Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski"— Zapis prezentacji:

1 Strategiczny aspekty racjonalnej gospodarki energią w Unii Europejskiej i w Polsce
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska Efektywność Energetyczna w Polsce i w Niemczech Warszawa, 17 czerwca 2008

2 Polityka energetyczna Unii Europejskiej?
konieczność bycia przez UE wielkim graczem na rynkach energetycznych świata, przyjęcie najwyższych standardów ochrony środowiska i rola światowego lidera w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, jego załamanie oraz związana z tym chęć do bycia leaderem w technologiach niskoemisyjnych, powolne, ale konsekwentne budowanie wewnętrznego rynku energii, przyjęcie celu strategicznego w postaci „zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii” – rewolucja przemysłowa, przyjęcie celów ilościowych „3x20” w 2020

3 Wydatki na energię w Europie
Koszt energii elektrycznej i ciepła * mld Euro Udział w GDP % EU - 15 331 3,5 Nowe kraje członkowskie NMS10 26 6,0 Nowe kraje kandydackie ACC4 19 6,2 Kraje EFTA3 3,0 Przemysł 120 1 ,1 Inne sektory 271 2,6 Produkty ropopochodne 68 0,6 Gaz ziemny 82 0,8 Ciepło scentralizowane (DH) 20 0,2 Inne 10 0,1 Elektryczność 212 2.0 Razem 391 3,7

4 Priorytety Wspólnoty Europejskiej
Priorytety Strategii Zrównoważonego Rozwoju: Rozwój gospodarczy. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Starzejące się społeczeństwo. Zdrowie publiczne. Zmiany klimatyczne i energia. Produkcja i wzory konsumpcji. Zarządzanie surowcami naturalnymi. Transport. Właściwe zarządzanie państwem. Hierarchii celów KE (2004) w zakresie energii: Promowanie efektywnego zużycia energii. Rozwój wspólnego rynku energii. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i rozwiązywanie innych problemów środowiskowych. Zwiększenie konkurencyjności odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Odpowiednie priorytety badawcze i rozwojowe dla zagadnień energii w 7. Programie Ramowym RTD.

5 Czynniki bezpieczeństwa energetycznego
Środek wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Realizacja na poziomie UE Realizacja w Polsce Dywersyfikacja źródeł energii Dialog z krajami producentami surowców energetycznych Dialog UE ‑ Rosja Decyzja o dywersyfikacji dostaw gazu (LNG lub import spoza Rosji rurociągami np. z Norwegii) Decyzja o budowie gazoportu Rozbudowa gazociągu Odessa-Brody (?) Poszukiwanie bezpośredniego dostępu do pól naftowych przez polskie koncerny paliwowe Budowa wewnętrznego rynku energii Całkowite otwarcie rynku energii elektrycznej i gazu Znaczne zaawansowane przygotowania do liberalizacji rynku energii elektrycznej Opóźnienia w liberalizacji rynku gazu Zmiana struktury paliw pierwotnych Rosnąca rola gazu Rozwój rynku biopaliw Rosnąca rola biomasy Elektroenergetyka oparta na węglu (kontynuacja) Bliżej nieokreślone plany wzrostu udziału gazu Wzrost wydobycia krajowego gazu Rozwój produkcji biopaliw Wzrost efektywności energetycznej gospodarki Zielona Księga nt. efektywności energetycznej (2006) Plan realizacji potencjału efektywności energetycznej (2006) Cel zaoszczędzenia 20% energii do roku 2020 Plan zawarcia światowego porozumienia nt. efektywności energetycznej Przygotowania ustawy o efektywności energetycznej (2008) Przygotowanie krajowego planu na rzecz wzrostu efektywności energetycznej (2007) Przyjęcie celu oszczędności 9% w roku 2016 (2007) Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii Cel 15% energii z OŻE do roku 2020 Cel 7.5% energii z OŹE w roku 2010 Rozwój technologii „czystego węgla” Nacisk na wzrost efektywności energetycznej technologii wytwarzania energii Rozwój technologii ograniczenia emisji CO2 oraz metod składowania CO2 Niedostateczny nacisk na wykorzystanie krajowych zasobów węgla jako rezerw strategicznych Europy Niedostateczne nakłady na rozwój technologii wykorzystujących węgiel Starania o 2 instalacje pilotowe CCS Rozwój energetyki jądrowej Decyzja na poziomie narodowym Budowa nowych elektrowni w niektórych krajach członkowskich, plany zamknięcia w innych, powtórna dyskusja nad perspektywami w krajach, w których już w przeszłości podjęto decyzje o zamknięciu Plan budowy pierwszej elektrowni atomowej po roku 2020 Planowane przeprowadzenia kampanii na rzecz energetyki jądrowej Brak kadr dla energetyki jądrowej RTD Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

