Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka i prawo celne Unii Europejskiej – moduł : polityka celna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka i prawo celne Unii Europejskiej – moduł : polityka celna"— Zapis prezentacji:

1 Polityka i prawo celne Unii Europejskiej – moduł : polityka celna
Polish Customs Service Szkoła Główna Handlowa Polityka i prawo celne Unii Europejskiej – moduł : polityka celna Prof. SGH, dr hab.Wiesław „Wes” Czyżowicz Strona domowa: Tel.kom.:

2 Polish Customs Service
Zagadnienia Cel i znaczenie zajęć Metody ,zakres i warunki zaliczenia przedmiotu Literatura i źródła Część I -Moduł teoretyczny Część II- Moduł prawny Część III – Wyzwania i przyszłość polityki oraz prawa celnego UE

3 Cele i znaczenie wykładu
Polish Customs Service Cele i znaczenie wykładu Cele : ukazanie znaczenia i roli branżowej polityki celnej UE w kształtowaniu jednolitego rynku europejskiego dla tworzenia warunków rozwoju i ochrony uczciwej konkurencji wewnętrznej i zewnętrznej konkurencyjności w międzynarodowych obrotach towarowych; Omówienie roli i wyzwań dla unijnego prawa celnego dla realizacji w/w celu Znaczenie możliwości wykorzystania polityki i prawa celnego UE dla promocji i ochrony interesów Polski na JRE

4 Polish Customs Service
Metoda Wykład problemowy z analizą przypadków prowadzony modułowo od polityki celnej przez prawo celne UE do wyzwań i przyszłości procesów unijnego rozwoju instytucjonalnego międzynarodowego obrotu towarowego ,zakres i warunki zaliczenia przedmiotu

5 Polish Customs Service
Warunki zaliczenia przedmiotu Aktywne uczestnictwo wykładach oraz zaliczenie ustne przedmiotu na stopień na podstawie zagadnień przerabianych na wykładzie i zawartych w literaturze. Przykładowe pytania na stronie domowej wykładowcy

6 Literatura Czyżowicz W: Istota i podmioty polskiej polityki celnej, w: Zeszyty Naukowe WSE w Warszawie, 1995, nr 1 Mosiej G.: Polityka celna Polski w okresie transformacji systemowej, Toruń, wyd.A.Marszałek, 2004 Bartoszewicz T.: Międzynarodowa polityka celna, Warszawa, WSC, 2005 Prawo celne, red. nauk. W. Czyżowicz,Warszawa, wyd. C.H. Beck, 2004 Polska w WTO, red. nauk. J. Kaczurba i E. Kawecka-Wyrzykowska, Warszawa, IKC HZ, 2002 Jarmul-Mikołajczyk J.: Polityka celna w procesach integracyjnych Polski ze strukturami Unii Europejskiej, Warszawa, WSE,1998 N.M. Blinow, W.I. Iwanow, W.B. Kucharenko and A.G. Paszybskij : „Projektirowanie tamożennoj polityki” („Projektowanie polityki celnej”),, Moskwa, 2001

7 Polish Customs Service
Strony domowe organizacji międzynarodowych związanych z polityka i prawem celnym

8 Polityka celna i jej znaczenie we współczesnym świecie
Polish Customs Service Polityka celna i jej znaczenie we współczesnym świecie Globalizacja i regionalizacja a rosnąca rola międzynarodowego handlu, w tym międzynarodowych obrotów towarowych w rozwoju społeczno-gospodarczym państw Zagrożenie międzynarodowym terroryzmem i praniem „brudnych” pieniędzy Rozwój handlu elektronicznego Przełamywanie narodowych granic przez transnarodowe korporacje Dwie tendencje w pokojowej obronie narodowych i regionalnych interesów w międzynarodowych obrotach towarowych – taryfowe i pozataryfowe Sprzeczności między efektywną kontrolą a ułatwieniami międzynarodowych obrotów towarowych Rosnąca rola międzynarodowych organizacji jako twórców standardów polityki i prawa celnego Administracje celne jako podstawowy strażnik wartości polityki celnej w międzynarodowych obrotach towarowych

