Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstrukcja budżetu funduszu sołeckiego w ramach projektu „Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie zarządzania funduszami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstrukcja budżetu funduszu sołeckiego w ramach projektu „Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie zarządzania funduszami."— Zapis prezentacji:

1 Konstrukcja budżetu funduszu sołeckiego w ramach projektu „Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie zarządzania funduszami sołeckimi (FS).” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja „Wrzosowa Kraina”

2 ZAKRES SZKOLENIA Dysponent środków funduszu sołeckiego. Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Konstruowanie budżetu przedsięwzięcia: - inwestycyjnego, - „miękkiego”. Fundusz sołecki a budżet gminy.

3 DYSPONENT ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Środki przekazywane do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego są częścią finansów publicznych i jako takie muszą podlegać wszystkim rygorom prawa. Zgodnie z art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt /burmistrz, prezydent miasta/ i w tym zakresie dokonuje wydatków budżetowych. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy i dlatego to wójt dysponuje pieniędzmi funduszu sołeckiego. Nie jest więc możliwe powierzenie wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego bezpośrednio sołectwom.

4 DYSPONENT ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Do MIESZKAŃCÓW należy przeprowadzenie procesu planowania budżetu funduszu sołeckiego. Od MIESZKAŃCÓW zależy jednak, poprzez podjęcie uchwały Zebrania Wiejskiego, na co faktycznie zostaną przeznaczone środki funduszu sołeckiego. Od aktywności MIESZKAŃCÓW, sołtysa i radnych zależy także, kiedy (w którym miesiącu danego roku) urząd gminy uruchomi pieniądze i zakupi towary lub usługi ujęte we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Im lepiej zaplanowane / przygotowane przez MIESZKAŃCÓW przedsięwzięcia tym mniej problemów z ich realizacją przez urząd gminy (!).

5 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420) „Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.”

6 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NIE MA STANDARDOWEGO WNIOSKU (DRUKU) O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

7 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
PRZYKŁAD WNIOSKU (1) Sołectwo …………………….. Gmina …………………………. Wójt Gminy …………………………………………….. Na podstawie art. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim) Dz.U. Nr 52, poz. 420) oraz uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa ………. nr …… z dnia ……………. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy następujących przedsięwzięć do wykonania w ramach funduszu soleckiego na rok ………………….: Zadanie nr 1 ………………………………………………………………………………na szacunkową kwotę ……………………….. Zadanie nr 2 ………………………………………………………………………………na szacunkową kwotę ……………………….. Zadanie nr 3 ………………………………………………………………………………na szacunkową kwotę ……………………….. Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Sołtys Sołectwa ……………………… …………………………

8 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
PRZYKŁAD WNIOSKU (2) Załącznik do uchwały nr …….. Zebrania Wiejskiego Sołectwa …………… z dnia ……………………. Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w roku budżetowym ………. Nr kolejny przedsięwzięcia ….. Nazwa przedsięwzięcia …………………………………………………………………………………………………………………………. Szacunkowa kwota ……………………………………… Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (…) Przewodniczący Zebrania Wiejskiego Sołectwa ……………………… Protokolant ………………………

9 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
To co powinien zawierać wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego określa art. 4 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim: „Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa (…), wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.” W uzasadnieniu wniosku o przyjęcie przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego powinny znaleźć się w szczególności argumenty dotyczące spełnienia wymogu poprawy warunków życia mieszkańców (co wynika z art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim).

10 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Ponadto: Wniosek na rok następny należy bezwzględnie przedłożyć wójtowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek. Wniosek powinien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 mieszkańców sołectwa. Niedotrzymanie ww. warunków jest podstawą do odrzucenia wniosku przez wójta.

11 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Wniosek powinien zawierać przedsięwzięcia : - będące zadaniami własnymi gminy, - służące poprawie warunków życia mieszkańców, - zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki FS mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na: działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej Jeżeli zadania ujęte we wniosku nie spełniają ww. wymogów Rada Gminy uchwalając budżet odrzuca wniosek (w całości !).

