Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej Rapkiewicz, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej Rapkiewicz, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane rozwiązania praktyczne i wyzwania przy tworzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Maciej Rapkiewicz, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego 17. wrzesień 2013 r.

2 Konieczne działania przy
zakładaniu TUW zebranie chętnych do założenia towarzystwa (w tym wstępne określenie wyzwań organizacyjnych i finansowych); zgromadzenie i przygotowanie dokumentów, wymaganych w ramach postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego; postępowanie rejestrowe w KNF; wpis TUW do Krajowego Rejestru Sądowego; wpłata kapitału zakładowego w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania towarzystwa; rozpoczęcie działalności TUW-a w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia. Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r.

3 Kluczowe działania i wyzwania przy zakładaniu TUW
Zatem założyciele składając wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zobowiązani są m.in.: wykazać stabilność i wiarygodność finansową , w tym posiadanie środków własnych (kapitał zakładowy, fundusz organizacyjny) w wysokości dostosowanej do planowanych rozmiarów działalności (która wynika ze sporządzonego biznes planu na trzy lata działalności załączanego do wniosku) wskazać najważniejsze osoby w tworzonym podmiocie: członków rady nadzorczej, zarząd, aktuariusz, osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Założyciele, na podstawie zgromadzonych i przygotowanych dokumentów, mają szansę na znalezienie odpowiedzi na pytanie „Czy nowy podmiot (TUW) będzie konkurencyjny wobec zakładów już prowadzących działalność ubezpieczeniową” wysokość składki za oferowaną usługę zakres ubezpieczenia Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r.

4 Kluczowe działania i wyzwania przy zakładaniu TUW
Art. 98 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej: organ nadzoru nie wyda zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej gdy m.in.: wniosek o wydanie zezwolenia i dołączone do niego dokumenty nie spełniają wymagań określonych w ustawie, plan działalności zakładu ubezpieczeń (w tym TUW) nie zapewnia zdolności do wykonywania zobowiązań w skład zarządu lub rady nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń (w tym TUW) wchodzą osoby, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie, założyciele zakładu (w tym TUW) nie dają rękojmi prowadzenia zakładu ubezpieczeń w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia a także nie udowodnią posiadania środków finansowych w wysokości równej co najmniej funduszowi organizacyjnemu i ustalonym w planie działalności wartościom emisji udziałów; Kluczowe zatem jest zgromadzenie i przygotowanie przez założycieli wymaganych dokumentów aby sukcesem (wydaniem zezwolenia) zakończyło się postępowanie przed organem nadzoru Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r.

5 Zaangażowanie finansowe w tworzonym zakładzie (TUW)
Każdy zakład ubezpieczeń zobowiązany jest posiadać środki własne w wysokości nie niższej niż tzw. kapitał gwarancyjny Minimalna wymagana wysokość kapitału gwarancyjnego: W małych TUW kapitał gwarancyjny ma być dostosowany jedynie do rozmiarów działalności i jest wyliczany na bazie wysokości przypisu składki lub wypłacanych odszkodowań , czyli w przypadku zakładów tworzących się wynika z biznes planu (może być nawet niższy niż na wykresie). Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r.

6 Kluczowe wyzwania – tzw. mały TUW
Konieczne mniejsze zaangażowanie finansowe ale czy wystarczający zakres ? Mały TUW posiada ograniczony zakres działalności ze względu na: * Małą liczbę członków *niewielką liczbę lub niskie sumy zawieranych umów ubezpieczenia *niewielki terytorialny zasięg działalności TUW może być uznany za mały przez organ nadzoru, gdy : ubezpiecza jedynie swoich członków; członkami towarzystwa jest zdefiniowany w statucie krąg podmiotów; roczny przypis składki nie przekracza równowartości w złotych 5 mln euro Organ nadzoru ponadto nie dopuszcza zawierania przez mały TUW umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (gr. 10) i OC „ogólnego” (gr. 13) Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r.

7 Plan działalności (biznes plan)
przygotowywany na okres trzech lat działalności w formie przewidzianej przez zasady rachunkowości dotyczące zakładów ubezpieczeń Kluczowe wyzwania : wysokość składki i odszkodowań reasekuracja rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe (dodatni wynik techniczny w poszczególnych grupach w których będzie prowadzona działalność) koszty akwizycji (założenie modelu sprzedaży ubezpieczeń) koszty administracyjne wskazanie źródeł finansowania inne (w tym: struktura organizacyjna, zasady akceptacji ryzyk, zarządzanie aktywami, kontrola wewnętrzna) Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r.

8 Władze krajowego zakładu ubezpieczeń
Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mają dawać rękojmię prowadzenia spraw zakładu w sposób należyty Zarząd (w tym Prezes) dodatkowo doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania zakładem ubezpieczeń (bez precyzowania wymiaru) Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r.

9 Dziękuję za uwagę www.sobieski.org.pl
tel. (22) Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, wrzesień 2013r.


Pobierz ppt "Maciej Rapkiewicz, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google