9 Polityka celna jako nauka i praktyka
Polityka celna to: część praktycznej działalności społeczeństw, państw i/lub ich związków, a także przedmiot badań naukowych mających na celu wyjaśnienie istoty procesów, zjawisk, instytucji i prawidłowości z tym związanych. Celem tej części mojego wykładu jest pokazanie i teoretyczne wyjaśnienie tych praktycznych zjawisk jakie dotyczą praktyki politycznej związanej z regulowaniem międzynarodowych obrotów towarowych z punktu widzenia globalizacji procesu integracji europejskiej, z uwzględnieniem interesów Polski

10 Polityka celna w systemie politycznym państwa
Polityka zagr. Polityka państwa Międzynar.polit. gosp. Polityka wewn. Polityka społ.- ek. Polityka HZ Polityka międzynar. Obrtotu towar. Polityka celna Międzynarodowe regulacje celne (konwencje,traktaty, układy) Wg.Blinov – op.cit., p. 34

11 Polityka celna w systemie politycznym
Międzynar. Polityka Gosp. Polityka HZ Polityka Wewn. Polityka Międzynar. Obrotu Towar. Polityka celna Polityka Zagr. Państwowe instytucje Współpr. Międzynar. Międzynarod. Wspólnota przedsięb. HZ Polityka Celna WTO/WCO Wg: Blinov – op.cit., p. 35

12 Polityka celna – definicja
Polish Customs Service Polityka celna – definicja Brak jednej, powszechnie przyjętej definicji polityki celnej zarówno w literaturze teoretycznej jak w dokumentach prawno-politycznych

13 Definicje polityki celnej
W literaturze światowej rzadko występuje zdefiniowanie tej kategorii. Także w literaturze polskiej nie ma takiej definicji akceptowanej przez wszystkich. Najpełniej definicja ta została odzwierciedlona w literaturze rosyjskiej (17 definicji wg Projektirowanie tamożennoj politiki pod red. N.M. Blinowa, Moskwa 2001, s ) W literaturze polskiej systematyzację polityki celnej najpełniej przedstawił G. Mosiej, wskazując na co najmniej 7 jej określeń i 20 różnych jej typów i ujęć formułowanych za względu na różne kryteria ( G.Mosiej: Pojęcie, istota i typy polityki celnej państwa, w: Monitor Prawa Celnego, Szczecin, 2001, Nr 9(73), s

14 Przykłady definicji Polityka celna to wykorzystywany przez państwo system instrumentów, praw i procedur regulujących w interesie gospodarki narodowej obrót towarów przez granicę celną. (Blinow, op.cit., s. 30) Polityka celna – to realizacja polityki gospodarczej państwa metodami i środkami regulacji celnych, nieodłącznymi których są płatności należności celnych i kontrola celna (Tamże, s. 31) Polityka celna to system szeroko rozumianych przedsięwzięć polityczno-prawnych, gospodarczych i organizacyjnych, skierowanych na realizację i ochronę wewnętrznych i zewnętrznych interesów ekonomicznych mających na celu dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze w warunkach kształtowania stosunków rynkowych (Tamże, s. 32)

15 Przykłady z polskiej literatury
Polityka celna– wg Karpińskiego- całokształt działań państwa związany z ustalaniem stawek opłat pobieranych przy wwozie lub wywozie do danego kraju (cyt. za G. Mosiej, op.cit., s.428) Polityka celna – wg Bartoszewicza – to ważny element polityki gospodarczej państwa pełniący funkcję ochrony produkcji krajowej (Tamże) Polityka celna = polityka taryfowa (Karpiński, Bożyk, Rosati, Trzeciakowski, Budnikowski, Zielińska-Głębocka) – to ułatwianie rozwoju i ochronę przed zagraniczną konkurencją pewnych gałęzi i rodzajów produkcji (Tamże) Polityka celna – Mosiej – to zespół celów, instrumentów oraz konkretnych przedsięwzięć dotyczących przystosowania poszczególnych sektorów gospodarki do konkurencji międzynarodowej /.../ i zwiększenia ogólnej efektywności ekonomicznej kraju. (Tamże, s. 430)

