Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje zawarte w KARTACH OCEN niezbędne są do oceny operacji przez członków Komitetu oraz przyznania wartości punktowej, decydującej o kolejności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje zawarte w KARTACH OCEN niezbędne są do oceny operacji przez członków Komitetu oraz przyznania wartości punktowej, decydującej o kolejności."— Zapis prezentacji:

1

2 Informacje zawarte w KARTACH OCEN niezbędne są do oceny operacji przez członków Komitetu oraz przyznania wartości punktowej, decydującej o kolejności projektu na liście rankingowej wniosków zatwierdzonych do realizacji.

3 weryfikacja zgodności operacji z LSROR, weryfikacja zgodności operacji z kryteriami wyboru mająca na celu ocenę wniosku pod względem jego jakości i poziomu wpływu na realizacje celów szczegółowych LSROR.

4

5

6

7

8 1.1 Czy wnioskodawca jest członkiem NGR przynajmniej od: 12 lub 24 m-cy? Podmioty takie premiujemy dodatkowymi punktami. 24 miesiące – 6 punktów 12 miesięcy – 3 punkty Członkostwo liczymy od dnia złożenia deklaracji w siedzibie NGR.

9

10

11

12 2.1 Czy planowana operacja jest spójna z preferowanymi kierunkami rozwoju pozarybackiej albo okołorybackiej działalności gospodarczej? - Czy operacja dotyczyła będzie działalności podnoszącej wartość dodaną produktów rybactwa? – 5 pkt Wartość dodana produktów oznacza przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usługi. Podnoszenie wartości dodanej produktów rybactwa może polegać m.in. na budowie małych przetwórni czy punktów sprzedaży bezpośredniej i marginalnej, punktów gastronomicznych wykorzystujących w menu posiłki z produktów rybnych, smażalni, łowisk wędkarskich, wędzarni, itp.

13 2.1 Czy planowana operacja jest spójna z preferowanymi kierunkami rozwoju pozarybackiej albo okołorybackiej działalności gospodarczej? - Czy operacja dotyczyła będzie działalności związanej z turystyką? - 2 punkty Przez turystykę rozumie się m.in. formę działalności gospodarczej, w ramach której wykształciły się różnego rodzaju usługi turystyczne służące zaspokajaniu potrzeb turystów, w szczególności: usługi noclegowe, transportowe, gastronomiczne i inne. -Czy operacja dotyczyła będzie działalności związanej z turystyką wodną? – 3 punkty Do turystyki wodnej można zaliczyć turystykę związaną z organizacją lub obsługą ruchu turystycznego, obejmującej wędkarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo, nurkowanie itp.

14 2.1 Czy planowana operacja jest spójna z preferowanymi kierunkami rozwoju pozarybackiej albo okołorybackiej działalności gospodarczej? -Czy operacja dotyczyła będzie działalności zalecanej w ramach inkubatora przedsiębiorczości – 5 punktów Spis działalności zalecanych w ramach inkubatora przedsiębiorczości zawarty jest w odrębnym dokumencie. Celem regulacji jest określenie preferowanych na danym terenie rodzajów działalności oraz regulacja ich ilości. Działanie to pozwala ograniczyć ryzyko nadmiernej koncentracji działalności jednorodnej oraz kreować różnorodność gospodarczą na terenach NGR.

15 2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków rozwoju. -w wyniku operacji powstaną miejsca noclegowe do 5 miejsc noclegowych – 2 punkty, 6 do 10 miejsc noclegowych - 3 punkty, powyżej 11 miejsc noclegowych – 5 punktów. Chodzi tu o nowo utworzone miejsca noclegowe (osobo-miejsca) w np. hotelach, motelach, zajazdach, gospodarstwach wiejskich -agroturystycznych, schroniskach młodzieżowych, domkach letniskowych, itp.

16 2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków rozwoju. -w wyniku operacji zwiększy się zdolność żywieniowa punktów usługowych: do 50 osób/dobę – 2 punkty, 51-100 osób/dobę – 3 punkty, powyżej 101 osób/dobę – 5 punkty, Chodzi tu o ilość osób, jakie punkt jest w stanie wyżywić w ciągu doby (np. w smażalni, restauracji, kawiarni, barów szybkiej obsługi, tawern, pizzerii, miejsc z żywnością na wynos, itp.).

17 2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków rozwoju. -w wyniku operacji poszerzona zostanie liczba atrakcji turystycznych – 5 punktów, Pojęcie atrakcji turystycznej należy rozumieć jako miejsce, obiekt lub wydarzenie charakterystyczne, często unikalne, będące przedmiotem zainteresowania ze strony turystów oraz przyciągające ruch turystyczny np. atrakcyjne miejsca zakwaterowania lub wypoczynku, restauracje, warunki do uprawiania różnych form aktywności turystycznej i sportowej.

