Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja USOS Plany zajęć wersja 18.06.2009 by Marek Opacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja USOS Plany zajęć wersja 18.06.2009 by Marek Opacki."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja USOS Plany zajęć wersja by Marek Opacki

2 1. Dostęp do modułu Planista
W celu otrzymania dostępu do modułu Planista systemu USOS konieczne jest wypełnienie odpowiedniego upoważnienia, zatwierdzenie go przez bezpośredniego przełożonego, a następnie dostarczenie w trzech egzemplarzach do podpisu Rektora PB. Z rektoratu upoważnienie to trafia do Administratora USOS, który przydziela nowemu użytkownikowi konto i hasło. Do korzystania z systemu USOS konieczne jest zainstalowanie, przez Administratora USOS, odpowiedniego oprogramowania. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem Klienta systemu USOS uruchamiamy za pomocą ikony na pulpicie, a następnie podajemy przydzieloną nazwę konta, hasło oraz nazwę bazy (usos). Wszystkie opcje modułu Planista znajdują się w menu głównym Planista. Reszta systemu jest niedostępna dla użytkowników tego modułu.

3 2. Tworzenie planów Wprowadzanie planu zaczynamy od jego utworzenia. W tym celu w menu Planista -> Atrybuty planu otwieramy formularza zarządzania planami. Następnym krokiem jest wpisanie unikatowego kodu planu, opisu oraz wyboru jednostki organizacyjnej (wydziału), którego plan ma dotyczyć. Na zakładce Jednostki konieczne jest ustalenie par jednostek dostarczających i odbierających przedmioty objęte planem. W przypadku, gdy dysponujemy już ustalonym planem, istnieje możliwość skopiowania danych z istniejącego planu do nowoutworzonego. W tym celu należy wcisnąć przycisk Kopiuj plan, a następnie wybrać plan źródłowy i docelowy.

4 3. Tworzenie planów - kod Kod planu powinien być unikatowy i jasno identyfikować jego zawartość. W celu uniknięcia pokrywania się kodów, należy je tworzyć na podstawie ustalonego wzorca. WW-CCCCC-R WW – dwucyfrowe oznaczenie wydziały tworzone na podstawie dwóch pierwszych cyfr kodu jednostki (np. w przypadku jednostki kod wydziału to 19) CCCCC – pięcioznakowy opis cyklu dydaktycznego objętego planem, opis ten zawierać ma pełny kod danego cyklu (np. 2008L) R – jednoznakowy opis rodzaju studiów objętych planem, w przypadku studiów stacjonarnych będzie to litera S, zaś niestacjonarnych N Przykłady: L-S Z-N

5 4. Tworzenie planów – wybór semestrów
Na zakładce Cykle, należy wybrać semestry, których plan ma dotyczyć. Każdy cykl opisany jest za pomocą roku akademickiego oraz litery Z lub L (semestr zimowy i letni). Na przykład 2008L oznacza semestr letni roku akademickiego 2008/09.

6 5. Tworzenie planów – godziny zajęć
Na zakładce Terminy, należy wprowadzić godziny początku i końca prowadzonych zajęć. W związku z różnymi godzinami prowadzonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych konieczne jest tworzenie oddzielnych planów dla obu typów studiów. Terminy powinny być wprowadzane co godzinę lekcyjną, gdyż niektóre zajęcia trwają jedną lub trzy godziny, a nie standardowe dwie godziny.

7 6. Tworzenie planów – sale zajęć
Na zakładce Sale, należy wybrać z listy sale w jakich prowadzone będą zajęcia w ramach danego planu. Korzystając z przycisków Dodaj sale budynku lub Usuń sale budynku, można dodawać lub usuwać wszystkie sale wskazanego budynku. Słownik wszystkich sal dostępny jest z menu Słowniki -> Budynki.

8 7. Tworzenie planów – przedmioty zajęć
Na zakładce Grupy przed., należy wybrać z listy grupy przedmiotów, z których zajęcia mają być brane pod uwagę w danym planie. System USOS w grupach przedmiotów zbiera przedmioty, które obowiązują na konkretnym programie i semestrze. Przykładowo grupa przedmiotów INF-1211, obejmuje przedmioty obowiązujące na kierunku informatyka studiów stacjonarnych pierwszego stopnia drugiego semestru.

