Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH
Warszawa, ul. Próżna 12 A Tel. (22) , tel./fax (22)

2 Drzwi i bramy jako element systemów sygnalizacji włamania (SSW)
i systemów kontroli dostępu (SKD). Nowe wymagania zabezpieczania czujkami alarmowymi wynikające z rozporządzenia MSWiA z 7 września 2010 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1128). Autor: mgr inż. Andrzej Tomczak Ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych Falenty 7-8 kwietnia 2011

3 Podstawowe dokumenty dotyczące zabezpieczania obiektów
Do niedawna brak było uregulowań i dokumentów mówiących jak zabezpieczać obiekty cywilne Zasady sztuki są znane niezbyt licznej grupie projektantów i instalatorów, którzy przeszli odpowiednie szkolenia branżowe Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej pozwala na wykonywanie zabezpieczeń obiektów cywilnych praktycznie każdemu (poza limitowaną liczbą obiektów podlegających obowiązkowej ochronie z mocy ustawy z 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia) Polska Norma PN-93/E , która obowiązywała od 1 stycznia 1994 roku do 14 sierpnia 2009 roku nie dawała wytycznych, jak prawidłowo zabezpieczać obiekty Wnioski: Większość obiektów w Polsce jest zabezpieczana przez „fachowców”, którym tylko wydaje się, że umieją to robić Brak spisanych wymagań powodował, że kryterium „najniższa cena” stanowiło pretekst do realizacji zabezpieczeń niezgodnie z zasadami sztuki 3

4 Podstawowe dokumenty dotyczące zabezpieczania obiektów
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia, Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, które przywołuje: Polską Normę – Europejską Normę PN-EN :2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe Inne normy polskie i europejskie (niektóre zostaną przywołane w prezentacji) Wnioski: Rozporządzenie oraz aktualnie obowiązujące Polskie Normy opisują m.in. „zasady sztuki”, które do niedawna znane były tylko dobrze wyszkolonym projektantom i instalatorom Dostawcy stolarki zostaną wciągnięci do procesu realizacji zamówień zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z 7 września 2010 r (w szczególności dla obiektów podlegających wymogom rozporządzenia) 4

5 Wybrane Polskie Normy na systemy alarmowe
PN-EN :2009 – Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe (Tłumaczenie normy z 2006 roku – str. 43) - w języku polskim PN-EN :2009/A1:2010 – Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe (Pierwsza poprawka do normy z 2009 roku – str. 11) PN-EN :2009/IS2:2010 – Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe (org.) (Interpretacja normy EN :2006 zawierającej wiele wymagań, które w niektórych krajach mogą nie odpowiadać tradycyjnym systemom sygnalizacji włamania – str.19) - w tłumaczeniu na język polski CLC/TS :2010 – Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 7: Wytyczne stosowania (Elementarz projektowania i wykonywania systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu – str.53) PN-EN :2009 – Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-6: Czujki stykowe (magnetyczne) (oryg.) – w tłumaczeniu na język polski

6 Historia prac nad zmianą rozporządzenia MSWiA
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166, Poz. 1128) Historia prac nad nowelizacją rozporządzenia: - w maju 2003 roku, na rok przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, podjęto pierwszą, nieudaną próbę nowelizacji rozporządzenia - w styczniu 2009 roku podjęto próbę zmiany rozporządzenia - w marcu 2009 roku zespół interinstytucjonalny przekazał do KGP wypracowane dokumenty - w lipcu 2010 roku zakończono konsultacje treści - we wrześniu 2010 roku rozporządzenie zostało podpisane i opublikowane

7 Historia prac nad zmianą rozporządzenia MSWiA – Zał. nr 1 /rok 1998/

8 Historia prac nad zmianą rozporządzenia MSWiA – Zał. nr 1 /rok 2010/

9 Zapisy rozporządzenia dotyczące zabezpieczeń elektronicznych
§ Wartości pieniężne przechowywane w budynkach lub pomieszczeniach znajdujących się w granicach obszarów i obiektów umieszczonych w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, lub na terenie jednostek, w których utworzono wewnętrzną służbę ochrony zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, chroni się przez zastosowanie ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. 2. W przypadku przechowywania wartości pieniężnych przekraczających 0,2 jednostki obliczeniowej w budynkach lub pomieszczeniach znajdujących się poza obszarami i obiektami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, zapewnia się co najmniej zabezpieczenie techniczne tych budynków lub pomieszczeń.

10 Zapisy rozporządzenia dotyczące zabezpieczeń elektronicznych
§1 pkt 5 - jednostka obliczeniowa — 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903); __________________________________________________ Jednostka obliczeniowa w IV kwartale 2010 roku: 120 x 3438,21 zł = ,20 zł 0,2 jednostki obliczeniowej: 82 517,04 zł

11 Obligacja prawidłowego wykonywania zabezpieczeń
Ustawodawca zagwarantował konieczność realizacji zabezpieczeń w obiektach podlegających jurysdykcji rozporządzenia MSWiA poprzez odpowiednie przepisy karne: USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Przepisy karne: Art. 48. Kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, obiektu, urządzeń lub transportu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

12 Zapisy rozporządzenia dotyczące zabezpieczeń elektronicznych
§12.3. Urządzenia stosowane w elektronicznym systemie zabezpieczeń, dla których jest wymagana klasyfikacja, powinny posiadać odpowiednie do wymaganej klasyfikacji certyfikaty lub deklaracje zgodności w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności, zaś elektroniczny system zabezpieczeń powinien posiadać wydane przez dostawcę poświadczenie zgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

