Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADNICZE I DODATKOWE NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE STOSOWANE W CZASIE „P”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADNICZE I DODATKOWE NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE STOSOWANE W CZASIE „P”"— Zapis prezentacji:

1 ZASADNICZE I DODATKOWE NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE STOSOWANE W CZASIE „P”

2 Praca pod kierunkiem Kmdr ppor. Kowalewski
Prace wykonał : Lewandowski Mariusz

3 Zasady ogólnego żywienia.
Żywienie żołnierzy jest jedną z form żywienia zbiorowego. Ma ono na celu zapewnienie wszystkim uprawnionym osobom wystarczającego pod względem ilościowym i jakościowym wyżywienia w ramach przysługujących im należności żywnościowych. Należność żywnościowa dla ludzi jest to ustalona przepisami ilość produktów spożywanych, przysługujących jednej osobie na okres 24 godzin, w formie rzeczowej lub finansowej. Należność budżetowa jest to stawka pieniężna na wyżywienie

4 Należności dzielą się na zasadnicze i dodatkowe
Przepisy o stosowaniu należności żywnościowych w czasie pokoju, Żywn. 110/90 ustalają;

5 1.Należności żywnościowe
Zasadnicze – żołnierska 010, szkolna 020, specjalna 030, operacyjna 040 Dodatkowa Napoje Oprócz tych należności żywnościowych, ustala się następujące konfekcjonalne należności żywieniowe: Suchą należność paczkowaną „S” Zunifikowaną należność wojenną skoncentrowaną „WS” Należności te spożywa się w ramach odświeżania zapasów, w zamian należności zasadniczych bez prawa do należności dodatkowej 110 i rozlicza się w systemie gospodarki materiałowej.

6 2. Posiłki Profilaktyczne 120, Regeneracyjne, wzmacniające 130,
Dla honorowych dawców krwi (w wymiarze i na zasadach ustalonych przez ministra zdrowia i opieki społecznej), Awaryjne - stosowane w samolotach w formie rzeczowej i na zasadach określonych przez dowódcę WI i OP oraz stosowane w tratwach ratunkowych w formie rzeczowej i na zasadach określonych przez dowódcę MW

7 3. Wartości produktów żywnościowych, zawartych w poszczególnych należnościach żywnościowych, obliczone w aktualnych cenach zakupu, są stawkami pieniężnymi na wyżywienie. Stawki te określa Szef Zarządu Zaopatrywania Sztabu Generalnego WP w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Finansów.

8 Nazwa grupy produktów żywnościowych
Wymiar rzeczowy należności żywnościowych według normy 040 , 110 , 030 Numer grupy Nazwa grupy produktów żywnościowych Spożycie w g / osobę dziennie według normy 040 normy 110 normy 030 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Strączkowe Przetwory zbożowe Pieczywo Mięso i przetwory mięsne w przeliczeniu na mięso Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej roślinny Mleko i przetwory mleczne w przeliczeniu na mleko Masło i śmietana Jaja Ryby i przetwory rybne w przeliczeniu na ryby świeże morskie Ziemniaki Warzywa i owoce bogate w witaminę C Warzywa i owoce karotenowe Inne warzywa i owoce Cukry i słodycze w przeliczeniu na cukier - 42 500 551 19 10 750 66 1 60 120 260 472 145 100 83 370 20 0,5 30 110 445 45 650 369 660 600 105 730 106

9 ZAOPATRYWANIE OKRĘTÓW W ŻYWNOŚĆ I ZASADY JEJ ROZLICZANIA
Zaopatrywanie i rozliczanie w systemie dekadowym. Służba żywnościowa KPW jest odpowiedzialna za planowanie , zaopatrywanie i rozliczanie produktów spożywczych wydanych na punkty żywienia organizowane na jednostkach pływających MW. Dla zaopatrywania jednostek pływających opracowuje się następujące dokumenty ; dekadowy jadłospis - wspólny dla wszystkich zaopatrywanych jednostek , wyciągi z jadłospisu - dla wszystkich jednostek pływających ( zawierają nazwę planowanych posiłków oraz wymiar ilościowy zasadniczych produktów ), zestawienie asortymentowe - produktów spożywczych z harmonogramem dostaw produktów nietrwałych ( 2 – 4 dniowym ) dla każdej zaopatrywanej jednostki pływającej , rozdzielnik na wydane produkty spożywcze - oddzielnie dla każdego magazynu . Odbiór produktów spożywczych kucharz potwierdza własnoręcznym podpisem na oryginale rozdzielnika , podając datę odbioru.

10 Kucharz zobowiązany jest codziennie na koniec dnia w dzienniku pracy kuchni w pkt. 7 ewidencjonować pozostałość następujących produktów ; mięso ( wołowe i wieprzowe ) , kiełbasy różne , wędliny wysokogatunkowe , konserwy mięsne , masło , cukier , konserwy rybne , jaja. Pozostałość środków spożywczych na koniec okresu zaopatrywania , wynikająca ze zmiany procesu technologicznego i ruchu stanów osobowych na jednostce pływającej nie podlega dodatkowemu rozliczeniu w KPW. Produkty te powinny być wykorzystane w żywieniu w okresie następnym.

11 ZAOPATRYWANIE BIEŻĄCE I ROZLICZANIE W SYSTEMIE SKRÓCONEGO BILANSU
Uproszczona gospodarka żywnościowa prowadzona jest na okrętach posiadających określone warunki , to znaczy ; w składzie załogi występuje etatowe stanowisko kwatermistrza lub podoficera żywnościowego oraz magazyniera , okręt dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami wyposażonymi w urządzenia chłodnicze zapewniające właściwe warunki magazynowania produktów spożywczych. Decyzję w sprawie prowadzenia tej formy gospodarki podejmuje szef Służby Żywnościowej DMW na wniosek Komendanta Portu Wojennego. Sposób zaopatrywania i zasady rozliczania w tym systemie przedstawiają się następująco ; służba żywnościowa KPW dostarcza do tych jednostek środki spożywcze na podstawie asygnat wystawionych przez podoficera żywnościowego okrętu ( akceptowanych przez szefa służby KPW ), terminy dostaw żywności ustala służba żywnościowa KPW w porozumieniu z kwatermistrzem okrętu.

12 Pobrane środki spożywcze należy zaprzychodować w książce ewidencji żywności okrętu.
Produkty do kuchni okrętowej wydaje się z magazynu żywnościowego okrętu na podstawie asygnaty kuchennej wystawionej przez podoficera żywnościowego. Środki spożywcze pobiera kucharz okrętowy , powinny one być zużyte do przygotowania posiłków zgodnie z jadłospisem. Asygnaty kuchenne na podstawie których wydano środki spożywcze do przygotowania posiłków są podstawą rozchodu tych produktów w książce ewidencji żywności okrętu. Książkę ewidencji żywności należy prowadzić na bieżąco. Zamknięcia dokonuje się na koniec miesiąca , polega ono na wyprowadzeniu stanów ( podsumowaniu obrotów ) i podkreśleniu. Rozliczenie z KPW z pobranych i zużytych produktów żywnościowych następuje na zakończenie każdego miesiąca w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Dokumentami rozliczeniowymi są ; bilans miesięczny - pobranych środków spożywczych w okresie od... do.. . zestawienie wydanych racji żywnościowych.


Pobierz ppt "ZASADNICZE I DODATKOWE NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE STOSOWANE W CZASIE „P”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google