Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODKI UNIJNE W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODKI UNIJNE W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 ŚRODKI UNIJNE W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Elżbieta Gajda-Bardon Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Wołczyn, 20 lutego 2008 r.

2 Zakres prezentacji: 1. Polityka spójności UE/Polska 2007-2013
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata

3 Polityka Spójności UE/POLSKA 2007-2013

4 Polityka Spójności UE 2007-2013
Budżet UE – 347,4 mld Euro Polska – 67,3 mld Euro – największy beneficjent funduszy unijnych 4 4

5 Polityka Spójności UE/POLSKA 2007-2013
STRATEGICZNE WYTYCZNE WSPÓLNOTY (SWW) NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

6 Struktura Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013
66,5 RAZEM 0,5 PO Pomoc Techniczna 0,7 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2,3 PO Rozwój Polski Wschodniej 8,3 PO Innowacyjna Gospodarka 9,7 PO Kapitał Ludzki 16,6 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 27,9 PO Infrastruktura i Środowisko Alokacja w mld Euro Nazwa Programu Operacyjnego

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

8 CEL GŁÓWNY RPO WO Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania

9 Osie Priorytetowe RPO WO 2007-2013
Alokacja środków w podziale na poszczególne osie priorytetowe RPO WO 12,8 3 7. Pomoc techniczna 34,2 8 6. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych 427,1 100 Razem 42,7 10 5. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe 4. Ochrona środowiska 111,1 26 3. Transport 25,6 6 2. Społeczeństwo informacyjne 158,0 37 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Kwota (mln Euro) % podział środków Osie Priorytetowe RPO WO

10 Instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WO 2007-2013
Instytucja Koordynująca RPO WO Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Regionalnych Zadania IK: weryfikacja RPO WO pod względem zgodności z NSRO, udział w negocjowaniu Programu z Komisją Europejską, monitorowanie efektów wdrażania RPO WO w regionach. 10

11 Instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WO 2007-2013
Instytucja Zarządzająca RPO WO Zarząd Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Instytucja Pośrednicząca II stopnia Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Wdraża Oś priorytetową 1 (za wyjątkiem Poddziałania 1.4.2) 11

12 Instytucje zaangażowane we wdrażanie
RPO WO Instytucja Zarządzająca RPO WO jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 odpowiedzialna za zarządzanie RPO WO i jego realizację Do zadań Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki powołanego Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/38/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. należy m.in.: przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, rozliczanie projektów, sprawozdawczość do IZ. 12

13 Inne Instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WO 2007-2013
Instytucja Certyfikująca RPO WO Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikującej Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Wojewoda Opolski Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 13

14 Inne Instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WO 2007-2013
Instytucja Audytowa RPO WO Generalny Inspektorat Kontroli Skarbowej Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej 14

15 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Alokacja: 158 mln Euro

16 DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO 2007-2013
Nr DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO Alokacja w mln Euro Dz. 1.1 Rozwój przedsiębiorczości 56,1 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 23,9 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach 32,3 Dz. 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości 10,0 Dz. 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny 47,7 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw 9,8 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach 37,9 Dz. 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej-sportowej 44,2 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno - sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa 26,9 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny 17,2

17 Dla kogo? 1. Instytucje otoczenia biznesu 2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe 2. Przedsiębiorstwa oraz ich zrzeszenia 3. Szkoły wyższe i jednostki naukowe Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 5. Jednostki sektora finansów publicznych 6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje non profit 7. PGR, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne

18 Nabory wniosków i ocena projektów prowadzona będzie przez:
OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Ul. Spychalskiego 13 Opole tel/fax 077/ (Za wyjątkiem Działania „Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny”) 18

19 Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny
Rodzaje projektów budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie ośrodków sportowo – rekreacyjnych, obiektów sportowych, infrastruktura towarzysząca lub zagospodarowanie terenu wokół w/w obiektów oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie obiektów instytucji promujących turystykę, promocja zasobów turystycznych w tym organizacja wystaw oraz targów, opracowanie i tworzenie systemów informacji turystycznej, roboty budowlane, zakup wyposażenia, tworzenie, rozbudowa ścieżek i szlaków pieszych, rowerowych, konnych, tras turystycznych. Alokacja: 17,3 mln Euro Warunki szczegółowe: Kwota wsparcia 200 tys. – 12,5 mln PLN dla inwestycji sport.-rekreacyjnych Kwota wsparcia 200 tys. – 1 mln PLN dla projektów promocyjnych jeden konkurs - jeden projekt wyłączenie budowy nowych boisk sportowych oraz przyszkolnych obiektów sportowych wyłączona pomoc na system informacji elektronicznej (infomaty). W ramach poddziałania przewiduje się 2 nabory: V 2008 r. - konkurs XII 2008 r. – IPI RPO WO

