Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie w ramach osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie w ramach osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie w ramach osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

2 Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

3 Aby wniosek mógł starać się o dofinansowanie musi spełniać cele zawarte w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju

4 Podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (WFRROW) Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(Dz. U. Nr 54 poz. 427) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 402) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013

5 Kto może być beneficjentem?: osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej( spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), Która prowadzi ( podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo MIKROPRZEDSIĘBIORCA: zatrudnia mniej niż 10 pracowników, obrót nie przekracza równowartości 2 mln Euro, lub suma aktywów jego bilansu na koniec roku nie przekraczają 2 mln Euro

6 Beneficjent - cd: Który: - podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiebiorca - jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia - nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie - biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji - w okresie ostatnich 2 lat beneficjent nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 – działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie - ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5tys.(jeśli świadczy usługi dla gospodarstw lub leśnictwa – gminy miejsko – wiejskie do 20 tys. mieszkańców) albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

7 Kryteria dostępu: Pomoc przyznaje się na operację: numer identyfikacyjny 1. Został jej nadany numer identyfikacyjny (krajowy system ewidencji producentów), 2. Uzasadnioną ekonomicznie, pod względem kosztów oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania 3. Nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych. 4. Która spełnia wymagania określone w Programie 5. Której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy

8 Zakres pomocy: Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw lub działających w zakresie: 1.Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2.Usług dla ludności; 3.Drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa; 4.Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 5.Sprzedaży hurtowej i detalicznej 6.Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem 7.Usług transportowych 8.Usług komunalnych 9.Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych 10.Magazynowania lub przechowywania towarów 11.Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy 12.Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

9 Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. MAX do 300 000 zł Maksymalna wielkość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł Limit pomocy na jednego beneficjenta w przypadku gdy działalność dotyczy przetwórstwa produktów rolnych - 100 000 zł Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji

10 100.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 < 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji 200.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji 300.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji Osoba fizyczna, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca – uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy

11 Koszty kwalifikowalne: Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki Nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki Zagospodarowanie terenu

12 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu Zakup środków transportu Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: - w wysokości nieprzekraczalnej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych - w wysokości nieprzekraczalnej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe

13 KOSZTY KWALIFIKOWALNE c.d. KOSZTY OGÓLNE – w wysokości do 10% Kosztów Kwalifikowalnych 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna, wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości, projektów technologicznych 2. Opłaty za patenty i licencje 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi

14 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ RÓWNIEŻ: 1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu) 2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

15 Do KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH zalicza się również KK poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 roku

16 Koszty niekwalifikowane: Pomoc nie obejmuje w szczególności: podatku od wartości dodanej (VAT); zakupu rzeczy używanych nabycia nieruchomości

17 JAK REALIZUJEMY OPERACJE W DRODZE LEASINGU Raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy (maszyn,...., sprzetu komputerowego, środków transportu), jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie póżniej niż do złożenia wniosku o płatność ostateczną. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 10 etapach Złożenie pierwszego wniosku o płatność nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 60 miesięcy (5 lat) od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku Przed planowanym dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią w O/R ARiMR: umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat, W terminie określonym w umowie - oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego

18 Można realizować przedsięwzięcie w 2 etapach 1 Etap w planie 2 Podpisanie umowy w O/R ARiMR Realizacja 2 etapu Zakończenie projektu 36 mies od umowy Wniosek o 2 płatność Nie mniej niż 25% wartości projektu Można realizować przedsięwzięcie w 1 etapie Wniosek o płatność składamy w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy Realizacja 1 etapu Wniosek o płatność 24 mies od podpisania umowy

19 ZOBOWIĄZANIA Jakie ZOBOWIĄZANIA po realizacji operacji: 2 lat 1.W okresie 2 lat od dokonania płatności ostatecznej przez ARiMR zachowanie miejsc pracy zachowanie miejsc pracy 5 lat 2. W okresie 5 lat od dokonania płatności przez ARiMR przenoszenia własności posiadania ograniczeń w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania, rodzaju wykonywanej działalności miejsca zarejestrowania rodzaju wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału, kontroli, umożliwienia przeprowadzenia kontroli, przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów, informowania ARiMR informowania ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy

20 Procedura oceny wniosków

21 Więcej informacji www.przyjaznadolinaraby.info

22 Dziękuje za uwagę!


Pobierz ppt "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie w ramach osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google