Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"— Zapis prezentacji:

1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Projekty wdrażane za pośrednictwem LGD E.O. Cenoma – zasady przyznawania dofinansowania

2 Program szkolenia Nadwiślańskia Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) – podstawowe informacje o LGD Zasady wyboru wniosków/projektów do finansowania przez LGD (cele i przedsięwzięcia LSR, kryteria wyboru, proces oceny); Ogólne zasady przyznawania dofinansowania w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej beneficjenci, charakter pomocy, poziom dofinansowania, koszty podlegające refundacji, zobowiązania beneficjenta, realizacja i rozliczanie projektów, Omówienie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek i załączniki);

3 Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”
Obszar działania - gminy: Bochnia (powiat bocheński, woj. małopolskie); Drwinia (powiat bocheński, woj. małopolskie); Kazimierza Wielka (powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie); Koszyce (powiat proszowicki, woj. małopolskie); Nowe Brzesko (powiat proszowicki, woj. małopolskie); Rzezawa (powiat bocheński, woj. małopolskie); Szczurowa (powiat brzeski, woj. małopolskie). Ludność: osób Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) dla obszaru obejmującego ww. gminy; Budżet na realizację zadań zapisanych w LSR (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , umowa z Samorządem Województwa Małopolskiego);

4 Nabór 2012 r. Termin naboru wniosków: Miejsce składania wniosków:
od roku do roku Miejsce składania wniosków: siedziba Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” miejscowość: Szczurowa , ul. Rynek 4, od poniedziałku do piątku w godz. od Limit środków: zł Informacje: Biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” oraz pod numerem tel. 014 / lub Dokumenty do pobrania na stronie LGD E.O. CENOMA

5 Ocena wniosków w LGD Ocena z celami Lokalnej Strategii Rozwoju;
Ocena wg kryteriów lokalnych; „Każda zgłoszona operacja musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów, jakie można uzyskać za zgodność z kryteriami lokalnymi.” (min. 24/60 pkt.)

6 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Zasady ubiegania się o dofinansowanie

7 Cel działania „Różnicowanie…” :
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich;

8 Beneficjent Rolnik, domownik,
małżonek rolnika - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Warunek: Za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem;

9 Beneficjent c.d. Jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
Jest obywatelem państwa członkowskiego UE Ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow. 5 tys. mieszkańców,

10 Beneficjent c.d. Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW lub PROW Jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, Nie będzie realizował projektu jako wspólnik spółki cywilnej;

11 Dofinansowanie Projekty (operacje) związane z inwestycją (roboty budowlane, zakupy maszyn urządzeń) w ramach prowadzonej/rozpoczynanej działalności; Projekt = operacja = przedsięwzięcie czyli inwestycja którą realizujemy składając wniosek o dofinansowanie; Zakres działalności – szczegółowo określone kody PKD plus agroturystyka

12 Na jakie projekty może być przyznana pomoc?
Wyłącznie na inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem wspieranej działalności nierolniczej (gospodarczej), Projekt wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej; Projekt nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych; 12

13 Na jakie projekty może być przyznana pomoc?
Projekt uzasadniony pod względem ekonomicznym, w tym pod względem kosztów, Zostały spełnione inne warunki wynikające z przepisów prawa mających zastosowanie do operacji (przepisy ppoż., sanitarne, BHP, koncesje, zezwolenia, budowlane itp.)

14 Zakres działalności objętych dofinansowaniem
Projekt/operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub rozwojem działalności nierolniczej w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu, tzn.: Rodzaje wspieranych działalności wg kodu PKD – wymienione w załączniku do rozporządzenia „Różnicowanie…” Wynajmowanie pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaż posiłków domowych lub świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym;

15 Zakres wspieranych działalności
usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usługi dla ludności; sprzedaż hurtowa i detaliczna; rzemiosło lub rękodzielnictwo; roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usługi transportowe; usługi komunalne; przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowanie lub przechowywanie towarów; wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne; 15

16 Na jakie projekty może być przyznana pomoc? c.d.
Miejsce realizacji inwestycji w miejscowościach należących do: gminy wiejskiej, w miejscowościach należących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, w miastach liczących mniej niż 5 tys. mieszkańców Realizacja inwestycji nie może się rozpocząć przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy; Zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz celów LSR (aby mogła zostać wybrana przez LGD E.O. CENOMA)