12 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Aby podczas rozpatrywania wniosku przez wójta /burmistrza, prezydenta miasta/ można było stwierdzić, czy spełnia on wszystkie wskazane wyżej wymogi ustawy o funduszu sołeckim, do urzędu gminy razem z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego należy złożyć: uchwałę Zebrania Wiejskiego, protokół z Zebrania Wiejskiego, listę obecności uczestników Zebrania Wiejskiego.

13 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
PREZENTACJA 1 PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO (przykład)

14 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZŁE PRAKTYKI Przykład: We wniosku sołectwa X na rok 2010, zatwierdzonego uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia r. ujęte zostało zadanie pn. „Dofinansowanie Klubu Sportowego „XYZ” w miejscowości Y”. Wniosek złożony został dnia r. Wniosek został odrzucony przez wójta z zachowaniem 7 – dniowego terminu, a sołtys pouczony, iż zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy za pośrednictwem wójta. Sołtys podtrzymał swój wniosek zgodnie z ww. pouczeniem. Rada Gminy zachowując 30-sto dniowy termin rozpatrzenia wniosku podtrzymała decyzję wójta.

15 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
UZASADNIENIE ODRZUCENIA WNIOSKU: Ww. przedsięwzięcie nie spełnia wymogu realizacji zadania na obszarze sołectwa X (Klub Sportowy „XYZ” mieści się bowiem w miejscowości Y), co jest niezgodne z wymogami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420). Ww. przepis stanowi iż, cyt. „Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa…”. Ponadto dofinansowanie klubów sportowych odbywa się na zasadach otwartych konkursów ofert organizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 o sporcie kwalifikowanym (Dz.U Nr 155 poz ze zm.) oraz stosownej uchwały Rady Gminy.

16 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
INNE WADY WNIOSKU Wniosek złożony został na jeden dzień przed upływem wyznaczonego terminu. Gdyby złożony został np. dwa tygodnie wcześniej sołtys miałby czas zwołać kolejne Zebranie Wiejskie, sporządzić nowy – poprawny wniosek i przedłożyć go wójtowi jeszcze przed 30 września (bez konieczności odwoływania się do decyzji Rady Gminy). Dobrą praktyką jest także przystąpienie do planowania zadań z FS odpowiednio wcześnie, np. po przyjęciu przez Radę Gminy uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok następny środków stanowiących fundusz sołecki, tj. w marcu/kwietniu (w tym czasie określona jest już wstępnie z dużym przybliżeniem wysokość środków FS dla poszczególnych sołectw). Zadanie ujęte we wniosku nie zostało należycie przemyślane. Zamierzenia nie konsultowano np. z urzędnikami wyznaczonymi do obsługi FS.

17 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
PRZYKŁADY „KŁOPOTLIWYCH” PRZEDSIĘWZIĘĆ „Wykonanie remontu pomieszczenia świetlicy polegającego na usunięciu tynków, wykonaniu gładzi i dwukrotnym malowaniu” – ŹLE (kłopoty z realizacją, jeżeli okaże się, iż w ramach tego remontu trzeba wykonać coś, czego nie przewidzieliśmy). Poprawna nazwa zadania powinna brzmieć: „Wykonanie remontu świetlicy polegającego na odnowieniu ścian” „Zakup stołu do ping ponga, 5 piłek nożnych i 5 piłek do koszykówki do świetlicy w miejscowości Y” (wniosek złożony przez sołectwo X, w którym nie ma świetlicy) – ŹLE (sołectwo X nie może wyposażyć świetlicy w Y, tytuł zadania zbyt szczegółowy, co może stwarzać trudności przy realizacji). Wskazana nazwa dla tego zadania: „Zakup sprzętu sportowego (piłki nożne, piłki do koszykówki, stół do ping ponga) dla dzieci z sołectwa X”.