18 2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków rozwoju. -w wyniku operacji powstanie miejsce odpoczynku, pole namiotowe albo pole biwakowe: dla 100 osób – 2 punkty, pow. 101 osób – 5 punktów,

19 2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków rozwoju. Pole biwakowe - wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym, niestrzeżone, oznakowane i ogrodzone prowizorycznie, umożliwiające turystom nocleg w namiotach. Pole namiotowe - teren, na którym znajdują się punkty poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne, jest zwykle zadrzewiony – może być strzeżony, oświetlony, mający stała obsługę recepcyjną i wyposażony w urządzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umożliwiające turystom nocleg w namiotach, mieszkalnych przyczepach samochodowych, a także przyrządzanie posiłków oraz parkowanie pojazdów samochodowych. Miejscem odpoczynku jest atrakcyjny teren, oznaczony i wyposażony w elementy ułatwiające przebywanie w nim ludności (ławki, stoły, leżaki, wiaty), na którym formalnie można spędzać czas. Miejsce odpoczynku może być zorganizowane przy innych atrakcjach turystycznych, obiektach żywieniowych lub noclegowych, przystaniach, parkingach itd.

20 2.3 Wpływ operacji na aktywizację zawodową i dostęp do usług. -operacja przewiduje ułatwienie dostępu do usług osób niepełnosprawnych – 3 punkty Ułatwienia te to wszelkiego rodzaju udogodnienia lub usprawnienia mające na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostęp do wszelkiego rodzaju usług i świadczeń, takie jak podjazdy, barierki, dostosowane toalety i windy itp. -operacja przewiduje szkolenie osoby związanej z sektorem rybackim przeprowadzonym w celu zmiany kwalifikacji zawodowych – 4 punkty Szkolenia te powinny dotyczyć tylko i wyłącznie zmiany kwalifikacji zawodowych, a nie uzupełnienia, czy podnoszenia kwalifikacji już posiadanych w obszarze dot. działalności rybackiej. Celem zmiany kwalifikacji ma być dywersyfikacja zatrudnienia poprzez utworzenie dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybackim lub uprawdopodobnienie szans na zatrudnienie w innych branżach poprzez podnoszenie swoich kompetencji.

21 2.3 Wpływ operacji na aktywizację zawodową i dostęp do usług. -operacja przewiduje utworzenie nowych miejsc pracy: -1 miejsce pracy – 2 punkty -2 do 4 miejsc pracy – 3 punkty -5 i więcej miejsc pracy – 5 punktów Kryterium dotyczy zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia.

22 2.3 Wpływ operacji na aktywizację zawodową i dostęp do usług. -operacja spełniająca kryterium utworzenia nowych miejsc pracy, przewiduje dodatkowe przystosowanie tych miejsc dla kobiet – 3 punkty Kryterium tego nie będą z kolei spełniały stanowiska wymagające zatrudnienia mężczyzn, np. w budownictwie, górnictwie i innych pracach ciężkich. Nowoutworzone stanowisko pracy musi dotyczyć branży umożliwiającej zatrudnienie kobiet, a dodatkowo beneficjent podjął także działania umożliwiające takie zatrudnienie – np. przewidział dodatkową szatnię i sanitariaty.

23 3.1 W jakim stopniu planowana operacja przewiduje wykorzystanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań? - projekt unikatowy na obszarze NGR – 2 punkty, - projekt unikatowy na terenie Polski – 5 punktów, - projekt unikatowy na terenie UE – 10 punktów. Innowacyjność projektu oznacza wykorzystanie pomysłów i rozwiązań dotychczas niestosowanych na danym obszarze.

24 3.2 Wpływ projektu na dywersyfikacje źródeł dochodu sektora rybackiego i utrzymanie zatrudnienia na obszarze NGR -realizacja projektu doprowadzi do rozszerzenia działalności gospodarczej podmiotu rybackiego – 4 punkty, -realizacja projektu doprowadzi do utrzymania stanowiska pracy, zagrożonego w związku z marginalizacją działalności rybackiej – 1 punkt,

25 3.3 Efektywność ekonomiczna projektu względem budżetu NGR - projekt przewiduje dofinansowanie do 50 tys. zł – 5 punktów - projekt przewiduje dofinansowanie od 51 tys. do 100 tys. zł – 3 punkty - projekt przewiduje dofinansowanie od 101 do 200 tys. zł – 2 punkty Zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w LSROR wspierane będą projekty drobne pod względem wartościowym, przy czym podkreślić trzeba, że chodzi tu o wartość dofinansowania, a nie wartość operacji. Ma to na celu zrealizowanie jak największej ilości projektów w ramach budżetu NGR.