17 Dofinansowanie inwestycji
Wniosek o przyznanie pomocy (o dofinansowanie inwestycji); LGD Wniosek o płatność Podpisanie umowy z Beneficjentem Ocena w LGD Ocena w ARiMR Wniosek o przyznanie pomocy (o dofinansowanie inwestycji), ARiMR Realizacja inwestycji, ponoszenie kosztów wypłata środków

18 Etapy realizacji projektu (bez leasingu)
Projekt (operacja, inwestycja) objęta pomocą może być realizowana w 1 albo 2 etapach Złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: 36 miesięcy (3 lata) od dnia podpisania umowy – 2-etapowe operacje 24 miesiące (2 lata) – 1-etapowe operacje - nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. Płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy 18

19 Etapy realizacji operacji (leasing)
Operacja obejmująca nabycie rzeczy będących przedmiotem leasingu może być realizowana w nie więcej niż 10 etapach, Wnioski o płatność pośrednią będą składane nie częściej niż 2 razy w roku, Złożenie pierwszego wniosku o płatność (pośrednią) w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. Płatność ostateczna może obejmować mniej niż 25% całkowitej kwoty pomocy

20 Leasing Kosztami kwalifikowalnmymi są raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy (zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,środków transportu), jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie póżniej niż do złożenia wniosku o płatność ostateczną. 20 20

21 Leasing Przed planowanym dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią w OR ARiMR: umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat, oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego – w terminie określonym w umowie przyznania pomocy

22 Poziom i forma dofinansowania
Refundacja: w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych istnieje możliwość wnioskowania o dofinansowanie na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych — w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej przynajmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (art.3, ust.2, pkt 2-11a)

23 80% dofinansowania wysokość szkody oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wynosi: w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich[1] lub rybach - średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym, oraz w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich - nie mniej niż 10 000 zł [1] W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz oraz z r. Nr 127, poz 857)

24 80% dofinansowania Uwaga:
Zwiększony do 80% poziom dofinansowania przysługuje, o ile: szkoda wystąpiła nie wcześniej, niż w dniu 1 stycznia r., w związku z wystąpieniem szkody rolnikowi, jego domownikowi lub małżonkowi nie przyznano pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich lub działania Różnicowanie… wniosek o przyznanie pomocy został złożony w roku, w którym wystąpiła szkoda, lub w roku następującym po tym roku;

25 Limit dofinansowania Pomoc przyznana jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć w okresie : 100 tyś. zł– operacje nie związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego; 500 tyś. zł - operacje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego

26 Koszty Koszty związane z inwestycją (projektem):
Koszty kwalifikowane – wymienione w rozporządzeniu – i tylko one mogą być częściowo zwrócone wnioskodawcy (50%): Inwestycyjne ogólne Niekwalifikowalne – pozostałe poniesione w projekcie, ale nie znajdują się w katalogu kosztów kwalifikowalnych i dlatego nie mogą zostać zrefundowane;

27 Uwaga Refundacja dotyczy tylko kosztów kwalifikowalnych!!! Przykład:
Koszt brutto inwestycji: zł Koszty niekwalifikowalne (VAT) – zł Koszty kwalifikowalne – zł Refundacja: 50% x zł = zł

28 Inwestycyjne koszty kwalifikowalne
budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki zagospodarowania terenu do powyższych kosztów, zalicza się koszty transportu materiałów i sprzętu do miejsca realizacji operacji oraz koszty montażu maszyn; 28

29 Inwestycyjne koszty kwalifikowalne
zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; do powyższych kosztów, zalicza się koszty transportu materiałów i sprzętu, maszyn do miejsca realizacji operacji oraz koszty montażu; 29

30 Koszty kwalifikowane - inwestycyjne
zakup środków transportu, z tym że: pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, Wysokość kwalifikowana kosztu zakupu pojazdów samochodowych służących do przewozu osób lub rzeczy , naczep i przyczep nie może przekroczyć trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych Wysokość kwalifikowana kosztu zakupu pojazdów samochodowych, naczep i przyczep służących do przewozu osób lub towarów nie może przekroczyć wartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie innym niż usługi transportowe; Zakup pojazdów samochodowych, przyczep lub naczep nie może stanowić jedynej pozycji kosztów kwalifikowalnych projektu 30 30