18 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Wnioski składane tuż przed upływem ustawowego terminu. Suma szacunkowych kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań ujętych we wniosku jest większa od kwoty przeznaczonej w ramach FS dla danego sołectwa. Zbyt szczegółowe i skomplikowane nazwy przedsięwzięć (np. „Doposażenie kuchni świetlicy - zakup lodówki, serwis obiadowy na 60 osób, serwis do kawy na 60 osób, komplet garnków, zestaw noży różnej wielkości, deski do krojenia, patelnie, itp.”). Lakoniczne uzasadnienia, brak informacji o zadaniu (trudności w planowaniu budżetu gminy), brak argumentów, iż planowane zadanie służy poprawie warunków życia mieszkańców. Przeznaczanie środków wprost dla stowarzyszeń, np. sportowych. W przypadku zadań „miękkich” (w szczególności imprez sołeckich) stosowanie niewłaściwego nazewnictwa (np. „Dofinansowanie uroczystości wiejskich”).

19 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
DOBRE PRAKTYKI Korzystanie przez sołtysów, członków rad sołeckich i mieszkańców ze szkoleń i spotkań informacyjnych oraz doradztwa na temat funduszu sołeckiego organizowanych przez gminy czy organizacje pozarządowe. Opracowanie przez gminę na potrzeby sołectw druków dokumentów niezbędnych do prawidłowego sporządzenia wniosku z FS (np. wzory: uchwały Zebrania Wiejskiego i wniosku, protokołu z zebrania). Pisemne przypomnienie sołtysom przez gminę (z odpowiednim wyprzedzeniem) o terminach i zasadach związanych ze składaniem wniosków z FS. W przypadku planowania zadań dotyczących świetlic (remonty, zakupy wyposażenia) konsultowanie zadań z Gminnymi Ośrodkami Kultury. Wcześniejsze zaplanowanie miejsca przechowywania wyposażenia zakupionego w ramach FS. W przypadku nabywania sprzętu mechanicznego (np. kosiarki) przewidzieć konieczność zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz ewentualne naprawy.

20 ĆWICZENIE 1 DEFINICJE: INWESTYCJA, KONSUMPCJA
KONSTRUOWANIE BUDŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO ĆWICZENIE 1 DEFINICJE: INWESTYCJA, KONSUMPCJA

21 KONSTRUOWANIE BUDŻETU
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DEFINICJE Inwestycja jest to: nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego, wydatki przedsiębiorstw na dobra, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług; jest to tzw. „efekt korzyści odroczonych w czasie”, wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Inwestowanie – jest to proces występujący w gospodarce polegający na odkładaniu przez podmioty gospodarcze (inwestorów) część środków finansowych i zamianę ich na INWESTYCJE. Majątek trwały /aktywa trwałe/ – część aktywów jednostki gospodarczej o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok.

22 KONSTRUOWANIE BUDŻETU
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DEFINICJE c.d. Inwestowanie jest jedną z form działalności człowieka w dziedzinie szeroko rozumianej ekonomii. Przez inwestowanie rozumiemy zazwyczaj odłożenie w czasie KONSUMPCJI wyrzeczenie się BIEŻĄCEJ KORZYŚCI na rzecz uzyskania dodatkowych profitów w przyszłości. Inwestowanie – to LOKOWANIE środków w różnego rodzaju inwestycje. Ma ono na celu nie tylko osiągnięcie zysku, ale również ROZWÓJ. Są to aktywne działania i starania mające na celu podniesienie naszych wartości i otwieranie nowych perspektyw, obarczonych jednak ryzykiem w zależności od skali i form przedsięwzięcia. Konsumpcja –to zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb.

23 KONSTRUOWANIE BUDŻETU
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO Zgodnie z zasadami określonymi w USTAWIE O FUNDZUSZU SOŁECKIM planowane PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE powinno: - należeć do zadań własnych gminy, - służyć poprawie warunków życia mieszkańców, - być zgodne ze strategią rozwoju gminy, - być przewidziane na obszarze danego sołectwa, - zostać zrealizowane w ramach środków określonych dla danego sołectwa. Ponadto powinno wynikać z potrzeb sołectwa.

