Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADNICZE I DODATKOWE NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE STOSOWANE W CZASIE „W”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADNICZE I DODATKOWE NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE STOSOWANE W CZASIE „W”"— Zapis prezentacji:

1 ZASADNICZE I DODATKOWE NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE STOSOWANE W CZASIE „W”

2 Praca pod kierunkiem Kmdr ppor. Kowalewski
Prace wykonał : Lewandowski Mariusz

3 ORGANIZACJA ŻYWIENIA W WARUNKACH POLOWYCH
Żywienie żołnierzy organizuje się w zależności od: Rodzaju i charakteru działań, Rodzaju użytej broni masowego rażenia, Sytuacji bojowej, Warunków klimatycznych i terenowych, Posiadanych sił i środków Rozróżnia się następujące sposoby żywienia; Gotowanymi posiłkami – wydaje się je trzy lub cztery razy dziennie, zależnie od rodzaju wojsk, sytuacji bojowej i stosowanych należności. Suchymi należnościami żywnościowymi - umożliwiają spożycie trzech posiłków w ciągu dnia zarówno na zimno, jak i po podgrzaniu. Sposobem mieszanym – polega na wydawaniu dwóch posiłków gotowanych i jednego w postaci suchej należności żywieniowej. Gotowanymi posiłkami w puszkach – stosuje się je dla małych grup pojedynczych żołnierzy wykonujących zadanie samodzielnie, poza swoim pododdziałem

4 Żywienie żołnierzy gorącymi posiłkami organizuje się :
Według zasadniczej należności żywnościowej skoncentrowanej „WS” na podstawie jadłospisów umieszczonych w opakowaniach tych należności, Według innych należności na podstawie jadłospisów sporządzonych przez szefa zaopatrzenia żywnościowego. Ustalając jadłospis należy brać pod uwagę: Rodzaj przewidzianego do wykonania przez żołnierzy zadania bojowego, Przyjęty do zastosowania w danym czasie rodzaj należności żywnościowej, Rodzaj i asortyment środków spożywczych znajdujących się w składzie (magazynie) żywnościowym, Możliwości i sposób przyrządzania gotowanych posiłków, Warunki klimatyczne, terenowe, porę roku.

5 Środki spożywcze dziennej należności żywnościowej należy dzielić tak, aby wartość energetyczna wyrażona w procentach wynosiła: 1. W razie wydawania czterech posiłków gotowanych dziennie: Śniadanie pierwsze %, Śniadanie drugie %, Obiad %, Kolacja %. 2. W razie wydawania trzech posiłków gotowanych dziennie: Śniadanie %, Obiad %, Kolacja %. 3. W razie wydawania dwóch posiłków gotowanych dziennie: Śniadanie %, Obiad %, W razie wydawania jednego posiłku gotowanego dziennie wartość energetyczna tego posiłku powinna wynosić %, przy czym pozostałą należność środków spożywczych wydaje się w postaci suchego prowiantu.

6 Objętość gotowanych posiłków, przysługujących żołnierzowi według dziennej należności żywnościowej, powinna wynosić: Zupa wydawana na śniadanie, obiad i kolację – 0.8 litra Drugie danie w postaci: Ziemniaków g, lub Kaszy g, Makaronu g, Strączkowych g, Koncentratu spożywczego g, Mięsa g, Warzyw świeżych g, Sosu g, W razie jednorazowego lub dwukrotnego przyrządzania dziennie posiłków – objętość posiłku jednodaniowego powinna wynosić 0,9 – 1.0 litra.

7 RODZAJE NALEŻNOŚCI I FORMY STOSOWANIA NALEŻNOŚCI NA OKRĘTACH
Zasadnicza należność żywnościowa wojenna „W” – przysługuje w postaci gotowanych posiłków lub suchego prowiantu; Żołnierzom wojsk operacyjnych, Żołnierzom wojsk obrony terytorialnej kraju, Żołnierzom WL i OP, Żołnierzom wojsk powietrznodesantowych, Słuchaczom szkół wojskowych, Zasadnicza należność skoncentrowana „WS” – przysługuje żołnierzom wojsk operacyjnych zamiast należności „W” w czasie działań bojowych uniemożliwiających przygotowanie posiłków z produktów świeżych, Zasadnicza należność żywnościowa „Z” – przysługuje w postaci gotowanych posiłków lub suchego prowiantu: Wszystkim żołnierzom, jeżeli nie korzystają z żywienia według innych zasadniczych należności żywnościowych; Pracownikom cywilnym zatrudnionym w wojskowych zakładach leczniczych, stołówkach i piekarniach, Żołnierzom i osobom cywilnym przebywającym w aresztach wojskowych, Jeńcom wojennym

