż wskazane powyżej, może nastąpić po uzyskaniu zgody osoby podejmującej decyzję, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W umowie kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, określone zostaną szczegółowe warunki dla poszczególnych produktów dostępnych w ramach limitu. W przypadku gwarancji będą to warunki, które są standardowo określane w umowie ramowej (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami), w związku z tym wykorzystanie limitu w formie udzielenia gwarancji, możliwe będzie na podstawie odrębnej decyzji kredytowej.

6 Limit kredytowy wielocelowy
Lista produktów dostępnych w ramach limitu kredytowego wielocelowego może być uzupełniana o inne produkty funkcjonujące w Banku, na podstawie indywidualnych decyzji. Dyrektor Zarządzający może wyrazić zgodę na zastosowanie indywidualnych rozwiązań, w tym możliwość wprowadzenia innych produktów do umowy limitu. Załącznik nr 4 do „Podziału kompetencji w zakresie ustalania szczególnych warunków umów zawieranych z klientami Obszaru Rynku Korporacyjnego” 6.Ustalenie zasad funkcjonowania produktów i usług - zastosowanie odmiennych, niecenowych rozwiązań, niż określone w przepisach wewnętrznych Banku – wyłącznie w szczególnie uzasadnionych jednostkowych przypadkachi o ile nie spowoduje to pogorszenia wyników efektywności współpracy z klientem, wzrostu ryzyka kredytowego lub istotnego wzrostu ryzyka operacyjnego

7 Limit kredytowy wielocelowy Funkcjonowanie limitu:
Zawarcie umowy limitu oraz zabezpieczenie wierzytelności Banku LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Postawienie limitu do dyspozycji Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym odnawialny Dyspozycja uruchomienia lub wykorzystania kredytu odnawialnego (pokrycia płatności) Kredyt w rachunku bieżącym Dyspozycja uruchomienie limitu kredytu w rachunku bieżącym Dyspozycja uruchomienia lub wykorzystania kredytu nieodnawialnego (pokrycia płatności) Kredyt obrotowy nieodnawialny Przedstawienie faktury do nabycia, zaakceptowanie faktury przez Bank 1. Postawienie limitu kredytowego wielocelowego do dyspozycji klienta ewidencjonowane będzie jako zobowiązanie pozabilansowe z tytułu kredytu obrotowego w rachunku kredytowym w linii kredytowej, na kontach odpowiednich dla tego typu kredytu, z wykorzystaniem dostępnej funkcjonalności systemu ZORBA 3000. Oznacza to, że nie będzie prowadzona odrębna ewidencja pozabilansowa oraz bilansowa limitu kredytowego, a wszelkie operacje księgowe z tytułu obsługi limitu kredytowego będą ewidencjonowane na kontach produktów wchodzących w skład limitu, odpowiednio do zaangażowania. 2.  W przypadku innej waluty albo szczególnego przeznaczenia kredytu 3. Jednym z warunków uruchomienia limitu jest ustanowienie zabezpieczenia, zgodnie z przepisami wewnętrznymi w sprawie ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności Banku. 4. Przyjmowane zabezpieczenia będą dotyczyły całego zaangażowania Banku z tytułu udzielonego limitu kredytowego wielocelowego, tj. wszystkich uruchomionych produktów w ramach limitu kredytowego wielocelowego . W związku z tym, że limit kredytowy może być przyznany w kwocie przekraczającej najpilniejsze potrzeby finansowe kredytobiorcy i nie jest wymagane jednorazowe postawienie do dyspozycji całej kwoty limitu, ustanawianie zabezpieczeń może być powiązane z kwotą uruchamianej części limitu, tzn. uruchomienie kolejnych części limitu będzie możliwe pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń odpowiednich do uruchamianej części limitu, określonych w umowie limitu. Uruchomienie kolejnych części limitu będzie możliwe pod warunkiem ustanowienia kolejnych wymaganych zabezpieczeń. Faktoring niepełny Złożenie zlecenia udzielenia gwarancji, podjęcie przez Bank pozytywnej decyzji Gwarancje własne w obrocie krajowym