24 KONSTRUOWANIE BUDŻETU
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO Ponadto: Należy przeanalizować dane dotyczące terenu, na którym planowane jest zadanie i sprawdzić czy: - gmina ma / lub może mieć/ prawo do terenu, - zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Należy przeanalizować, czy konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej, a jeżeli tak, to sprawdzić, czy gmina dysponuje taką dokumentacją, lub przewidzieć jej wykonanie w ramach zadania. Wskazane jest także sprawdzić, czy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymagane jest np. pozwolenie na budowę.

25 KONSTRUOWANIE BUDŻETU
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PRZYKŁAD PRZEDSIĘWZIĘCIA (1) Sołectwo: X z funduszem sołeckim w kwocie ,00 zł Przedsięwzięcie: „Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej” Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: ,00 zł Uzasadnienie: Opis przedsięwzięcia: Zadanie polega na budowie drewnianej wiaty rekreacyjnej o powierzchni ok. 40 m2 (z zamontowanymi w niej „na stałe” drewnianymi stołami i ławami), na działce nr 1/2 na terenie wsi X i obejmuje koszty związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji (w tym np. koszt dokumentacji projektowej, zakupu map itp.). Wiata dostępna będzie dla wszystkich chętnych mieszkańców jako plenerowe centrum spotkań, oraz turystów odwiedzających miejscowość X, w pobliżu której przebiega niebieski szlak pieszy oraz zielony szlak rowerowy.

26 KONSTRUOWANIE BUDŻETU
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO Uzasadnienie c.d. Przedsięwzięcie: należy do zadań własnych gminy, ponieważ obejmuje sprawy: kultury , kultury fizycznej, turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym), służy poprawie warunków życia mieszkańców, ponieważ zwiększy się możliwość organizowania plenerowych imprez kulturalnych i sportowych niezależnie od warunków pogodowych - stanowić będzie centralne miejsce plenerowych spotkań integracyjnych mieszkańców; ponadto wpłynie pozytywnie na wizerunek wsi i jej estetykę – zagospodarowany zostanie teren dotychczas nieużytkowany; wiata będzie mogła stanowić miejsce postojowe dla turystów korzystających z przebiegającej w pobliżu trasy rowerowej oraz niebieskiego pieszego szlaku turystycznego,

27 KONSTRUOWANIE BUDŻETU
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO Uzasadnienie c.d. jest zgodne ze strategią rozwoju gminy, ponieważ jednym z jej celów strategicznych jest zwiększenie konkurencyjności mieszkańców Gminy poprzez podniesienie jakości edukacji, kultury i sportu; ponadto planowana inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Planem Odnowy Miejscowości (Strategią Rozwoju Sołectwa) X, jest przewidziane na obszarze danego sołectwa – działka nr 1/2 w obrębie X, zostanie zrealizowane w ramach środków określonych w FS dla sołectwa X, wynika z potrzeb sołectwa, ponieważ w chwili obecnej we wsi X nie ma miejsca przeznaczonego do organizowania imprez plenerowych, spełniającego właściwe standardy, brakuje także małej infrastruktury turystycznej.

28 KONSTRUOWANIE BUDŻETU
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PRZYKŁAD PRZEDSIĘWZIĘCIA (2) Sołectwo: Y z funduszem sołeckim w kwocie 8.850,00 zł Przedsięwzięcie: „Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej” Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: 8.000,00 zł Uzasadnienie: Opis przedsięwzięcia: Zadanie polega na budowie drewnianej wiaty rekreacyjnej o powierzchni do 25 m2, na działce nr 10 na terenie wsi Y i obejmuje koszty związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Wiata dostępna będzie zarówno dla mieszkańców (do organizacji sołeckich imprez plenerowych), jak i turystów odwiedzających miejscowość Y. Ciąg dalszy uzasadnienia jak w poprzednim przykładzie (1).