16 Polityka celna UE „Polityka celna Unii Europejskiej jest fundamentem Unii i podstawowym elementem funkcjonowania jednolitego rynku. Jednolity rynek może skutecznie funkcjonować tylko tam gdzie są jednolicie stosowane wspólne reguły na jego granicach zewnętrznych a piętnaście administracji celnych działa jak jedna. Te wspólne reguły stoją za Unią Celną jako taką – z jej wspólną taryfą celną – i rozciągają się na wszystkie aspekty polityki handlowej, takie jak handel na warunkach preferencyjnych, kontrola związana z ochroną zdrowia i środowiska naturalnego, wspólną polityką rolną i rybołówczą, ochrona interesów gospodarczych z pomocą nietaryfowych instrumentów i środków polityki handlowej. Cło stoi przed nowymi wyzwaniami utrzymania płynności międzynarodowego obrotu handlowego, lecz jednak realizowanego pod kontrolą, wprowadzania nowoczesnych metod i wzmacniania współpracy służb celnych.”

17 Polityka celna UE - cele
„Bez Wspólnotowej Unii Celnej, wspólna polityka handlowa, /.../, wspólny rynek rolny oraz efektywna koordynacja polityki gospodarczej i monetarnej Unii Europejskiej nie byłyby możliwe”./.../ CELE: „Popieranie handlu światowego, promocja uczciwego handlu, podnoszenie atrakcyjności UE dla inwestycji przemysłowych i handlowych oraz sprzyjanie tworzeniu nowych miejsc pracy, promocja wszechstronnego rozwoju, pomoc krajom kandydującym, zapewnienie unijnym obywatelom i przedsiębiorcom we wszystkich dziedzinach związanych z importem lub eksportem ochrony w najbardziej z możliwych sposób skuteczny, jednolity i przejrzysty; zabezpieczenie jednolitego rynku przed nieuczciwą konkurencją, dzięki temu zapewnienie maksimum korzyści każdemu; praktyczne ułatwianie systemu poboru dochodów, ceł, podatków VAT i akcyzowego; zbieranie podstawowych danych statystycznych.” Tamże

18 Definicja polityki celnej
„Polityka celna to całokształt działalności państwa lub organizacji międzynarodowej i jego/jej organów związany z pokojowym rozstrzyganiem sprzeczności (konfliktu, rozbieżności) interesów w międzynarodowym obrocie towarowym, ochroną i promocją, zapewnieniem nadrzędności interesów narodowych (lub wspólnych w organizacji integracyjnej) w stosunku do interesów publicznych innych wielkich grup społecznych zorganizowanych w państwa i/lub sojusze (koalicje) gospodarcze, polegający na tworzeniu norm i regulacji prawnych autonomicznych lub na przyjmowaniu standardów wynikających z międzynarodowych umów (traktatów, układów, porozumień czy konwencji) oraz wprowadzaniu ich do własnej praktyki życia społeczno-gospodarczego.” Por.:W. Czyżowicz: Istota, przedmiot i podmioty polityki celnej, w: Zeszyty Naukowe WSE, Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1995r., Nr 1, s.50 oraz: Prawo celne, Warszawa, wyd. C.H.Beck, 2004, s. 5 , N.b.5

