Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku...oferta edukacyjna na rok akademicki 2009/2010 ul. Kozietulskiego 6-7 tel. 059 848 28 63 fax 059 848 28.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku...oferta edukacyjna na rok akademicki 2009/2010 ul. Kozietulskiego 6-7 tel. 059 848 28 63 fax 059 848 28."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku...oferta edukacyjna na rok akademicki 2009/2010 ul. Kozietulskiego 6-7 tel. 059 848 28 63 fax 059 848 28 67 www.whsz.slupsk.pl

2 Kształcenie Studia I stopnia - trzyletnie licencjackie na kierunkach: Zarządzanie Finanse i rachunkowość Turystyka i rekreacja (po po uzyskaniu zgody MNiSW)

3 Specjalności Zarządzanie: –Zarządzanie przedsiębiorstwem –Zarządzanie zasobami ludzkimi –Zarządzanie administracją –Zarządzanie turystyką i rekreacją Finanse i rachunkowość: –Rachunkowość zarządcza –Bankowość i ubezpieczenia Turystyka i rekreacja

4 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku... kierunek Zarządzanie

5 Sylwetka studenta Na kierunku Zarządzanie student: –zdobywa wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa, –nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami, –uzyskuje przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

6 Sylwetka absolwenta Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent: –może podjąć pracę w charakterze specjalisty w zakresie organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, –może prowadzić własną działalność gospodarczą, –może kontynuować studia II stopnia- uzupełniające magisterskie prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w siedzibie Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku.

7 Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem Celem edukacyjnym prowadzenia tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania małymi i średnimi firmami w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Student: –poznaje problemy, metody, strategie i funkcje zarządzania, procesy informacyjno- decyzyjne, kryteria sprawności działań, zarządzanie finansami i kadrami firmy, elementy prawa gospodarczego i międzynarodowego, umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów menedżerskich oraz marketingu, –umiejętnie radzi sobie w rzeczywistości gospodarczej, potrafi analizować otoczenie organizacji, dokonuje właściwych wyborów, potrafi prognozować, ale i kreować przyszłe zdarzenia w prowadzonym biznesie.

8 Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem cd. Zdobyta wiedza i umiejętności przygotowują do samodzielnego założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Absolwent 3 letnich studiów otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do kontynuacji studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich.

9 Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi Celem tej specjalności jest przygotowanie kadr do pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw. W procesie studiów przekazywana jest wiedza i umiejętności w zakresie struktur i treści elementów procesu kadrowego takich jak: strategie zarządzania kadrami, planowanie zatrudnienia, pozyskiwanie pracowników, audyt personalny, narzędzia zarządzania kadrami, komunikowanie z zespołami pracowniczymi oraz różnorodne kompetencje w kontaktach interpersonalnych. Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest doskonalenie i rozwój pracowników, a więc inwestowanie w kapitał ludzki, tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych, identyfikacja i rozwój talentów, aby przez to przyczynić się do wzrostu wartości organizacji, jej przewagi konkurencyjnej i prestiżu.

10 Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi cd. W ramach programu omawianej specjalności mieszczą się również treści dotyczące wiedzy i umiejętności kształtowania własnej kariery zawodowej. Dynamiczni menedżerowie zajmujący się w przedsiębiorstwach polityką personalną stają się coraz bardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Absolwent 3 letnich studiów otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do kontynuacji studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich.

11 Specjalność Zarządzanie turystyką i rekreacją Celem tej specjalności jest przygotowanie kadr do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach turystycznych, obsłudze ruchu turystycznego i placówkach wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz rozrywkowych. Student zdobywa : –umiejętności w zakresie gospodarowaniem zasobami rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi i ludzkimi, –niezbędną wiedzę ekonomiczno - prawną, a także przygotowanie potrzebne do organizacji i prowadzenia biur turystycznych, obiektów rekreacyjno - sportowych, hoteli, ośrodków wczasowych oraz realizacji przedsięwzięć sportowo- rozrywkowych.

12 Specjalność Zarządzanie turystyką i rekreacją cd. Umiejętności uzyskane przez absolwentów: przygotowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego oraz pozyskiwania kapitału, kreowanie rozwoju turystyki w gminie, powiecie lub regionie, sposoby realizacji przedsięwzięć z zakresu turystyki i rekreacji np. organizacji wyjazdów turystycznych: specjalistycznych lub konferencyjnych. Absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą, w szczególności: biuro podróży, agencję turystyczną, biuro organizujące konferencje i kongresy, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy lub wypoczynkowo – sportowy, centrum rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwo agroturystyczne, agencję reklamową, sklep internetowy. Absolwent 3 letnich studiów otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do kontynuacji studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich.

