Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Upadłość przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Upadłość przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Upadłość przedsiębiorstwa
Przygotowały: Anna Włodarczyk nr. alb oraz Elżbieta Zelman nr. alb.24356

2 Pojęcie upadłości Upadłość (potocznie bankructwo)
– procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie.

3 Podstawa prawna Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity w Dz. U. z 2009r. Nr 175,poz.1361 z późniejszymi zmianami). Przepisy ustawy stosuje się do dłużników będących przedsiębiorcami, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, czyli do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art.5 ust 1 i 2). Przepisy ustawy stosuje się do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (wspólnik jawny, komplementariusz), wspólników spółki partnerskiej (adwokaci, radcowie prawni), a także do oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu przepisów prawa bankowego ( art. 5 ust 3 ).

4 Kto nie może o ogłosić upadłości? A kto upadłość ogłosić może?
Nie można ogłosić upadłości: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą (NBP, Lasy Państwowe, PLL „LOT”, PKP itp.) (art. 6 ustawy). Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny (art. 10). Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań (art. 11 ust1) z tym, że dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas gdy na bieżąco reguluje te zobowiązania (art. 11 ust 2).

5 Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?
Postępowanie może być wszczęte na wniosek przedsiębiorcy lub na wniosek jego wierzyciela. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 % wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika (art. 12 ust 1) z tym, że przepisu ust 1 nie stosuje się, jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli (ust 2). Mimo zaistnienia przesłanek upadłości sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (art. 13 ust 1).

6 Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? c.d
Ponadto Sąd może oddalić wniosek w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały majątek nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania (art. 13 ust 2).Postępowanie upadłościowe jest prowadzone przez Sąd w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo przedsiębiorcy zostało zachowane

7 Rodzaje upadłości Postępowanie upadłościowe prowadzi się w trybie upadłości likwidacyjnej albo upadłości układowej. Naczelną zasadą prawa upadłościowego i naprawczego jest "ZasadaOptymalizacji" zawarta w art. 2 stanowiącym , iż "Postępowanie uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.". Upadłość likwidacyjna ma na celu zasadniczo zbycie przedsiębiorstwa upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. Upadłość układowa ma na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa upadłego w drodze układu z wierzycielami , co skutkuje dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę i częściowym, zgodnie z zawartym układem, zaspokojeniem wierzycieli.w niektórych porządkach prawnych (w tym także w Polsce) postępowania upadłościowe pozwalają pod pewnymi szczególnymi warunkami na zwolnienie dłużnika z reszty długów.

8 Postępowanie upadłościowe
Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić przedsiębiorca lub każdy z jego wierzycieli. Przedsiębiorca jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, a zatem od dnia kiedy stał się niewypłacalny, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku nie złożenia wniosku w terminie na przedsiębiorcy ciąży odpowiedzialność odszkodowawcza, a ponadto sąd może w stosunku do przedsiębiorcy orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnikami postępowania o ogłoszenie upadłości jest wierzyciel, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości oraz przedsiębiorca.

9 Postępowanie upadłościowe c.d
Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę sąd niezwłocznie dokonuje zabezpieczenia jego majątku. Zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy następuje przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel, sąd dokonuje zabezpieczenia majątku dłużnika, jeżeli wierzyciel uprawdopodobni, że istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości.

10 Postępowanie upadłościowe c.d
Sąd zwołuje wstępne zgromadzenie wierzycieli, jeżeli istnieją podstawy do zawarcia układu z wierzycielami, chyba że oczywiste jest, że dalsze postępowanie może być prowadzone tylko w celu likwidacji majątku upadłego. Nie zwołuje się wstępnego zgromadzenia wierzycieli, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że jego przeprowadzenie pociągałoby za sobą nadmierne koszty, jak również gdy suma spornych wierzytelności przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności. Instytucja wstępnego zgromadzenia wierzycieli istnieje w celu zebrania opinii wierzycieli co do kierunku prowadzenia postępowania upadłościowego, a także co do kandydatów na syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę gdy liczba wierzycieli nie jest znaczna. Na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli może także dojść do zawarcia układu. We wstępnym zgromadzeniu wierzycieli mają prawo uczestniczyć dłużnik, tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy ustanowieni w postępowaniu zabezpieczającym oraz wierzyciele, których wierzytelności stwierdzone są tytułami egzekucyjnymi oraz wierzyciele, których wierzytelności są bezsporne lub uprawdopodobnione i którzy zostali dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu przez sąd.

11 Ogłoszenie upadłości Jeżeli istnieją przesłanki upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Data wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym.

