Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie z procesu OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych Agnieszka Nosidlak-Rakowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie z procesu OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych Agnieszka Nosidlak-Rakowska."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie z procesu OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych
Agnieszka Nosidlak-Rakowska

2 Informacje wprowadzające do OOŚ, rozwój idei OOŚ
Zarządzanie środowiskiem, Geneza powstania Ocen Oddziaływania na Środowisko Informacje wprowadzające do OOŚ, rozwój idei OOŚ

3 Ochrona środowiska jest obecnie jednym z głównych zadań współczesnego społeczeństwa i państwa
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. jedną z podstawowych funkcji państwa polskiego jest zapewnienie ochrony środowiska, u podstaw realizacji tej i innych funkcji leży zasada zrównoważonego rozwoju – takiego rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń (art. 5).

4 Na potrzeby ochrony środowiska Konstytucja pozwala na wprowadzanie pewnych – określonych ustawami - ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw (art. 31) oraz zobowiązuje władze publiczne do (art. 74): prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom, ochrony środowiska, wspierania działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Daje również każdemu prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Równocześnie Konstytucja zobowiązuje każdego (art. 86): do dbałości o stan środowiska, do ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane przez siebie pogorszenie stanu środowiska.

5 Szczegółowe regulacje w powyższym zakresie określają ustawy i akty wykonawcze do ustaw, uwzględniają one wymagania wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej i konwencji międzynarodowych, są to m.in.: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085)

6 Ustawa z dnia 3 października 2008 r
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199 poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.880 z późn. zm.)

7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213 poz.1397) – obowiązuje od dnia 15 listopada 2010 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – obowiązywało do 15 listopada 2010 r., obowiązuje nadal dla spraw wszczętych, a nie zakończonych ostateczna decyzją

8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko. Rozporządzenie MŚ z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795) Rozporządzenie MŚ z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) zmienione rozporządzeniem z dnia 5 września 2007 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1275), które obowiązuje od 13 października 2007)

9 W UE prawo ochrony środowiska to regulacje w prawie pierwotnym (traktatowym) i wtórnym. Geneza ochrony środowiska w UE sięga lat 70-tych, natomiast pierwsze regulacje traktatowe pojawiły się w Jednolitym Akcie Europejskim (1986 r.). Równie ważnym źródłem regulacji, jest prawo wtórne (dyrektywy, rozporządzenia, decyzje) oraz umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnoty Europejskie (Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i Wspólnotę Europejską). Źródłem prawa unijnego są również orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ponieważ zawierają one interpretację w/w aktów prawnych.

10 Szczególne znaczenie dla realizacji celów ochrony środowiska w UE mają wieloletnie programy działania. Wyznaczają one kierunki, cele oraz priorytety i stanowią podstawę kształtowania polityki ochrony środowiska w określonej perspektywie czasowej. Aktualnie obowiązujący Szósty Program Działań na Rzecz Środowiska obejmuje okres od 22 lipca 2002 do 21 lipca Koncentruje się on na czterech priorytetach: zmiany klimatyczne, przyroda i bioróżnorodność, środowisko naturalne i zdrowie, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i gospodarka odpadami.

11 Dotychczasowe wieloletnie programy działań:
Pierwszy Program Działań na lata Sformułowane w nim zostały podstawowe zasady polityki ochrony środowiska WE, w tym zasada podejmowania środków ostrożności i prewencji oraz odpowiedzialności finansowej sprawcy zanieczyszczeń. W kolejnych dwóch programach (na lata oraz ) rozszerzono i skonkretyzowano wcześniejsze regulacje. Pomimo stosowania zasady zapobiegania, przez pierwsze kilkanaście lat kształtowania polityki ochrony środowiska, działania Wspólnoty Europejskiej koncentrowały się niemal wyłącznie na likwidacji skutków zanieczyszczeń. Z tego względu akty prawne z tego okresu mają zazwyczaj charakter nakazów i zakazów.

12 Czwarty Program Działań na okres okazał się przełomowy dla polityki ochrony środowiska. W Jednolitym Akcie Europejskim z 1987 r. Wspólnota otrzymała podstawę prawną w kwestii działań podejmowanych w dziedzinie środowiska. Do Traktatu EWG wprowadzono nowy tytuł "Środowisko naturalne", a zawarte w nim przepisy wprowadziły zasady: ostrożności, prewencji, naprawy szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu w pierwszym rzędzie u źródła, odpowiedzialności sprawcy za degradację środowiska, integracji z innymi politykami Wspólnoty oraz subsydiarności. Wraz z wprowadzaniem IV planu działania zmienił się również kurs polityki. Większy nacisk położono na zapobieganie niż na likwidację skutków nieracjonalnego gospodarowania zasobami i zanieczyszczania środowiska.

13 "Ku zrównoważeniu"– to nazwa Piątego Programu Działań, który miał obejmować lata , został jednak przedłużony do roku Był on po części realizacją założeń Traktatu z Maastricht, który jako pierwszy określił osiągniecie zrównoważonego rozwoju jako główny cel UE. Program ten bazował na wzroście świadomości ekologicznej oraz był wyrazem współodpowiedzialności za przyszły rozwój Wspólnoty Europejskiej. Piąty Program Działania wprowadza również nowe metody rozwiązywania problemów środowiskowych. Zastosowano w nim po raz pierwszy tzw. podejście horyzontalne, w którym bierze się pod uwagę wszelkie przyczyny zanieczyszczeń. Sformułowano również priorytety działania w obszarze ochrony środowiska. Przemysł, energetykę, transport, rolnictwo i turystykę uznano za sektory mające największy wpływ zarówno na rozwój gospodarczy jak i stan środowiska. W ramach Piątego Programu Działania, Wspólnota zacieśniła również współpracę na rzecz ochrony środowiska z krajami kandydującymi do członkostwa, a także krajami spoza Europy.

