Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Selekcja sportowa Dr hab. Tadeusz Ambroży AWF Kraków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Selekcja sportowa Dr hab. Tadeusz Ambroży AWF Kraków"— Zapis prezentacji:

1 Selekcja sportowa Dr hab. Tadeusz Ambroży AWF Kraków

2

3 Struktura rzeczowa treningu sportowego
zbiór informacji o zawodniku, planowanie, kształtowanie sprawności motorycznej, kształtowanie techniki, kształtowanie taktyki, przygotowanie psychiczne i teoretyczne, odnowa biologiczna, kontrola skuteczności treningu, zawody sportowe

4 Struktura czasowa treningu sportowego
Wewnętrzna organizacjia pracy (wyrażająca się w stosowaniu makrocykli, okresów treningowych, mezocykli, mikrocykli i poszczególnych jednostek treningowych)

5 Etapy szkolenia sportowego
Wstępny Ukierunkowany Specjalistyczny Mistrz sportu Etapy szkolenia sportowego

6 Przedziały wiekowe w poszczególnych etapach szkolenia różnią się dla poszczególnych dyscyplin a charakter tych etapów przedstawiony jest w poniższej tabeli: Etapy szkolenia Zadania etapowe Kierunek działań Wstępny q       wywołanie zainteresowania aktywnością fizyczną q       stymulowanie przez wysiłek ukierunkowanego rozwoju fizycznego q       wybór dyscypliny q       doskonalenie cech istotnych q       wychowanie q       trenowanie q       współzawodniczenie Ukierunkowany (podstawowy) q       ostateczny wybór dyscypliny q       kształcenie specjalistyczne q       I klasa sportowa Specjalny (mistrzowski) q       maksymalizowanie poziomu cech istotnych q       przekształcenie uzyskanego potencjału na wynik na poziomie światowym

7 Selekcja sportowa Selekcja do sportu wyczynowego to zespól działań zmierzających do wybrania najbardziej utalentowanych osobników, rokujących osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych oraz kwalifikowanie ich do kolejnych etapów treningu. Selekcja jest więc procesem ciągłym, związanym z przebiegiem szkolenia i walki sportowej, przy czym jej kryteria zmieniają się i zaostrzają w miarę wzrostu zaawansowania sportowego.

8 Celem doboru i selekcji jest wybór jednostek posiadających optymalne warunki somatyczne, psychiczne i motoryczne do uzyskania w przyszłości wysokich wyników sportowych.

9 Selekcja Kryteria Etapy Rodzaje

10 RODZAJE SELEKCJI polega na kierowaniu do określonej dyscypliny tych zgłaszających się, którzy w młodym wieku charakteryzują się wyższym od średniego poziomem czynników odgrywających w danej dyscyplinie decydującą rolę NATURALNA charakteryzuje się tym, że wybór i kwalifikowanie osobników najpierw do sportu, a potem do poszczególnych dyscyplin odbywa się na podstawie wyników badań, ocen i obserwacji ZORGANOZOWANA

11 Aby racjonalna selekcja była możliwa, konieczne jest określenie czynników determinujących osiąganie najwyższych sukcesów w danej konkurencji, czyli dokonanie charakterystyki takiego zawodnika, którego właściwości zapewniają mu te sukcesy. W tym celu należy dokonać ilościowych ocen najbardziej istotnych cech najlepszych zawodników i śledzić zachodzące w nich zmiany w miarę rozwoju sportowego. Winny to być zarówno cechy uwarunkowane genetycznie (stabilne), jak i właściwości w dużym stopniu podlegające wytrenowaniu.