12 Ogłoszenie upadłości c.d
Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym a niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca sporządza listę wierzytelności. Jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu. Jeżeli natomiast wierzytelność zgłoszono po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu. masy upadłości, pozostawia się ją bez rozpoznania.

13 Masa upadłości Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.

14 Masa upadłości c.d Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. W razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, jeżeli sąd nie nałoży na upadłego dalej idących obowiązków, upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących jego majątku objętego postępowaniem, jak również umożliwić nadzorcy sądowemu zapoznanie się z przedsiębiorstwem upadłego, a w szczególności z jego księgami rachunkowymi.

15 Masa upadłości c.d Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości. Czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości, wobec którego upadły utracił prawo zarządu, są nieważne. Spełnienie świadczenia do rąk upadłego pozbawionego prawa zarządu masą upadłości dokonane po obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie zwalnia z obowiązku spełnienia świadczenia do masy upadłości. Jeżeli ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, zarząd mieniem wchodzącym do masy upadłości sprawuje zarządca, przy czym sąd może ustanowić zarząd sprawowany przez upadłego (zarząd własny) co do całości lub części majątku upadłego. Zarząd własny upadły sprawuje pod nadzorem nadzorcy sądowego.

16 Skutki prawne ogłoszenia upadłości
Po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy upadłości prawem zastawu, zastawu rejestrowego i zastawu skarbowego ani dokonać wpisu w księdze wieczystej lub rejestrze dotyczącego tych składników celem zabezpieczenia wierzytelności, chociażby powstała ona przed ogłoszeniem upadłości.

17 Skutki prawne ogłoszenia upadłości c.d
Nieważne są postanowienia umów zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły. Spadki otwartego po ogłoszeniu upadłości, do których powołany został upadły, wchodzą do masy upadłości, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Umowa zbycia całości lub części spadku albo całości lub części udziału spadkowego zawarta przez upadłego po ogłoszeniu upadłości jest nieważna. Nieważna jest też dokonana przez niego czynność rozporządzająca udziałem w przedmiocie należącym do spadku, jak i jego zgoda na rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku przez innego spadkobiercę.

18 Skutki prawne ogłoszenia upadłości c.d
W razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Podział majątku wspólnego po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków jest wyłączony. Z dniem ogłoszenia upadłości bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne oraz ugody sądowe, uznania powództwa i zrzeczenia się roszczenia dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.

19 Skutki prawne ogłoszenia upadłości c.d
Bezskuteczne stają się również zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego, dokonane przez upadłego w terminie dwóch miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości staja się czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiającym, a w przypadku upadłego, będącego spółką lub osobą prawną, czynności dokonane z jej wspólnikami, ich reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze spółkami powiązanymi, ich wspólnikami, reprezentantami lub małżonkami tych osób oraz czynności dokonanych ze spółką dominującą.

20 Zaspokojenie wierzycieli
Zastawnik zastawu rejestrowego może zaspokoić się z przedmiotu zastawu przez jego przejęcie albo zbycie w trybie określonym w art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu przewiduje taki sposób zaspokojenia zastawnika. Pozostali wierzyciele zaspokajani są z funduszy uzyskanych z likwidacji masy upadłości, z dochodów uzyskanych z prowadzenia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa upadłego oraz z odsetek od tych sum zdeponowanych w banku, przy czym sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i praw obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli, których wierzytelności były zabezpieczone na zbytych rzeczach lub prawach z zachowaniem przepisów ustawy. Kwoty pozostałe po zaspokojeniu tych wierzytelności wchodzą do funduszy masy upadłości.

21 Wierzytelności i należności podlegające zaspokojeniu z funduszy masy upadłości dzieli się na następujące kategorie: 1) kategoria pierwsza - koszty postępowania upadłościowego, należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników, należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego za ostatnie dwa lata, renty należne za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, ciążące na upadłym zobowiązania alimentacyjne, należności powstałe wskutek czynności syndyka albo zarządcy, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów wzajemnych, których wykonania żądał syndyk albo zarządca, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych za zgodą nadzorcy sądowego;

22 Wierzytelności i należności podlegające zaspokojeniu z funduszy masy upadłości dzieli się na następujące kategorie: 2) kategoria druga - podatki, inne daniny publiczne oraz nie podlegające zaspokojeniu w kategorii pierwszej należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należne za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości wraz z należnymi od nich odsetkami i kosztami egzekucji; 3) kategoria trzecia - inne wierzytelności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii czwartej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji; 4) kategoria czwarta - odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów

23 Wierzytelności i należności podlegające zaspokojeniu z funduszy masy upadłości dzieli się na następujące kategorie c.d Syndyk zaspokaja należności pierwszej kategorii za zgodą sędziego-komisarza w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum; jeżeli należności te w ten sposób nie będą zaspokojone, zostaną zaspokojone w drodze podziału funduszy masy upadłości. Ciążące na upadłym zobowiązania alimentacyjne syndyk zaspokaja w przypadających terminach ich płatności każdemu uprawnionemu do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Koszty postępowania upadłościowego pokrywane są niezwłocznie w miarę posiadanych funduszy. Jeżeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności, należności dalszej kategorii zaspokaja się dopiero po zaspokojeniu w całości należności poprzedzającej kategorii, a gdy majątek nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, należności te zaspokaja się stosunkowo do wysokości każdej z nich.

24 Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce
Przyczyny wewnętrzne: jakość zarządzania przedsiębiorstwem Słabe kompetencje, brak głębszego zainteresowania sprawami przedsiębiorstwa lub nawet skłonności przestępcze (np. tzw. wyprowadzanie aktywów), prowadzą nieuchronnie do kryzysu,a w konsekwencji do upadłości. skuteczność kontroli finansowej W sytuacji kryzysu pierwszym środkiem zaradczym bywa z reguły ograniczenie kosztów. W przypadku nieprawidłowo działającej kontroli finansowej jest to zwykle niemożliwe, gdyż system nie identyfikuje rzeczywistych źródeł nadmiernych kosztów. jakość zarządzania kapitałem obrotowym Nieprawidłowe zarządzanie kapitałem obrotowym jest naturalną konsekwencją nieskutecznej kontroli finansowej. Utrzymywanie należności, zobowiązań, zapasów i gotówki na odpowiednim poziomie ma kluczowe znaczenie. poziom kosztów Częstym problemem w upadających przedsiębiorstwach jest brak zdolności do konkurowania cenowego. Niekorzystna pozycja kosztowa bywa związana ze wzrostem skali produkcji. W dużych przedsiębiorstwach, w których przekroczona została jej optymalna wielkość, koszty jednostkowe produkcji - wraz z jej wzrostem - zamiast spadać, rosną.

25 Przyczyny wewnętrzne c.d:
charakter polityki finansowej Istnieje pogląd, że w przypadku obszaru finansów, do upadku przedsiębiorstwa przyczynia się niekorzystna sytuacja w zakresie czynników takich jak: poziom wskaźnika dźwigni finansowej (zadłużenie/kapitał własny), rodzaj polityki finansowej i charakter źródeł finansowania. jakość polityki marketingowej Nieprawidłowa polityka marketingowa, operacyjna czy strategiczna wywołują zwykle spadek przychodów ze sprzedaży i zysku, a w konsekwencji potęgują konkurencję cenową i produktową w branży. Nieskuteczna lub nieprawidłowa polityka marketingowa świadczy na ogół o niekompetencji odpowiedniego kierownictwa pionu oraz o braku gotowości lub predyspozycji do stawienia czoła permanentnym zmianom, wywołanym przez otoczenie zewnętrzne. skala działalności Zbyt duża skala działalności (nadmierna sprzedaż) oznacza, że przedsiębiorstwo angażuje się w realizację projektów, których rozmiar nie znajduje pokrycia w wewnętrznych i zewnętrznych możliwościach finansowych. Objawem takiej nieprawidłowej strategii jest rosnący udział w rynku - przy spadających marżach i rentowności.

26 Przyczyny wewnętrzne c.d
rozmiar realizowanych projektów Innym aspektem nieodpowiedniej do rozmiarów i kondycji finansowej skali działania są tzw. wielkie projekty, angażujące w stosunkowo krótkim czasie znaczne zasoby finansowe przedsiębiorstwa. Kilka dużych projektów, gwałtowne pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz intensyfikacja zatorów płatniczych przy braku właściwej kontroli finansowej mogą spowodować upadłość spółki. opłacalność fuzji i przejęć, poziom spójności organizacyjnej Nieprawidłowa struktura organizacyjna i styl zarządzania należą do czynników silnie wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego skłonność do upadłości. Struktury organizacyjne o rozbudowanej centrali są zwykle mało wydajne i generują znaczne koszty ogólne. Hierarchiczna struktura organizacyjna charakteryzuje się utrudnionym przepływem informacji i prowadzi do niższej produktywności na poziomie produkcji. Nieefektywność operacyjna wynika z nieskutecznego zarządzania i dotyczy wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa. Obszary, w których nieefektywność operacyjna zwiększa koszty to m.in.: wydajność siły roboczej, planowanie produkcji, konserwacja i remonty, alokacja czasu pracowników, reklama, promocja i usługi posprzedażne.