31 Uwaga w przypadku operacji związanej z działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych zakup pojazdów przeznaczonych do transportu towarowego nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ww. działania. transport drogowy towarów (kod PKD Z) – według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności; ograniczenie to, nie obejmuje innych elementów kosztów kwalifikowalnych w operacjach realizowanych przez Wnioskodawców prowadzących działalność w ramach tego kodu PKD. 31

32 Inwestycyjne koszty kwalifikowalne
raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, nie przekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. leasing dotyczy: zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, oraz środków transportu 32

33 Koszty ogólne koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nie przekraczającej 10 % pozostałych kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych objętych współfinansowaniem, w tym: związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej operacji, w szczególności koszty : kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych, opłaty za patenty lub licencje, sprawozdania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi. 33

34 Koszty niekwalifikowalne
zakup rzeczy używanych, podatek od towarów i usług (VAT); Marża finansującego (leasing), Zakup nieruchomości; budowy budynków mieszkalnych, zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), finansowania poprzez leasing zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej. 34

35 Refundacja dotyczy kosztów poniesionych (kwalifikowalność kosztów):
nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w formie rozliczenia pieniężnego, formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu - w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza zł brutto;

36 Rozpatrywanie wniosków w ARiMR

37 Przekazanie wniosków do OR ARiMR
Po ocenie projektów przez LGD E.O. CENOMA dokumentacja przekazywana jest do ARiMR; Dalsza ocena dokonywana jest w ARiMR; Dofianansowanie na realizacje projektów przysługuje według kolejności na liście projektów wybranych przez LGD; Termin rozpatrywania wniosku w ARiMR - 4 miesiące (plus terminy przeznaczone na uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosku),

38 UWAGA Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez Wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, chyba, że zmiany te wynikają z wezwań OR ARiMR, Uwaga! Dopuszczalna jedna zmiana w zakresie planowanych kosztów operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji ani zwiększenia kwoty pomocy Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie informacji objętych wnioskiem o pomoc (np.zmiana adresu) niezwłocznie po ich zaistnieniu;

39 Uzupełnienia Na tym etapie istnieje możliwość 2- krotnego uzupełnienia braków we wniosku 2 x po 21 dni licząc od dnia otrzymania wezwania; Odmowa przyznania dofinansowania – w sytuacji nie dokonania przez wnioskodawcę w terminie uzupełnień; W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania wniosku, że dokumentacja dołączona do wniosku o przyznanie pomocy nie jest kompletna lub wniosek o przyznanie pomocy nie jest poprawnie wypełniony albo wystąpiły inne budzące wątpliwości okoliczności dotyczące wniosku, Agencja wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie: żadnego z braków, Agencja nie przyznaje pomocy wszystkich braków, Agencja wzywa ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy Jeżeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, nie usunął braków, nie usunął w terminie wszystkich braków Agencja nie przyznaje pomocy W uzasadnionych przypadkach wynikających z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, Agencja może wyrazić zgodę na przedłużenie ww. terminów, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. W przypadku przedłużenia terminu o więcej niż miesiąc, wnioskodawca powinien udokumentować przyczynę przedłużenia. W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin, rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii o czym Agencja informuje wnioskodawcę na piśmie. 39

40 Uwaga Wszelkie uzupełnienia dokumentacji wydłużają czas rozpatrywania wniosku;

41 Terminy W przypadku nie rozpatrzenia wniosku o pomoc przez Agencję w terminie, informuje ona wnioskodawcę o przyczynach zwłoki i wyznacza nowy termin rozpatrzenia wniosku – nie dłuższy niż 3 miesiące;

42 Pozytywne rozpatrzenie wniosku o pomoc – podpisanie umowy
Agencja wyznacza wnioskodawcy termin na podpisanie umowy przyznania pomocy – nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania; Z chwilą podpisania umowy przyznania pomocy wnioskodawca staje się beneficjentem działania; Umowa zawierana jest na formularzu udostępnianym na stronie internetowej Agencji i LGD,