14 Szósty Program Działań na Rzecz Środowiska nosi nazwę "Środowisko 2010: Nasza przyszłość zależy od naszego wyboru" obejmuje lata (obowiązuje do 21 lipca 2012 r.). Priorytetami w tym okresie jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym (efektowi cieplarnianemu), ochrona przyrody i bioróżnorodności (zwiększenie obszarów chronionych, w tym mórz), dbałość o wpływ środowiska na zdrowie (surowsze normy), oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz rozsądna gospodarka odpadami (recykling). Program ma się stać komponentem przyszłej, całościowej strategii Unii Europejskiej na rzecz trwałego rozwoju.

15 Wybrane konwencje podpisane przez Polskę, które związane są z OOŚ
Konwencja międzynarodowa - umowa międzynarodowa, czyli wspólne oświadczenie państw, mające na celu wywołanie określonych skutków prawnych. Jest najważniejszym dokumentem regulującym stosunki międzynarodowe i źródłem prawa międzynarodowego. Konwencja po podpisaniu powinna zostać ratyfikowana przez właściwe władze krajów sygnatariuszy. Od momentu ratyfikacji Konwencja stanowi wprost źródło prawa.

16 Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. Jest jednym z pierwszych międzynarodowych aktów prawnych. Jej celem jest ochrona i utrzymanie obszarów wodno-błotnych (wraz z ptactwem tam przebywającym), czyli środowisk, gdzie dominującą rolę odgrywa woda ( tereny bagien, błot, torfowisk lub zbiorniki wodne sztuczne i naturalne, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów). Konwencja obejmuje wykaz konkretnych przesłanek pozwalających uznać dany obszar za mający znaczenie międzynarodowe m.in. muszą występować zagrożone gatunki, które są istotne dla zachowania różnorodności biologicznej danego regionu biogeograficznego, musi stanowić stałe miejsce gromadzenia przynajmniej 20 tys. ptaków błotnych itp. W Polsce jest 13 obszarów wpisanych na listę konwencji. Podpisana w 1971r., ratyfikowana przez Polskę w 1977r.

17 Uchwalona w 1973 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1989 roku.
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem ( Konwencja Waszyngtońska – CITES ) z 1973 roku Jej celem jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych w skali świata wyginięciem, przewiduje różne stopnie ochrony dla ponad 30 tys. gatunków zwierząt i roślin oraz ma na celu kontrolę nad ograniczaniem międzynarodowego handlu żywymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi. Uchwalona w roku, ratyfikowana przez Polskę w 1989 roku.

18 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1974 roku (Konwencja Helsińska – HELCOM) Konwencja określa założenia kompleksowej ochrona środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (ochroną wód, atmosfery i powierzchni ziemi). Obejmuje zapobieganie zanieczyszczeniu z lądu, ze statków, zakaz zatapiania odpadów i innych substancji, współpracę przy zwalczaniu zanieczyszczenia morza, listę substancji niebezpiecznych oraz substancji i materiałów szkodliwych. Uchwalona w 1974 r., ratyfikowana przez Polskę w 1980 r., utraciła moc w 2000 r.

19 Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk naturalnych z 1979r. (Konwencja Berneńska) Celem Konwencji Berneńskiej jest ochrona gatunków zagrożonych i ginących roślin i zwierząt, oraz ich naturalnych siedlisk, których ochrona wymaga współdziałania kilku państw W ramach Konwencji Berneńskiej przyjęto w 2003 r. Europejską strategię dotyczącą inwazyjnych gatunków obcych. Uchwalona w roku, ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku.

20 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt z 1979 r
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt z 1979 r. (Konwencja Bońska) Zobowiązuje państwa do ochrony wędrownych gatunków zwierząt na całym obszarze ich występowania przez ochronę legowisk, tras wędrówek i zimowisk oraz przez usuwanie powodowanych przez człowieka przeszkód w migracji; Uchwalona w 1979 r., ratyfikowana przez Polskę w 1996 r.

21 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 1979 roku ( Konwencja Genewska) Przedmiotem Konwencji jest ochrona człowieka i jego środowiska przed zanieczyszczeniem powietrza poprzez podejmowanie działań polegających na zapobieganiu powstawaniu, dążenie do ograniczenia zanieczyszczeń oraz jego zmniejszaniu, włączając w to transgraniczne zanieczyszczenie powietrza na dalekie odległości. Uchwalona w roku, ratyfikowana przez Polskę w 1985 roku.

22 Konwencja o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z 1989 roku (Konwencja Bazylejska). Przedmiotem Konwencji jest kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych zawartych w załączniku do konwencji oraz minimalizacja wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych , a także zapewnienie dostępności do urządzeń służących do usuwania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska Uchwalona w 1989 r., ratyfikowana przez Polskę w 1992 r.