8 Zasadnicza należność marynarska „M” – przysługuje:
1)Według zestawu „A” w postaci zestawu gotowych posiłków: Żołnierzom pełniącym służbę na jednostkach pływających, wyposażonych w kuchnie umożliwiające codzienne przyrządzanie posiłków, Rozbitkom morskim w czasie pobytu na tych jednostkach Osobom wojskowym i cywilnym, przebywającym służbowo na jednostkach pływających, w czasie pobytu jednostki pływającej na morzu, Żołnierzom pełniącym służbę na małych jednostkach pływających (o wyporności do 250 ton) i na okrętach podwodnych – w okresie postoju w porcie, 2)Według zestawu „B” w postaci gotowanych posiłków albo suchego prowiantu, w czasie pobytu jednostki pływającej w morzu, jeżeli są ograniczone możliwości przyrządzenia posiłków gotowanych, Żołnierzom wchodzącym w skład załóg, Żołnierzom przewożonym jako grupy desantowe na środkach pływających w czasie wykonywania zadania bojowego – przysługuje im dodatkowa należność żywnościowa „DM”, tak jak żołnierzom pełniącym wachty nocne, 3)Według zestawu „C” w postaci gotowanych posiłków lub suchego prowiantu: Żołnierzom pełniącym służbę na okrętach podwodnych wyłącznie w czasie wykonywania zadań bojowych lub ćwiczeń połączonych z wyjściem w morze, trwających powyżej 8 godzin, Rozbitkom morskim w czasie przebywania na okrętach podwodnych, Osobom wojskowym i cywilnym, przebywającym służbowo na okrętach podwodnych.

9 Zasadnicza należność żywnościowa skoncentrowana marynarska „WS – m „ przysługuje żołnierzom pełniącym służbę na jednostkach pływających marynarki wojennej zamiast należności żywnościowej „M” w warunkach uniemożliwiających przygotowanie posiłków z produktów świeżych. Zasadnicza należność żywnościowa sucha „S” – przysługuje żołnierzom wojsk lądowych w czasie działań bojowych, w warunkach uniemożliwiających przygotowanie posiłków ze środków spożywczych należności „W” i „WS” decyzje o stosowaniu należności „S” podejmuje dowódca OG – można ją stosować w uzasadnionych wypadkach (zadanie specjalne, okrążenie, pościg) Zasadnicze należności żywnościowe awaryjne „AL” i „AM” – przeznaczone są: Awaryjna lotnicza „AL” dla załóg samolotów w razie przymusowego lądowania w miejscach oddalonych od źródeł zaopatrzenia, Awaryjna marynarska „AM” dla łodzi ratunkowych po opuszczeniu jednostek pływających z powodu ich awarii lub zatonięcia. Należność zaopatrzenia tytoniowego – przysługuje żołnierzom oraz jeńcom wojennym, którzy ukończyli 18 rok życia, Kadrze przysługuje zaopatrzenie tytoniowe w podwójnym wymiarze Żołnierzom, którzy nie korzystają z zaopatrzenia tytoniowego, przysługuje dziennie 50g cukierków, Zaopatrzenie tytoniowe wydaje się raz na 10 dni.

10 Dodatkowa należność żywieniowa marynarska „DM” -przysługuje w postaci suchego prowiantu:
1) Według zestawu „A” należności żywnościowej „M”: Żołnierzom o specjalności nurka lub szkolonym na nurków w wymiarze godzin określonych przepisami służby nurkowej, Pełniącym służbę w jednostkach awaryjno – ratunkowych, na jednostkach pływających, w ośrodkach szkolenia nurków, 2) Według zestawu „B” należności żywnościowej „M”: - załogom jednostek pływających do wyporności 250 ton w czasie pływania poza portem przez okres nie dłuższy niż 4 godziny, 3) Według zestawu „C” należności żywnościowej „M”: Żołnierzom wchodzącym w skład załóg jednostek pływających poza bazą, Załogom maszynowni jednostek pływającym w okresie utrzymywania turbin i maszyn w gotowości do wyjścia w morze oraz w okresie pływania, Żołnierzom wchodzącym w skład wachty maszynowej jednostek pływających w czasie postoju w porcie – w okresie utrzymywania kotłów głównych i pomocniczych pod parą, Podstawę do rozchodowania należności „DM” stanowi dziennik okrętowy lub rozkaz dzienny dowódcy OG. Otrzymywanie należności żywnościowej „DM” nie pozbawia prawa do korzystania z innych należności żywnościowych. Dodatkowa należność żywnościowa marynarska sucha „DOP” – przysługuje żołnierzom pełniącym służbę na okrętach podwodnych, jako uzupełnienie należności „WS – m” stosowanej zamiast należności „M”, w warunkach uniemożliwiających przygotowanie posiłków z produktów świeżych.