6 Najistotniejsze procesy związane z rynkiem energii w UE
Zrównoważenie „KIOTO” Konkurencyjność „LISBON” Bezpieczeństwo dostaw „MOSCOW” Dywersyfikacja dostaw Jakość i niezawodność Zdolności produkcyjne Ochrona środowiska Kioto i post-Kioto Regulacja monopoli Rynek wewnętrzny Niskie ceny energii Efektywność energetyczna Zdolności przesyłu Wykorzystanie OŹE Generacja rozproszona Stosunki zewnętrzne UE Energia jądrowa System handlu CO2 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

7 Rynek pan-europejski Integracja na poziomie UE
Ciągła liberalizacja rynków narodowych Rozwój rynków regionalnych Koordynacja pomiędzy regionami Integracja na poziomie UE Rynek pan-europejski Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

8 Wzrost skali i ekspansja
Fazy rozwoju systemów elektroenergetycznych w Europie i najważniejsze dyrektywy mające wpływ na sektor 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2010 2000 2020 2030 dzisiaj Wprowadzanie elektryczności Wzrost skali i ekspansja Systemy hybrydowewe Nowa era? Współpraca przypadkowa Sieci europejskie z instytucjonalnymi granicami narodowymi Łamanie granic instytucjonalnych Fazy rozwoju na poziomie narodowym Fazy rozwoju na poziomie europejskim 2003/53/WE 2003/54/WE 96/92/EC 98/30/EC LCP 2001/80/WE Tax 2003/96/WE ETS 2003/87WE EBP 2002/91/WE IPPC 96/61/WE CHP 2004/8 EuP /WE ESD 2006/32/WE EEAC 2006 Pakiet klimatyczno-energetyczny 2007 Zielona Księga EE 2005

9 Dyrektywa 2004/8/WE z 11 lutego 2004 r
Dyrektywa 2004/8/WE z 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii . Concerted Action Dyrektywa 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków . Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię . Zielona Księga o efektywności energetycznej lub Zrobić więcej używając mniej , COM(2005) 265 final. Standardy techniczne CE/CENELEC Concerted Action Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego użytkowania energii oraz usług energetycznych. Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału, COM (2006) 545 z Zaoszczędzenie 9% zużycia energii liczone jako średnia zużycia krajowego w latach Zaoszczędzenie 20% energii w stosunku do obecnego zużycia Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Europejska Polityka Energetyczna, Bruksela, dnia , KOM(2007) 1 wersja ostateczna, {SEK(2007) 12}. Cele nieobowiązkowe!!! 3X20% (2007) 20% energii z RES 20% redukcja CO2

10 Zobowiązania międzynarodowe Polski
Uzyskanie 6% redukcji dwutlenku węgla w latach , w stosunku do roku Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz - z Protokółem z Kioto (której Polska jest stroną od 1994 r., a Protokół ratyfikowała w 2002 roku). Uzyskanie 7,5% udziału energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych w krajowym zużyciu brutto energii elektrycznej do końca 2010 roku - Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 roku w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Uzyskanie 5,75 % udziału biopaliw w rynku paliw płynnych do końca 2010 roku - Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw i innych paliw odnawialnychv.

11 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

12 Efekty wdrożenia „Planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii” (EU 2005)
Źródło: KAPE S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

13 Identyfikacja przeszkód (1)
Brak informacji i szkoleń w zakresie najnowszych technologii, a także ich wpływu ekonomicznego i finansowego na stopę zwrotu z inwestycji, w niektórych przypadkach połączony z niechęcią do ryzyka związanego z wczesnym zastosowaniem nowych technologii i technik, może zachęcać inwestorów, takich jak banki, do dalszego wspierania przestarzałych technologii, nawet jeśli nie są one najbardziej efektywne i nie zapewniają najwyższego zwrotu. Brak dostępu do odpowiednich instrumentów finansowych wspierających środki poprawiające efektywność energetyczną, a te, które istnieją, podejmowane są głównie na małą skalę. Potrzeba wprowadzenia usług energetycznych - otwarcie rynków ma pozytywny wpływ na efektywność energetyczną. Naciski konkurencyjne powodują, że firmy energetyczne prowadzą produkcję w bardziej efektywny sposób, szczególnie przez inwestycje w technologię. Rozwój sektora ESCO mógłby znacznie przyczynić się do wdrożenia wielu opłacalnych przedsięwzięć i może odegrać ważną rolę w nawiązaniu współpracy pomiędzy uczestnikami rynku dostarczającymi energię i technologię a konsumentami energii. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