13 Specjalność Zarządzanie administracją Celem tej specjalności jest przygotowanie kadr do pracy w instytucjach samorządowych, sektorze usług publicznych i administracji rządowej. Studenci zdobywają umiejętności i wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zasad postępowania administracyjnego, procesów cywilno- prawnych, umów, działań integracyjnych w Unii Europejskiej, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, organizowania i kierowania pracami zespołów, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

14 Specjalność Zarządzanie administracją cd. Studenci są przygotowani do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, biurach gospodarki nieruchomościami, organizacjach pozarządowych. Absolwent 3 letnich studiów otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do kontynuacji studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich.

15 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku... kierunek Finanse i rachunkowość

16 Sylwetka studenta Na kierunku Finanse i rachunkowość priorytetowe jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, zarządzania, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyki, socjologii, informatyki), pozwalające na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej. Student zdobywa wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Umożliwia ona interpretację zjawisk gospodarczych na szczeblu makro – i mikroekonomicznym w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej.

17 Sylwetka absolwenta Absolwent: –zyskuje przygotowanie do pracy w instytucjach finansowych, –potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, –może kontynuować studia II stopnia- uzupełniające magisterskie prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w siedzibie Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku.

18 Specjalność Rachunkowość zarządcza Zadaniem rachunkowości zarządczej jest dostarczanie informacji wspomagających podejmowanie decyzji na różnych szczeblach przedsiębiorstwa – od dotyczących codziennej działalności operacyjnej, do mających wpływ na długookresową strategię przedsiębiorstwa. Studia dostarczają wiedzy interdyscyplinarnej z dziedziny rachunkowości i finansów, znajomości zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego czy logistycznego oraz umiejętności współpracy z ludźmi na różnych szczeblach zarządzania.

19 Specjalność Rachunkowość zarządcza cd. Rachunkowość zarządcza pozwala na pełne wykorzystanie danych z systemu finansowo -księgowego przedsiębiorstwa. Umożliwia powiązanie tych danych z informacjami niefinansowymi, takimi jak: czas, przebieg procesów, wielkość zużycia zasobów, jakość. Funkcją rachunkowości zarządczej jest aktywne pośredniczenie w przepływie informacji pomiędzy różnymi komórkami i szczeblami zarządzania w przedsiębiorstwie. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji menedżerskich, analizowania i planowania wpływu kosztów na efektywność firmy. Absolwent 3 letnich studiów otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do kontynuacji studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich.

20 Specjalność Bankowość i ubezpieczenia Kierunek przygotowuje przyszłych pracowników najdynamiczniej rozwijającej się dziedziny ekonomicznej w Polsce, łączącej różne specjalistyczne zawody, min.: doradcy finansowego, doradcy kredytowego, analityka kredytowego, bankowca, ubezpieczyciela, brokera ubezpieczeniowego, pośrednika w zakresie usług faktoringowych, leasingowych. W trakcie kształcenia student zdobywa umiejętności wspomagania klientów w podejmowaniu decyzji finansowych, poznaje sprawne funkcjonowanie w strukturach banków, instytucjach kredytowych, czy społecznych inicjatywach finansowych, takich jak kasy oszczędnościowo-kredytowe.

21 Specjalność Bankowość i ubezpieczenia cd. Nowa jakość sektora finansowego, rosnący rynek kredytowy i coraz większe znaczenie funduszy wspólnego inwestowania wymagają szczególnych kompetencji, których zdobycie umożliwia ukończenie tej specjalności. Absolwent 3 letnich studiów otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do kontynuacji studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich.

22 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku... kierunek Turystyka i rekreacja

23 Sylwetka absolwenta Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja: –uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych i animacji wolnego czasu, –zyskują bardzo szerokie perspektywy zawodowe, –mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach społecznych i rządowych zajmujących się organizacją oraz upowszechnianiem turystyki i rekreacji, –posiadają umiejętności organizowania pracy oraz tworzenia ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów zawodowych w co najmniej jednym języku obcym.

24 Sylwetka absolwenta cd. Ukończenie studiów pozwala na: –zatrudnienie w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach, –kontynuację studiów II stopnia- uzupełniających magisterskich.

25 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Rekrutacja

26 Rekrutacja Studentem WHSZ w Słupsku może zostać każdy kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie konkursu świadectw i kolejności zgłoszeń.

27 Wymagane dokumenty Świadectwo dojrzałości. Podanie o przyjęcie na studia. 3 zdjęcia legitymacyjne. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku. Kserokopia dowodu osobistego. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej. Ankieta o dotychczasowym przebiegu nauki języków obcych.

28 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku ul. Kozietulskiego 6-7 tel. 059 848 28 63 fax 059 848 28 67 www.whsz.slupsk.pl rekrutacja@whsz.slupsk.pl

29 Siedziba WHSZ

30 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku...to uczelnia o uznanej renomie oraz niekwestionowanej pozycji na rynku edukacyjnym naszego regionu.


Pobierz ppt "Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku...oferta edukacyjna na rok akademicki 2009/2010 ul. Kozietulskiego 6-7 tel. 059 848 28 63 fax 059 848 28."

Podobne prezentacje


Reklamy Google