23 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z 1991r. (Konwencja z Espoo) Zapisy konwencji ustanowiły procedury konsultacji stron, które mogą być narażone na transgraniczne skutki środowiskowe wynikające z projektów inwestycyjnych . Zgodnie z postanowieniami konwencji Polska zawarła umowy dwustronne z sąsiednimi krajami – sygnatariuszami , które określają szczegóły i zakres prowadzonych postępowań transgranicznych. Uchwalona w roku, ratyfikowana przez Polskę w 1997 roku. W 2008 r. został przyjęty przez Komisję Europejską (w imieniu Wspólnoty) protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji z Espoo

24 Konwencja Helsińska o ochronie środowiska morskiego obszaru morza Bałtyckiego z 1992 r. (II Konwencja Helsińska) Nowa Konwencja Helsińska wzmacnia zobowiązania stron w porównaniu do Konwencji z 1974r. każde przedsięwzięcie, które może mieć negatywny wpływ na środowisko Morza Bałtyckiego wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz powiadomienia Komisji Helsińskiej i państw stron, które mogą być narażone na transgraniczne oddziaływanie planowanej działalności. Uchwalona i podpisana przez Polskę w 1992 r.

25 Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych z 1992 r.
Określa ramy dwustronnych i wielostronnych umów o współpracy na wodach granicznych w zakresie ochrony środowiska, zapobiegania i przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska oraz zapewnienia racjonalnego wykorzystania wód przez państwa będące członkami Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych. Polska realizuje zobowiązania wynikające z konwencji w umowach dwustronnych i wielostronnych w sprawie współpracy w zakresie gospodarki wodnej na wodach granicznych lub umowach o ochronie środowiska zawartych z krajami sąsiadującymi z Polską. Uchwalona i podpisana przez Polskę w 1992 r.

26 Konwencja EKG ONZ w sprawie społecznego dostępu do informacji, podejmowania decyzji i sądownictwa w ochronie środowiska z 1998 r. (Konwencja z Aarhus) Polska aktywnie uczestniczyła w przygotowywaniu i negocjowaniu projektu tej konwencji a Polska podpisała ją jako pierwszy kraj w regionie. Wszystkie postanowienia konwencji zostały przeniesione do prawodastwa polskiego - począwszy od Konstytucji Rzeczpospolitej, przez Prawo Ochrony Środowiska, Ustawę OOŚ a skończywszy na Kodeksie Postępowania Administracyjnego Uchwalona i podpisana przez Polskę w 1998 r.

27 Historia OOŚ w Polsce Lata 70-te to początek stanowienia prawa z zakresu OOŚ: uchwała nr 196 Rady Ministrów z 29 grudnia 1977 r. w sprawie lokalizacji inwestycji i towarzyszące im przepisy wykonawcze – do wniosku o ustalenie lokalizacji należało dołączyć dokumenty w których należało określić uciążliwości proponowanego przedsięwzięcia dla środowiska, art. 25 prawa wodnego z 1974 r. organ wydający decyzję mógł zażądać od wnioskodawcy opracowania przez biegłego ekspertyzy określającej możliwość oddziaływania na środowisko zamierzonego sposobu korzystania z wód, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 lutego 1975r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego – konieczność sporządzenia opisu wpływu inwestycji na środowisko.

28 Lata 80-te, to czas przełomowy:
ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. Art. 70. 1. Organ administracji państwowej właściwy w sprawach ochrony środowiska może zażądać od inwestora, a także właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego albo zespołu obiektów, przedłożenia opinii sporządzonej przez wskazanego rzeczoznawcę co do oddziaływania inwestycji lub obiektu budowlanego albo zespołu obiektów

29 W 1989 roku znowelizowano ustawę o ochronie i kształtowaniu środowiska
 Art. 70 ust 1.  Terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego może decyzją zobowiązać inwestora, a także właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego albo zespołu obiektów, do przedstawienia, sporządzonej przez wskazanego rzeczoznawcę, oceny oddziaływania inwestycji lub obiektu budowlanego albo zespołu obiektów na środowisko.", ust. 5.  Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych określi warunki, jakim powinna odpowiadać ocena oddziaływania inwestycji, obiektu budowlanego lub zespołu obiektów na środowisko oraz rozwiązań projektowych inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska

30 MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
Zarządzenie Ministra-Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi (Monitor Polski Nr 8, poz. 74). ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz warunków, jakim powinna odpowiadać sporządzona przez rzeczoznawcę ocena oddziaływania inwestycji i obiektów budowlanych na środowisko.*

31 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 23 stycznia 1987 r
Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi. § 11. 1. Organ administracji państwowej wydający decyzję, w wyniku realizacji której może nastąpić przekształcenie powierzchni ziemi naruszające równowagę przyrodniczą, zobowiąże wnioskodawcę do przedstawienia ekspertyzy ekologicznej. 2. Ekspertyza ekologiczna powinna określać:   1)   charakter i zakres przewidywanych w wyniku realizacji decyzji zmian powierzchni ziemi, przede wszystkim w nawiązaniu do istniejących na danym terenie uwarunkowań przyrodniczych,   2)   konieczne zabiegi profilaktyczne w celu ograniczenia skutków negatywnych,   3)   konieczne zabiegi zmierzające do odtworzenia lub ukształtowania równowagi przyrodniczej na danym terenie,   4)   skutki społeczne i ekonomiczne, które będą wynikiem realizacji decyzji.

32 MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
Lata 90-te ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz warunków, jakim powinna odpowiadać sporządzona przez rzeczoznawcę ocena oddziaływania inwestycji i obiektów budowlanych na środowisko.

33 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji. Pierwsze rozporządzenie wskazujące na konkretne przedsięwzięcia, a nie rodzaj oddziaływania (poprzednio jedynie drogi, lotniska itp. pozostałe ze względu na oddziaływanie)

34 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne.

