Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ"— Zapis prezentacji:

1 ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ
BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 1

2 Dylematy wyboru gimnazjalisty
Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej sięga swoimi skutkami w daleką przyszłość. Wybór odpowiedniego kierunku kształcenia będzie wyznacznikiem sukcesów zawodowych w dorosłym życiu, da Ci możliwość samorealizacji i zadowolenia. 2

3 Aby przygotować się do podjęcia decyzji powinieneś(1):
Poznać siebie czyli rozpoznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, mocne i słabe strony Określić swoje predyspozycje do wykonywania wybranego zawodu – ocenić stan zdrowia (szczególnie jeżeli wybierasz szkoły zawodowe i technika) 3

4 Aby przygotować się do podjęcia decyzji powinieneś (2):
Poznać możliwości zdobycia w przyszłości wymarzonego zawodu, czyli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, poznać profile klas, bazę dydaktyczną, wymagania dotyczące stanu zdrowia 4

5 Aby przygotować się do podjęcia decyzji powinieneś (3):
Dokonać analizy wyników nauczania i porównać je z wymaganiami branych pod uwagę szkół Zbierać informacje o poszukiwanych zawodach i tzw. zawodach przyszłości Nakreślić plan działania, który zapewni realizację wytyczonych celów 5

6 Pomogą Ci w tym: Nauczyciele Wychowawcy klas
Specjaliści, w szczególności: psycholodzy pedagodzy doradcy zawodowi 6

7 Kim jest doradca zawodowy?
To specjalista, który pomaga młodzieży i dorosłym w wyborze drogi kształcenia i zawodu 7

8 Schemat systemu edukacji do etapu szkoły ponadgimnazjalnej
Przedszkole dzieci od 3 do 5 lat ostatni rok obowiązkowo Szkoła podstawowa 6 lat nauki Gimnazjum dla dorosłych Kursy dające kwalifikacje zawodowe Gimnazjum 3 lata nauki Liceum dla dorosłych Liceum ogólnokształcące 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla ZSZ i techników Matura 8

9 Na obecnym etapie edukacji
Możesz wybrać: technikum liceum ogólnokształcące zasadniczą szkołą zawodową 9

10 Co powinieneś wiedzieć dokonując wyboru?
Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata (czasami 4 lata), w czasie których uczysz się przedmiotów ogólnokształcących, a drogę edukacji zawodowej rozpoczynasz po maturze. 10

11 Zasady wyboru przedmiotów w LO
wybierasz od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia jeżeli nie wybrałeś/aś historii w zakresie rozszerzonym, będziesz uczęszczać na zajęcia z historii i społeczeństwa jeżeli nie wybrałeś/aś biologii, chemii, fizyki lub geografii w zakresie rozszerzonym, będziesz uczęszczać na zajęcia z przyrody obowiązkowe podstawowe przedmioty ogólnokształcące będziesz realizował/a w klasie I - z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego) ofertę zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym

12 Co powinieneś wiedzieć dokonując wyboru?
Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych w danym zawodzie Dyplom możesz odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej. W technikum uczysz się również przedmiotów ogólnokształcących, możesz więc przystąpić do matury 12

13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w trakcie trwania edukacji zawodowej. Jest egzaminem zewnętrznym. Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. 13

14 Uprawnienia W przypadku, gdy zdający zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna. 14

15 Źródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga KOWEZiU, Warszawa 2013

16 Zasady wyboru przedmiotów w technikum
Wybierasz 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym związane z kształceniem w danym zawodzie Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia Przedmiotem uzupełniającym będzie najczęściej historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne

17 Co powinieneś wiedzieć dokonując wyboru?
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata, w trakcie których odbywasz praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy lub w Centrum Kształcenia Praktycznego Kończy się uzyskaniem tytułu czeladnika po zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych w danym zawodzie Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę od drugiej klasy w liceum dla dorosłych 17

18 Źródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga KOWEZiU, Warszawa 2013

19 Dlaczego szkoła zawodowa?
Szybkie usamodzielnienie Ciągłość edukacji Bezpłatna nauka Atrakcyjne zawody Praktyki - doświadczenie zawodowe Propozycje pracy Dodatkowe certyfikaty Dodatkowe kwalifikacje Suplement Europass