29 WIATY REKREACYJNE WYBUDOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

30 KONSTRUOWANIE BUDŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
ĆWICZENIE 2 KONSTRUOWANIE BUDŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO I WYPEŁNIANIE WNIOSKU (Z ANALIZĄ ZADAŃ WAŁASNYCH GMINY, STRATEGII ROZWOJU GMINY, PLANÓW ODNOWY MIEJSCOWOŚCI)

31 KONSTRUOWANIE BUDŻETU
PRZEDSIĘWZIĘCIA „MIĘKKIEGO” Podobnie jak przedsięwzięcie inwestycyjne, zgodnie z USTAWĄ O FUNDUSZU SOŁECKIM planowane PRZEDSIĘWZIĘCIE „MIEKKIE”, powinno: - należeć do zadań własnych gminy, - służyć poprawie warunków życia mieszkańców, - być zgodne ze strategią rozwoju gminy, - być przewidziane na obszarze danego sołectwa, - zostać zrealizowane w ramach środków określonych dla danego sołectwa. Ponadto powinno wynikać z potrzeb sołectwa.

32 KONSTRUOWANIE BUDŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA „MIĘKKIEGO”
PRZYKŁAD PRZEDSIĘWZIĘCIA (3) Sołectwo: X z funduszem sołeckim w kwocie ,00 zł Przedsięwzięcie: „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci z okazji DNIA DZIECKA”. Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: 520,00 zł Uzasadnienie: Opis przedsięwzięcia: Zadanie polega na organizacji zawodów sportowych dla dzieci z Sołectwa X z okazji „Dnia Dziecka”. Zawody zorganizowane zostaną na boisku sportowym we wsi X lub (w przypadku niepogody) w świetlicy wiejskiej. Przeprowadzonych zostanie m.in. szereg konkurencji (plenerowych lub halowych) dla dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych, a także dla drużyn złożonych z dzieci i ich rodziców. Zwycięzcy ww. konkurencji zostaną nagrodzeni zgodnie z przygotowanymi wcześniej regulaminami. W ramach zadania dla laureatów zakupione zostaną nagrody, np. sprzęt sportowy (piłki, kometka, zestawy do gry w ping-ponga, itp.)

33 KONSTRUOWANIE BUDŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA „MIĘKKIEGO”
Uzasadnienie c.d. Przedsięwzięcie: należy do zadań własnych gminy, ponieważ obejmuje sprawy: kultury i kultury fizycznej (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym), służy poprawie warunków życia mieszkańców, ponieważ organizacja imprezy skierowanej do dzieci i młodzieży wpłynie w sposób pozytywny na integrację lokalnej społeczności, w tym także na wzmocnienie więzi miedzy pokoleniami; ponadto wypromuje i wzmocni aktywność sportową młodych mieszkańców wsi oraz zachęci do aktywnego – „na sportowo” - spędzania wolnego czasu; będzie jednocześnie promocją „zdrowego” stylu życia; wspólna zabawa zacieśni więzi międzyludzkie i poprawi relacje między mieszkańcami wsi.

34 KONSTRUOWANIE BUDŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA „MIĘKKIEGO”
Uzasadnienie c.d. jest zgodne ze strategią rozwoju gminy, ponieważ jednym z jej celów strategicznych jest zwiększenie konkurencyjności mieszkańców Gminy poprzez podniesienie jakości edukacji, kultury i sportu; ponadto planowane zadanie zgodne jest z Planem Odnowy Miejscowości X, jest przewidziane na obszarze danego sołectwa – zawody zorganizowane zostaną na boisku we wsi X lub świetlicy wiejskiej, zostanie zrealizowane w ramach środków określonych w FS dla sołectwa X, wynika z potrzeb sołectwa, ponieważ w dobie szybkiego rozwoju telewizji i Internetu zarówno dzieci, jak i młodzież pozostają w domach, a powinny także korzystać ze spotkań i bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, i jednocześnie - np. poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych - prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia.