12 Model procesu selekcji (strategia postępowania selekcyjnego)
Wieloletni proces doboru i selekcji powinien obejmować następującą kolejność działania: ·        określenie modelu cech mistrzostwa sportowego w danej dyscyplinie czy konkurencji, tzw. modelu mistrza; ·        „przetłumaczenie” optymalnego modelu na jego odpowiednik dziecięcy; ·        określenie wymagającego czasu szkolenia na dojście do strefy pierwszych sukcesów; na ogół przyjmuje się za pierwszy sukces uzyskanie poziomu klasy mistrzowskiej; ·        ustalenie odpowiednich kryteriów oraz norm dla poszczególnych lat treningu i określenie w ten sposób etapowych modeli czy też profili wymogów specjalistycznych nieodzownych do osiągnięcia poziomu zaawansowania odpowiadającego kolejnym szczeblom rozwoju sportowego; wymogi te muszą uwzględniać konieczne tempo kształtowania stanu wytrenowania na tle możliwości rozwojowych ustroju; ·        dobór kandydatów odpowiadających wymogom modelowym; ·        sprawdzanie w praktyce szkoleniowej słuszności dokonywanego wyboru i eliminowanie osób nie potwierdzających rokowania.

13

14 Kryteria selekcji ·       budowa somatyczna (wysokość ciała, masa ciała, proporcje komponentów tkankowych itd. ) ·      uzdolnienia ruchowe decydujące o łatwości, dokładności i trwałości uczenia się; ·     dyspozycyjne psychiczne do uprawnienia sportu (odporność psychiczna, motywacja, ambicja, poziom zrównoważenia emocjonalnego itd. ); ·      sprawność fizyczna rozumiana jako stopień wykorzystania potencjału podstawowych cech motorycznych; ·      wiek i wynik sportowy – wynik sportowy jest najbardziej kompleksowym wskaźnikiem, w którym znajdują odzwierciedlenie zarówno wszelkie predyspozycje rozwojowe, jak i stopień wykorzystania nabytych sprawności i umiejętności; cennych informacji dostarcza obserwacja przyrostu wyniku sportowego osobnika na tle wyników w populacji; ocena wyników jednostki musi się odbywać na tle wskaźnika jego wieku rozwojowego.

15

16 Proces selekcji można podzielić na 4 etapy.
I etap, który można nazwać doborem wstępnym, polega na tym, że stosuje się badania i próby prognostyczne mające na celu ujawnienie uzdolnień do sportu w ogóle, czyli takich, które mogą mieć znaczenie w wielu dyscyplinach sportowych. Mogą to być zatem np, próby oceniające niektóre cechy somatyczne, predyspozycje koordynacyjne czy predyspozycje szybkościowe i wytrzymałościowe. II etap, czyli dobór właściwy, polega na 2-3-letniej lub nawet dłuższej obserwacji młodzieży w trakcie wszechstronnego szkolenia sportowego, w celu wykrycia uzdolnień do różnych dyscyplin na podstawie szybkości przyrostu cech i elementów determinujących wyniki w tych dyscyplinach. III etap (selekcja właściwa) występuje w czasie kwalifikowania zawodników do specjalistycznego etapu treningu. Jego celem jest wybór najlepszych zawodników do szkolenia specjalnego w wybranej dyscyplinie sportowej. IV etap (selekcja specjalistyczna) ma miejsce przed fazą doskonalenia sportowego zawodników i osiągnięciem przez nich mistrzostwa sportowego w określonych dyscyplinach.

17 Wybór dzieci i młodzików do szkolenia sportowego
System selekcji sportowej ETAP SELEKCJI WSTĘPNY WŁAŚCIWY SPECJALISTYCZNY PODSTAWOWE ZADANIA Wybór dzieci i młodzików do szkolenia sportowego Określenie uzdolnień, predyspozycji do danej dyscypliny czy grupy konkurencji Ocena predyspozycji wynikających ze specyficznych wymogów danej dyscypliny i konkurencji PODSTAWOWE METODY 1.Obserwacje pedag. 2.Testy kontrolne 3.Konkursy-przeglądy w dyscyplin. sportu 4.Badania socjolog. 5.Badania lekarskie 3.Zawody i sprawdz kontrolne 4.Badania psycholog. 5.Badania biomedycz. 3.Zawody i sprawdz. kontrolne OBSZAR ZAINTRESOWAŃ Dzieci i młodzicy w różnym wieku Dzieci i młodzicy i juniorzy

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Selekcja sportowa Dr hab. Tadeusz Ambroży AWF Kraków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google