20 Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły
Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, ekonomiczne Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Technik technologii żywności Kelner Technik obsługi turystycznej Technik ekonomista Technik handlowiec Technik organizacji reklamy Technik eksploatacji portów i terminali Technik logistyk Technik spedytor Cukiernik - ZSZ Kucharz – ZSZ Sprzedawca - ZSZ

21 Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły
Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne Technik elektryk Technik elektroenergetyk transportu szynowego Technik elektronik Technik informatyk Technik teleinformatyk Technik telekomunikacji Technik energetyk Technik awionik Technik mechanik lotniczy Technik mechatronik Elektryk – ZSZ Monter elektronik - ZSZ Zawody branży budowlanej Technik budownictwa Technik urządzeń sanitarnych Technik drogownictwa Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – ZSZ Zawody branży samochodowej Technik pojazdów samochodowych Lakiernik – ZSZ Mechanik pojazdów samochodowych - ZSZ

22 Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe
Zawody innych branż Technik geodeta Technik geolog Technik ochrony środowiska Technik architektury krajobrazu Technik analityk Technik usług fryzjerskich Fototechnik Technik księgarstwa Technik ortopeda Technik renowacji elementów architektury Technik procesów drukowania Technik procesów introligatorskich Technik cyfrowych procesów graficznych Technik technologii odzieży Technik ogrodnik Ogrodnik – ZSZ Fotograf – ZSZ Drukarz – ZSZ Fryzjer – ZSZ Złotnik – jubiler - ZSZ

23 Co po liceum ogólnokształcącym?
Matura, jako przepustka na studia, jest pierwszą fazą kształcenia w kierunku zdobycia zawodu. Zanim podejmiesz decyzję o dłuższej drodze kształcenia powinieneś odpowiedzieć m.in. na takie pytania 23

24 Co po liceum gólnokształcącym?
Czy jesteś przekonany co do słuszności decyzji o podjęciu studiów? Czy wyższe wykształcenie będzie Ci potrzebne do podjęcia wymarzonej pracy? Czy masz odpowiednią motywację i wytrwałość, by zrealizować swoje plany związane z długą drogą kształcenia w celu zdobycia wymarzonego zawodu? 24

25 Rodzaje studiów Jeżeli tak, to masz do wyboru bardzo wiele możliwości:
Studia pierwszego stopnia – wykształcenie wyższe zawodowe – trwają lata, po obronieniu pracy uzyskasz tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera Uzupełniające studia magisterskie – trwają od półtora do dwóch lat, po obronieniu pracy uzyskasz tytuł zawodowy magistra (kierunek tych studiów może być inny od kierunku studiów pierwszego stopnia) 25

26 Rodzaje studiów Jednolite studia magisterskie – trwają 5 – 6 lat, po obronieniu pracy otrzymasz tytuł zawodowy magistra uprawniający do wykonywania konkretnych zawodów (np. farmacja, prawo, psychologia, weterynaria, konserwacja i restauracja dzieł sztuki) Studia podyplomowe Studia doktoranckie – mając tytuł zawodowy magistra możesz podjąć te studia, po obronieniu pracy uzyskasz stopień naukowy doktora (studia te mają bardzo indywidualny charakter) 26

27 Grupy kierunków studiów
Artystyczne – scenografia, aktorstwo, architektura wnętrz Ekonomiczne – finanse, rachunkowość Filologie i językoznawstwo – filologia angielska, polska Humanistyczne – filozofia, archeologia Prawo i administracja – prawo i zarządzanie, gospodarka i administracja publiczna Przyrodnicze, biologiczne – biochemia, biotechnologia, geologia Teologiczne – etyka, teologia Turystyka – turystyka i rekreacja Wychowanie fizyczne – sport, wychowanie fizyczne Komunikacja, media – komunikacja europejska Informatyczne – teleinformatyka, matematyka z informatyką

28 Grupy kierunków studiów
28

29 Najbardziej oblegane kierunki studiów w roku 2012/2013
Informatyka osób Zarządzanie   osób Prawo osób Budownictwo osób Pedagogika osób Ekonomia osób Inżynieria środowiska osób Zarządzanie i  inżynieria produkcji osób Finanse i rachunkowość   osób Mechanika i budowa maszyn osób Łącznie w roku akademickim 2012/2013  przyjęto na studia osób, z czego blisko połowę na najpopularniejsze kierunki 220 067 osób (dane MNiSW).

