Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIOLETTA ŚLUSARCZYK NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY STARAJĄCY SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIOLETTA ŚLUSARCZYK NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY STARAJĄCY SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO."— Zapis prezentacji:

1 WIOLETTA ŚLUSARCZYK NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY STARAJĄCY SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

2 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego. Wstępnie oceniłam własne umiejętności, poziom dydaktyczny, intelektualny. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Dokumentowałam realizację planu rozwoju. Przygotowałam projekt sprawozdania. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, innych nauczycieli. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli. Dokonałam samooceny i wyciągnęłam wnioski do dalszego rozwoju. 9. Doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej w procesie udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. 10. Uzyskałam dodatkowe kwalifikacje. 11. Organizowałam i doskonaliłam własny warsztat pracy. 12. Pełniłam dodatkowe funkcje w szkole. 13. Zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły i określeniem zadań nauczyciela wychowawcy. 14. Opiekowałam się gabinetem nr 14, a od września 2004 gabinetem informatycznym nr 15. 15. Brałam udział w różnych formach imprez kulturalnych.

3 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Współpracowałam z rodzicami. Aktywnie realizowałam zadania wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela – wychowawcy. Aktywnie współpracowałam ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami. 4. Edukacja ekologiczna. 5. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów i rodziców.

4 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Opracowałam zestaw narzędzi do diagnozy osiągnięć edukacji matematycznej. Wykorzystywałam arkusz kalkulacyjny w pracy pedagogicznej. Wykorzystywałam multimedia, Internet i inne programy użytkowe do pracy z uczniami. Wykorzystywałam technologię komputerową do stworzenia domowej strony www.

5 „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną, psychologiczną, przedmiotową, dydaktyczną, poszukiwałam najlepsze rozwiązania dotyczące pracy z młodzieżą. studiowałam literaturę pedagogiczną korzystając z zasobów biblioteki miejskiej i pedagogicznej, dokonałam indywidualnych zakupów poszerzając własną biblioteczkę nauczyciela wychowawcy, systematycznie śledziłam prasę komputerową, prowadziłam dziennik lektur. Pedagogizacja rodziców. Organizowałam spotkania z rodzicami, m.in. pogadanka na temat: „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły” na podstawie poradnika skierowanego do rodziców i wychowawców pod tym samym tytułem autorstwa Adele Faber i Elaine Mazalish.

6 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Samodzielnie poszerzałam wiedzę z zakresu prawa oświatowego. Poznawałam zasady funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań. dbałam o wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, uczestniczyłam w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. współpracowałam z rodzicami (udział w pracach związanych z przygotowaniem imprezy z okazji 35-lecia szkoły w Olszance). przez pierwsze dwa lata stażu opiekowałam się samorządem szkolnym.

7 Ponadto podczas stażu dodatkowo wykonałam wiele innych zadań
Ponadto podczas stażu dodatkowo wykonałam wiele innych zadań. Najważniejsze z nich to: Aktywnie uczestniczyłam w organizacji obchodów 35 - lecia szkoły w Olszance: Wykonałam zaproszenia dla gości, Wykonałam prezentację multimedialną dotycząca historii szkoły, Wykonałam dyplom „Przyjaciel szkoły”. Wykonywałam dyplomy wręczane laureatom konkursów przeprowadzanych w szkole. Byłam współorganizatorem imprez szkolnych np. „WYBORY SUPER GIMNAZJALISTY 2004”. Wykonywałam różnego rodzaju materiały graficzne korzystając z programów komputerowych (zaproszenia, podziękowania, broszury informacyjne, tablo, Przyjaciel Szkoły itp.) Brałam udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” organizując przy współpracy z Panią Beata Lemiszką „Szkolny Turniej o Mistrza Dobrych Manier” w ramach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny. Wraz z panią M.Stefanik czuwałam nad poprawnym przebiegiem w naszej szkole akcji pod patronatem MENiS „Góra Grosza 2003”.

8 W ramach obchodów Światowego Dnia bez Papierosa przygotowałam apel pt
W ramach obchodów Światowego Dnia bez Papierosa przygotowałam apel pt. „Sąd nad papierosem”. Organizowałam wycieczki szkolne np. trzydniowa wycieczka do Jarnołtówka, wycieczka na sztuczne lodowisko podczas zimowych ferii szkolnych. Pozyskałam fundusze z Komisji Antyalkoholowej w celu dofinansowania wycieczki do Jarnołtówka. Opracowałam i przeprowadziłam podczas wycieczki program profilaktyczny na temat szkodliwości spożywania alkoholu. Współpracowałam z nauczycielami naszej szkoły w celu wykorzystania programów komputerowych na lekcji języka polskiego, chemii, fizyki, nauczania zintegrowanego. Wraz z Panią Beata Lemiszką napisałam projekt ekologiczny w ramach programu „Równać Szanse”, który został oficjalnie przyjęty do realizacji.

