Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URBACT II kontrola pierwszego stopnia - wprowadzenie Jan Krzesiński Katowice, 26 maja 2009 r. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URBACT II kontrola pierwszego stopnia - wprowadzenie Jan Krzesiński Katowice, 26 maja 2009 r. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund."— Zapis prezentacji:

1 URBACT II kontrola pierwszego stopnia - wprowadzenie Jan Krzesiński Katowice, 26 maja 2009 r. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

2 WPROWADZENIE – ROLA WWPE Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE – Implementing Authority for European Programmes) – instytucja kontroli pierwszego stopnia dla 5 programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej Jednostka budżetowa podległa MSWiA Od 1994 r. pomaga we wdrażaniu programów pomocy zewnętrznej w Polsce W okresie 2007-13 instytucja wspierająca MSWiA i MRR (Instytucja Pośrednicząca I lub II stopnia i Instytucja Wspomagająca)

3

4 Funkcja zlecona przez MRR w Porozumieniu z 2008 roku Kontynuacja działań 2004-2006 W poprzednim okresie 5 programów: Interreg IIIB w Regionie Morza Bałtyckiego, Interreg IIIB CADSES, Interreg IIIC, ESPON i Interact W poprzednim okresie wystawiliśmy 1981 certyfikatów Obecnie też 5 programów: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, Interreg IVC, Espon 2013 i Urbact II) ROLA WWPE – KONTROLA PIERWSZEGO STOPNIA

5 URBACT II - STRUKTURA INSTYTUCJONALNA We Francji zlokalizowane są główne instytucje programu: - Instytucja Zarządzająca - Wspólny Sekretariat Techniczny -Instytucja Certyfikująca -Instytucja Audytowa W Polsce: -instytucja koordynująca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -instytucja kontroli pierwszego stopnia: WWPE

6 kontrola środków wydanych przez polskich partnerów, która umożliwi refundację w maks. wysokości 80% kosztów kwalifikowanych projektu w danym okresie sprawozdawczym (6-miesięcznym) kontrola 100% poniesionych wydatków, ich zgodności z zatwierdzonymi działaniami oraz przepisami UE, programu i krajowymi przeprowadzana osobno w każdym kraju zakończona wystawieniem przez WWPE certyfikatu kontrola jednolita dla całego projektu: identyczne przepisy dla środków UE i wkładu własnego KONTROLA PIERWSZEGO STOPNIA – GŁÓWNE ZASADY

7 KONTROLA PIERWSZEGO STOPNIA – KLUCZOWE DOKUMENTY URBACT II PROGRAMME MANUAL (Technical Working Document) – zatwierdzony przez Komitet Monitorujący 21 listopada 2007 r. (ostatnia zmiana: 21.11.2008 r.) Guidelines on First Level Control (wersja z 6 marca 2009 r.) Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach programu URBACT II – Wytyczne dla beneficjentów (wersja robocza, przygotowana przez WWPE, do zatwierdzenia przez MRR) Ww. dokumenty w j. angielskim dostępne na stronie programu: http://urbact.eu/ Ww. Wytyczne w j. polskim będą dostępne na stronie WWPE http://www.wwpwp.gov.pl/

8 RAPORTOWANIE W fazie wdrożeniowej półroczne cykle raportowania: - styczeń-czerwiec - lipiec-grudzień Każdy partner składa raport merytoryczny i finansowy Raportowanie przez system PRESAGE- CTE Partner Wiodący składa do WST zbiorczy raport merytoryczny i finansowy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia cyklu raportowania, wraz z certyfikatami wszystkich partnerów Partnerzy projektu składają Partnerowi Wiodącemu swój pojedynczy raport merytoryczny i finansowy maks. w ciągu 2 miesięcy od zakończenia cyklu raportowania – konieczne jak najszybsze wysłanie dokumentacji do kontroli pierwszego stopnia!

9 - Partner wprowadza wydatki do systemu PRESAGE-CTE, -Partner informuje Partnera Wiodącego, że wprowadził wydatki do systemu PRESAGE-CTE i zwraca się z prośbą o ich wstępne zatwierdzenie (validation), -Partner Wiodący zatwierdza wydatki w systemie PRESAGE-CTE, -Partner występuje do kontroli I stopnia o scertyfikowanie wydatków uprzednio zatwierdzonych przez Partnera Wiodącego w systemie PRESAGE- CTE i przesyła dokumentację w formie papierowej, -Kontroler I stopnia certyfikuje wydatki w systemie PRESAGE-CTE oraz podpisuje papierowy certyfikat wygenerowany przez system PRESAGE-CTE, -Kontroler I stopnia przesyła oryginał certyfikatu Partnerowi, a Partner wysyła go Partnerowi Wiodącemu. RAPORTOWANIE - ETAPY

10 INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA W POLSCE ZA KONTROLĘ I STOPNIA: Władza Wdrażająca Programy Europejskie Ul. Wspólna 2/4 00 - 926 Warszawa Dokumentacja do kontroli I stopnia winna być wysyłana wyłącznie na ww. adres Pierwsze rozliczenie przesyłane na Panią Sylwię Tyszko, Głównego Księgowego WWPE Kolejne rozliczenia przesyłane na wyznaczonego dla danej instytucji kontrolera I stopnia. KONTROLA I STOPNIA W WWPE

11 Osoba odpowiedzialna za kontrolę I stopnia przydzielana w momencie wpływu pierwszego rozliczenia Ten sam kontroler przez cały okres realizacji projektu przez danego partnera Kontrola I stopnia = kontrola administracyjna dokumentów + ew. kontrola na miejscu Kontrola I stopnia obejmuje całość wydatków partnera w ramach projektu Kontrola I stopnia jest bezpłatna dla polskich partnerów KONTROLA I STOPNIA W WWPE

12 WWPE: Sylwia Tyszko – Główny Księgowy WWPE sylwia.tyszko@wwpe.gov.pl tel. 022 461 88 04 fax 022 461 87 29 Jan Krzesiński – Kierownik Sekcji Kontroli Pierwszego Stopnia WWPE jan.krzesinski@wwpe.gov.pl tel. 022 461 23 22 fax 022 461 87 29 Katarzyna Suda – Kierownik Sekcji WWPE katarzyna.suda@wwpe.gov.pl tel. 022 461 87 76 fax 022 461 87 29 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Wydział Rozwoju Terytorialnego: Anna Baucz anna.baucz@mrr.gov.pl tel. +48 22 461 36 05 fax +48 22 461 32 63 Dziękuję za uwagę! DANE KONTAKTOWE


Pobierz ppt "URBACT II kontrola pierwszego stopnia - wprowadzenie Jan Krzesiński Katowice, 26 maja 2009 r. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund."

Podobne prezentacje


Reklamy Google