30 Najpopularniejsze kierunki studiów na warszawskich uczelniach w roku 2013/2014
Uniwersytet Warszawski ekonomia, finanse , rachunkowość, ubezpieczenia, prawo, filologia angielska Najbardziej oblegane kierunki studiów: lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi włoski) – 23 os./ na miejsce, orientalistyka, sinologia - 18 os./miejsce, orientalistyka, japonistyka - 16 os./miejsce. Szkoła Główna Handlowa kandydaci na studia starają się o przyjęcie na uczelnię, a nie konkretny kierunek

31 Najpopularniejsze kierunki studiów na warszawskich uczelniach w roku 2013/2014
Politechnika Warszawska najpopularniejszym kierunkiem studiów była architektura chętnych (11,6 os./ na miejsce). W rekrutacji na pozostałe kierunki na miejsc oferowanych w tym roku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wpłynęło łącznie 50 tys. aplikacji, co oznacza 7,9 aplikacji na jedno miejsce Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego najwięcej chętnych przyciągnęły kierunki: finanse i rachunkowość (ponad 1,2 tys. chętnych) weterynaria (900) logistyka (ponad 800 chętnych)

32 Zawody przyszłości czyli takie, które za kilka lat dadzą szerokie możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej: 32

33 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne
33

34 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne
grafik komputerowy projektant serwisu www programista administrator baz danych 34

35 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne
Inżynier obsługi systemów komputerowych administrator sieci informatycznej organizator pracy wirtualnej telepracownik – praca w domu za pośrednictwem Internetu 35

36 2. Biotechnologia i jej zastosowania 36

37 2. Biotechnologia i jej zastosowania
biotechnolog farmaceutyczny biotechnolog środowiska bioinżynier chemiczny bioinżynier genetyczny 37

38 3. Ochrona środowiska 38

39 3. Ochrona środowiska projektant wnętrz i zieleni pielęgniarz drzew
analityk stanu środowiska 39 39

40 3. Ochrona środowiska inspektor ochrony środowiska
strażnik ochrony środowiska edukator ekologiczny doradca ekologiczny 40 40

41 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny 41 41

42 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny
pracownik centrum interaktywnej obsługi klienta pracownik centrum elektronicznej obsługi klientów pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych projektant pakietów usług finansowych 42 42

43 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny
analityk finansowy specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi negocjator w dużych firmach i korporacjach 43 43

44 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny
handlowiec motoryzacyjny handlowiec zagraniczny handlowiec on-line 44 44

45 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi 45 45

46 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi
inżynier kliniczny koordynator badań klinicznych specjalista zdrowia publicznego asystent medyczny 46 46

47 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi
terapeuta oddechowy inspektor farmaceutyczny kontroler jakości świadczeń zdrowotnych technolog kardiochirurgiczny 47 47

48 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy 48 48

49 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy
specjalista d.s. kultury specjalista d.s. marketingu sieciowego menedżer sieciowy menedżer wielokulturowości 49 49

50 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy
animator parków rozrywki specjalista d.s. marketingu społecznego specjalista od przygotowywania przemówień badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego) 50 50

51 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy
pracownik środków masowego przekazu broker informacji 51 51

52 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia 52 52

53 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia
organizator obsługi turystycznej pilot wycieczek przewodnik turystyczny ekspert od turystyki 53 53

54 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia
kucharz kelner hostessa gastronom rozrywkowy 54 54

55 8. Administracja 55 55

56 8. Administracja urzędnik skarbowy kurator doradca finansowy 56 56

57 9. Marketing, reklama 57 57

58 9. Marketing, reklama specjalista ds. marketingu i zarządzania
specjalista od reklamy specjalista d/s public relations twórca reklam 58 58

59 Pamiętaj! Poznanie siebie możesz rozpocząć od wypełnienia Ankiety skłonności zawodowych 59 59

60 Pamiętaj! Będziesz odpowiadał/a na pytanie: Co wolisz?
Wybierz jedną z odpowiedzi: a) lub b) W wyjątkowych przypadkach możesz wybrać obie odpowiedzi a) i b) Lub nie wybrać żadnej z nich Wybraną odpowiedź zakreśl na arkuszu. 60 60