13 Deklaracja zgodności PN-EN ISO/IEC :2010 (org.) Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: Wymagania ogólne (tekst prawie identyczny z PN-EN ISO/IEC :2005) Abstrakt: Określono ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności dostawcy w przypadku gdy jest pożądane lub konieczne wykazanie zgodności wyrobu, procesu lub usługi z dokumentami normatywnymi. Kryteria te nie zależą od branży, której dotyczy deklaracja. Dostawca może więc zadeklarować na swoją odpowiedzialność, zgodność z dokumentami normatywnymi. PN-EN ISO/IEC :2005 Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 2: Dokumentacja wspomagająca Abstrakt: Podano wymagania dotyczące dokumentacji wspomagającej deklarację zgodności składaną przez dostawcę.

14 Deklaracja zgodności

15 Rozporządzenie MSWiA z 7 września 2010 roku
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166, Poz. 1128) Załącznik 1 WYMAGANIA DLA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ 1. Podczas przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych do zabezpieczenia budynków, pomieszczeń i urządzeń stosuje się następujące elektroniczne systemy zabezpieczeń: 1.1. Systemy sygnalizacji włamania i napadu; 1.2. Systemy telewizji dozorowej; 1.3. Systemy kontroli dostępu; 1.4. Systemy transmisji alarmu.

16 Treść zapisu Załącznika nr 1
4. Systemy sygnalizacji włamania i napadu według normy PN-EN powinny być wykonywane, odpowiednio do oszacowanego ryzyka, w następujących stopniach zabezpieczenia: 4.1. Stopień 1 : Ryzyko małe; 4.2. Stopień 2 : Ryzyko małe do średniego; 4.3. Stopień 3 : Ryzyko średnie do wysokiego; 4.4. Stopień 4 : Ryzyko wysokie.

17 Treść zapisu Załącznika nr 1
5. Określa się następujące rodzaje czynności, jakie powinien wykrywać system sygnalizacji włamania i napadu w zależności od stopnia zabezpieczenia: 5.1. Stopień 1: - otwarcie drzwi do chronionego obszaru, - poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo). 5.2. Stopień 2: - otwarcie drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru,

18 Treść zapisu Załącznika nr 1
5.3. Stopień 3: - otwarcie drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru, - penetrację drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru bez ich otwierania, - poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo), - atak na urządzenia lub miejsca szczególnie zagrożone.

19 Komentarz Przykład penetracji drzwi bez ich otwierania

20 Treść zapisu Załącznika nr 1
5.4. Stopień 4: - otwarcie drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru, - penetrację drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru bez ich otwierania, - penetrację ścian, sufitów i podłóg, - poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo), - atak na urządzenia i miejsca szczególnie zagrożone.

21 Komentarz Za projektem PKN CENELEC :

22 Treść zapisu Załącznika nr 1
7. System alarmowy sygnalizacji włamania i napadu podzielony na podsystemy może zawierać w każdym podsystemie części składowe odpowiadające różnym stopniom zabezpieczenia. 8. Stopień zabezpieczenia podsystemu powinien być taki jak najniższy stopień zabezpieczenia zawartej w nim części składowej. 9. Części składowe wykorzystywane wspólnie przez więcej niż jeden podsystem powinny odpowiadać stopniowi zabezpieczenia podsystemu o najwyższym stopniu.

23 Rodzaje czujek stykowych (magnetycznych)
foto: UTC Fire & Security (Sentrol) Czujka wpuszczana do stolarki drewnianej i aluminiowej

24 Rodzaje czujek stykowych (magnetycznych)
foto: UTC Fire & Security (Sentrol) Czujka wpuszczana z pastylkowym magnesem neodymowym

25 Rodzaje czujek stykowych (magnetycznych)
foto: alarmy-e-sklep.pl Mosiężna czujka wpuszczana z gwintem do stolarki drewnianej

26 Rodzaje czujek stykowych (magnetycznych)
foto: alarmy-e-sklep.pl Czujka nawierzchniowa do stolarki drewnianej i metalowej, która może spełnić wymagania dla stopnia 3 wg PN-EN

27 Rodzaje czujek stykowych (magnetycznych)
foto: UTC Fire & Security (Sentrol) Czujka nawierzchniowa do stolarki drewnianej i metalowej, która może spełnić wymagania dla stopnia 4 wg PN-EN

28 Zastosowania czujek stykowych (magnetycznych)
foto: alarmy-e-sklep.pl Czujki przystosowane do montażu w profilach okiennych

29 Zastosowania czujek magnetycznych
foto: alarmy-e-sklep.pl Czujka przystosowana do montażu w profilach okiennych

30 Zastosowania czujek stykowych (magnetycznych)
foto: UTC Fire & Security (Sentrol) Czujka nawierzchniowa do bram garażowych

31 Zabezpieczanie drzwi czujkami stykowymi (magnetycznymi)

32 Dziękuję serdecznie za uwagę Andrzej Tomczak a.tomczak@pisa.org.pl
OŚRODEK SZKOLENIOWY PISA Warszawa, ul. Próżna 12A tel/fax: (22) tel: (22)


Pobierz ppt "POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google