20 Społeczeństwo informacyjne
Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne Alokacja: 25,6 mln Euro

21 DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO 2007-2013
Nr DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO Alokacja w mln Euro Dz. 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT 17,1 Dz. 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych 8,5

22 Dla kogo? 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 3. Szkoły wyższe 4. Administracja rządowa 5. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia 6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne Kościołów i związków wyznaniowych 8. Organizacje pozarządowe

23 Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych
Rodzaje projektów: budowa i unowocześnianie zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym (m.in. portale e-usług), zakupy inwestycyjne (w tym zakup sprzętu i oprogramowania) oraz roboty budowlane umożliwiające świadczenie usług z wykorzystaniem ICT, szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT. Alokacja: 8,5 mln Euro Warunki szczegółowe: Minimalna kwota wsparcia – od 200 tys. PLN jeden konkurs - jeden projekt projekty szkoleniowe - max. 10 % wartości projektu W ramach działania 2.2 przewiduje się 1 nabór: VIII 2012 r.

24 Oś Priorytetowa 3 Transport Alokacja: 111,1 mln Euro

25 DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO 2007-2013
Nr DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO Alokacja w mln Euro Dz. 3.1 Infrastruktura drogowa 94,4 3.1.1 Drogi regionalne 70,8 3.1.2 Drogi lokalne 23,6 Dz. 3.2 Transport publiczny 16,7

26 Dla kogo? 1. JST, ich związki i stowarzyszenia 2. Jednostki organizacyjne JST 3. Organy administracji rządowej działające na terenie województwa

27 Alokacja: 23,6 mln Euro Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne
Rodzaje projektów: roboty budowlane dotyczące dróg (w tym obwodnic miast i miejscowości), węzłów, skrzyżowań, w tym z ruchem okrężnym, roboty budowlane dotyczące obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych. infrastruktura towarzysząca lub kolidująca wyłącznie w przypadku projektów realizowanych w pkt. 1 i 2 w ramach tego poddziałania, nierozerwalnie związana z projektem. Alokacja: 23,6 mln Euro Warunki szczegółowe: Minimalna kwota wsparcia – od 500 tys. PLN wsparcie uzyskają drogi powiatowe i gminne, jeden konkurs – dwa projekty W ramach poddziałania przewiduje się 3 nabory: IX 2008 r. X 2009 r. X 2011 r.

28 Oś Priorytetowa 4 Ochrona środowiska Alokacja: 42,7 mln Euro

29 DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO 2007-2013
Nr DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO Alokacja mln Euro Dz. 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami 20,5 Dz. 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 11,5 Dz. 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii 8,5 Dz. 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny 2,1

30 Dla kogo? 1. Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego 2. Lasy Państwowe 3. Parki Krajobrazowe 4. Organizacje ekologiczne prowadzące działalność non-profit 5. Pozostałe instytucje sektora finansów publicznych

31 Działanie 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami
Rodzaje projektów: budowa, przebudowa, remont obiektów budowlanych oraz zakup urządzeń do odprowadzania, oczyszczania i przesyłu ścieków, Zakup urządzeń i wyposażenia w celu rozbudowy i doskonalenia systemu monitoringu wód podziemnych, zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów lub ich części, budowa nowego składowiska o zasięgu regionalnym lub rozbudowa istniejących o kwatery na wyroby zawierające azbest, instalacje służące do przetwarzania i wykorzystywania odpadów, zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejących systemów segregacji odpadów, budowa obiektów lub zakup urządzeń systemów zbiórki odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. Alokacja: 20,5 mln Euro Warunki szczegółowe: jeden konkurs - jeden projekt gospodarka wodno - ściekowa (nie kwalifikujące się do POIŚ, w aglomeracjach do 15 tys. RLM, zgodne z KPOŚK, wartość dofinansowania na 1 odbiorcę maksymalnie 3500 PLN, warunki: odbiorcy projektu wodociągowego są jednocześnie odbiorcami projektu kanalizacyjnego, eliminacja rur azbestowych i innych w złym stanie technicznym) gospodarka odpadami (zgodne z Planem Gospodarki Odpadami, systemy obsługujące poniżej 150 tys. mieszkańców, projekty spełniają definicję nowej inwestycji) W ramach działania 4.1 przewiduje się 3 nabory: VIII 2008 r. XII 2009 r. IX 2011 r.

