Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w RPO WP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w RPO WP"— Zapis prezentacji:

1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w RPO WP 2 0 0 7 - 2 0 1 3
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego III Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w RPO WP Jan Szymański Dyrektor Departament Programów Regionalnych UMWP Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Gdynia 6 marca 2008 r. 1 1

2 W o j e w ó d z t w o p o m o r s k i e
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 6,3% podmiotów gospodarczych kraju (7. miejsce w kraju), Średnio na 1000 mieszkańców regionu zarejestrowanych jest ponad 100 firm; 14 firm na mieszkańców to przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym (5 miejsce w kraju) firmy prywatne stanowią 96% podmiotów gospodarczych w regionie, 2 2

3 W o j e w ó d z t w o p o m o r s k i e
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na terenie całego kraju MŚP generują około 45% nakładów inwestycyjnych natomiast na Pomorzu 54% woj. pomorskie w pierwszej 5 eksporterów - duży udział w eksporcie mają środki transportu wodnego oraz wyroby przemysłu elektronicznego, sektor MŚP wyróżnia się pod względem prowadzonych prac B+R. 12% małych firm z Pomorza prowadzi badania - najwyższy wynik w Polsce 120 instytucji prowadzi działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości 3 3

4 Implementacja RPO WP spowoduje wyższy poziom PKB w roku 2013
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Implementacja RPO WP spowoduje wyższy poziom PKB w roku 2013 o ponad 1,6 mld zł 4 4

5 do scenariusza bazowego (bez RPO WP)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego W 2013 liczba osób pracujących będzie wyższa o ponad 7 tysięcy w porównaniu do scenariusza bazowego (bez RPO WP) 5 5

6 % alokacja środków EFRR Wartość środków EFRR (w mln euro)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa % alokacja środków EFRR Wartość środków EFRR (w mln euro) 1. Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 21 185,86 2. Społeczeństwo wiedzy 7 61,95 3. Funkcje miejskie i metropolitalne 12 106,21 4. Regionalny system transportowy 23 203,57 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 61,96 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 5 44,25 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa 4 35,40 8. Lokalna infrastruktura podstawowa 14 123,91 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 10. Pomoc techniczna 3 26,565 RAZEM 100 885,07 6 6

7 1.1 m i k r o, m a ł e i ś r e d n i e p r z e d s i ę b i o r s t w a
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.1 m i k r o, m a ł e i ś r e d n i e p r z e d s i ę b i o r s t w a 7 7

8 rozbudowa lub rozszerzenie działalności przedsiębiorstw,
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego c e l d z i a ł a n i a rozbudowa lub rozszerzenie działalności przedsiębiorstw, poprawa wydajności pracy i jakości zarządzania firmami, np. poprzez racjonalizację logistyki, dostosowanie firm do standardów / norm krajowych i europejskich, udział przedsiębiorstw w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych takich jak targi i wystawy 8 8

9 O P 1 - R o z w ó j i i n n o w a c j e w M Ś P
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa Wsparcie dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw poprzez dotacje inwestycyjne, dofinansowanie udziału firm w targach i wystawach oraz dostosowanie do standardów krajowych i europejskich Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 60% (50% dla średnich przedsiębiorstw) Maksymalna wartość dofinansowania PLN (1.1.1) i PLN (1.1.2) Preferencje dla projektów: realizowanych na obszarach słabych strukturalnie (1.1.1) wprowadzających na rynek nowe / wysokiej jakości wyroby i usługi oraz zwiększających aktywność eksportową firm przyjaznych dla środowiska PP IE 10% EFRR: € 9 9

10 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 10 10

11 r o z w i ą z a n i a i n n o w a c y j n e w M Ś P
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.2 r o z w i ą z a n i a i n n o w a c y j n e w M Ś P 11 11