9 „Nie taki diabeł straszny – i Ty możesz zostać naukowcem”
W kwietniu 2005 roku wraz z Panią Beatą Lemiszką uczestniczyłam w warsztatach „Regionalne Forum Edukacyjne – Wrocław 2005”. Podczas spotkania dowiedziałam się o istnieniu programu „Równać Szanse”, który powstał w 2001 roku. Jest to program, który stawia sobie za cel wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców. Jego twórcą jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, a administratorem Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Na spotkaniu dowiedziałyśmy się jak należy pisać projekt, na co zwrócić szczególną uwagę. Dzięki temu powstał projekt pt. „Nie taki diabeł straszny – i Ty możesz zostać naukowcem” naszego autorstwa. Projekt został zaakceptowany przez komisję i szkoła otrzyma dotację na jego realizację w wysokości 7 tysięcy złotych. Pieniążki te zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki, zorganizowanie ogniska, spotkań z naszym partnerem tj. uczniowie PG nr 4 w Opolu.

10 Celem projektu jest wzmocnienie wiary we własne możliwości i dostrzeganie przez uczniów swoich mocnych stron. Uświadomienie uczniom z naszej małej miejscowości, że mogą bez kompleksów stawiać sobie i osiągać te same cele jak młodzież z większego miasta, a jedynym kluczem do sukcesu jest pogłębianie własnej wiedzy i umiejętność prezentowania swoich osiągnięć. Projekt będzie przeprowadzony metodami badawczymi, a wyniki badań będą analizowane i przedstawiane uczniom obu szkół, nauczycielom, rodzicom oraz innym mieszkańcom lokalnego środowiska (na Festiwalu Nauki, w gablotach informacyjnych na wsi, lokalnej prasie, na sesji Rady Gminy oraz na stronach internetowych szkół). Spodziewanymi efektami projektu będzie wykorzystanie zdobytej wiedzy do przewidywania skutków zanieczyszczenia środowiska na przełomie kilku lat oraz kształtowanie umiejętności argumentowania swojego stanowiska, podniesienie świadomości uczniów oraz wiary w swoje możliwości. Projekt odpowiada na problem lokalnego środowiska, którym jest powiększające się zanieczyszczenie wód zdatnych do picia, głównie przez działalność rolniczą.

11 Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży będzie odbywać się poprzez realizację wspólnych zadań przez obie grupy młodzieży: zajęcia edukacyjne, prowadzenie badań i ich prezentacja, wycieczki tematyczne, organizowanie imprez. Efektem wymiernym będą wypracowane wyniki badań zanieczyszczenia środowiska, prace badawcze uczniów, przygotowanie imprezy Festiwal Nauki, opracowane materiały z realizacji projektu do dalszego wykorzystania, zdobycie umiejętności badawczych, obserwacyjnych, interpretowania wyników oraz umiejętności ich prezentowania. Wymiernym efektem będzie także zakup pomocy dydaktycznych w formie sprzętu do badania zanieczyszczeń wody i gleby w terenie. Niewymiernym efektem realizacji projektu będzie wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami, wyrównywanie szans edukacyjnych, integracja młodzieży, poprawa świadomości ekologicznej. Ewaluacja podejmowanych działań przyczyni się do poprawy codziennego życia uczniów (mieszkańców), przewidywania skutków nieodpowiedzialnych działań w środowisku. KONIEC

12 Kursy i warsztaty organizowane przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, dzięki którym udoskonaliłam swój warsztat pracy, a zdobyte umiejętności wykorzystałam podczas zajęć z uczniami: Matematyka + komputer, czyli ja, uczeń i nowe technologie Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela matematyki Administrator szkolnej pracowni komputerowej Prawa nauczyciela w kontaktach z uczniem i jego rodzicami Mierzenie jakości własnej pracy Uczeń z dyslekcją w środowisku edukacyjnym Warsztaty Matematyczne Powrót

13 Dodatkowe funkcje w szkole:
Aktywnie pracowałam jako członek zespołu matematyczno-przyrodniczego: brałam aktywny udział w spotkaniach zespołu, organizowałam konkursy matematyczne na etapie szkolnym: 2003 rok dla klas drugich gimnazjum 2004 rok dla klas trzecich gimnazjum Byłam współorganizatorem konkursu „Matematyczno – Przyrodniczy Czar Par” w latach 2003 – 2005. 3. Byłam członkiem Komisji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego na etapie gminnym w 2004 i 2005 roku. Powrót

14 Organizowałam i doskonaliłam własny warsztat pracy
Zgromadziłam pomoce dydaktyczne stworzone według mojego pomysłu oraz zaczerpnięte z literatury, czasopism i Internetu. Studiowałam czasopisma i literaturę fachową, poradniki metodyczne z dziedziny matematyki, psychologii, pedagogiki; Przeglądałam strony internetowe; Przez pierwszy rok stażu zbierałam materiały na gazetkę ścienną Ciekawa Matematyka związanych z tematyką lekcji, a także materiały ilustracyjne wykorzystywane podczas lekcji Opracowywałam konspekty, nanosiłam poprawki, Opracowywałam testy i prace kontrolne, Opracowywałam zagadnienia, stworzyłam regulamin i organizację konkursu matematycznego, Dokonałam zakupu interesujących i wspomagających moją pracę serii wydawniczych: Wiedza i życie, Matematyka w szkole, Matematyka, Komputer PC World Pracowałam nowymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno u uczniów jak i u nauczyciela (np. burza mózgów, praca w grupach, itp.) Powrót


Pobierz ppt "WIOLETTA ŚLUSARCZYK NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY STARAJĄCY SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google