Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczanie i sprawozdawczość środków w ramach Funduszy Sołeckich w ramach projektu „Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczanie i sprawozdawczość środków w ramach Funduszy Sołeckich w ramach projektu „Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie."— Zapis prezentacji:

1 Rozliczanie i sprawozdawczość środków w ramach Funduszy Sołeckich w ramach projektu „Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie zarządzania funduszami sołeckimi (FS).” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja „Wrzosowa Kraina”

2 Zdobycie wiedzy w zakresie:
CEL SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie: jak poprawnie rozliczyć budżet Fundusz sołecki jak przygotować sprawozdanie z realizacji zadania.

3 Rozliczanie i sprawozdawczość
Jakie inicjatywy Państwo zaplanowali w 2012 w ramach FS? Czy wszystkie inicjatywy udało się zrealizować? Jak został zrealizowany fundusz w wiosce? Czy pozostały środki z realizacji zadań?

4 podjętych działań w ramach FS w 2012 r.
Rozliczanie i sprawozdawczość Przedstaw: „+” i „-” podjętych działań w ramach FS w 2012 r.

5 Jak przebiega rozliczanie:
Rozliczanie i sprawozdawczość Jak przebiega rozliczanie: Dokonać zakupów zgodnych z projektem działań; Zebrać niezbędne dokumenty księgowe (uwaga: jeżeli zostały pobrane środki na działania z gminy – działania miękkie); Przygotować sprawozdanie z realizacji zadania; Przedłożyć rachunki w gminie (zgodnie z pkt. 2);

6 Rodzaje działań: Twarde Miękkie
Rozliczanie i sprawozdawczość Rodzaje działań: Twarde Miękkie Wskaż działania twarde i działania miękkie w swojej miejscowości zrealizowane w ramach FS.

7 Działania TWARDE (tzw. inwestycje):
Rozliczanie i sprawozdawczość Działania TWARDE (tzw. inwestycje): W przypadku działań twardych zakupów związanych z realizacją zaplanowanych w budżecie FS dokonuje gmina. Gmina przygotowuje sprawozdanie z podjętych działań w ramach FS. Miękkie – dopuszczalna zaliczka; Rozliczenie zaliczki Musi rozliczyć pierwszą dopiero otrzyma drugą

8 Gmina przygotowuje sprawozdanie z podjętych działań w ramach FS.
Rozliczanie i sprawozdawczość Działania MIĘKKIE: W przypadku działań miękkich zakupów związanych z realizacją zaplanowanych w budżecie FS dokonuje gmina lub mieszkańcy. W stosowanej praktyce dopuszczalna jest w tym przypadku zaliczka pobierana przez sołtysa lub członków rady sołeckiej; Gmina przygotowuje sprawozdanie z podjętych działań w ramach FS.

9 Mają w tym przypadku zastosowanie przepisy:
Rozliczanie i sprawozdawczość Rozliczenie zaliczki Rozliczenie zaliczki następuje na podstawie przedstawionych dowodów księgowych dokonanego zakupu. Mają w tym przypadku zastosowanie przepisy: ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Aby otrzymać zaliczkę na realizację kolejnych działań przewidzianych w budżecie funduszu sołeckiego na dany rok sołtys/członkowie rady sołeckiej muszą dokonać rozliczenia z tytułu pobrania pierwszej zaliczki – jeżeli taka zastała pobrana.

10 Zaliczkę można rozliczyć jedynie na podstawie dokumentów księgowych:
Rozliczanie i sprawozdawczość Zaliczkę można rozliczyć jedynie na podstawie dokumentów księgowych: Dokumentami księgowymi w świetle obowiązujących przepisów są: Faktury; Rachunki; Noty księgowe; Inne dokumenty w tym umowy cywilnoprawne: Umowy zlecenia; Umowy o dzieło; Protokoły odbioru usługi do umów cywilnoprawnych.

11 Protokoły zdawczo-odbiorcze; Listy odbioru nagród;
Rozliczanie i sprawozdawczość Materiały źródłowe: Materiałami źródłowymi – są oryginały dokumentów potwierdzających wykonanie danego zadania. Materiałami źródłowymi są: Protokoły zdawczo-odbiorcze; Listy odbioru nagród; Dokumentacja fotograficzna; Dowody księgowe; Formularze zgłoszeniowe; Itp..

12 Rozliczanie i sprawozdawczość
UWAGA Jeżeli mamy wątpliwości co do poprawności przyszłych lub obecnych rozliczeń PAMIĘTAJMY, że !!! Nie należy bać się pytać pracowników gminy odpowiedzialnych za wdrażanie i rozliczanie funduszy sołeckich jak dokładnie należy rozliczyć realizację zadania.

13 Rozliczanie i sprawozdawczość
Co w przypadku niewykorzystania środków FS w całości – tzw. oszczędności: Jeżeli pozostaną środki z realizacji zadań: Gmina może wyrazić zgodę na przesunięcie środków na inne zadanie. Nie ma możliwości wykorzystania środków na zadanie, które nie zostało ujęte w budżecie FS na dany rok. Tym samym nie ma możliwości tworzenia nowej kategorii budżetowej w zakresie nowych zadań w ramach FS jeżeli nie zostały one wcześniej zaplanowane.

14 Gmina może wystąpić o sprawozdanie
Rozliczanie i sprawozdawczość SPRAWOZDANIE UWAGA Gmina może wystąpić o sprawozdanie Czy w Państwo składaliście sprawozdanie z realizacji zadania i jakiej formie?