26

27 1.1 Czy wnioskodawca jest członkiem NGR przynajmniej od: 12 lub 24 m-cy? Podmioty takie premiujemy dodatkowymi punktami. 24 miesiące – 6 punktów 12 miesięcy – 3 punkty Członkostwo liczymy od dnia złożenia deklaracji w siedzibie NGR.

28

29

30

31 2.1 Czy planowana operacja jest spójna z preferowanymi kierunkami rozwoju działalności gospodarczej? - Czy operacja dotyczyła będzie działalności podnoszącej wartość dodaną produktów rybactwa? – 5 pkt Wartość dodana produktów oznacza przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usługi. Podnoszenie wartości dodanej produktów rybactwa może polegać m.in. na budowie małych przetwórni czy punktów sprzedaży bezpośredniej i marginalnej, punktów gastronomicznych wykorzystujących w menu posiłki z produktów rybnych, smażalni, łowisk wędkarskich, wędzarni, itp.

32 2.1 Czy planowana operacja jest spójna z preferowanymi kierunkami rozwoju działalności gospodarczej? - Czy operacja przewiduje wykorzystanie produktów rybnych lub wyrobów lokalnych? – 5 punktów Jeżeli w wyniku przeprowadzonej operacji przewiduje się wykorzystanie produktów rybnych lub lokalnych np. w menu restauracji czy agroturystyki lub utworzenie miejsca, które umożliwi ich wykorzystanie np. wędzarni wnioskodawca otrzyma dodatkowe punkty. Informacja o powyższym musi wynikać z wniosku o dofinansowanie, a także z przedstawionej dokumentacji.

33 2.1 Czy planowana operacja jest spójna z preferowanymi kierunkami rozwoju działalności gospodarczej? - Czy operacja dotyczyła będzie działalności związanej z turystyką? - 2 punkty Przez turystykę rozumie się m.in. formę działalności gospodarczej, w ramach której wykształciły się różnego rodzaju usługi turystyczne służące zaspokajaniu potrzeb turystów, w szczególności: usługi noclegowe, transportowe, gastronomiczne i inne. - Czy operacja dotyczyła będzie działalności związanej z turystyką wodną? – 3 punkty Do turystyki wodnej można zaliczyć turystykę związaną z organizacją lub obsługą ruchu turystycznego, obejmującej wędkarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo, nurkowanie itp.

34 2.1 Czy planowana operacja jest spójna z preferowanymi kierunkami rozwoju działalności gospodarczej? -Czy operacja dotyczyła będzie działalności zalecanej w ramach inkubatora przedsiębiorczości – 5 punktów Spis działalności zalecanych w ramach inkubatora przedsiębiorczości zawarty jest w odrębnym dokumencie. Celem regulacji jest określenie preferowanych na danym terenie rodzajów działalności oraz regulacja ich ilości. Działanie to pozwala ograniczyć ryzyko nadmiernej koncentracji działalności jednorodnej oraz kreować różnorodność gospodarczą na terenach NGR.

35 2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków rozwoju. -w wyniku operacji powstaną miejsca noclegowe do 5 miejsc noclegowych – 2 punkty, 6 do 10 miejsc noclegowych - 3 punkty, powyżej 11 miejsc noclegowych – 5 punktów. Chodzi tu o nowo utworzone miejsca noclegowe (osobo-miejsca) w np. hotelach, motelach, zajazdach, gospodarstwach wiejskich -agroturystycznych, schroniskach młodzieżowych, domkach letniskowych, itp.

36 2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków rozwoju. -w wyniku operacji zwiększy się zdolność żywieniowa punktów usługowych: do 50 osób/dobę – 2 punkty, 51-100 osób/dobę – 3 punkty, powyżej 101 osób/dobę – 5 punkty, Chodzi tu o ilość osób, jakie punkt jest w stanie wyżywić w ciągu doby (np. w smażalni, restauracji, kawiarni, barów szybkiej obsługi, tawern, pizzerii, miejsc z żywnością na wynos, itp.).

37 2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków rozwoju. -w wyniku operacji poszerzona zostanie liczba atrakcji turystycznych – 5 punktów, Pojęcie atrakcji turystycznej należy rozumieć jako miejsce, obiekt lub wydarzenie charakterystyczne, często unikalne, będące przedmiotem zainteresowania ze strony turystów oraz przyciągające ruch turystyczny np. atrakcyjne miejsca zakwaterowania lub wypoczynku, restauracje, warunki do uprawiania różnych form aktywności turystycznej i sportowej.