35 Lata 2000-2011 USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r.
o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U Ustawa wskazuje na obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko przestaje być ekspertyzą, staje się postępowaniem, wprowadzone pojęcie raportu o oddziaływaniu na środowisko

36 Prawo ochrony środowiska.
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

37 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

38 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

39 Instytucja decyzji środowiskowych
USTAWA z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

40 Rok 2008 zmiana przepisów - Decyzje środowiskowe – zarzuty Komisji Europejskiej do polskiej procedury ooś Nieprawidłowe transponowanie pojęcia „zezwolenie na inwestycję” decyzja środowiskowa nie jest zgodą na realizacje przedsięwzięcia, zezwolenie na inwestycję = decyzja dająca prawo do wykonania przedsięwzięcia = pozwolenie na budowę, w związku z wieloetapowością polskiego procesu inwestycyjnego i równoczesną koniecznością przeprowadzania procedury ooś na jak najwcześniejszym etapie, jednokrotna procedura jest niewłaściwa

41 dokonanie zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania nie jest zezwoleniem ponieważ nie jest decyzją administracyjną, wydana decyzja lokalizacyjna dla dróg nie jest uzasadnieniem dla braku analizy wariantów lokalizacyjnych w raporcie, Ograniczony udział społeczeństwa w postępowaniu ooś: restrykcyjne traktowanie organizacji ekologicznych, niezapewnienie społeczeństwu możliwości bezpośredniego zapoznania się z materiałami w sprawie = wpis w publicznie dostępnym wykazie jest niewystarczający, zasada nie przeprowadzania postępowania ooś na terenach zamkniętych, powinno to mieć miejsce jedynie w przypadkach uzasadnionych celami obrony narodowej lub bezpieczeństwa państwa,

42 nieprawidłowa transpozycja dyrektywy w rozporządzeniu kwalifikującym przedsięwzięcie do decyzji środowiskowej: wyłączenie z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej przebudowy urządzeń przeciwpowodziowych, progi ilościowe rozporządzenia nie mogą decydować o zakwalifikowaniu przedsięwzięcia, winny mieć one jedynie charakter pomocniczy, każdorazowo należy brać pod uwagę kryteria „miękkie” określone w § 4 i § 5 rozporządzenia, do kryteriów tych należy także każdorazowo odnieść się w postanowieniu o raporcie,

43 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego do procedury do czasu wejścia w życie nowych przepisów
Zachowanie odpowiedniej kolejności uzyskiwania decyzji administracyjnych dla przedsięwzięć realizowanych na terenach posiadających mpzp: 1) decyzja środowiskowa z uwzględnieniem wariantów lokalizacyjnych, 2) pozwolenie na budowę, dla przedsięwzięć realizowanych na terenach nieposiadających mpzp 1) decyzja środowiskowa z uwzględnieniem wariantów lokalizacyjnych i precyzyjnym określeniem wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym 2) decyzja o wzizt dla wariantu wskazanego jako najmniej uciążliwy, 3) pozwolenie na budowę (jeżeli inwestor jest w stanie określić dokładnie technologię, na etapie wystąpienia o decyzje środowiskową, jeżeli nie z wystąpieniem o pozwolenie na budowę musi zaczekać do wejścia w życie nowych przepisów umożliwiających przeprowadzenie powtórnej oceny)

44 raporty oddziaływania na środowisko muszą uwzględniać analizę wariantów lokalizacyjnych, także w przypadku gdy dla przedsięwzięcia wcześniej została wydana decyzja lokalizacyjna, winny także kłaść szczególny nacisk na wpływ na obszary Natura 2000, ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości winno zawierać pełen zakres informacji jakiego przedsięwzięcia dotyczy, kto wydaje decyzję, gdzie można się zapoznać itd., należy wstrzymać się z dokonywaniem zgłoszeń planowanych inwestycji do czasu zmiany prawa i nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, w nagłych przypadkach organom architektoniczno – budowlanym zaleca się nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, przedsięwzięcia, które są już realizowane na podstawie zgłoszenia należy wstrzymać i zwrócić się o nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

45 organizacje ekologiczne należy uznawać za Strony postępowania niezależnie od tego na którym etapie postępowania zgłosiły chęć uczestnictwa, także jeżeli nie były „aktywne” w postępowaniu bądź nie uzasadniły udziału miejscem swojego działania, dla przebudowy urządzeń przeciwpowodziowych należy przeprowadzić postępowania zmierzające do wydania decyzji środowiskowej, dla przedsięwzięć znajdujących się poniżej progów określonych w rozporządzeniu klasyfikacyjnym należy rozpatrzeć uwarunkowania określone w § 4 i 5 rozporządzenia, pod kątem wpływu na obszary Natura 2000 należy rozważyć także wpływ na obszary z shadow list,

46 w uzasadnieniach rozstrzygnięć administracyjnych (postanowienie, decyzja) należy odnosić się do wszelkich wnoszonych uwag i wniosków oraz stanowisk organów uzgadniających, decyzja środowiskowa wymaga konkretnych zapisów: wskaźników, parametrów, opisów fizycznych warunków realizacji przedsięwzięcia, należy pamiętać że w rozumieniu dyrektywy OOŚ ocena oddziaływania na środowisko ma miejsce jedynie wtedy, gdy sporządzany jest raport, oraz mają miejsce wszystkie kluczowe elementy wynikające z dyrektywy (informowanie społeczeństwa, konsultacje z właściwymi organami, konsultacje społeczne, rozważenie wniosków wynikających z raportu i konsultacji).