15 Co powinno zawierać sprawozdanie: Datę; Miejscowość; Godziny;
Rozliczanie i sprawozdawczość Co powinno zawierać sprawozdanie: Datę; Miejscowość; Godziny; Nazwę imprezy; Ilość osób uczestniczących ze wskazaniem: z jakich miejscowości; W jakim przedziale wiekowym; Wskazanie jakie imprezy się odbyły (np. konkursy) ze wskazaniem: Do jakiej grupy wiekowej były skierowane

16 Ponadto sprawozdanie powinno zawierać informację:
Rozliczanie i sprawozdawczość Ponadto sprawozdanie powinno zawierać informację: Dotyczącą dodatkowych informacji: Zestawienia środków finansowych z FS zgodnie z załącznikiem zawierającym szczegółowe informacje: Numer faktury; Przedmiot zakupu; Kwota wydatkowana.

17 w ramach Funduszu Sołeckiego
Rozliczanie i sprawozdawczość ZGŁOSZENIE imprezy artystycznej lub rozrywkowej* organizowanej w ramach Funduszu Sołeckiego * zakup artykułów spożywczych wyłącznie na cele ściśle związane z przeprowadzeniem danego rodzaju imprezy np. konkursy lub warsztaty kulinarne, ewentualnie jako nagrody za uczestnictwo w konkursach

18 Rozliczanie i sprawozdawczość
ĆWICZENIA

19 Rozliczanie i sprawozdawczość
Przewodnik

20 Rozliczanie i sprawozdawczość
GMINA BOLESŁAWIEC

21 Rozliczanie i sprawozdawczość
1.GMINA BOLESŁAWIEC Sołectwo – Dobra Przedsięwzięcie – „Budowa placu zabaw dla dzieci” Koszt – zł Rok realizacji – 2011

22 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Dąbrowa Bolesławiecka Przedsięwzięcie – „Ciąg pieszo – rowerowy” Koszt – zł Rok wykonania – 2011

23 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo – Krępnica Przedsięwzięcie – „Budowa chodnika” Koszt – zł Rok realizacji – 2011

24 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo – Otok Przedsięwzięcie – „Droga o nawierzchni asfaltowej” Koszt – zł Rok realizacji – 2011

25 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Kraśnik Dolny Przedsięwzięcie – „Budowa parkingu” Koszt – ,00 zł Rok realizacji – 2011

26 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo – Kruszyn Przedsięwzięcie – „Ścieżki w parku” Koszt – ,00 zł Rok realizacji – 2011

27 Rozliczanie i sprawozdawczość
GMINA CHOCIANÓW

28 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Chocianowiec Przedsięwzięcie – „Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego „ECHO” z Chocianowca” Koszt – 5 978,00 zł Rok wykonania – 2011

29 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Chocianowiec Przedsięwzięcie – „Budowa sceny w miejscowości Chocianowiec” Kwota , 00 zł Rok wykonania

30 Rozliczanie i sprawozdawczość
GMINA CHOJNÓW

31 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo – Budziwojów Przedsięwzięcie - „Ogólnodostępna strefa rekreacyjno-wypoczynkowa” Koszt ,93 zł Rok realizacji – 2011

32 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Gołaczów Przedsięwzięcie - „Oczyszczenie i remont zbiornika p.poż” Koszt ,66 zł Rok realizacji – 2011

33 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Jerzmanowice Przedsięwzięcie – „Plac zabaw” Koszt – ,00 zł Rok realizacji

34 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Witków Przedsięwzięcie – „Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów” Koszt ,70 zł Rok realizacji – 2011

35 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Strupice Przedsięwzięcie - Wiata przystankowa Koszt ,01 zł Rok realizacji

36 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Michów Przedsięwzięcie - „Remont gminnej drogi o nawierzchni asfaltowej” Koszt ,38 zł Rok realizacji -2011

37 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo Goliszów Przedsięwzięcie – „Tabliczki kierunkowo-informacyjne” Koszt ,00 zł Rok realizacji

38 Rozliczanie i sprawozdawczość
GMINA GROMADKA

39 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo Borówki Przedsięwzięcie - Budowa placu zabaw we wsi Borówki Koszt – , 13 zł Rok wykonania – 2011

40 Rozliczanie i sprawozdawczość
GMINA LUBIN

41 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo Chróstnik Przedsięwzięcie – „Parking oraz ewentualne inne elementy zagospodarowania terenu takie jak nasadzenia roślin, ławeczki itp.” Koszt ,82 zł Rok wykonania r.

42 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo – Lisiec Przedsięwzięcie – „Prace remontowe świetlicy w Liścu” Koszt – zł Rok wykonania

43 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo – Ustronie Przedsięwzięcie – „Budowa wiaty drewnianej na działce gminnej nr 81” Koszt – 8 766,31 zł Rok wykonania

44 Rozliczanie i sprawozdawczość
GMINA PRZEMKÓW

45 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Krępa Przedsięwzięcie - Zakup strojów dla grupy tanecznej Hausy Koszt ,67 zł Rok wykonania – 2011

46 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Piotrowice Przedsięwzięcie – Budowa boiska sportowego Koszt ,03 zł Rok wykonania – 2011

47 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Wilkocin Przedsięwzięcie – Modernizacja i wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej Koszt ,81 zł Rok wykonania – 2011

48 Rozliczanie i sprawozdawczość
Sołectwo - Ostaszów Przedsięwzięcie – Budowa boiska sportowego Koszt ,47 zł Rok wykonania –2011

49 Rozliczanie i sprawozdawczość

50 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Biuro projektu: Fundacja „Wrzosowa Kraina” Ul. Żeromskiego 1, Chocianów Fundacja „Wrzosowa Kraina”


Pobierz ppt "Rozliczanie i sprawozdawczość środków w ramach Funduszy Sołeckich w ramach projektu „Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google