35 KONSTRUOWANIE BUDŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA „MIĘKKIEGO”
PRZYKŁAD PRZEDSIĘWZIĘCIA (4) Sołectwo: Y z funduszem sołeckim w kwocie 8.850,00 zł Przedsięwzięcie: „Organizacja Dożynek Sołeckich” Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: 850,00 zł Uzasadnienie: Opis przedsięwzięcia: Zadanie polega na organizacji Dożynek Sołeckich, stanowiących doroczne święto plonów w miejscowości Y. Impreza dostępna będzie dla wszystkich chętnych mieszkańców wsi. W ramach zadania wykonany zostanie tradycyjny wieniec dożynkowy – zakupiona zostanie część materiałów na ten wieniec (głównie mat. dekoracyjne, np. wstążki). Zorganizowany zostanie także „Festiwal Chleba i Ciasta” oraz konkurs pn. „Pierogi na 100 sposobów”. W ramach zadania zakupione zostaną produkty spożywcze niezbędne do zorganizowania ww. festiwalu i konkursu oraz nagrody dla laureatów. Nagrody te zostaną przyznane i wręczone zgodnie z opracowanymi wcześniej regulaminami.

36 KONSTRUOWANIE BUDŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA „MIĘKKIEGO”
Uzasadnienie c.d. W ramach Dożynek zorganizowany także zostanie także Konkurs Tańca Ludowego. Koszt oprawy muzycznej oraz nagród dla laureatów konkursu planowany jest w ramach środków FS. Przedsięwzięcie: należy do zadań własnych gminy, ponieważ obejmuje sprawy: kultury (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym), służy poprawie warunków życia mieszkańców, ponieważ organizacja imprezy skierowanej do wszystkich mieszkańców wpłynie w sposób pozytywny na integrację lokalnej społeczności oraz pielęgnowanie wielowiekowych tradycji nie tylko dożynkowych, ale również kulinarnych; ułatwi także aklimatyzację nowych mieszkańców wsi, których w Y z roku na rok przybywa; wspólna zabawa z okazji święta plonów zacieśni więzi międzyludzkie i poprawi relacje między mieszkańcami wsi.

37 KONSTRUOWANIE BUDŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA „MIĘKKIEGO”
Uzasadnienie c.d. jest zgodne ze strategią rozwoju gminy, ponieważ jednym z jej celów strategicznych jest zwiększenie konkurencyjności mieszkańców Gminy poprzez podniesienie jakości edukacji, kultury i sportu; ponadto planowane zadanie zgodne jest z Strategią Rozwoju Sołectwa Y, jest przewidziane na obszarze danego sołectwa – Dożynki zorganizowane zostaną na boisku we wsi Y lub świetlicy wiejskiej, zostanie zrealizowane w ramach środków określonych w FS dla sołectwa X, wynika z potrzeb sołectwa, impreza dożynkowa organizowana jest we wsi Y każdego roku od kilkudziesięciu już lat; cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy chętnie biorą udział nie tylko w samej imprezie, ale także w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu; w ten sposób kultywowane są tradycje lokalne oraz zacieśniane więzi międzyludzkie.

38 PRZEDSIĘWZIĘCIA „MIĘKKIE”

39 KONSTRUOWANIE BUDŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA „MIĘKKIEGO”
ĆWICZENIE 3 KONSTRUOWANIE BUDŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA „MIĘKKIEGO” I WYPEŁNIANIE WNIOSKU (Z ANALIZĄ ZADAŃ WAŁASNYCH GMINY, STRATEGII ROZWOJU GMINY, PLANÓW ODNOWY MIEJSCOWOŚCI)

40 FUNDUSZ SOŁECKI A BUDŻET GMINY
DEFINICJE: FUNDUSZ SOŁECKI to wyodrębnione w BUDŻECIE GMINY środki na zadania własne gminy. BUDŻET GMINY – plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny. BUDŻET GMINY jest rocznym planem: - dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, - przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i środków specjalnych, funduszy celowych JST.