19 Struktura polityki celnej
1/ Aktywność realizowana przez państwo i/lub międzynarodowa organizację gospodarczą (np. FTA, WTO, WCO, UNCTAD, unie celne, etc.) 2/ Wielostronna działalność podejmowana przez instytucje i organy państwa lub organizacji międzynarodowej w zakresie międzynarodowego obrotu towarowego (parlamenty, rządy, organizacje przedsiębiorców tak na poziomie narodowym jak i miedzynarodowym oraz ich organy – komisje, komitety, rady, etc. ) 3/ Działalność ta jest ściśle związana z normami i regulacjami prawnymi międzynarodowymi i narodowymi lub regionalnymi 4/ Jej celem jest zapewnienie optymalnych warunków dla prowadzenia międzynarodowego obrotu towarowego w warunkach zapewnienia pokojowego rozstrzygania konfliktów, sprzeczności czy rozbieżności interesów społeczeństwa państw lub ugrupowania integracyjnego tak, by zapewnić nadrzędność własnych interesów nad interesami publicznymi innych dużych grup społecznych uczestniczących w tym procesie.

20 Przedmiot polityki celnej
Przedmiotem polityki celnej jest pokojowe rozwiązywanie konfliktu interesów, w najszerszym rozumieniu tej kategorii, jakie powstają w procesie międzynarodowych obrotów towarowych.

21 Podmioty polityki celnej
Podmiotami polityki celnej są instytucje tworzące i realizujace politykę celną, czyli instytucje i organy państw oraz organizacji międzynarodowych zaangażowanych w międzynarodowy obrót towarowych czyli parlamenty, rzady,ministerstwa, administracje celne, inne organy i organizacje takie jak NGO-sy – np. Izby Gospodarcze krajowe i miedzynarodowe (CONFIAD,IFCBA)

22 Administracje (służby) celne
Relacje miedzy polityką celną, ustawodawstwem celnym i administracją celną Najbardziej efektywnymi instrumantami polityki celnej są Ustawodawstwo celne i Administracje (służby) celne

23 Funkcje i klasyfikacja polityki celnej
Polish Customs Service Funkcje i klasyfikacja polityki celnej Funkcje polityki celnej są pochodne od jej zadań podstawowych związanych z tworzeniem optymalnych warunków dla międzynarodowych obrotów towarowych w warunkach uczciwej konkurencji 1) promocyjna – brak ceł i podatków, inne dopuszczalne w handlu międzynarodowym wspieranie producentów i eksporterów towarów w wywozie, gospodarcze procedury celne (czynne i bierne); 2) ochronna - autonomiczna lub konwencyjna, taryfowa i pozataryfowa, w tym prohibicyjna (zakaz obrotu, kontyngent, plafon); 3) preferencyjna (obniżone stawki celne, instrumenty taryfowe – zawieszenia ceł, kontyngenty taryfowe, plafony taryfowe) 4) fiskalna (cła autonomiczne, dodatkowe opłaty celne i opłaty wyrównawe, w tym cła antysubwencyjne, antydumpingowe); 5) retorsyjna – dyskryminacyjna (instrumenty taryfowe i pozataryfowe); 6) adaptacyjna - dostosowywanie polityki celnej do nowych standardów i norm WTO i GATT’94

24 Cele i zasady międzynarodowej polityki celnej wg WTO
Cel podstawowy: ułatwianie i rozwój handlu międzynarodowego Zasady: Obligatoryjność akceptacji zasad i porozumień, w tym wynikających z GATT, GATS, TRIMS i TRIPS i innych Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania (KNU-MFN-NDT) Klauzula narodowego traktowania (National Treatment) Zasada przejrzystości i utaryfikowienia barier ekonomicznych Związanie stawek i zakaz ich podwyższania oraz wprowadzania innych obciążeń fiskalnych (podatków, opłat manipulacyjnych, etc.) Zasada przejrzystości barier pozataryfowych (porozumienia w różnych dziedzinach – od licencjonowania po wartość celną i pochodzenie towarów) Wyjątek: umowy fakultatywne (samoloty, zakupy rządowe, produkty mleczne i mięso wołowe)

