Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie i realizacja inwestycji z elementami zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie i realizacja inwestycji z elementami zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie i realizacja inwestycji z elementami zarządzania
Agata Spodymek Słuchaczka oświadcza, iż wykonała pracę samodzielnie z zachowaniem praw autorskich innych osób i wyraża zgodę na publikację pracy na stronie internetowej CKU Koszalin.

2 Czym są inwestycje? Inwestycje to suma wydatków przedsiębiorstw na fabryki, maszyny, wyposażenie i zapasy oraz wydatków gospodarstw domowych na zakup mieszkań. Inwestycje dzieli się na inwestycje w kapitał trwały i w zapasy. Inwestycją w kapitał trwały jest zakup nowej fabryki, urządzenia czy domu. Inwestycje w zapasy są to zmiany stanu zapasów w przedsiębiorstwie.

3 Na czym polega planowanie inwestycji ?
Planowanie inwestycji polega na formułowaniu i systematycznym przemyśleniu przyszłych stanów rzeczy, które porównywane są z istniejąca sytuacją a wnioski stanowią podstawę do określania przedsięwzięć służących najefektywniejszemu kształtowaniu przyszłości.

4 Klasyfikacja inwestycji
inwestycje rzeczowe obejmują nakłady przeznaczone na powiększanie własnego rzeczowego mają trwałego przedsiębiorstwa oraz nakłady związane z nabyciem nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych w celu osiągnięcia w przyszłości korzyści. inwestycje finansowe polegają na lokowaniu zasobów pieniężnych na rynku kapitałowym i pieniężnym.

5 Źródła finansowania inwestycji
wewnętrzne źródła finansowania, czyli własne środki, które wskazują na zdolność przedsiębiorstwa do samofinansowania (środki wygospodarowane na skutek amortyzacji, zysk netto, środki pochodzące z przemieszczania środków z jednych składników majątkowych na inne), zewnętrzne źródła finansowania, czyli środki obce (np. pożyczka lub kredyt bankowy, emisja akcji, obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych, joint venture, leasing).

6 Preliminowanie inwestycji w przedsiębiorstwie polega na
określeniu długookresowego celu, jaki zamierza się osiągnąć dzięki inwestycji, ustaleniu alternatywnych rozwiązań, kalkulacji nakładów inwestycyjnych oraz przyszłych nadwyżek finansowych w celu sprawdzenia kryterium opłacalności, odrzuceniu projektów, które są nieopłacalne.

7 Ryzyko inwestowania Aby zminimalizować ryzyko podjęcia błędnej decyzji inwestycyjnej, należy każdorazowo przeprowadzić rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji i wybrać najlepszy wariant. Wybór może być dokonany prawidłowo tylko z uwzględnieniem zasady zaktualizowanej wartości, która jest podstawą rachunku.

8 Czy warto inwestować? Aby odpowiedzieć na pytanie, czy warto inwestować, trzeba zdyskontować wartość przewidywanego strumienia zysków i porównać ze zdyskontowanymi strumieniami nakładów. Jest to kryterium bieżącej wartości netto NPV.

9 NPV – wartość bieżąca netto
NPV określa korzyści netto, jakie firma osiąga z inwestycji. Jeżeli NPV =0 to zdyskontowany strumień zysków równy jest zdyskontowanemu strumieniowi nakładów, w takiej sytuacji inwestor realizuje zysk normalny z danej inwestycji. Gdy NPV>0 to inwestycja jest efektywna i przynosi inwestorowi zysk. Gdy NPV < 0 inwestycja przynosi stratę.

10 NPV – wartość bieżąca netto
CFt - przepływy gotówkowe w okresie t, r – stopa dyskontowa I0 – nakłady początkowe t – kolejne okresy eksploatowania inwestycji Innym sposobem oceny inwestycji jest wewnętrzna stopa zwrotu IRR. IRR to taka stopa dla której NPV =0. IRR określa górną granicę stopy oprocentowania kredytu, jaką inwestor może zaakceptować. W praktyce przyjmuje się do relizację inwestycje dla których IRR>r a odrzuca się te dla których IRR<r.

11 IRR - wewnętrzna stopa zwrotu
CFt - przepływy gotówkowe w okresie t, r – stopa procentowa I0 – nakłady początkowe t – kolejne okresy eksploatowania inwestycji Efektywny koszt obcego kapitału można obliczyć według wzoru: Efektywny koszt kapitału = odsetki x obciążenia fiskalne/100

12 Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych oznacza czas, w jakim przewiduje się zrównanie pierwotnych nakładów inwestycyjnych z nadwyżkami finansowymi, czyli jest to okres, w którym zostaną odzyskane poniesione nakłady inwestycyjne. Im krótszy okres zwrotu nakładów, tym projekt inwestycyjny uważa się za bardziej efektywny i tym mniejsze ryzyko inwestycyjne.

13 Okres zwrotu (T) Okres zwrotu (T)  - jest to czas, jaki jest niezbędny aby wpływy wyrównały poniesione nakłady:  T - okres zwrotu t - ostatni rok, na koniec którego nakłady pozostają nie zwrócone No - nakłady nie zwrócone na koniec roku t Pt - przychody netto w roku następnym

14 Bibliografia Robert E. Hall, John B. Taylor, Makroekonomia Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 r., T. Kamińska, B. Kubska-Maciejewicz, J. Laudańska - Trynka, Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999 r. P. Banaszyk, R. Fimińska – Banaszyk Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku, Słupsk 1997 r. M. Pietraszewski Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, część 3, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003 Wikipedia.pl


Pobierz ppt "Planowanie i realizacja inwestycji z elementami zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google