8 Limit kredytowy wielocelowy
Okres kredytowania Limit kredytowy wielocelowy może być udzielony na okres do 36 miesięcy. Możliwość przedłużania umowy na następne okresy, z tym, że okres od dnia zawarcia aneksu do umowy do dnia zakończenia trwania umowy nie może przekroczyć 36 miesięcy. 1. Limit kredytowy wielocelowy przyznany na 36 miesięcy, jest to okres, w którym klient może korzystać z produktów w ramach przyznanego limitu. Termin zapadalności poszczególnych produktów w ramach limitu kredytowego może być różny. 2. W przypadku faktoringu oraz gwarancji, termin zapadalności może przekraczać termin wykorzystywania limitu ustalony w umowie o okres wynikający z terminów spłaty nabywanych wierzytelności albo terminów ważności gwarancji, określonych w odpowiedniej dla produktu metryce produktu. 3. Umowa o odnawialny limit kredytowy wielocelowy może być przedłużana na następne okresy w każdym momencie trwania umowy, z tym że okres od dnia zawarcia aneksu do umowy do dnia zakończenia trwania umowy nie może przekroczyć 36 miesięcy. W taki sposób klient z dużym wyprzedzeniem czasowym może posiadać informacje umożliwiające planowanie wykorzystania środków obrotowych. 4. Po dokonaniu analizy ryzyka kredytowego Bank podejmuje decyzję o możliwości przedłużenia umowy limitu. W przypadku pozytywnej decyzji, gdy klient zgłosi chęć przedłużenia umowy o limit, następuje zawarcie aneksu do umowy. Przy negatywnej decyzji klient jest poinformowany o braku możliwości przedłużenia umowy w terminie, który umożliwi przygotowanie spłaty albo zmianę warunków umowy w zakresie spłaty ratalnej, zgodnie z decyzją Banku uwzględniającą możliwości finansowe klienta. 5. Monitorowanie w ramach limitu kredytowego wielocelowego odbywa się kwartalnie, z tym że dyrektor ROK może podjąć decyzję o możliwości wydłużenia okresów monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta do 6 miesięcy, pod warunkiem, że jest to zgodne z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi w zakresie monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta.

9 Limit kredytowy wielocelowy
Waluta limitu: Limit kredytowy wielocelowy ustalany jest w walucie polskiej. Waluta wykorzystania poszczególnych produktów w ramach limitu kredytowego może być różna od waluty limitu, przy czym standardowo może to być waluta, w której odbywa się kredytowanie działalności gospodarczej, tj. USD, EUR, CHF. Przy każdorazowym wykorzystaniu limitu w walucie innej niż waluta polska, wysokość limitu będzie ustalana i aktualizowana przez przeliczenie wykorzystanej kwoty na walutę polską według kursu średniego NBP z aktualnej Tabeli kursów PKO BP SA. Przy wykorzystaniu limitu w walucie wymienialnej, w przypadku nagłych zmian kursów walut może wystąpić okresowe przekroczenie limitu kredytowego, co nie stanowi naruszenia zasad ustalonych w umowie.

10 Limit kredytowy wielocelowy
Zabezpieczenie wierzytelności Banku: Zabezpieczenie ustanawiane jest do umowy limitu, jako zabezpieczenie wierzytelności Banku związanych z wykorzystaniem limitu. Możliwe jest ustanawianie zabezpieczenia częściowe – limit stawiany jest do dyspozycji w kwotach proporcjonalnych do ustanowionego zabezpieczenia. Możliwe jest ustanowienie wybranego rodzaju zabezpieczenia do konkretnego produktu – np. blokada środków na rachunku do faktoringu niepełnego.