25 Polish Customs Service
Polityka celna Polityka pozataryfowa Polityka taryfowa Ograniczenia pozataryfowe Ograniczenia ilościowe, Bariery techniczne, Normy fito- i weterenaryjne, inne Środki taryfowe Ograniczenia handlowe -sankcje, embarga Stawki celne Preferencje taryfowe GSP, ACP, OCT, FTA,niższe stawki, zawieszenia Ograniczenia taryfowe- stawki autonomiczne, kontyngenty, pułapy Środki ochronne Postępowania antydumpingowe Postępowania antysubwencyjne

26 Źródła polityki celnej UE
Źródła pierwotne: 1. Interes Wspólnoty jako JRE (całości) 2. Traktaty (o EWG, o UE, Akcesyjny,etc.) 3. Umowy międzynarodowe (WTO/GATT, WCO, ONZ, FTAs,EPAs, inne) Źródła wtórne -decyzje autonomiczne UE o: Preferencjach (GSP, ACP, OTC) Taryfowych i pozataryfowych instrumentach ochronnych

27 Polska polityka celna – źródła i zasady
Polish Customs Service Polska polityka celna – źródła i zasady Źródła: interes narodowy; konstytucja;(rozdz. III, art..87) ustawy; inne akty prawne (rozporządzenia) umowy międzynarodowe. Zasady: Po wstąpieniu w dniu 1 maja 2004r. Do UE Polska utraciła samodzielność w prowadzeniu polityki celnej, zachowując wszystkie zasady jakie funkcjonowały wcześniej w narodowej polityce celnej wolności obrotu handlowego z zagranicą; Istota jednakowego traktowania towarów Istota równości podmiotów Istota powszechności ceł Istota powszechności opłat celnych Wyjątki od w/w zasad i ich źródła Zasady polskiej polityki celnej a standardy GATT ’94 i Unii Europejskiej.

28 Zasady Polityki celnej WTO (1)
Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania (KNU) - Most-favoured-nation (MFN): równe traktowanie innych osób równo      W ramach porozumień WTO, kraje nie mogą być normalnie dyskryminowane przez partnerów handlowych. Gwarantowanie komukolwiek specjalnych preferencji (np. niższych stawek celnych dla ich towarów) wymaga zastosowania tegoż samegowobec innych państw członkowskich WTO. Klauzula traktowania narodowego - National treatment: oznacza jednakowe traktowanie cudzoziemców i osób miejscowych na równych prawach       Towary importowane i pochodzące z miejscowej produkcji powinne być traktowane tak samo, should be treated equally — at least aw ostateczności wówczas kiedzostaną wprowadzone do swobodnego obrotu na rynku. Uwalnianie handlu- stopniowo, w drodze negocjacji Obniżanie barier handlowych jest jednym z obowiązkowych środków doskonalących handel. Bariery noszą charakter obciążeń celnych (tzw. taryfowe) i środków takich jak zakazy lub limity czyli ilościowe ograniczenia stosowane selektywnie.

29 Zasady Polityki celnej WTO (2)
Przewidywalność: przez związanie i przejrzystość Czasami, obietnica nie podwyższania barier handlowych może być równie ważna jak ich obniżanie, ponieważ obietnica dana biznesowi tworzy dla niego jasny obraz jego przyszłości. Stabilność i przewidywalność powodują pewność inwestycji, tworzenia miejsc pracy i daje konsumentom radość cieszenia się wynikami konkurencji – wyborem i niższymi cenami.

30 Zasady Polityki celnej WTO (3)
Promocja uczciwej konkurencji WTO jest czasami opisywana jako instytucja „wolnego handlu”, lecz stwierdzenie to nie do końca jest prawidłowe. System pozwala na stosowanie taryf celnych , a w ograniczonych sytuacjach, innych form ochrony. Precyzyjniej jest to system zasad związanych z otwartą, przejrzystą i niezakłóconą konkurencją.

