Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWA KLEMBA PPP W RAWIE MAZOWIECKIEJ RAWA MAZOWIECKA 2010 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWA KLEMBA PPP W RAWIE MAZOWIECKIEJ RAWA MAZOWIECKA 2010 R."— Zapis prezentacji:

1 EWA KLEMBA PPP W RAWIE MAZOWIECKIEJ RAWA MAZOWIECKA 2010 R.
DZIECKO ZDOLNE EWA KLEMBA PPP W RAWIE MAZOWIECKIEJ RAWA MAZOWIECKA 2010 R.

2 UCZEŃ ZDOLNY Uczniowie szczególnie zdolni stanowią około 3% populacji szkolnej. Tworzenie specjalnych programów może sprzyjać ich rozwojowi, istotny jest też kontakt z nauczycielem - mistrzem (specjalistą w swojej dziedzinie, motywującego ale i wymagającego). Potrzebna jest odpowiednia atmosfera wokół tych osób, aby obdarzone szczególnymi zdolnościami i talentami mogły rozwinąć je ku własnemu pożytkowi i zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

3 UCZEŃ ZDOLNY W możliwościach dziecka zdolnego najszybciej orientują się nauczyciele. Rodzice często zawyżają oceny wobec swoich dzieci. W klasach początkowych zdolności są jeszcze mało sprecyzowane, ujawniają się w ogólnych kompetencjach poznawczych. Około 12. roku życia krystalizują się zdolności kierunkowe.

4 UCZEŃ ZDOLNY Uczeń zdolny potrzebuje pomocy tak samo, jak każdy inny uczeń, również najsłabszy. Oczywiście ta pomoc nie jest TAKA SAMA. Chodzi o to, żeby nie zaprzepaścić jego zdolności, aktywności, ciekawości i ambicji. Dlatego nauczyciele takiego ucznia powinni być odpowiednio przygotowani do pracy z nim.

5 Uczeń zdolny to osoba: o nad wiek rozwiniętej dojrzałości i zdolnościach (nauka przychodzi jej łatwo), żądna wiedzy, motywowana od wewnątrz, zdolna do maksymalnej koncentracji, kreatywna, ucząca się według własnych pomysłów, wykraczająca nimi poza sztywne schematy szkolnego przyswajania wiedzy.

6 U dzieci zdolnych można zaobserwować następujące cechy zachowania:
mają fantastyczne pomysły („dzikie”), które realizują bez względu na istniejące warunki, mówiąc akcentują elementy słabo dostrzegane przez innych, wynikiem czego nie są rozumiani i doceniani, wiele zagadnień ich interesuje, co sprawia, że są postrzegani jako powierzchowni, uczą się szybko, skracają działanie w toku rozwiązywania zadań intelektualnych, nie zawsze potrafią wyjaśnić jak do tego doszli, pracują lekko z humorem, mogą być spostrzegani jako mało odpowiedzialni, mający lekceważący stosunek do zadań, preferują pracę w samotności, niekiedy ukrywają swoje zdolności, by nie wyróżnić się w grupie.

7 UCZEŃ ZDOLNY W SZKOLE W polskim szkolnictwie utarło się przekonanie, iż uczeń wybitnie uzdolniony jest jednocześnie uczniem trudnym, a cała uwaga nauczycieli skoncentrowana jest przede wszystkim na uczniach przeciętnych i nie wychylających się. Trudności związane ze zdolnymi dziećmi polegają na tym, iż nie zmarnowanie ich potencjału wymaga stworzenia im indywidualnych warunków pracy, spełniających ich swoiste potrzeby, co zakłada indywidualne podejście nauczyciela, które w polskiej klasie jest rzeczą trudną.

8 UCZEŃ ZDOLNY W SZKOLE Większość - jeśli nie wszystkie programy szkolne dostosowywane są do uczniów przeciętnych, przez co stawiane tym zdolnym wymagania są poniżej ich możliwości. Ta sytuacja prowadzi do zahamowania ich rozwoju. Zdolni uczniowie często nudzą się w trakcie zajęć, co również może stanowić podstawę dla powstania konfliktów ze szkołą lub w ogóle zaprzestania uczenia się oraz w efekcie uzyskiwania ocen dużo poniżej swoich możliwości.