47 (Dz. U. Nr 119, poz. 804 wejście w życie z dniem 20 lipca 2010 r.)
W dniu 15 listopada 2008 r. Weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz z późn. zm.) Ustawa zmieniona m.in. ustawą o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804 wejście w życie z dniem 20 lipca 2010 r.)

48 Zasadnicze zmiany z zakresu ocen oddziaływania po wejściu w życie nowej ustawy – po 15 listopada 2008 r. Rozszerzenie uprawnień organizacji ekologicznych, Skrócenie procedury dla przedsięwzięć dla których nie stwierdza się obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Zmiana nazewnictwa przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, Nowy organ ochrony środowiska,

49 Rozszerzenie katalogu pozwoleń przed, którymi należy uzyskać decyzję środowiskową,
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko, Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 ocena także dla pozwoleń spoza katalogu, Sanepid staje się organem opiniodawczych, brak opinii w wyznaczonym terminie oznacza brak zastrzeżeń.

50 Oceny oddziaływania na środowisko
Procedury wykonywania, cel przeprowadzenia oceny, etapy, przykłady

51 Oceny oddziaływania na środowisko
plany programy Strategiczna mogące znacząco oddziaływać na środowisko mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 Przedsięwzięć plany, programy, przedsięwzięcia Oddziaływanie pochodzące z terytorium RP, oddziaływanie pochodzące z zagranicy Transgraniczna

52 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) – jej przeprowadzenia wymagają projekty:
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju , studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategie rozwoju regionalnego, polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;,

53 polityk, strategii, planów lub programów innych niż w/w, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 a nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, dokumentów innych niż w/w jeżeli w opinii organów opracowujących projekt i organów uzgadniających wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko .

54 Procedura SOOŚ Przed przystąpieniem do uchwalenia planu/programu podlegającego SOOŚ organ właściwy do uchwalenia planu ma obowiązek przeprowadzić SOOŚ, Do projektu planu lub programu sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko, W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania

55 Organ prowadzący SOOŚ występuje do właściwego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora urzędu morskiego oraz PIS o uzgodnienie zakresu prognozy – na tym etapie organy opiniujące mogą zająć stanowisko, ze wykonanie SOOŚ nie jest konieczne, Po opracowaniu prognozy jest ona konsultowana społecznie oraz uzgadniana z organami jw., Z przebiegu SOOŚ sporządzane jest sprawozdanie , które zawiera informacje w jaki sposób uwzględniono wnioski z prognozy w ostatecznej wersji planu/programu, który podlegał SOOŚ, Plan/program podlegający SOOŚ jest zatwierdzany

56 Efekty przeprowadzonej SOOŚ
Uwzględnienie w ostatecznej wersji projektu planu lub programu wniosków z prognozy, opinii organu ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej oraz uwag i wniosków zgłoszonych w ramach udziału społecznego. Załączenie do przyjętego planu lub programu podsumowania, zawierającego: - uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, - informacje o sposobie wykorzystania ustaleń prognozy SOOŚ, opinii organu ochrony środowiska i organu inspekcji sanitarnej, - wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, - informacje o metodach i częstotliwości przeprowadzania analizy skutków realizacji planu lub programu w zakresie oddziaływania na środowisko. Organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i metodami wskazanymi w podsumowaniu.

57 Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony

58 Katalog przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. Nr 213, poz. 1397

59 Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż w/w wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli: przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony; obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony (możliwość dla przedsięwzięć spoza katalogu pozwoleń)

60 PRZEDSIĘWZIĘCIE Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin, Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcia, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty

61 Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach:
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub lotniska użytku publicznego lub inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona w decyzji środowiskowej bądź na wniosek inwestora, a także jeżeli organ wydający decyzję stwierdzi że we wniosku zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji środowiskowej

62 W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:
bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między w/w elementami, dostępność do złóż kopalin; możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; wymagany zakres monitoringu.

63 A w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 określa się, analizuje oraz ocenia oddziaływanie przedsięwzięć na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami. Jeżeli przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 przeprowadza się w ramach procedury zmierzaćej do wydania DoŚU

64 Uwarunkowania, którymi należy się kierować nakładając bądź nie obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, c) wykorzystywania zasobów naturalnych, d) emisji i występowania innych uciążliwości, e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

65 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, b) obszary wybrzeży, c) obszary górskie lub leśne, d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, h) gęstość zaludnienia, i) obszary przylegające do jezior, j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

66 3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z: a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, d) prawdopodobieństwa oddziaływania, e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

67 Ocena oddziaływania dla przedsięwzięć
Decyzja środowiskowe Ponowna ocena Ocena oddziaływania na obszar Natura

68 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

69 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:
decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

70 decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

71 koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady,

72 decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012,
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340); decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), o ile jest to wymagane,

73 decyzji o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145), decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

74 Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany:
1)Pozwolenia na budowę, polegającego na: - ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją, - zmianie danych wnioskodawcy; 2)Koncesji lub decyzji określającej warunki wydobywania kopalin, polegających na: - zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność, - przeniesieniu decyzji na inny podmiot.

