Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia"— Zapis prezentacji:

1 Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Prof. dr hab. Barbara Mroczko

2 Podstawa Prawna Przepisy prawa powszechnie obowiązującego:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), Rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, Wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwała nr 1/2011 w sprawie Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 r.

3 Rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r
Rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia § 9.1 Jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia jeżeli spełnia następujące warunki: …. 9) Wdrożyła wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów.

4 Rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r
Rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia c.d. § Wewnętrzny system zapewnienia jakości, odnoszący się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia w szczególności: wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oceny dokonywane przez studentów, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy, wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni.

5 (learning competences)
Efekty kształcenia (learning competences) czyli to, co student wie, rozumie i umie wykonać po zakończeniu procesu kształcenia*. * Prof. dr hab. Józef Kobos – „Efekty kształcenia – jedne z głównych komponentów reformy europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego”

6 KOMPETENCJE SPOŁECZNE
udowodniona zdolność stosowania posiadanej wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych w pracy, nauce oraz rozwoju osobistym. Kompetencje społeczne określa się bazując na kategoriach odpowiedzialności i autonomii. WIEDZA efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem uzasadnionych sądów będących wynikiem poznawczej działalności człowieka. Jest podstawą działań w obszarze pracy i organizacji społeczeństwa. UMIEJĘTNOŚCI zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. EFEKTY KSZTAŁCENIA zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się .

7 Efekty kształcenia Programy kształcenia
Programy nauczania budowane w oparciu o uzyskanie określonych efektów kształcenia, to przyjęcie perspektywy studenta, a nie jak to było dotychczas, perspektywy nauczyciela*. * Prof. dr hab. Józef Kobos – „Efekty kształcenia – jedne z głównych komponentów reformy europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego”

8 Zdefiniowanie (projektowanie) Realizacja Weryfikacja
Efekty kształcenia Zdefiniowanie (projektowanie) Realizacja Weryfikacja

9 Kto definiuje efekty kształcenia?
Dla poziomów kształcenia Krajowe Ramy Kwalifikacji Dla obszarów kształcenia: 1. w zakresie nauk humanistycznych, 2.społecznych, 3. ścisłych, 4. przyrodniczych, 5. technicznych, 6. medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, 7. rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, 8. w zakresie sztuki Rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Uczelnia/PJO prowadząca studia; w przypadku wzorcowych efektów kształcenia bądź standardów - minister Dla kierunków studiów Dla programów kształcenia Jednostka prowadząca studia Dla przedmiotów/modułów Koordynator modułu/prowadzący zajęcia Dla poszczególnych zajęć

10 Wydziałowy/Uczelniany Zespół
Standardy (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r.) Wydziałowy/Uczelniany Zespół (ocena i weryfikacja efektów kształcenia przez nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, absolwentów i interesariuszy zewnętrznych) Rada Wydziału Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia Senat Uchwała Senatu w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia

11 Tworzenie programu kształcenia nowe podejście
MISJA UCZELNI PROFIL KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA 2 PROGRAM KSZTAŁCENIA n

12 Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

13 Schemat Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB
Rektor Biuro ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB Kanclerz Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB Dyrektor Biblioteki Dyrektor Biblioteki Dyrektor Biblioteki Wydziałowe Komisje ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB Rektor Biuro Karier UMB Biuro Karier UMB Organizacje studenckie Organizacje studenckie Organizacje studenckie Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB Dział Informatyki i Teletransmisji UMB Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Komisje Senackie oraz inne gremia uczelniane, związane z jakością kształcenia Rady Programowe i Pedagogiczne oraz inne gremia wydziałowe, związane z jakością kształcenia

14 Przedstawiciel Konsultantów Wojewódzkich
Skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Prorektor ds. Studenckich Nauczyciele akademiccy, Przedstawiciele Doktorantów i Studentów wszystkich kierunków studiów  Przedstawiciel Konsultantów Wojewódzkich Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych Osoby wskazane przez Rektora

15 Skład Wydziałowego Zespołu ds
Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim Przewodnicząca prof. dr hab. Bożena Sobkowicz Grupa robocza - kierunek lekarski koordynator grupy dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk  Grupa robocza - kierunek lekarski oddział English Division Grupa robocza - kierunek lekarsko-dentystyczny dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada Grupa robocza - kierunek techniki dentystyczne koordynator grypy prof. dr hab. Maria Gołębiewska przedstawiciele nauczycieli akademickich, przedstawiciele studentów i przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Grupa robocza - studia doktoranckie koordynator grupy dr hab. Ewa Sierko przedstawiciele nauczycieli akademickich przedstawiciele doktorantów

16 Metody oceny kadry dydaktycznej:
Ocena okresowa osób prowadzących zajęcia Badania ankietowe opinii studentów i doktorantów Hospitacje zajęć dydaktycznych Ocenianie studentów: Metoda formująca Metoda podsumowująca

17 Hospitacje zajęć dydaktycznych
Zajęcia prowadzone przez osoby mniej doświadczone (staż pracy poniżej 5 lat) i doktorantów powinny być hospitowane nie rzadziej niż raz na dwa lata. Zajęcia prowadzone przez osoby ze stażem pracy co najmniej 5 lat hospitowane są na własną prośbę osoby prowadzącej zajęcia oraz przy uzyskaniu oceny negatywnej w ponad 50 % ankiet, wypełnianych w danym roku akademickim przez studentów/doktorantów/ uczestników studiów podyplomowych po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu.