32 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Alokacja: 42,7 mln Euro

33 OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO 2007-2013
Nr OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO Alokacja w mln Euro Dz. 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej 17,1 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej 14,5 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej 2,6 Dz. 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie 12,8 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna 10,2 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Dz. 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego

34 Dla kogo? 1. JST, ich związki i stowarzyszenia 2. Jednsotki organizacyjne JST 3. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje 4. Szkoły wyższe, placówki prowadzące kształcenie 5. ZOZ-y, NZOZ-y, praktyki lekarskie i pielęgniarskie 6. Kościoły, związki wyznaniowe 7. Państwowe lub samorządowe instytucje kultury 8. Inne instytucje z sektora finansów publicznych

35 Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej
Rodzaje projektów: przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont bazy dydaktycznej szkół podstawowych i gimnazjalnych, wraz z dostosowaniem tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia inwestycyjnego przeznaczonego do celów dydaktycznych. Alokacja: 2,6 mln Euro Warunki szczegółowe: Kwota wsparcia – 200 tys. – 2 mln PLN jeden konkurs - jeden projekt jednostki oświatowe na poziomie podstawowym i gminnym priorytetowo: wielozadaniowość obiektów priorytetowo: efektywność energetyczna wyłączone: przyszkolne obiekty sportowe W ramach poddziałania przewiduje się 1 nabór: IX 2012 r.

36 Poddziałanie 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna
Rodzaje projektów: rozbudowa, przebudowa, nadbudowa remont oraz wyposażenie inwestycyjne istniejącej infrastruktury ambulatoryjnej bazy medycznej, w tym także dostosowanie tych placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup nowej aparatury medycznej na potrzeby ambulatoryjnej opieki medycznej. Alokacja: 2,6 mln Euro Warunki szczegółowe: jeden konkurs - jeden projekt jednostki prowadzące opiekę ambulatoryjną działania nie mogą prowadzić do rozbudowy sektora ochrony zdrowia wykluczone: jednostki poza publicznym systemem ochrony zdrowia wykorzystanie bezpośrednio przez beneficjenta priorytetowo: aspekt efektywności energetycznej – maks. 60 % robót budowlanych W ramach poddziałania przewiduje się 1 nabór: XI 2011 r.

37 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych
Oś Priorytetowa 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Alokacja: 34,2 mln Euro

38 OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO 2007-2013
Nr OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO Alokacja w mln Euro Dz. 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 20,5 Dz. 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych 13,7

39 Dla kogo? Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania JST Związki, porozumienia i stowarzyszenia JST Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania Kościoły i związki wyznaniowe

40 Poddziałanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Rodzaje projektów: zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast, porządkowanie historycznych centrów miast- odtworzenie uzupełnienie zabudowy, roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej, prace restauratorskie i konserwatorskie budynków wpisanych doi rejestru zabytków, tworzenie stref bezpieczeństwa, wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej, inwestycje bezpośrednie w tkankę mieszkaniową . Alokacja: 20,5 mln Euro Warunki szczegółowe: jeden konkurs - jeden projekt miasta pow mieszkańców, projekt wpisany do LPR IZ wyda wytyczne dot. zasad opracowania LPR jednorazowa ocena LPR projekty kompleksowe objęte wsparciem w ramach innej osi spełniają ich zasady kwalifikowalności działania w obszarze mieszkalnictwa zgodne z Rozporządzaniem WE nr 1828/2006 działania rewitalizacyjne nie dot. obiektów administracji publicznej działania wspólnot mieszkaniowych - tylko projekty dot. zewnętrznych elementów obiektów W ramach działania 6.1 przewiduje się 2 nabory projektów: IX 2009 r. i XII 2010 r. Konkurs LPR planowany jest w 2008 r.

41 Dokumenty dotyczące wdrażania RPO WO

42 Szczegółowy opis osi priorytetowych
zawiera opisy działań, zakres wspieranych przedsięwzięć, kwalifikowalność wydatków, poziom dofinansowania projektów, pomoc publiczną, rodzaje beneficjentów, kryteria wyboru projektów Przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1324/2008 z r.: zm. Uchwałą 1365/2008 z r., zm. Uchwałą 1419/2008 z r.

43 Vademecum dla beneficjentów
RPO WO zawiera system wdrażania RPO WO , proces naboru wniosków, procedura podpisywania, aneksowania umów oraz ich rozliczania, zasady sprawozdawczości, kwalifikowalność wydatków, zasady promocji projektów, wzory dokumentów Przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego: Tom I - nr 1332/2008 z r., Tom II - nr 1333/2008 z r., Tom III - w opracowaniu.

44 Plan komunikacji RPO WO 2007-2013
formułuje zadania strategii informacyjnej, jej główne instrumenty, definiuje grupy odbiorców oraz określa sposób finansowania działań informacyjno - promocyjnych. Stanowi podstawę dla prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w obrębie programu Przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1451/2008 z r.

45 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie
zawiera ilość naborów oraz czas ich trwania w podziale na poszczególne działania / poddziałania w całym okresie programowania Opublikowany na stronie (w zakładce wdrażanie RPO WO ) Przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu r.

46 Nabory wniosków i ocena projektów prowadzona będzie przez:
W zakresie Osi priorytetowej I (za wyjątkiem Działania 1.4.2) OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Pozostałe Osie priorytetowe DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 46

47 Punkty informacyjne dla beneficjentów
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Ostrówek 5-7 tel. 077/ , 201

48 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ŚRODKI UNIJNE W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google