61 1a) Hodować zwierzęta lub uprawiać rośliny.
Co wolisz? 1a) Hodować zwierzęta lub uprawiać rośliny. 1b) Obsługiwać maszyny (np. wiertarkę, robot kuchenny, maszynę do szycia). 61 61

62 2a) Opiekować się osobą chorą, dbać o przyjmowanie przez nią leków.
Co wolisz? 2a) Opiekować się osobą chorą, dbać o przyjmowanie przez nią leków. 2b) Wykonywać wykresy, zestawienia, schematy lub tworzyć programy komputerowe). 62 62

63 3b) Obserwować rozwój roślin i zwierząt.
Co wolisz? 3a) Wyrażać na piśmie swoje myśli (pisać wiersze, opowiadania, pamiętniki) 3b) Obserwować rozwój roślin i zwierząt. 63 63

64 4b) Sprzedawać lub reklamować towary.
Co wolisz? 4a) Wykonywać różne przedmioty, wyroby (np. z drewna, tkaniny, metalu, składników spożywczych) 4b) Sprzedawać lub reklamować towary. 64 64

65 5a) Uczyć się języka obcego, tłumaczyć teksty.
Co wolisz? 5a) Uczyć się języka obcego, tłumaczyć teksty. 5b) Mieć do czynienia z wydawnictwami artystycznymi o muzyce, plastyce, teatrze. 65 65

66 6a) Zajmować się zwierzętami.
Co wolisz? 6a) Zajmować się zwierzętami. 6b) Tłumaczyć innym, jak mają coś zrobić. 66 66

67 7b) Obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, pojazdy, maszyny.
Co wolisz? 7a) Organizować wystawę prac, konkurs recytatorski, dyskotekę, pokaz mody, wycieczkę. 7b) Obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, pojazdy, maszyny. 67 67

68 8a) Udzielać rad i informacji.
Co wolisz? 8a) Udzielać rad i informacji. 8b) Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki. 68 68

69 9b) Wyszukiwać i poprawiać błędy w tekstach, tablicach rysunkach.
Co wolisz? 9a) Naprawiać różnorodne rzeczy (ubrania, sprzęt mechaniczno- elektryczny). 9b) Wyszukiwać i poprawiać błędy w tekstach, tablicach rysunkach. 69 69

70 10a) Prowadzić prace doświadczalne z biologii
Co wolisz? 10a) Prowadzić prace doświadczalne z biologii 10b) Robić obliczenia, rachunki. 70 70

71 11a) Pracować w sadzie, ogrodzie na działce.
Co wolisz? 11a) Pracować w sadzie, ogrodzie na działce. 11b) Analizować schematy budowy odbiorników radiowych i telewizyjnych, wykroje odzieży, przepisy kulinarne. 71 71

72 12a) Rozwiązywać zaistniałe między ludźmi konflikty.
Co wolisz? 12a) Rozwiązywać zaistniałe między ludźmi konflikty. 12b) Wykonywać rysunki techniczne (sprawdzać je i korygować). 72 72

73 13a) Robić zdjęcia artystyczne, malować, tańczyć.
Co wolisz? 13a) Robić zdjęcia artystyczne, malować, tańczyć. 13b) Przeprowadzać doświadczenia z roślinami. 73 73

74 14a) Naprawiać urządzenia i aparaturę medyczną.
Co wolisz? 14a) Naprawiać urządzenia i aparaturę medyczną. 14b) Nieść pomoc poszkodowanym w wypadkach. 74 74

75 15b) Wyrażać własne przeżycia przez rysunek, muzykę wiersz.
Co wolisz? 15a) Skrupulatnie wykonywać powierzoną pracę (opisy, pomiary, sprawozdania). 15b) Wyrażać własne przeżycia przez rysunek, muzykę wiersz. 75 75

76 16a) Wykonywać analizy laboratoryjne.
Co wolisz? 16a) Wykonywać analizy laboratoryjne. 16b) Przyjmować i leczyć chorych, rozmawiać z nimi. 76 76

77 17a) Zmieniać wystrój, ozdabiać swoje otoczenie.
Co wolisz? 17a) Zmieniać wystrój, ozdabiać swoje otoczenie. 17b) Montować i naprawiać różne mechanizmy, przyrządy, maszyny (np. samochody, rowery). 77 77