75 Cd. wyjątków od konieczności uzyskanie DoŚU
Pozwolenia na budowę dotyczącym: Charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, Zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne Jeżeli nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

76 Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku: będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych; napowietrznych linii energetycznych; instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu; sztucznych zbiorników wodnych; przedsięwzięć na terenach zamkniętych; przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich; zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny; przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;

77 Cd. RDOŚ inwestycji w zakresie terminalu;
inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych w lit. a-g, przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

78 Dla innych przedsięwzięć:
starosta – w przypadku scalenia, wymiany lub podziału gruntów; dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć

79 WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
GRUPA I {§ 2 rozporządzenia} wniosek Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia {art. 66 ust. 1 ustawy} 3 egz. + na nośniku elektronicznym lub kartę informacyjną przedsięwzięcia gdy zapytanie o zakres raportu GRUPA II {§ 3 rozporządzenia} wniosek Kartę informacyjną przedsięwzięcia {art. 3, ust. 1, pkt 5) ustawy} 3 egz. + na nośniku elektronicznym Ponadto do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć {art. 74 ustawy}: poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wypis z ewidencji – teren realizacji przedsięwzięcia + obszar na który będzie oddziaływać dla przedsięwzięć, dla których organem właściwym do wydania decyzji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacje o jego braku, nie dotyczy to dróg publ., linii kolejowych, Euro 2012, koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin

80 Karta informacyjna przedsięwzięcia
rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: a)  rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, b)  powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, c)  rodzaju technologii, d)  ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

81 Cd. Karta informacyjna przedsięwzięcia
e)  przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, f)  rozwiązaniach chroniących środowisko, g)  rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, h)  możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, i)  obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

82 wraz z omówieniem pozostałych przypadków
Schematy najczęściej przeprowadzanych postępowań zmierzających do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z omówieniem pozostałych przypadków

83 Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji
Schemat wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć z grupy II bez oceny oddziaływania na środowisko Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji Organ (wójt, ..): wszczyna postępowanie w sprawie, występuje o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i inspektora sanitarnego (14 dni, jeżeli nie ma opinii sanepidu to brak zastrzeżeń), Wydaje postanowienie o nie stwierdzaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organ: - wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, załączniki do decyzji stanowią charakterystyka przedsięwzięcia karta informacyjna przedsięwzięcia – już nie!!! - podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

84 Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji
Schemat wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć z grupy II bez oceny oddziaływania na środowisko Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji Organ (regionalny dyrektor ochrony środowiska): wszczyna postępowanie w sprawie, występuje o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do inspektora sanitarnego (14 dni, jeżeli nie ma opinii sanepidu to brak zastrzeżeń), Wydaje postanowienie o nie stwierdzaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organ: - wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, załączniki do decyzji stanowią charakterystyka przedsięwzięcia karta informacyjna przedsięwzięcia – już nie!!! - podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

85 Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji
Schemat wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć z grupy II z oceną oddziaływania na środowisko Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji Organ (wójt, ..): wszczyna postępowanie w sprawie, występuje o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i inspektora sanitarnego (14 dni, jeżeli nie ma opinii sanepidu to brak zastrzeżeń), Wydaje postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określając jednocześnie zakres raportu – przysługuje zażalenie Wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu Inwestor przedkłada raport (3 egz. + na nośniku elektronicznym) - podanie do publicznej wiadomości Organ występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o uzgodnienie i do inspektora sanitarnego (zgodnie z ustawą o Inspekcji sanitarnej) o opinię Po uzyskaniu uzgodnienia od regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinii inspektora sanitarnego (30 dni, jeżeli nie ma opinii to brak zastrzeżeń) Organ rozpatruje: wniosek Inwestora, uzgodnienie i opinię, ustalenia zawarte w raporcie, wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa oraz transgranicznego jeżeli zostało przeprowadzone Organ: wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wpisuje decyzję do publicznie dostępnego wykazu, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

86 Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji
Schemat wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć z grupy II z oceną oddziaływania na środowisko Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji Organ (regionalny dyrektor ochrony środowiska): wszczyna postępowanie w sprawie, występuje o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do inspektora sanitarnego (14 dni, jeżeli nie ma opinii sanepidu to brak zastrzeżeń), Wydaje postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określając jednocześnie zakres raportu – przysługuje zażalenie Wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu Inwestor przedkłada raport (3 egz. + na nośniku elektronicznym) - podanie do publicznej wiadomości Organ występuje do inspektora sanitarnego (zgodnie z ustawą o Inspekcji sanitarnej) o opinię Po uzyskaniu opinii inspektora sanitarnego (30 dni, jeżeli nie ma opinii to brak zastrzeżeń) Organ rozpatruje: wniosek Inwestora, opinię, ustalenia zawarte w raporcie, wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa oraz transgranicznego jeżeli zostało przeprowadzone Organ: wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wpisuje decyzję do publicznie dostępnego wykazu, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

87 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:
1)   opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, b)  główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

88 2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

89 5)   opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, b)  wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 6)  określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a)  ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, b)  powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c)  dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e)  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

90 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a)  istnienia przedsięwzięcia, b)  wykorzystywania zasobów środowiska, c)  emisji; 9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

91 10)  dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
a)  określenie założeń do: –  ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, –  programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, b)  analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

92 11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 13)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

93 15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 18)  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu; 19)  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

94 2. Informacje, o których mowa w ust
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 3. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

95 5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami. 6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