27 Przyczyny wewnętrzne c.d
poziom umiejętności merytorycznych Cechą, która niezawodnie wyróżnia podmioty upadające jest bałagan organizacyjny. W atmosferze potęgującego zagrożenia upadłością i słabych struktur zarządzających powszechna jest obawa przed podjęciem decyzji. Potęguje to liczbę spraw niezałatwionych - wśród nich także tych o kluczowym znaczeniu dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. charakter polityki personalnej W globąlizującym się świecie i wobec rosnącej konkurencji sprawa kompetencji kadry zarządzającej i personelu nabiera zasadniczego znaczenia. Niezbędne staje się tzw. stałe dokształcanie (permanent learning).

28 Przyczyny zewnętrzne:
natężenie konkurencji zewnętrznej, zmiany w popycie rynkowym, zmiany cen produktów, usług i materiałów, zasięg korupcji, rodzaj polityki monetarnej i fiskalnej, poziom kompetencji administracji.

29 Liczba upadłości polskich przedsiębiorstw w okresie I-II 2012
Liczba ogłoszeń o upadłościach przedsiębiorstw, które pojawiły się w oficjalnych źródłach w ciągu dwóch miesięcy 2012 roku jest wyższa o 20 proc. od ubiegłorocznej - podał Euler Hermes (grupa ubezpieczeniowo-finansowa)w komunikacie. "Wzrost liczby upadłości jest efektem, a może raczej (...) potwierdzeniem prognozy odnośnie PKB Polski (zmniejszenie perspektywy jego wzrostu z ok. 4 proc. w ub. roku do prognozowanego w br. 2,5 proc.). Trend wzrostu upadłości nabiera tempa.

30 Liczba upadłości polskich przedsiębiorstw w okresie I-II 2012 c.d
"Można było spodziewać się wzrostu upadłości, ale skala tego wzrostu jest poniekąd zaskakująca. Jeszcze w styczniu w porównaniu do roku ubiegłego opublikowanych ogłoszeń o upadłościach było jedynie o 6 proc. więcej niż w styczniu roku. W samym zaś lutym liczba publikacji była wyższa aż o 34 proc. niż w lutym ub. roku (79 wobec 59)" - napisano w komunikacie

31 Liczba upadłości polskich przedsiębiorstw w okresie I-II 2012 c.d
"Nie oznacza to automatycznie, że trend wzrostu upadłości będzie nadal przyspieszał w takim samym stopniu (z +6 proc. w styczniu do +34 proc. w lutym), natomiast trzeba będzie zrewidować prognozę wzrostu bankructw z kilku procent na dwucyfrową liczbę, co będzie można zweryfikować po pierwszym-drugim kwartale" - dodano.

32 Liczba upadłości polskich przedsiębiorstw w okresie I-II 2012 c.d
Budownictwo, producenci Z danych Euler Hermes wynika, że o 45 proc. - wobec ubiegłego roku - wzrosła liczba upadłości w budownictwie, o 18 proc. wśród firm produkcyjnych

33 Liczba upadłości polskich przedsiębiorstw w okresie I-II 2012 c.d
Sprzedaż hurtowa – brak zmiany "(...) hurtownie nadal upadają, ale liczba tych przypadków nie zwiększa się, ponieważ zwiększa się jednocześnie liczba przejęć i połączeń sieci hurtowni" - napisano w komunikacie.

34 Liczba upadłości polskich przedsiębiorstw w okresie I-II 2012 c.d
Sprzedaż detaliczna – znaczny wzrost liczby upadłości "(...) wzrost liczby publikacji o bankructwach sklepów detalicznych wyniósł 80 proc. (...) Skoro wśród większych detalistów panuje taka tendencja, to można mieć pewność, iż wśród mniejszych jest co najmniej tak samo, a liczba tych znikających z rynku idzie w setki, jeśli nie tysiące. Jest to oczywiście efekt nasilającej się konkurencji ze strony dyskontów, sieci super i hipermarketów (z ich nowymi formatami typu express, fresh etc.) a także sieci sklepów "patronackich" tworzonych przez dużych hurtowników" - napisano.(PAP) PAP | | 09:17 o-20-proc-rdr-Euler-Hermes,wid, ,


Pobierz ppt "Upadłość przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google