14 Identyfikacja przeszkód (2)
Potrzeba działań ze strony władz państwowych - pomoc publiczna i środki podatkowe, stanowią narzędzia wykorzystywane często w niewłaściwy sposób. Pomoc publiczna udzielana jest nie tylko z korzyścią dla efektywności energetycznej, ale również wspiera produkcję energii elektrycznej z zastosowaniem paliw, które nie zapewniają uzyskania największej ilości energii. Poziom opodatkowania powinien być zasadniczo obniżony w przypadku określonych produktów o niskim zużyciu energii i podwyższony dla tych o wysokim zużyciu. Koszty zewnętrzne i przejrzystość cen - obecny system określania cen produktów energetycznych nie ukierunkowuje konsumentów na schematy konsumpcji zapewniające bardziej ekonomiczne i racjonalne zużycie energii. Informacja i edukacja – brak świadomości wśród konsumentów o tym, że stosunkowo proste środki mogą zapewnić przeciętnemu europejskiemu gospodarstwu domowemu znaczne oszczędności, co jest szczególnie ważne dla gospodarstw domowych wydających znaczną część swojego budżetu na energię Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

15 Efektywność energetyczna na rynku
Efektywność energetyczna może stać się elementem rynku energii w wyniku: Nakazów wynikających z obowiązującego prawa, wymuszających podejmowanie odpowiednich działań, Regulacji rynku energii wymuszającego wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie działalności regulowanej, Stworzenia warunków rynkowych do oszczędzania energii, Promocji zachowań ukierunkowanych na racjonalne użytkowanie energii. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

16 Elementy rynkowe wzrostu efektywności energetycznej
Stan prawa System Handlu Emisjami (EU ETS) Postęp technologiczny Normalizacja w zakresie efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji energooszczędnych Polityka fiskalna Pomoc publiczna Statystyka Wykorzystanie przetargów publicznych Udział w międzynarodowych programach RTD Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

17 Mechanizmy i instrumenty polityki wzrostu efektywności energetycznej
Mechanizmy rynkowe Białe certyfikaty Dobrowolne porozumienia Konkursy na dofinansowanie działań, które przyniosły oszczędności energii Mechanizmy powodujące wzrost świadomości społecznej Edukacja i doradztwo Kampanie promocyjne Najlepsze praktyki Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

18 Mechanizmy i instrumenty polityki wzrostu efektywności energetycznej
Instrumenty finansowe Subwencje i ulgi podatkowe Kredyty preferencyjne Fundusze Odnawialne (Revolving Funds) Krajowy Fundusz Efektywności Energetycznej Finansowanie przez stronę trzecią Programy Operacyjne w Ramach Narodowej Strategii Spójności Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

19 Mechanizmy i instrumenty polityki wzrostu efektywności energetycznej
Mechanizmy fiskalne Podatek od użytkowania energii Inne mechanizmy Standardy, atesty, certyfikaty Audyty energetyczne Zarządzanie energią DSM Etykietowanie Dofinansowanie sfery badań i rozwoju EMAS Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

20 Dyrektywy, programy i incjatywy UE ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej
DYREKTYWA nr 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wydajności energetycznej budynków DYREKTYWA 2005/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE DYREKTYWA 2006/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie efektywności końcowego użytkowania energii oraz usług energetycznych Dyrektywy dotyczące sprzętu AGD Program Energy Star, Program GreenLight, Zasady Zachowania – EU Stand-By Initiative, Program „Energy+”, 7. Program Ramowy RTD Inteligentna Energia Europa Potencjał ee – 27% Potencjał ee – 30% Motor Challenge PEMP DYREKTYWA nr 2003/30/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie promocji wykorzystanie biopaliw i innych odnawialnych paliw w transporcie Potencjał ee – 26% Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w UE oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE. Potencjał ee – 25% DYREKTYWA 2004/8/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii oraz wnosząca poprawki do Dyrektywy 92/42/EWG Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

21 Działania na poziomie Wspólnoty (1)
Integracja zagadnień energetycznych z innymi obszarami polityki Wspólnoty: Badania naukowe i rozwój technologii, Promocja najlepszych praktyk i technologii, Ustanawianie i promocja najlepszych praktyk na wszystkich poziomach poprzez krajowe Plany Działania, Lepsze wykorzystanie instrumentów fiskalnych, Lepsze ukierunkowanie pomocy publicznej, Otwarcie zamówień publicznych, Zapewnienie finansowania europejskiego. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