96 Schemat wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć z grupy I
Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji Organ (wójt, …): wszczyna postępowanie w sprawie, wpisuje informację o wniosku oraz o raporcie do publicznie dostępnego wykazu, podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku oraz o możliwości składania uwag i wniosków (21 dni) Organ występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o uzgodnienie i do inspektora sanitarnego (liniowe I grupa wojewódzki, pozostałe zgodnie z ustawą o Inspekcji sanitarnej) o opinię Po uzyskaniu uzgodnienia od regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinii inspektora sanitarnego (30 dni, jeżeli nie ma opinii to brak zastrzeżeń) Organ rozpatruje: wniosek Inwestora, uzgodnienie i opinię, ustalenia zawarte w raporcie, wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa oraz transgranicznego jeżeli zostało przeprowadzone Organ: -wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, -wpisuje decyzję do publicznie dostępnego wykazu, -podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

97 Schemat wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć z grupy I
Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji Organ (regionalny dyrektor ochrony środowiska): wszczyna postępowanie w sprawie, wpisuje informację o wniosku oraz o raporcie do publicznie dostępnego wykazu, podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku oraz o możliwości składania uwag i wniosków (21 dni) Organ występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o uzgodnienie i do inspektora sanitarnego (liniowe I grupa wojewódzki, pozostałe zgodnie z ustawą o Inspekcji sanitarnej) o opinię Po uzyskaniu uzgodnienia od regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinii inspektora sanitarnego (30 dni, jeżeli nie ma opinii to brak zastrzeżeń) Organ rozpatruje: wniosek Inwestora, uzgodnienie i opinię, ustalenia zawarte w raporcie, wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa oraz transgranicznego jeżeli zostało przeprowadzone Organ: -wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, -wpisuje decyzję do publicznie dostępnego wykazu, -podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

98 W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ: OKREŚLA: a) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, b) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, c) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10,

99 d) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, e) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; 2) W PRZYPADKU GDY Z OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO WYNIKA POTRZEBA: wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji, b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – nakłada obowiązek tych działań;

100 3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust
3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, STWIERDZA KONIECZNOŚĆ UTWORZENIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA; 4) PRZEDSTAWIA STANOWISKO w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, 5) MOŻE NAŁOŻYĆ NA WNIOSKODAWCĘ OBOWIĄZEK przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

101 Uzasadnienie decyzji powinno zawierać
1) jeżeli została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: informacje o postępowaniu z udziałem społeczeństwa, informacje w jaki sposób zostały uwzględnione: ustalenia raportu, uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, opinia inspektora sanitarnego, wyniki postępowania transgranicznego jeżeli zostało przeprowadzone uzasadnienie stanowiska w sprawie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania 2) jeżeli nie została przeprowadzona ocena oddziaływania w uzasadnieniu należy odnieść się do uwarunkowań uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

102 Ponowna ocena oddziaływania
Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego lub inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych stwierdza się biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: 1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko;

103 Cd. konieczność przeprowadzenia ponownej oceny
2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

104 Procedura przeprowadzana ponownej oceny
Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na budowę lub Okoliczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania: 1. obowiązek jej przeprowadzenia został stwierdzony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 2. na wniosek inwestora – do wniosku o pozwolenie załącza raport lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (zapytanie o zakres), 3. organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi we wniosku zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji środowiskowej (wówczas organ stwierdza w drodze postanowienia obowiązek sporządzenia raportu - możliwość zażalenia i wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).

105 Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji: pozwolenie na budowę, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej , lotnisko + 3 egz. raportu i na nośniku elektronicznym Organ: Występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje do organu wydającego decyzje o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa i do inspektora sanitarnego o wydanie opinii Po uzyskaniu zgłoszonych przez społeczeństwo uwag i wniosków i ewentualnej rozprawie administracyjnej, a także po otrzymaniu opinii inspektora sanitarnego (30 dni, jeżeli nie ma opinii to brak zastrzeżeń) wydaje w terminie 45 dni postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – na postanowienie to nie służy zażalenie Postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska wymaga uzasadnienia, które powinno zawierać: -informacje o przeprowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa -informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie uwzględnione: ustalenia raportu, opinii inspektora sanitarnego, wyniki postępowania transgranicznego jeżeli zostało przeprowadzone

106 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary Natura 2000 ustawa wprowadza możliwość przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72, ale także spoza katalogu określonego w w/w artykule, do decyzji tych należą: koncesja inna niż wymieniona w art. 72, pozwolenie wodnoprawne inne niż wymienione w art. 72, zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich Gdy organy właściwy do wydania jednego z w/w zezwoleń uzna że przedsięwzięcie nie sklasyfikowane może oddziaływać na obszar Natura 2000 wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku wystąpienia do regionalnego dyrektora ochrony środowiska

107 Ocene oddziaływania na obszar Natura 200
Inwestor składa do regionalnego dyrektora ochrony środowiska wniosek o wydanie jednej z decyzji …., kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną, wypis i wyrys z miejscowego planu Po rozpatrzeniu materiałów, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy wydaje postanowienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska: Obowiązek przeprowadzenia oceny stwierdza się w przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w postanowieniu (na które przysługuje zażalenie) Organ nakłada obowiązek przedłożenia 2 egz. raportu + na nośniku elektronicznym W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Po otrzymaniu raportu regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje do organu wydającego decyzję o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 Jeżeli z oceny wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – nie przysługuje zażalenie. Postanowienie to wiąże organ wydający decyzję co w konsekwencji oznacza odmowę wydania decyzji

108 Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
W razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:   1)   realizacji planowanych przedsięwzięć objętych: a)  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, b)  decyzjami, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, jeżeli w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,   2)   realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 46 lub 47 przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie albo realizacja projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47.