43 Realizacja i rozliczanie projektu
Zgodnie ze zobowiązaniami z Umowy przyznania pomocy

44 Termin kwalifikowalności kosztów
Rozpoczęcie realizacji operacji Możliwości dokonywania zmian w umowie w trakcie realizacji operacji Wymogi związane z realizacją operacji i rozliczaniem operacji

45 Kwalifikowalność kosztów i rozpoczęcie inwestycji
Kwalifikowalność kosztów – ponoszone od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy (przed podpisaniem umowy na własne ryzyko, wyjątek koszty ogólne – mogą być ponoszone od 1.I r.), Operację można zacząć realizować od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w takim wypadku wnioskodawca realizuje operacje zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym (załącznik do wniosku o pomoc i umowy), nie może w nim dokonywać przed podpisaniem umowy żadnych zmian (zmiany na wezwanie Agencji i 1 zmiana dopuszczalna po uzgodnieniu z Agencją)

46 Realizacja projektu Wykonanie zakresu rzeczowego projektu zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy (zakup maszyn, urządzeń, wykonanie budowy, remontu itp..) Udokumentowanie wykonania operacji (robót, dostaw, lub usług) w zakresie rzeczowym i finansowym,

47 Realizacja operacji lub jej etapu
Poniesienie i udokumentowanie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych W przypadku nabycia rzeczy na podstawie umowy leasingu przeniesienie praw własności nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność dla etapu, w ramach którego po raz ostatni będą rozliczane koszty leasingu, Osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;

48 Poniesienie i udokumentowanie kosztów kwalifikowalnych
dokonanie płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane zgodnie z zestawieniem rzeczowo- finansowym operacji, Udokumentować poniesione koszty – w trakcie realizacji projektu należy gromadzić: Faktury VAT, Rachunki, Dokumenty celne wraz z dowodami zakupu, których dotyczą, Dowody zapłaty – potwierdzające poniesienie wydatku (zapłaty należności) - stanowią załączniki do wniosku o płatność Wszystkie koszty muszą być zapłacone do dnia złożenia wniosku o płatność lub ostatniego uzupełnienia;

49 Wniosek o płatność Po zrealizowaniu operacji lub jej etapu wnioskodawca składa do ARiMR wniosek o płatność Wniosek o płatność składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji Formularz wniosku o płatność zawiera wykaz niezbędnych dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku (Załączniki),

50 Wniosek o płatność - wypłata środków
Płatność dokonywana gdy Beneficjent : Zrealizował operację, poniósł koszty, udokumentował realizację i poniesione koszty, W oparciu o składany wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami (załącznikami – ich wykaz we wniosku i instrukcji) Terminy składania wniosku o płatność – określone w umowie, Wypłata po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia (nie wlicza się terminu na uzupełnienia/wyjaśnienia)

51 Uwaga! W Różnicowaniu…. – nie ma obowiązku tworzenia i utrzymania miejsca pracy;

52 Zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy
Beneficjent zobowiązuje się do: osiągnięcia i zachowania celu operacji, Realizacji projektu (w zakresie rzeczowym i finansowym) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą, przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą, informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, Zgodnie z umową przyznania pomocy Beneficjent przez okres 5 lat jest zobowiązany do: 52

53 Zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy
Przestrzegania ograniczeń w zakresie: przenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, rodzaju wykonywania działalności związanej z przyznaną pomocą oraz okresu lub miejsca jej wykonywania

54 Zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy
niezwłocznego informowania Agencji o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej beneficjenta, jego gospodarstwa lub operacji, w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji, wypłatę pomocy lub wywiązanie się z ww. obowiązków; Wypełnienie ankiety monitorującej (dla ARiMR i LGD)

55 Weksel – zabezpieczenie zobowiązań
Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

56 DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI
Kopia dowodu osobistego, Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości Oferta na zakup lub wykonanie zadania – jeżeli wartość przekracza PLN netto BUDOWA – pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowlane, kosztorys inwestorski, USŁUGI TURYSTYCZNE – promesa zaszeregowania lub decyzja o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego, Agroturystyka – zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów

57 DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI
Wniosek DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI Różnicowanie…: Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w pełnym zakresie w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;

58 Dziękuję za uwagę Marta Starmach


Pobierz ppt "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google