11 Limit kredytowy wielocelowy
Parametry cenowe Oprocentowanie limitu Prowizje i opłaty

12 Limit kredytowy wielocelowy
Parametry cenowe Warunki oprocentowania limitu: Oprocentowanie każdego z produktów w ramach limitu ustalane jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku dla produktu – stawka referencyjna + marża. Warunki oprocentowania ustalane dla każdego produktu odrębnie, na podstawie ratingu łącznego określonego dla transakcji. W celu zwiększenia opłacalności współpracy z klientem, zastosowane zostanie powiązanie możliwości korzystania z określonych warunków cenowych ustalonych dla limitu kredytowego i produktów obsługiwanych w ramach limitu, z koniecznością spełnienia przez klienta warunku przeprowadzenia przez rachunek bieżący posiadany w PKO BP SA określonej wartości przychodów ze sprzedaży z tytułu wykonywanej działalności, w wysokości równej co najmniej: ·      20% - w przypadku korporacyjnych klientów strategicznych, strategicznych instytucji finansowych, dużych klientów korporacyjnych oraz jednostek szczebla samorządowego i rządowego, ·         50% - w przypadku klientów korporacyjnych oraz instytucji finansowych. W przypadku nie wywiązania się z tego warunku, w umowie określone zostaną skutki w postaci podwyższonych poziomów cen (wzrost marży). Zasada dążenia do wprowadzenia sprzedaży wiązanej wynika z obserwowanej tendencji częstego stosowania preferencji cenowych przy produktach kredytowych oferowanych klientom korporacyjnym. Zastosowane upusty cenowe powinny być zrównoważone zyskiem z tytułu sprzedaży innych produktów bankowych, nie generujących ryzyka kredytowego.

13 Limit kredytowy wielocelowy
Parametry cenowe Prowizje i opłaty Wszystkie prowizje i opłaty mają charakter negocjowany. Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA, w szczególności pobiera się prowizję: 1) za rozpatrzenie wniosku o udzielenie limitu 2) za wykorzystanie limitu kredytowego. Nie pobiera się prowizji: 1) za udzielenie limitu i udzielenie kredytu w ramach limitu, 2) od niewykorzystanego limitu oraz od niewykorzystanego kredytu odnawialnego w linii kredytowej, Przy obsłudze poszczególnych produktów, uruchomionych w ramach limitu kredytowego wielocelowego, pobierane będą prowizje i opłaty, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat obowiązującą dla tego produktu, w następujący sposób: ·        kredyt w linii kredytowej odnawialny: - za wykorzystanie limitu – od kwoty wykorzystania, - ·         kredyt w rachunku bieżącym: od uruchomionego limitu kredytu w rachunku bieżącym, od niewykorzystanego kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy, ·         kredyt obrotowy w rachunku kredytowym nieodnawialny: -  od niewykorzystanej kwoty kredytu postawionej do dyspozycji kredytobiorcy w ramach limitu kredytowego (na podstawie dyspozycji kredytobiorcy), - za wykorzystanie limitu – od każdej wykorzystywanej części -    od przedterminowej spłaty kredytu nieodnawialnego, ·         faktoring niepełny: -    prowizja od każdej nabywanej wierzytelności w ramach faktoringu, ·         gwarancja własna w obrocie krajowym: - za udzielenie gwarancji, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności gwarancji. Pozostałe prowizje i opłaty pobierane będą zgodnie z Taryfą prowizji i opłat w PKO BP SA..

14 Przebieg procesu kredytowania
Złożenie kompletnego wniosku – wraz z niezbędnymi do oceny zdolności dokumentami (z określeniem poszczególnych sublimitów) Ocena wniosku Podejmowanie decyzji Zawarcie umowy, uruchomienie limitu i produktów Spłata zadłużenia, odnawialność limitu Ewentualne zmiany do umowy

15 Przebieg procesu kredytowania
Zmiany do umowy Zmiany do umowy - w formie aneksu Przedłużenie okresu kredytowania - możliwość zawarcia aneksu w każdym momencie trwania umowy w sposób „kroczący”, z okresem obowiązywania do 36 miesięcy od dnia zawarcia aneksu Zmiany warunków produktów określonych w dyspozycji klienta – na podstawie dyspozycji w ramach określonych sublimitów i okresu kredytowania wynikającego z umowy

16 Limit kredytowy wielocelowy
Zalety produktu: Elastyczność i różnorodność: możliwość korzystania z różnych produktów bankowych w ramach jednej umowy, w terminie wynikającym z bieżącego zapotrzebowania klienta Szybki dostęp do produktów po zawarciu umowy limitu Korzyści dla klienta: Maksymalne uproszczenie procedur przy korzystaniu z wielu form finansowania Prowizje płatne za wykorzystaną część limitu Zabezpieczenie przyjmowane do całego limitu Możliwość przedłużania okresu kredytowania w sposób „kroczący”

17 Regionalny Oddział Korporacyjny e-mail: klaudiusz.pradela@pkobp.pl
Dziękuję za uwagę Klaudiusz Pradela Dyrektor Sprzedaży Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach tel.: (0 32)


Pobierz ppt "Katowice, październik 2006r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google