109 Ocena oddziaływania transgranicznego dla przedsięwzięć
Ocena oddziaływania transgranicznego dla przedsięwzięć Organ administracji właściwy do wydania w/w decyzji, przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia:   1)   wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w którym ustala zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez wnioskodawcę, w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie;   2)   niezwłocznie informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i przekazuje mu kartę informacyjną przedsięwzięcia;

110 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzyskaniu informacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia niezwłocznie powiadamia o tym państwo, na którego terytorium przedsięwzięcie to może oddziaływać, informując o decyzji, która ma być dla tego przedsięwzięcia wydana, i o organie właściwym do jej wydania (załączając kartę informacyjną przedsięwzięcia). Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w powiadomieniu o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko proponuje termin na odpowiedź, czy państwo narażone, jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

111 Jeżeli państwo narażone powiadomi, że jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska:   1)   w porozumieniu z organem administracji przeprowadzającym ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzgadnia z tym państwem terminy etapów postępowania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości udziału w postępowaniu właściwych organów oraz społeczeństwa tego państwa;   2)   przekazuje wniosek o wydanie decyzji, postanowienie o konieczności przeprowadzenia postępowania transgraniznego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

112 Uwagi i wnioski złożone przez państwo uczestniczące w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w tym wyniki konsultacji (prowadzonych przez organ wydający decyzję lub GDOŚ), rozpatruje się i uwzględnia przy wydawaniu decyzji. Wydanie decyzji nie powinno nastąpić przed zakończeniem postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje państwu uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko decyzję w ramach, której przeprowadzona była ocena

113 Ocena oddziaływania transgranicznego dla projektów planów i programów
W przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji projektu planu lub programu organ administracji opracowujący projekt tego dokumentu niezwłocznie informuje GDOŚ o możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego dokumentu i przekazuje mu projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. GDOŚ po uzyskaniu informacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko niezwłocznie powiadamia o tym państwo, na którego terytorium realizacja projektu dokumentu może oddziaływać, załączając do powiadomienia projekt tego dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

114 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w powiadomieniu o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko proponuje termin na odpowiedź, czy państwo narażone, jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Jeżeli państwo narażone powiadomi, że jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. GDOŚ, w porozumieniu z organem administracji przeprowadzającym strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, uzgadnia z tym państwem terminy etapów postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości udziału w postępowaniu właściwych organów oraz społeczeństwa tego państwa.

115 Wyniki przeprowadzonych konsultacji (prowadzonych przez organ przeprowadzający SOOŚ lub GDOŚ) rozpatruje się przed przyjęciem dokumentu. Przyjęcie dokumentu nie powinno nastąpić przed zakończeniem postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje państwu uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dokument wraz z podsumowaniem.

116 Postępowanie w sytuacji kiedy Polska jest krajem narażonym na oddziaływanie transgraniczne
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu dokumentów zawierających informacje o: 1)przedsięwzięciu podejmowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego realizacja może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, 2) projekcie dokumentu opracowywanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytorium niezwłocznie przekazuje je regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

117 Po stwierdzeniu zasadności przystąpienia do postępowania regionalny dyrektor ochrony środowiska wykłada do wglądu w języku polskim otrzymane dokumenty, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do analizy oddziaływania przedsięwzięcia albo skutków realizacji dokumentu na środowisko. Regionalny dyrektor ochrony środowiska przygotowuje, i przedkłada GDOŚ projekt stanowiska dotyczącego przedsięwzięcia albo projektu dokumentu, GDOŚ powiadamia państwo podejmujące przedsięwzięcie albo opracowujące projekt dokumentu, których realizacja może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o stanowisku dotyczącym odpowiednio tego przedsięwzięcia albo dokumentu.

118 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, niezwłocznie po otrzymaniu od państwa podejmującego przedsięwzięcie albo opracowującego projekt dokumentu, których realizacja może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji w sprawie tego przedsięwzięcia lub przyjętego już dokumentu, powiadamia o tym regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Regionalny dyrektor ochrony środowiska podaje do publicznej wiadomości informację odpowiednio o decyzji albo dokumencie i o możliwościach zapoznania się z ich treścią. Postępowanie ze strony państwa podejmującego przedsięwzięcie lub opracowującego projekt jest analogiczne do postępowanie jakie przeprowadzane jest w w/w przypadkach

119 wytyczne, przykłady, powiązania, ćwiczenia.
Część warsztatowa wytyczne, przykłady, powiązania, ćwiczenia.

120 Wytyczne dotyczące ocen oddziaływania
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych – mrr z dnia 5 maja 2009 r., Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów zawartych w załącznikach I oraz II do Dyrektywy OOŚ – mrr 2008 r., Wytyczne dot. screeningu, scopingu, weryfikacji raportów oddziaływaniana na środowisko,

121 Przykłady Właściwej kwalifikacji przedsięwzięć.
Kart Informacyjnych przedsięwzięć. Raportów oddziaływania na środowisko. Procedur „środowiskowych”. Popełnianych błędów w procedurach.

122 Powiązania Między ocenami oddziaływania przeprowadzanymi dla planów, programów, przedsięwzięć, postępowań transgranicznych i naturowych. Kartą informacyjną przedsięwzięcia, a raportem oddziaływania na środowisko. Decyzją środowiskową, a oceną oddziaływania na środowisko.

123 Agnieszka Nosidlak-Rakowska
Dziękuję za uwagę Agnieszka Nosidlak-Rakowska


Pobierz ppt "Szkolenie z procesu OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych Agnieszka Nosidlak-Rakowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google