11 ZASADY PRZYZNAWANIA NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWYCH LUDNOŚCI CYWILNEJ
Uprawnieni do korzystania z bezpłatnego żywienia z zapasów żywnościowych wojska są pracownicy cywilni, jeżeli: Wykonują zadania na rzecz wojska i są skoszarowani w jednostkach wojskowych, Osoby cywilne (nie będące pracownikami wojska); Świadczące na rzecz wojska usługi poza miejscem zamieszkania, Skierowane na leczenie do wojskowych zakładów leczniczych, Przebywające w aresztach wojskowych Doraźnie – ewakuowane z regionów przyfrontowych. ZASTĘPOWANIE USTALONYMI PRZEPISAMI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH INNYMI ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI Środki spożywcze dzieli się w zależności od ich przeznaczenia na: Zasadnicze środki spożywcze, Zastępcze środki spożywcze – stosuje się je dla urozmaicenia strawy, do przyrządzania posiłków dietetycznych według wskazań lekarskich, W razie braku zasadniczych środków spożywczych. Sposób zmiany zasadniczych środków spożywczych określają tabele zawarte w przepisach o gospodarce żywnościowej i organizacji żywienia w czasie „W”. Określonych w tabelach zmian środków spożywczych nie wolno zmieniać na inne środki spożywcze, nie wymienione w tabelach.

12 ORGANIZACJA ŻYWIENIA SIŁ MW
Dla zapewnienia wymagającego poziomu żywienia określonych grup w zależności od warunków służby i rodzaju wykonywanych czynności – ustalone zostały zasadnicze i dodatkowe należności żywnościowe , dla których określono ; poziom wartości energetycznej , zawartość ważniejszych składników odżywczych – takich jak ; białko , tłuszcze , węglowodany , wybrane składniki mineralne i witaminy. Wartość energetyczna i odżywcza należności żywnościowych dla załóg jednostek pływających powinna w pełni rekompensować zapotrzebowanie organizmów marynarzy związane z określonymi warunkami służby oraz intensywnością procesu szkolenia.

13 Zwiększone zapotrzebowanie organizmu w okresie pływania na okrętach nawodnych zaspokojone jest dodatkową należnością żywnościową 110 , a okrętów podwodnych zasadniczą należnością żywnościową zwiększoną o 70 % dodatkowej należności żywnościowej 110. Zwrócić należy uwagę , że o jakości wyżywienia decydują nie tylko parametry wartości odżywczej i energetycznej ale również takie czynniki jak m. in.; urozmaicenie posiłków , jakość przyrządzanych potraw , a szczególnie smak , zapach , konsystencja , objętość i waga porcji oraz temperatura posiłków , estetyka podawanych dań , jakość sprzętu stołowego oraz miejsce spożywania posiłków , częstotliwość i regularność podawania posiłków , dostosowanie żywienia do upodobań i przyzwyczajeń kulinarnych konsumentów. Czas wydawania poszczególnych posiłków w stołówkach brzegowych powinien być dostosowany do aktualnego planu szkolenia i rozkładu dnia , natomiast spożywanie posiłków przez załogi okrętów określa regulamin służby okrętowej ( RSO ),w zasadzie nie może zbyt odbiegać od podanych poniżej propozycji ; śniadanie I – 7.30; śniadanie II – 11.00; obiad ; kolacja

14 Ramowa dzienna struktura spożycia podstawowych grup produktów żywnościowych wskazana w stołówkach brzegowych marynarki wojennej. Numer grupy Nazwa grupy produktów żywnościowych Spożycie w g / osobę dziennie według normy 020 normy 010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Strączkowe Przetwory zbożowe Pieczywo Mięso i przetwory mięsne w przeliczeniu na mięso Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej roślinny Mleko i przetwory mleczne w przeliczeniu na mleko Masło i śmietana w przeliczeniu na masło Jaja Ryby i przetwory rybne w przeliczeniu na ryby świeże morskie Ziemniaki Warzywa i owoce bogate w witaminę C ( warzywa kapustne , papryka , pomidory , kalafiory , porzeczki , truskawki , owoce cytrusowe ) Warzywa i owoce karotenowe ( marchew , szpinak , dynię , fasolkę szparagową ,groszek zielony , pomidory , morele ) Inne warzywa i owoce Cukry i słodycze w przeliczeniu na cukier 21 80 680 275 19 10 830 43 25 58 700 115 90 400 75 27 73 670 259 17 675 31 49 98 157 197 71