18 Ocenianie studentów Formująca - jej celem jest monitowanie uczenia się studenta w celu dostarczenia bieżącej informacji zwrotnej wykorzystywanej do doskonalenia nauczania oraz uczenia się (wskazanie studentom ich słabych i mocnych stron oraz elementów wymagających poprawienia, rozpoznanie z czym studenci sobie nie radzą i podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do niwelowania trudności np. test wstępny, bieżąca informacja zwrotna, obserwacja pracy na ćwiczeniach, zaliczenie każdego ćwiczenia). Podsumowująca - ocena efektów kształcenia osiągniętych przez studenta na zakończenie modułu/programu kształcenia (egzamin).

19 i opublikowanie na stronach internetowych jednostki.
Kryteria oceniania studentów muszą być podane do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych(!!!) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń właściwej jednostki dydaktycznej i opublikowanie na stronach internetowych jednostki.

20 Regulamin dydaktyczny jednostki obejmuje (wg Regulaminu studiów stacjonarnych w UMB, § 4, pkt 13):
1.Sposób prowadzenia zajęć, 2.Możliwości i formy wyrównywania zaległości powstałych na skutek nieobecności, 3.Formy przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów oraz warunki zwalniania z nich, 4.Kryteria oceniania, 5.Wykaz obowiązkowych i zalecanych podręczników.

21 Regulamin studiów §14 Regulamin dydaktyczny jednostki powinien być podany do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń właściwej jednostki dydaktycznej i opublikowanie na stronach internetowych jednostki. §15 Regulamin dydaktyczny może być zmieniany w ciągu roku akademickiego, wyłącznie po uzyskaniu opinii starosty roku. §16 Jednostka prowadząca zajęcia dydaktyczne zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu dydaktycznego.

22 Syllabus program nauki danego przedmiotu uwzględniający:
nazwę jednostki prowadzącej kierunek, nazwę kierunku, nazwę przedmiotu, określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi, liczbę godzin zajęć dydaktycznych, liczbę punktów ECTS, założenia i cele przedmiotu, metody dydaktyczne, formę i warunki zaliczenia przedmiotu, treści programowe, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących.

23 Czy Pan/Pani zapoznał się z syllabusem
Czy Pan/Pani zapoznał się z syllabusem? Procent osób wypełniających ankiety, które zapoznały się z syllabusem. wykłady – 51,21% ćwiczenia – 67,07% Seminaria – 66,43%

24 Jak ocenia Pani/Pan przydatność treści dydaktycznych, prezentowanych podczas wykładów, w osiągnięciu efektów kształcenia (opisanych w sylabusie) z danego przedmiotu? wykłady 1 2 3 4 5 5,41% 12,84% 13,51% 20,95% 47,30%

25 W jakim stopniu treść zajęć była zgodna z sylabusem danego przedmiotu?
ćwiczenia 1 2 3 4 5 0,00% 3,97% 96,03% seminaria 1 2 3 4 5 0,00% 5,26% 94,74%

26 W jakim stopniu wymagania, dotyczące egzaminów, zaliczeń, kolokwiów były zgodne z sylabusem danego przedmiotu? ćwiczenia seminaria 1 2 3 4 5 6,14% 8,66% 25,99% 16,25% 42,96% 1 2 3 4 5 2,11% 6,32% 29,47% 10,53% 51,58%

27 Czy wiedza i umiejętności, zdobyte podczas zajęć, uważa Pani/Pan za przydatne w osiągnięciu efektów kształcenia (opisanych w sylabusie) z danego przedmiotu? ćwiczenia seminaria 1 2 3 4 5 6,14% 14,08% 28,52% 19,13% 32,13% 1 2 3 4 5 0,00% 10,53% 31,58% 9,47% 47,37%

28 Spotkanie dotyczące syllabusów Biuro ds
Spotkanie dotyczące syllabusów Biuro ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB mgr Dorota Bayer tel. (85) Pałac Branickich II piętro p. 67

29 Ankieta ewaluacyjna dla studentów uczestniczących w ćwiczeniach/seminariach
Czy informacje o harmonogramie zajęć z danego przedmiotu były podane z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych? Czy zajęcia się odbywały zgodnie z ww. harmonogramem? Czy informacja o regulaminie dydaktycznym jednostki była podana z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych? Czy zajęcia odbywały się zgodnie z ww. regulaminem? Czy treści na zajęciach były przekazywane w sposób zrozumiały?

30 8) Czy kryteria wystawiania ocen były jasno sprecyzowane?
Ankieta ewaluacyjna dla studentów uczestniczących w ćwiczeniach/seminariach c.d. 6) Czy prowadzący zajęcia odnosił się życzliwie i taktownie do studentów? 7) Czy prowadzący zajęcia był gotów udzielić dodatkowych wyjaśnień w trakcie zajęć? 8) Czy kryteria wystawiania ocen były jasno sprecyzowane? 9) Czy oceny były wystawiane zgodnie z ww. kryteriami? 10) Jaka jest ogólna ocena organizacji zajęć?

31 Podsumowanie Weryfikacja projektowania i realizacji efektów kształcenia(student/doktorant umie, wie, potrafi), Działania informacyjne (strona internetowa Zakładu/Kliniki – syllabus, regulamin dydaktyczny jednostki), Ankiety, hospitacje, Strona internetowa Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.


Pobierz ppt "Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google