12 O P 1 - R o z w ó j i i n n o w a c j e w M Ś P
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP Rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych poprzez inwestycje w prawa własności intelektualnej, działalność B+R, wprowadzanie nowych usług, produktów i platform naukowo – technologicznych Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 60% (inwestycje i doradztwo) i 50% (inwestycje w średnich przedsiębiorstwach) Maksymalna wartość dofinansowania PLN Preferencje dla projektów: wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego partnerskich wprowadzających na rynek innowacyjne wyroby lub usługi przyjaznych dla środowiska PP IE 10% EFRR: € 12 12

13 projekty związane z badaniami i rozwojem technologicznym, w tym –
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego c e l d z i a ł a n i a projekty związane z badaniami i rozwojem technologicznym, w tym – ze wspólnymi przedsięwzięciami przedsiębiorstw i jednostek naukowych, wdrażanie przez MŚP innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym na wdrażaniu wyników prac B+R, nabywanie przez MŚP wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, jak i uzyskiwanie praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych, poprawa powiązań kooperacyjnych między firmami, w tym wspólnych inwestycji w innowacyjne rozwiązania 13 13

14 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.3 p o z a d o t a c y j n e i n s t r u m e n t y f i n a n s o w e dla M Ś P 14 14

15 przyczyni się do tworzenia nowych i rozwoju istniejących funduszy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego c e l d z i a ł a n i a przyczyni się do tworzenia nowych i rozwoju istniejących funduszy poręczeń kredytowych, funduszy pożyczkowych oraz innych nowoczesnych instrumentów finansowych dla sektora pomorskich MŚP jest ukierunkowane na poprawę dostępu MŚP do kapitału i wysokiej jakości usług finansowych 15 15

16 O P 1 - R o z w ó j i i n n o w a c j e w M Ś P
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP Poprawa dostępu MŚP do kapitału poprzez tworzenie nowych i rozwijanie istniejących instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości (fundusze, poręczenia). Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 75% Minimalna wartość projektu PLN Preferencje dla projektów: o zasięgu regionalnym i ponadlokalnym realizujących długofalową strategię podmiotu zarządzającego instrumentem finansowym PP IE 10% EFRR: € 16 16

17 Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych
p r o j e k t z I P I Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych celem Funduszu jest: stymulowanie końcowych etapów badań, komercjalizację wyników prac naukowych, nowych produktów lub technologii etc. poprzez zakładanie nowych firm technologicznych (technostarterów) oraz poprzez zawieranie umów licencyjnych 17 17

18 Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych
p r o j e k t z I P I Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych Fundusz będzie udzielać grantów na: 1. badania końcowe, prototypy produktów lub linii technologicznych w skali półprzemysłowej, serie próbne, których celem jest pozyskanie pierwszych klientów na dany nowy produkt/technologię; 2. badania czystości patentowej; 3. ochronę patentową w Polsce i na świecie; 4. zapewnienie wstępnego kapitału założycielskiego dla technostartera; 5. pokrycie kosztów pracy profesjonalnego zespołu menedżerskiego w pierwszych miesiącach działania technostartera; 6. doradztwo na pozyskanie inwestora w celu rozwoju technostartera (spin-off) w tym sporządzenie biznes-planu, badań rynkowych, projekcji finansowych; 7. doradztwo prawne i ekonomiczne w celu negocjacji i zawarcia umowy licencyjnej; 8. doradztwo prawne i ekonomiczne w celu przeprowadzenia sporu o prawa własności intelektualnej. 18 18

19 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.4 s y s t e m o w e w s p i e r a n i e p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i 19 19

20 poprawiające jakość, zakres i dostępność usług informacyjnych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego c e l d z i a ł a n i a poprawiające jakość, zakres i dostępność usług informacyjnych i doradczych świadczonych dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), tworzenie / doskonalenie, realizację i promocję nowych usług (sposobów realizacji usług) świadczonych dla przedsiębiorstw przez regionalną sieć IOB, tworzenie i rozbudowę infrastruktury służącej świadczeniu tych usług (np. lokalne punkty konsultacyjne). 20 20