15 W czasie przyrządzania posiłków w kuchniach okrętowych należy przestrzegać następujących zasad :
Podczas obróbki wstępnej ziemniaków dążyć do minimalizacji odpadków , które w określonych okresach nie mogą przekraczać granic maksymalnych , i tak: lipiec - sierpień ( młode ) % wrzesień - listopad % grudzień - marzec % kwiecień - maj % czerwiec - lipiec % Ziemniaki obierać z takim wyliczeniem aby jak najkrócej przechowywać je w wodzie , ze względu na duże straty witaminy C. Straty te średnio wynoszą po 24 godzinach ; nierozdrobnione % przepołowione % drobno rozdrobnione % Warzywa i owoce obierać bezpośrednio przed kolejnym procesem technologicznym. W wyjątkowych przypadkach obrane warzywa przechowywać w chłodnym pomieszczeniu.

16 Orientacyjna waga potraw wynosi ;
Poszczególne potrawy powinny być przygotowane w określonej wielkości. Orientacyjna waga potraw wynosi ; zupy mleczne na śniadanie g dodatki w postaci wędlin , konserw mięsnych lub sera pełnotłustego do śniadań g masło naturalne lub roślinne g napoje do posiłków g zupy na obiad g porcje mięsa lub ryby do drugiego dania g ziemniaki do drugiego dania g dania z kasz i makaronów g owoce w ramach deserów g bigos , gulasze mięsno – warzywne na kolację g dodatek w postaci wędlin , konserw lub sera pełnotłustego do kolacji g Posiłki powinny być wydawane bezpośrednio po przyrządzeniu w odpowiedniej temperaturze co stwarza konieczność przygotowania ich na minut przed wydaniem do spożycia. Temperatura potraw powinna wynosić ; zup + 75stopni C drugich dań stopni C gorących napojów stopni C dań i napojów podawanych na zimno 0 – 14 stopni C

17 ZASADY ŻYWIENIA ZAŁÓG JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH W CZASIE POSTOJU W PORTACH
Wyżywienie przygotować należy w oparciu o jadłospisy. Dla załóg jednostek pływających które żywione są w stołówkach brzegowych oraz na okrętach zaopatrywanym w systemie dekadowym - jadłospisy opracowuje KPW. Okręty które prowadzą uproszczoną gospodarkę żywnościową i rozliczają się skróconym bilansem – jadłospisy opracowuje kwatermistrz w przypadku nie występowania tego stanowiska na okręcie – podoficer żywnościowy. Żywienie załóg okrętów przebywających w remoncie organizuje się w stołówkach brzegowych , a w przypadku braku takich możliwości ; na remontowanym okręcie jeżeli istnieją warunki do zachowania wymaganego stanu sanitarnohigienicznego kuchni okrętowej , na innym okręcie z zachowaniem wymogów sanitarnych.

18 ŻYWIENIE ZAŁÓG JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH W CZASIE PŁYWANIA
Na okrętach nawodnych. Jednostki pływające posiadające urządzenia kuchenne i etatowych kucharzy przygotowują dla osób zaokrętowanych posiłki w kuchniach okrętowych. W czasie pobytu okrętu na morzu żywienie organizowane jest w systemie czteroposiłkowym według normy 020 plus 100% normy 110. Czwarty posiłek przyrządza się z produktów dodatkowej należności żywnościowej 110. Czas posiłku dodatkowego określa dowódca okrętu. Na okrętach podwodnych. Załogi okrętów podwodnych oraz osoby przebywające na tych okrętach w czasie rejsów uprawnione są do zasadniczej należności żywnościowej i 70% dodatkowej należności żywnościowej 110. Wyżywienie przygotowywane jest w kuchniach okrętowych na podstawie jadłospisu opracowanego każdorazowo na czas rejsu przez służbę żywnościową KPW z udziałem wyznaczonego przez dowódcę okrętu przedstawiciela załogi. Dowódca okrętu ma prawo dokonywania zmiany jadłospisu oraz decyduje o liczbie posiłków , ich wielkości i rodzaju dań.


Pobierz ppt "ZASADNICZE I DODATKOWE NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE STOSOWANE W CZASIE „W”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google