41 FUNDUSZ SOŁECKI A BUDŻET GMINY
PROCEDURA BUDŻETOWA Kwestie przygotowywania, przyjmowania i wprowadzania zmian w budżecie gminy regulują w szczególności dwie ustawy: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. RADA GMINY (organ stanowiący) posiada wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz do dokonywania w nim zmian w trakcie roku budżetowego (co także odbywa się poprzez podjęcie uchwały przez radę gminy). Wyłączna inicjatywa uchwałodawcza w stosunku do budżety gminy przysługuje organowi wykonawczemu – WÓJTOWI /BURMISTRZOWI, PREZYDENTOWI MIASTA/

42 FUNDUSZ SOŁECKI A BUDŻET GMINY
Budżet powinien zostać uchwalony przez radę gminy przed rozpoczęciem roku budżetowego, w szczególnych przypadkach dopuszcza się, by przyjęcie uchwały budżetowej nastąpiło później, lecz przed końcem pierwszego kwartału roku budżetowego. Po uchwaleniu budżetu przez radę gminy wójt przekazuje uchwałę regionalnej izbie obrachunkowej oraz opracowuje UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU, czyli szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych w PEŁNEJ KLASYFIKACJI. UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU podany jest w szczegółowości DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW klasyfikacji budżetowej, dla których podstawę prawna stanowi rozporządzenie ministra finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2010 r.)

43 FUNDUSZ SOŁECKI A BUDŻET GMINY
Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne (a więc także związane z realizacją FS) powinny być dokonywane w sposób: 1) CELOWY I OSZCZĘDNY, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

44 FUNDUSZ SOŁECKI A BUDŻET GMINY
PODSUMOWANIE Fundusz sołecki stanowi integralną część budżetu gminy. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujmowane są jako wydatki budżetu gminy i klasyfikowane wg właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej (na podstawie informacji zawartych we wniosku). Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie wydatków ujętych w funduszu sołeckim, tak jak w przypadku realizacji całego budżetu, spoczywa na wójcie/burmistrzu, prezydencie miasta/.

45 FUNDUSZ SOŁECKI A BUDŻET GMINY
PREZENTACJA 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

46 FUNDUSZ SOŁECKI A BUDŻET GMINY
ĆWICZENIE 4 OCENA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO (z perspektywy Urzędu Gminy)

47 FUNDUSZ SOŁECKI A BUDŻET GMINY
PREZENTACJA 3 PLANOWANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO (przykłady)

48 FUNDUSZ SOŁECKI A BUDŻET GMINY
PREZENTACJA 4 UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY ze szczególnym uwzględnieniem zadań z Funduszu Sołeckiego (przykład)

49 FUNDUSZ SOŁECKI A BUDŻET GMINY
MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN W BUDŻECIE W ZAKRESIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO Gmina może dokonywać w ciągu roku zmian w budżecie w zakresie wydatków funduszu sołeckiego polegających na przesunięciu środków między przedsięwzięciami przewidzianymi do realizacji na obszarze danego sołectwa na podstawie złożonego wniosku, przy czym nie mogą one prowadzić do utworzenia nowego przedsięwzięcia (nieprzewidzianego wcześniej we wniosku). Prawo zgłaszania propozycji takich zmian przysługuje wyłącznie wójtowi /burmistrzowi, prezydentowi miasta, np. na wniosek właściwego sołectwa (po podjęciu stosownej uchwały przez Zebranie Wiejskie). Organem władnym do rozstrzygnięcia o tym, czy zasadne i celowe jest dokonanie zmian w budżecie jest wyłącznie rada gminy. Kwota zwiększenia wydatków na realizację przedsięwzięcia ponad kwoty wykazane we wniosku sołectwa nie może być jednak wliczana do wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (od której przysługuje częściowy zwrot).

50 PREZENTACJA 5 ZMIANA FUNDUSZU SOŁECKIEGO (przykład)
FUNDUSZ SOŁECKI A BUDŻET GMINY PREZENTACJA 5 ZMIANA FUNDUSZU SOŁECKIEGO (przykład)

51 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Biuro projektu: Fundacja „Wrzosowa Kraina” Ul. Żeromskiego 1, Chocianów Fundacja „Wrzosowa Kraina”


Pobierz ppt "Konstrukcja budżetu funduszu sołeckiego w ramach projektu „Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie zarządzania funduszami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google