21 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości
O P R o z w ó j i i n n o w a c j e w M Ś P Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Wzmocnienie systemu wspierającego przedsiębiorczość poprzez poprawę usług informacyjnych i doradczych świadczonych dla przedsiębiorców przez IOB. Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 75% Minimalna wartość projektu PLN Preferencje dla projektów: wspólnych dla kilku IOB zapewniających kompleksową ofertę usług finansowych przyczyniających się do budowy regionalnego systemu wsparcia biznesu zapewniających udział partnerów lokalnych spoza Trójmiasta PP IE 20% EFRR: € 21 21

22 R e g i o n a l n a s i e ć t r a n s f e r u
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.5 R e g i o n a l n a s i e ć t r a n s f e r u r o z w i ą z a ń i n n o w a c y j n y c h 22 22

23 Inwestycje dotyczące tworzenia bądź rozwijania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego c e l d z i a ł a n i a Inwestycje dotyczące tworzenia bądź rozwijania: parków naukowo-technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, inkubatorów przedsiębiorczości i innych instytucji o podobnym charakterze, tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych między firmami, a także między firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji, tworzenie i rozwój klastrów o zasięgu lokalnym i regionalnym 23 23

24 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych
O P R o z w ó j i i n n o w a c j e w M Ś P Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych Tworzenie sprawnych mechanizmów generowania transferu i komercjalizacji innowacji poprzez inwestycje ukierunkowane na parki naukowo-techniczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra zaawansowanych technologii, itp. Rozwój systemu wymiany informacji, współpracy i transferu wiedzy między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 75% Maksymalna wartość projektu – PLN (1.5.2) Preferencje dla projektów: wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego z finansowym udziałem przedsiębiorstw partnerskich, o zasięgu ponadlokalnym i regionalnym PP IE 10-15% EFRR: € 24 24

25 Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze
p r o j e k t z I P I Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze budowa centrów badawczo-wdrożeniowych związanych z profilami działalności pięciu modułów badawczych: Modułu Biotechnologia, chemia żywności i leków Modułu Materiały funkcjonalne i nanotechnologie Modułu Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne Modułu Ochrona Środowiska Modułu Czyste Technologie Energetyczne 25 25

26 Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze
p r o j e k t z I P I Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze jeden z głównych regionalnych ośrodków komercjalizowania wyników prac B+R, opartym o rozwinięte już wysokie kompetencje naukowe oferować będzie innowacje produktowe i technologiczne przede wszystkim pomorskim MŚP stanowi główny element Pomorskiej Sieci Innowacji (PSI) budowanej w ramach opracowanej strategii RIS-P 26 26

27 Park Przemysłowo - Technologiczny w Kwidzynie
p r o j e k t z I P I Park Przemysłowo - Technologiczny w Kwidzynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1. Tereny inwestycyjne pod działalność gospodarczą dla małych i średnich podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych 2. Pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych 3. Powierzchnie do wynajęcia w inkubatorze przedsiębiorczości 4. Dostęp do myśli technologicznej Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego oraz transfer nowoczesnych technologii ze świata nauki do świata biznesu 5. Możliwość korzystania z zaplecza badawczo - rozwojowego PG i UWM 6. Usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorców i samorządów, pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 7. Usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania m.in. ze środków funduszy strukturalnych UE dla przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych 8. Rozwijanie nowych technologii upraw roślin energetycznych w oparciu o zaplecze badawcze 27 27

28 1.6 p r o m o c j a g o s p o d a r c z a r e g i o n u 28 28
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.6 p r o m o c j a g o s p o d a r c z a r e g i o n u 28 28