22 Działania na poziomie Wspólnoty (2)
Szczególne środki polityki energetycznej: Budynki - wdrożenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Urządzenia gospodarstwa domowego – etykiety energetyczne, Ograniczenie zużycia paliwa przez pojazdy, Informowanie i ochrona konsumentów. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

23 Działania na poziomie krajowym
Obniżenie strat sieci energetycznej, Regulacja rynku dostaw energii, Obniżenie strat w procesie produkcji energii: zastosowanie w produkcji energii elektrycznej w Europie technologii najbardziej efektywnej pod względem zużycia paliwa (CCGT), promocja generacji rozproszonej, produkcja energii w skojarzeniu, Wprowadzenie Białych certyfikatów Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

24 Strategia otwarta na świat
Włączenie racjonalizacji zużycia energii do współpracy międzynarodowej, Włączenie racjonalizacji zużycia energii do polityki sąsiedztwa i do współpracy UE-Rosja, Włączenie racjonalizacji zużycia energii do polityki rozwoju, Wzmocnienie roli międzynarodowych instytucji finansowych. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

25 Nowe inicjatywy Komisji Europejskiej
zwiększenie zakresu dyrektywy o etykietach energetycznych o urządzenia już użytkowane, artykuły budowlane, części samochodowe, rozszerzenie zakresu inicjatywy Energy Star, zwiększenie zakresu dyrektywy o jakości energetycznej budynków o istniejące małe budynki, nowa inicjatywa dotycząca zamówień publicznych prowadząca do zwiększenia wykorzystania efektywnych energetycznie urządzeń nowej generacji w Europie, wyznaczanie celów ilościowych dla wysokowydajnej generacji skojarzonej (CHP), wdrożenie dyrektywy dotyczącej czystych i efektywnych energetycznie pojazdów (zamówienia publiczne), poprawa logistyki w transporcie ładunków, zastosowanie systemu nawigacyjnego Galileo do ograniczenia prędkości pojazdów, automatycznego naliczania opłat za przejazd i zniechęcenie do korzystania z pojazdów w miastach na krótkich trasach, dodatkowe wsparcie nowych technologii ukierunkowanych na promocję efektywności energetycznej, mobilizacja gospodarki do poprawy efektywności wytwarzania i dystrybucji energii, wyznaczanie standardów jakości powietrza, narzędzia fiskalne i ekonomiczne wspierające efektywność energetyczną, zwiększanie świadomości społecznej przez prowadzenie kampanii informacyjnych i programów szkoleniowych. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

26 Wybrane programy i inicjatywy Unii Europejskiej wspierające działania w obszarze energii
Opis 7. Program Ramowy 7. Framework Programme „Przekształcenie obecnego systemu energetycznego opartego na paliwach kopalnych na bardziej zrównoważony system oparty na różnorodnych źródłach i dostawcach energii w połączeniu ze wzmacnianiem wydajności energetycznej, w odpowiedzi na pilne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa dostaw i zmian klimatycznych, przy jednoczesnym wzmocnieniu konkurencyjności sektorów europejskiego przemysłu energetycznego”. Tworzenie europejskich centrów doskonałości poprzez współpracę między laboratoriami Ogłoszenie Europejskich Inicjatyw Technologicznych Stymulacja kreatywności w badaniach podstawowych poprzez konkurencję między zespołami na europejskim poziomie Spowodowanie, aby Europa stała się bardziej atrakcyjna dla najlepszych naukowców Rozwój europejskiej infrastruktury badawczej Poprawa koordynacji narodowych programów badawczych Europejskie Platformy Technologiczne European Technology Platforms Wypełnienie luki pomiędzy nauką i przemysłem - zwiększenie wsparcia finansowego nauki ze strony przemysłu Mobilizacja i skupienie najważniejszych instytucji badawczych, przemysłowych, grup decyzyjnych i grup użytkowników na poziomie narodowym i europejskim wokół kluczowych technologii Zainicjowanie i wdrożenie spójnej strategii (Strategic Research Agenda) rozwoju tych technologii w perspektywie średnio- i długofalowej, wypracowanie regulacji prawnych (ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia tego programu) i standardów technologicznych Pokonywanie barier technologicznych i poza technologicznych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