31 Zasady Polityki celnej WTO (4)
Klauzula (zasada) niedyskryminacji — MFN and national treatment (NDT)— są przeznaczone dla zabezpieczenia uczciwych warunków handlu. Dotyczy to nie tylko dumpingu (eksportu poniżej kosztów wejścia i udziału w rynku) czy subsydiów. To zjawisko bardziej złożone. Zasady próbują ustalić to co jest uczciwe lub nieuczciwe i to jak rządy mogą odpowiedź na nieuczciwe praktyki. W szczególności dotyczy to możliwości nałożenia dodatkowych ceł importowych opartych na wyliczeniu kompensacji (wyrównania) szkody spowodowanej przez nieuczciwy handel.

32 WTO na rzecz rozwoju i reform gospodarczych
Polish Customs Service WTO na rzecz rozwoju i reform gospodarczych System WTO działa na rzecz rozwoju państw i społeczeństw słabiej rozwiniętych. Kraje te potrzebują czasu i elastyczności w przyjęciu i stosowaniu zasad umownych (WTO). Zasady te związane są umowami GATT i pozwalają na pomoc dla krajów rozwijających się w postaci specjalnych regulacji i koncesji handlowych. Ponad ¾ członków WTO to kraje i terytoria rozwijające się lub znajdujące się w okresie transformacji ustrojowej.Podczas siedmiu i pół lat Rundy Urugwajskiej ponad 60 tych krajów zaczęło wprowadzać autonomiczne programy liberalizacji handlu /.../ W ostatnim okresie kraje rozwinięte rozpoczęły na szeroką skalę bezcłowy i bezlimitowy import ogromnej większości towarów z krajów słabiej rozwinietych ( GSP, EPAs)

33 Podstawowe zasady Polityki Celnej WTO
KNU jest stosowana do całości handlu (międzynarodowego obrotu towarowego),z wyjątkiem czasowych zawieszeń Klauzula narodowego traktowania ma zastosowanie na terytorium gdzie towar jest dostarczony Przejrzystość regulacji i łatwość dostępu do niej Regulacje winne być nie tylko przejrzyste , ale i obiektywne i uzasadnione Płatności międzynarodowe jako zasada nie powinny być ograniczane Zobowiązania celne (taryfowe i pozataryfowe) poszczególnych państwa(krajów) indywidualnie negocjowane i związane ich rezultaty Stopniowa liberalizacja handlu w drodze dalszych negocjacji

34 Kraje rozwijające się w polityce celnej WTO
Około 2/3 członków WTO to kraje rozwijające się .Odgrywają one niezwykle aktywną i istotną rolę w WTO nie tylko dzięki ich liczbie, ale i rosnącemu znaczeniu w gospodarce światowej oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu. I jest to niezależne od faktu , że tworzą wiele grup zróżnicowanych wewnętrznie pod względem ich aktywności i ce3lów strategicznych. A jednak WTO działa na ich rzecz w trojaki sposób: Porozumienia WTO przewidują specjalne klauzule (regulacje)dla KR-ów; 2. W ramach WTO powołano specjalny Komitete ds.Handlu i Rozwoju którego głównym celem jest praca w tym zakresie , ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak handel i dług czy transfer technologii. 3. Sekretariat WTO oferuje pomoc techniczną (głównie kursy i treningi) dla KR-ów Source:

35 Porozumienia w sprawie polityki celnej WTO/GATT
W sprawie produktów rolno-spożywczych • W sprawie przepisów zdrowotnych dotyczących produktów rolno-spożywczych (środki sanitarne i fitosanitarne - SPS Measures ) • W sprawie tekstyliów i odzieży • W sprawie standardów technicznych (Technical Barriers for Trade -TBT) • W sprawie handlu środkami inwestycyjnymi (TRIMs) • W sprawie środków antydumpingowych (Anti-dumping measures -Anti-Dumping Code, Art.VI GATT) • W sprawie metod obliczania wartości celnej C(ustoms valuation methods -Customs Valuation Code-Art.VII GATT) • W sprawie kontroli przedwysyłkowej (Preshipment inspection) • W sprawie reguł pochodzenia towarów (Rules of origin) • W sprawie licencji importowych (Import licensing) • W sprawie subsydiów i środków zapobiegawczych (Subsidies and counter-measures (Art.VI GATT) • W sprawie środków ochronnych przed nadmiernym przywozem (Safeguards)

36 Zasady liberalizacji polityki celnej WTO Podsumowanie
Wyłącznie ochrona taryfowa Traktowanie niedyskryminacyjne (MFN-NDT) Wzajemność Preferencje dla KR-ów Rozwiązywanie sporów w ramach tzw. paneli WTO

37 Cele polityki celnej UE
Popieranie handlu światowego Promocja uczciwego handlu Zwiększanie atrakcyjności UE jako miejsca lokowania kapitału dla przemysłu, handlu i tworzenia miejsc pracy Popieranie wszechstronnego rozwoju w świecie Pomoc dla krajów kandydujących w ich przygotowaniach do akcesji i realizacji roli pełnego członkowstwa Zapewnienie ochrony dla biznesu i obywateli Wspólnoty we wszystkich dziedzinach objętych importem lub eksportem w sposób jak najbardziej przejrzysty, jednolity i efektywny Ogrodzenie jednolitego rynku tak, by zapewnić maksimum korzyści płynących z tego dla każdego Praktyczne ułatwianie systemu poboru ceł, podatków VAT i akcyzowego Zbieranie istotnych danych statystycznych Source:

38 Case study:polska polityka celna po wejściu Polski do UE
Po akcesji naszego kraju do UE narodowa polityka celna w poprzedniej postaci zanikła i została przekazana w gestię organów UE (Komisji, Rady i Parlamentu, innych organów) Polska może w tej chwili kształtować i ochraniać interesy narodowe związane z międzynarodowym obrotem towarowym w ramach kształtowania polityki celnej UE Polityka celna UE ewoluuje w kierunku pełnego wdrożenia w praktyce standardów i norm WTO/GATT, ze szczególnym wykorzystywaniem regulacji i ochronnych instrumentów pozataryfowych takich jak procedury antydumpingowe i antysubwencyjne, retorsyjne i ochronne, kwoty, pułapy, etc.

39 Polish Customs Service
Wnioski Polityka celna wszystkich państw i międzynarodowych organizacji integracji gospodarczej skierowana jest na pokojowe rozstrzyganie sporów powstających w międzynarodowym obrocie towarowym Polega na zapewnieniu promocji i ochrony nadrzędności własnych interesów na interesami publicznymi innych państw lub ich koalicji Polityka celna ściśle jest związana z tworzeniem regulacji, standardów i norm prawnych – autonomicznych i/lub konwencyjnych wynikających z traktatów, porozumień czy konwencji – oraz praktycznym wdrażaniu ich do praktyki życia społecznego i gospodarczego Ladies and gentlemen, I have tried to inform you briefly about current situation and challenges of the Polish Customs Service. Also, I hope that I’ve managed to explain what is the specific context of our approach to the issue of border and inland control On the slide there are basic standards for the modern , client oriented customs service , which also takes-up very seriously the problem of security. Summarizing I believe that such an approach shows that we meet these standards, and do not create, under the pressure of strict security demands, unnecessary obstacles for the fluency of trade. It was already indicated that, if the safety control would create distortion to the international trade, this would have been one of the major achievements, or perhaps unexpected, of the terrorist . If you have any questions we are well prepared to answer.

40 Pytania??? Uwagi? Sugestie

41 Dziękuję za uwagę Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz
Web site: Tel.:


Pobierz ppt "Polityka i prawo celne Unii Europejskiej – moduł : polityka celna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google