29 zbudowanie spójnego, dostępnego i na bieżąco aktualizowanego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego c e l d z i a ł a n i a zbudowanie spójnego, dostępnego i na bieżąco aktualizowanego systemu regionalnej informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów realizacja projektów z zakresu marketingu regionalnego ukierunkowanych na przyciąganie potencjalnych inwestorów oraz na kreowanie dobrego wizerunku regionu i produktów regionalnych w kraju i za granicą promowanie postaw proeksportowych w przedsiębiorstwach oraz kompleksowe przygotowanie firm do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach zagranicznych tworzenie elektronicznych platform wymiany informacji czy też na pogłębienie międzynarodowej współpracy podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie 29 29

30 1.6 Promocja gospodarcza regionu
O P R o z w ó j i i n n o w a c j e w M Ś P Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.6 Promocja gospodarcza regionu Promowanie atrakcyjności regionu Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw Stworzenie systemu regionalnej informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i inwestorów. Ułatwianie nawiązywania i utrzymywania zagranicznych kontaktów gospodarczych (np. wyjazdowe i przyjazdowe misje gospodarcze, elektroniczne platformy wymiany informacji itp.) Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 75% Minimalna wartość projektu PLN Preferencje dla projektów: kompleksowych, partnerskich, o zasięgu regionalnym i ponadlokalnym z finansowym udziałem przedsiębiorstw PP IE 15% EFRR: € 30 30

31 OP 1 - Rozwój i innowacje w MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Beneficjenci przedsiębiorcy (1.1.1, , 1.2 ) jst, ich związki i stowarzyszenia ( ) instytucje otoczenia biznesu ( ) szkoły wyższe (1.3, 1.5.1, 1.5.2) jednostki naukowe (1.3, 1.5.1, 1.5.2) partnerzy społeczni i gospodarczy (1.3 – 1.5) organizacje pozarządowe;( ) jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej) ( ) podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym ( ) 31 31

32 System instytucjonalny RPO WP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego System instytucjonalny RPO WP

33 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ETAPY OCENY WNIOSKÓW OCENA FORMALNA składa się z trzech części: weryfikacji sumy kontrolnej wniosku, części dopuszczalności i części administracyjnej. > Departament Programów Regionalnych lub Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Instytucja Pośrednicząca II stopnia (wyłoniona w trybie zamówienia publicznego) OCENA WYKONALNOŚCI to weryfikacja wniosku pod względem wykonalności techniczno-technologicznej, finansowo-ekonomicznej i instytucjonalnej > Zespół Ekspertów, OCENA STRATEGICZNA dokonywana jest pod kątem istotności projektów z punktu widzenia realizacji celu strategicznego oraz celów i ukierunkowania poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WP, a także wpływu na społeczno – gospodarczy rozwój województwa > Grupa Strategiczna, WYBÓR PROJEKTÓW otrzymujących dofinansowanie oraz podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z beneficjentem końcowym > Zarząd Województwa Pomorskiego (IZ RPO WP)

34 Tryb oceny projektów w ramach RPO WP 2007-2013
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Tryb oceny projektów w ramach RPO WP Dla Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MSP Działania 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa i 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MSP Instytucja Pośrednicząca II st. ocena formalna Zespół Ekspertów ocena wykonalności/strategiczna Zarząd Województwa Pomorskiego wybór projektów Zarząd Województwa Pomorskiego lub Instytucja Pośrednicząca II st. podpisanie umowy z beneficjentem

35 Tryb oceny projektów w ramach RPO WP 2007-2013
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Tryb oceny projektów w ramach RPO WP Dla Osi Priorytetowych 1-9 (bez Działania 1.1., 1.2. i 9.3.) Departament Programów Regionalnych lub Instytucja Pośrednicząca II st. ocena formalna Zespół Ekspertów ocena wykonalności Grupa Strategiczna ocena strategiczna Zarząd Województwa Pomorskiego wybór projektów Zarząd Województwa Pomorskiego podpisanie umowy z beneficjentem

36 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058)


Pobierz ppt "Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w RPO WP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google