38 2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków rozwoju. -w wyniku operacji powstanie miejsce odpoczynku, pole namiotowe albo pole biwakowe: dla 100 osób – 2 punkty, pow. 101 osób – 5 punktów,

39 2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków rozwoju. Pole biwakowe - wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym, niestrzeżone, oznakowane i ogrodzone prowizorycznie, umożliwiające turystom nocleg w namiotach. Pole namiotowe - teren, na którym znajdują się punkty poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne, jest zwykle zadrzewiony – może być strzeżony, oświetlony, mający stała obsługę recepcyjną i wyposażony w urządzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umożliwiające turystom nocleg w namiotach, mieszkalnych przyczepach samochodowych, a także przyrządzanie posiłków oraz parkowanie pojazdów samochodowych. Miejscem odpoczynku jest atrakcyjny teren, oznaczony i wyposażony w elementy ułatwiające przebywanie w nim ludności (ławki, stoły, leżaki, wiaty), na którym formalnie można spędzać czas. Miejsce odpoczynku może być zorganizowane przy innych atrakcjach turystycznych, obiektach żywieniowych lub noclegowych, przystaniach, parkingach itd.

40 2.3 Wpływ operacji na aktywizację zawodową i dostęp do usług. -operacja przewiduje ułatwienie dostępu do usług osób niepełnosprawnych – 5 punktów Ułatwienia te to wszelkiego rodzaju udogodnienia lub usprawnienia mające na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostęp do wszelkiego rodzaju usług i świadczeń, takie jak podjazdy, barierki, dostosowane toalety i windy itp.

41 2.3 Wpływ operacji na aktywizację zawodową i dostęp do usług. -operacja przewiduje utworzenie nowych miejsc pracy: -1 miejsce pracy – 2 punkty -2 do 4 miejsc pracy – 3 punkty -5 i więcej miejsc pracy – 5 punktów Kryterium dotyczy zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia.

42 2.3 Wpływ operacji na aktywizację zawodową i dostęp do usług. -operacja spełniająca kryterium utworzenia nowych miejsc pracy, przewiduje dodatkowe przystosowanie tych miejsc dla kobiet – 5 punktów Kryterium tego nie będą z kolei spełniały stanowiska wymagające zatrudnienia mężczyzn, np. w budownictwie, górnictwie i innych pracach ciężkich. Nowoutworzone stanowisko pracy musi dotyczyć branży umożliwiającej zatrudnienie kobiet, a dodatkowo beneficjent podjął także działania umożliwiające takie zatrudnienie – np. przewidział dodatkową szatnię i sanitariaty.

43 3.1 W jakim stopniu planowana operacja przewiduje wykorzystanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań? - projekt unikatowy na obszarze NGR – 2 punkty, - projekt unikatowy na terenie Polski – 5 punktów, - projekt unikatowy na terenie UE – 10 punktów. Innowacyjność projektu oznacza wykorzystanie pomysłów i rozwiązań dotychczas niestosowanych na danym obszarze.

44 3.2 Wpływ projektu na poprawę jakości życia społeczeństwa i propagowanie przedsiębiorczości. - realizacja projektu doprowadzi do utworzenia nowej działalności gospodarczej - 3 punkty - realizacja projektu doprowadzi do utworzenia nowej działalności gospodarczej przez członka rodziny osoby prowadzącej działalność rybacką albo zatrudnionego w rybactwie – 2 punkty

45 3.3 Efektywność ekonomiczna projektu względem budżetu NGR - projekt przewiduje dofinansowanie do 25 tys. zł – 10 punktów, - projekt przewiduje dofinansowanie od 26 tys. do 50 tys. zł – 7 punktów, - projekt przewiduje dofinansowanie od 51 tys. do 100 tys. zł – 5 punktów, - projekt przewiduje dofinansowanie od 101 do 150 tys. zł – 2 punkty. Zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w LSROR wspierane będą projekty drobne pod względem wartościowym, przy czym podkreślić trzeba, że chodzi tu o wartość dofinansowania, a nie wartość operacji. Ma to na celu zrealizowanie jak największej ilości projektów w ramach budżetu NGR.

46 Dziękujemy za uwagę Anna Ligenza Patrycja Krystek


Pobierz ppt "Informacje zawarte w KARTACH OCEN niezbędne są do oceny operacji przez członków Komitetu oraz przyznania wartości punktowej, decydującej o kolejności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google