9 8. Wprowadzanie planu Po ustaleniu atrybutów planu, można przystąpić do wprowadzaniu planu zajęć. W tym celu wybieramy z menu opcję Planista -> Terminy lub bezpośrednio z formularza atrybutów planów za pomocą przycisku Planowanie. W nowym oknie wybieramy odpowiedni plan, a następnie podajemy jakich dni ma on dotyczyć. Do wyboru są trzy opcje: poniedziałek – piątek, piątek – niedziela oraz poniedziałek – niedziela. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Dalej.

10 9. Wprowadzanie planu cd. Plan zajęć można wprowadzać z punktu widzenia jednego z kilu elementów: pracownika, sali lub grupy przedmiotów. Każda z tych opcji ma odpowiednią zakładkę w formularzu wprowadzania planów zajęć. Pod zakładkami widoczna jest tablica godzin oraz dni tygodnia, w której wprowadza się konkretne zajęcia. Każdy typ zajęć zaznaczany jest innym kolorem. Przykładowo wykład ma kolor czerwony a ćwiczenia żółty.

11 10. Wprowadzanie planu – dodawanie zajęć
W celu dodania nowych zajęć klikamy dwukrotnie na wybranej kratce stojącej na przecięciu odpowiedniej godziny i dnia tygodnia. W nowym oknie dla wybranej osoby, zajęć, godziny i dnia tygodnia uzupełniamy jeszcze informacje o częstotliwości zajęć (przeważnie wybierana będzie opcja CO_TYDZIEŃ) oraz wybrać salę z dostępnej listy. Na liście tej, podana jest również dodatkowa informacja, czy sala ta jest jeszcze wolna czy już zajęta w ramach tego planu. Na koniec zatwierdzamy wybór przyciskiem Dopisz. Każda godzina zajęć musi zostać wprowadzona oddzielnie. Przy próbie dodania kolejnych zajęć w tym samym terminie i sali otrzymamy ostrzeżenie z prośbą o potwierdzenie wprowadzenia konfliktowej sytuacji.

12 11. Wprowadzanie planu – edycja zajęć
Wprowadzone już zajęcia można edytować klikając na nich prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Szczegóły. W nowym oknie mamy możliwość usunięcia rezerwacji (przycisk z krzyżykiem), zmiany godziny, dnia tygodnia czy też częstotliwości, a także ponowny wybór sali.

13 12. Zatwierdzenie planu Po wprowadzeniu całego planu, konieczne jest jego zatwierdzenie. W tym celu wybieramy z menu opcję Planista -> Atrybuty planu, a następnie po wyborze odpowiedniego planu wciskamy przycisk Zatwierdź plan. Po potwierdzeniu czynności plan zostanie zatwierdzony. Przy najbliższej migracji danych z systemem USOSweb, dane te zostaną zaktualizowane i udostępnione wszystkich użytkownikom internetowej wersji systemu USOS.

14 13. Niestandardowe rozłożenie zajęć
W przypadku niestandardowego rozłożenia zajęć w semestrze konieczne jest rozbicie planu na poszczególne zajęcia. W tym celu z dialogu Edycja zajęć, otwieranego z opcji Szczegóły, wciskamy przycisk Szczegóły zajęć. Na zakładce Terminy i lokalizacje grupy, wpisany jest aktualny plan grupy. Plan ten pojawia się po zatwierdzeniu planu zajęć. Za pomocą przycisku Rozbij otwieramy nowy dialog, w którym ustalić można parametry rozbicia zajęć. Do wyboru są dwie możliwości, rozbicie zajęć pomiędzy dwiema datami oraz od daty początkowej na podaną ilość zajęć. Podczas rozbicia można uwzględnić w kalendarzu dni ustawowo wolne od zajęć. Po wciśnięciu przycisku Zastosuj otwarte zostanie nowe okno z zajęciami rozbitymi zgodnie z podanymi parametrami. Wciśnięcie przycisku Edytuj, po rozbiciu zajęć, pozwala przejść do nowego okna, w którym ręcznie można modyfikować terminy oraz ilość poszczególnych zajęć.

15 14. Raporty W menu Administracja -> Wydruki raportów w dziale PLANY – Plany zajęć, dostępne są raporty pozwalające wydrukować tygodniowy plan zajęć dla wydziału lub konkretnej grupy przedmiotów.


Pobierz ppt "Instrukcja USOS Plany zajęć wersja 18.06.2009 by Marek Opacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google