78 18a) Prowadzić wycieczki do teatru, muzeum, rajdy turystyczne itp.
Co wolisz? 18a) Prowadzić wycieczki do teatru, muzeum, rajdy turystyczne itp. 18b) Dyskutować na tematy związane z architekturą i sztuką. 78 78

79 19a) Reperować uszkodzoną zabawkę, urządzenie,lub inny drobny sprzęt.
Co wolisz? 19a) Reperować uszkodzoną zabawkę, urządzenie,lub inny drobny sprzęt. 19b) Przerysowywać rysunki, napisy, mapy. 79 79

80 20a) Walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin.
Co wolisz? 20a) Walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin. 20b) Obsługiwać komputer 80 80

81 21b) Składać różne urządzenia, majsterkować.
Co wolisz? 21a) Przebywać wśród ludzi, udzielać im pomocy i świadczyć drobne usługi. 21b) Składać różne urządzenia, majsterkować. 81 81

82 22a) Planować wydatki, sporządzać bilans kosztów.
Co wolisz? 22a) Planować wydatki, sporządzać bilans kosztów. 22b) Być na wsi i brać udział w zajęciach gospodarskich. 82 82

83 23a) Lepić z gliny lub modeliny. 23b) Wędrować i obserwować naturę.
Co wolisz? 23a) Lepić z gliny lub modeliny. 23b) Wędrować i obserwować naturę. 83 83

84 24a) Porządkować notatki, dokumenty, rachunki.
Co wolisz? 24a) Porządkować notatki, dokumenty, rachunki. 24b) Czytać czasopisma i książki o tematyce technicznej. 84 84

85 25a) Zawierać nowe znajomości.
Co wolisz? 25a) Zawierać nowe znajomości. 25b) Rysować, grać na instrumencie, deklamować. 85 85

86 Tablica wyników I II III IV V 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b
- 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a 13.b 14.a 14.b 15.a 15.b 16.a 16.b 17.a 17.b 18.a 18.b 19.a 19.b 20.a 20.b 21.a 21.b 22.a 22.b 23.a 23.b 24.a 24.b 25.a 25.b P…… T…… C…… D…… A…… 86 86

87 Podsumuj liczbę wyborów w kolumnach pionowych.
Uzyskane wyniki różnicują Twoje skłonności do pracy w poszczególnych grupach zawodowych I P człowiek – przyroda II T człowiek – technika III C człowiek – człowiek IV D człowiek – dane/system znaków V A człowiek – działalność artystyczna 87 87

88 Człowiek – przyroda 88 88

89 Człowiek – technika Mechanik pojazdów samochodowych Elektronik
Elektromechanik Elektryk Krawiec Kucharz Piekarz Cukiernik Stolarz Inżynier mechanik Inżynier elektronik Murarz 89 89

90 Człowiek – człowiek 90 90

91 Człowiek – dane/system znaków
91 91

92 Człowiek – działalność artystyczna
92 92

93 Najważniejsze czynniki przy wyborze szkoły i zawodu to :
zainteresowania predyspozycje zawodowe cechy osobowości wyniki w nauce stan zdrowia 93 93

94 Pamiętaj! Zwróć uwagę również na:
informacje w prasie, radiu i telewizji sytuację życiową rodziny miejsce zamieszkania możliwość wykonywania tzw. zawodu dziedziczonego opinię o szkołach 94 94

95 Źródła informacji Przy dokonywaniu wyboru można skorzystać z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym prowadzonych w: Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad 1, godziny pracy doradców zawodowych z młodzieżą i rodzicami od wtorku do piątku, w godz – 19.00, soboty – tel Rejonowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych Szkołach 95

96 Pomocne adresy Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP – www.ohp.pl
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (oferta szkół, informator o szkołach zawodowych, informacja o wolnych miejscach) – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informacje o zawodach, rankingi szkół przewodnik po zawodach informacje o zmianach w kształceniu zawodowym Oświatowe ABC-KOWEZiU- google informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym informacje o rynku pracy Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES Informacje o szkołach Informacje o uczelniach, kierunkach studiów 96

97 Szkoła marzeń Pamiętaj – wybór dalszej ścieżki kształcenia i zawodu musi być wyborem świadomym i zgodnym z Twoimi zainteresowaniami. Powodzenia! 97 97


Pobierz ppt "ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google