9 UCZEŃ ZDOLNY W SZKOLE Częste są również sytuacje, że nauczyciele dokonując oceny osiągnięć ucznia w rzeczywistości oceniają jego umiejętności społeczne, gdzie biorą pod uwagę to, czy jest on kontaktowy, sympatyczny, chętny do niesienia pomocy itp. Należy sobie uświadomić jednak, iż jednostki wybitne wykazuję więcej emocjonalnych oraz społecznych trudności niż te przeciętne; innymi słowy - bywają one "trudne", co wymaga podwójnej pomocy nauczyciela.

10 WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIA ZDOLNEGO – ZALECENIA PORADNI:
poznawanie ucznia i jego zainteresowań, mocnych stron, zdolności, uwzględnianie nie tylko opanowanych wiadomości przez ucznia, ale i jego zainteresowań i twórczego zaangażowania, położenie większego nacisku na myślenie twórcze niż odtwórcze, zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów,

11 ZALECENIA PORADNI cd.: zaangażowanie uczniów zdolnych w prowadzenie lekcji, uczynienie ich asystentami nauczyciela, zachęcanie uczniów do wykonywania samodzielnych projektów związanych z ich zainteresowaniami, uczenie umiejętności planowania swojej pracy, inspirowanie uczniów do korzystania z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych w celu rozwijania zainteresowań oraz aktywności poznawczej,   

12 ZALECENIA PORADNI cd.: zachęcanie do udziału w konkursach i olimpiadach, zindywidualizowanie nauczania ucznia zdolnego na lekcji, pomaganie w kształtowaniu pozytywnej samooceny, wzmacnianie wiary w swoje zdolności, wyrażanie zadowolenia z sukcesów, uczenie przyjmowania uwag i radzenia sobie z niepowodzeniami,

13 ZALECENIA PORADNI cd.: rozwijanie zainteresowań w ramach kół zainteresowań, organizowanie pracy w grupach uczniów zdolnych, objęcie pomocą w przygotowywaniu się do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, wykonywania zadań dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności, indywidualizacja pracy w toku zajęć – dostosowanie stopnia trudności, poziomu i ilości zadań na zajęciach i w domu.

14 ZALECENIA PORADNI cd.: wzmacnianie motywacji, która jest warunkiem osiągnięć, stwarzanie okazji do jak najczęstszych kontaktów grupowych, zachęcanie do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny ruchowo.

15 JAK MOŻE POMÓC NAUCZYCIEL?
rozpoznaje uzdolnienia twórcze na podstawie obserwacji, umożliwia realizację indywidualnego programu nauczania na wniosek rodzica, opracowuje i wdraża indywidualny program edukacyjny, umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy, systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu.

16 FORMY POMOCY UCZNIOM ZDOLNYM:
Możliwość skrócenia czasu nauki w każdym typie szkoły poprzez : przyspieszenie obowiązku szkolnego, indywidualny tok albo program nauki, możliwość klasyfikowania i promowania w ciągu całego roku. Zapewnienie wsparcia materialnego (stypendia).        

17 Zasady pracy z uczniem zdolnym:
Pozwól uczniowi aktywnie uczestniczyć w swoich zajęciach. Pozwól uczniowi popełniać błędy. Zachęcaj ucznia do odkrywania i wymyślania. Nagradzaj inicjatywę, dociekliwość i zadawanie pytań. Koncentruj nauczanie na wrodzonej potrzebie dziecka do dokonywania odkryć dotyczących świata, w którym żyje.

18 Pamiętaj: dziecko zdolne jest przede wszystkim dzieckiem, a dopiero potem utalentowanym. Nadmiar obowiązków, nasze zbyt duże wymagania mogą je zmęczyć i zniechęcić do wysiłków. Zapewniaj wsparcie, stwarzaj poczucie bezpieczeństwa.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Krakowska 22 Rawa Mazowiecka tel ;   


Pobierz ppt "EWA KLEMBA PPP W RAWIE MAZOWIECKIEJ RAWA MAZOWIECKA 2010 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google