27 Wybrane programy i inicjatywy Unii Europejskiej wspierające działania w obszarze energii
Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji ( ) Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) Trzy podprogramy programu CIP: Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) Program wsparcia polityki w zakresie ICT Program Inteligentna Energia – Europa (IEE) Budżet w wysokości 3,6 miliarda Euro, w tym 730 mln Euro dla programu IEE i 430 mln Euro na eco-innowacje w programie EIP. Program będzie wspierał akcje pomocy przedsiębiorstwom oraz innowacyjność w przemyśle. Będzie również promował wzrost wydajności energetycznej, poszukiwanie odnawialnych źródeł energii, technologie pro-środowiskowe oraz lepszy przepływ informacji i technologii. Program Inteligentna Energia ‑ Europa ( ) Intelligent Energy Europe Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie zużycia energii (SAVE) Podejmowanie działań na rzecz tworzenia lub rozbudowy struktur i instrumentów służących rozwojowi odnawialnych źródeł energii (ALTENER) Rozwój czystego transportu miejskiego (COOPENER) Działania horyzontalne np. finansowanie, promocja Europejska Kampania Zrównoważonej Energetyki ( ) Sustainable Energy Europe Campaign Projekt powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i realizowany jest w ramach programu Inteligentna Energia – Europa. Cele: zwiększenie świadomości decydentów na różnych poziomach: lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie energetyki osiągnięcie wysokiego poziomu świadomości społecznej, zrozumienia przez społeczeństwo celów zrównoważonej polityki energetycznej, oraz zyskanie społecznego poparcia dla tej idei promowanie prywatnego inwestowania w technologie zapewniające rozwój zrównoważonej energetyki Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

28 Wybrane programy i inicjatywy Unii Europejskiej wspierające działania w obszarze energii
Sieci Transeuropejskie Trans-European Networks (TENs) Proces tworzenia wspólnotowego rynku energii, któremu towarzyszą przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie sfer ekonomicznej i socjalnej, odbywa się poprzez Transeuropejskie Sieci Energetyczne Poligon KE 6. PR R&D – Inicjatywa CIVITAS II Inicjatywa skierowana jest do miast, które chcą wpływać na realizowaną politykę transportową i podążać w kierunku czystego transportu miejskiego 6. PR R&D ‑ Inicjatywa CONCERTO Inicjatywa skierowana jest do miast, które chcą zmienić lokalną politykę energetyczną (wzrost udziału OŹE, redukcja emisji CO2, wzrost efektywności energetycznej) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

29 Działania na poziomie regionalnym i lokalnym
Działania w zakresie efektywności energetycznej przyniosą wszystkie potencjalne zyski tylko wtedy jeśli inicjatywy podjęte na poziomie Wspólnoty i krajów zostaną odzwierciedlone na poziomie lokalnym. Działania na rzecz efektywności energetycznej włączane są w operacyjne programy rozwoju w ramach polityki spójności UE, w szczególności w regionach słabo rozwiniętych, zapewniając im instrument, który można zastosować w różnego rodzaju projektach dotyczących: efektywności energetycznej budynków publicznych, czystego ekologicznie transportu miejskiego, wsparcia dla MSP w zakresie poprawy efektywności energetycznej, prac badawczo-rozwojowe. Inwestycje w projekty dotyczące zrównoważonej energii o niewielkiej skali w Europie mają ogromny potencjał. Projekty takie charakteryzują się wysoką opłacalnością, w szczególności biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne i korzyści w zakresie ochrony środowiska. Ich finansowanie, szczególnie w słabiej rozwiniętych regionach Europy, wymaga jednak wsparcia. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

30 Komisja Europejska Społeczność EU CONCERTO CONCERTO+
CONCERTO działania Komisja Europejska Społeczność EU Polityka energetyczna Odbiorcy końcowi Społeczności lokalne CONCERTO x29 CONCERTO+

31 Komisja Europejska Concerto CONCERTO+ Społeczność UE Polityka KE
Spotkania europejskie Wizyty regionalne Workshopy Konferencje Spotkania indywidualne Ankiety Bazy danych Analiza Synteza News-letter Web site Konferencje Workshopy Komisja Europejska Concerto CONCERTO+ Wymiana poglądów Monitoring Wskaźniki sukcesu Ocena wpływu Wzrost świadomości Najlepsze praktyki Rozwiązania praktyczne Społeczność UE Polityka KE Rekomendacje polityczne Monitoring Analiza Ocena wpływu

32 Wnioski Warunkiem niezbędnym realaizacji polityki klimatycznej i energetycznej UE jest przyjęcie obowiązkowych celów zwiększenia efektywności energetycznej. Mechanizmy oszczędzania energii powinny zostać uwzględnione w procesie budowy wewnętrznego rynku energii. Proponowane mechanizmy wzrostu efektywności energetycznej powinny w jak najszerszym stopniu być oparte na mechanizmach rynkowych a tylko w przypadkach absolutnie koniecznych, tam gdzie działanie rynku nie występuje lub jest ograniczone, należy korzystać z nakazów administracyjnych i instrumentów regulacyjnych. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.


Pobierz ppt "Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google