Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie budowy linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie budowy linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań Warszawa, 28 sierpnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań
Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

2 Harmonogram prac nad przygotowaniem prac
nad budową linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań 2 2

3 Prace przygotowawcze obejmują:
Procedury wyboru wykonawcy i realizację Studium Wykonalności. 2. Wsparcie komunikacyjne (przetarg na wybór wykonawcy i realizacja). 3. Przygotowanie standardów dla interoperacyjności i intraoperacyjności z Siecią konwencjonalną krajową. 4. Koordynacja z innymi programami modernizacyjnymi i studiami wykonalności. 5. Rezerwacje i wykupy gruntów i inne działania związane z przygotowaniem inwestycji. 3 3

4 Harmonogram działań związanych z projektem POIiŚ 7
Harmonogram działań związanych z projektem POIiŚ „Przygotowanie budowy linii dużych prędkości”

5 Wyszczególnienie zadań
Harmonogram procedury przetargowej na wybór wykonawcy studium wykonalności przygotowania i budowy linii dużych prędkości Wyszczególnienie zadań Początek realizacji Koniec realizacji 1. Dialog z wykonawcami 2. Opracowanie założeń do OPZ 3. Opracowanie SIWZ i uzgodnienia 4. Kontrola ex-ante (CUPT) 5. Wysłanie zaproszeń do składania ofert wraz z SIWZ do 5 Wykonawców uczestniczących w dialogu 6. Złożenie ofert w raz z WADIUM 7. Otwarcie ofert 8. Wybór oferty najkorzystniejszej (także przez Zarząd) 9. Zatwierdzenie wyboru wykonawcy przez Zarząd najbliższe posiedzenie Zarządu od przedstawienia propozycji 10. Kontrola postępowania przez Prezesa UZP 11. Podpisanie umowy 12. I etap Studium Wykonalności (założenia i metodologia) 13. II etap (analizy i wybór rozwiązania) 14. III etap (uściślenie wariantu, materiały przetargowe, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji środowiskowej, korekta analiz technicznych dla wybranego wariantu zgodnie ze wskazaniami decyzji środowiskowej)

6 Wyszczególnienie zadań
Harmonogram procedury przetargowej na wybór wykonawcy na doradztwo w zakresie oceny studium wykonalności przygotowania i budowy linii dużych prędkości Wyszczególnienie zadań Początek realizacji Koniec realizacji 1. Przygotowanie zakresu rzeczowego projektu i przedstawienie Zarządowi 2. Przygotowanie i uzgodnienie wniosku do Zarządu na zaciągnięcie zobowiązania 3. Uchwała Zarządu 4. Opracowanie OPZ 5. Uzgodnienie przez biura i zatwierdzenie OPZ przez Zarząd 6. Opracowanie SIWZ przez IIW przy współpracy z ILY 7. Uzgodnienie i zatwierdzenie SIWZ 8. Kontrola ex-ante (CUPT) 9. Ogłoszenie postępowania 10. Otwarcie ofert 11. Powołanie komisji przetargowej i prace komisji 12. Wybór oferty najkorzystniejszej 13. Propozycja rozstrzygnięcia postępowania na Zarząd 14. Zatwierdzenie wyboru wykonawcy przez Zarząd najbliższe posiedzenie Zarządu od przedstawienia propozycji 15. Podpisanie umowy 16. Realizacja umowy 2014

7 Wyszczególnienie zadań
Harmonogram procedury przetargowej dla wsparcia komunikacyjnego przygotowania i budowy linii dużych prędkości Wyszczególnienie zadań Początek realizacji Koniec realizacji 1. Przygotowanie zakresu rzeczowego projektu i przedstawienie Zarządowi 2. Przygotowanie i uzgodnienie wniosku do Zarządu na zaciągnięcie zobowiązania 3. Uchwała Zarządu 4. Opracowanie OPZ 5. Uzgodnienie przez biura i zatwierdzenie OPZ przez Zarząd 6. Opracowanie SIWZ przez IIW przy współpracy z ILY 7. Uzgodnienie i zatwierdzenie SIWZ 8. Kontrola ex-ante (CUPT) 9. Ogłoszenie postępowania 10. Otwarcie ofert 11. Powołanie komisji przetargowej i prace komisji 12. Wybór oferty najkorzystniejszej 13. Propozycja rozstrzygnięcia postępowania na Zarząd 14. Zatwierdzenie wyboru wykonawcy przez Zarząd najbliższe posiedzenie Zarządu od przedstawienia propozycji 15. Podpisanie umowy 16. Realizacja umowy 2014

8 Koszty realizacji projektu
Rodzaj 2008 I półrocze 2009 Ogółem Koszty IZPP/LDP ,57 ,30 ,87 Nakłady z tytułu umów-zleceń zaksięgowane w poczet zadania inwestycyjnego ,12 59 080,00 ,12 Nakłady z tytułu faktur zaksięgowane w poczet zadania inwestycyjnego ,46 ,00 ,46 RAZEM ,15 ,30 ,45

9 Projekt procedur uzgadniania Studium Wykonalności
Lp Nazwa dokumentu lub działanie Propozycja załatwienia sprawy Studium Wykonalności budowy LDP 1. Kierunki i wytyczne dla Opis przedmiotu zamówienia na studium wykonalności Prezentacja dla Międzyresortowego Zespołu ds. Kolei Dużych Prędkości. Możliwość zgłoszenie uwag w terminie do 2 tygodni. Planowany termin prezentacji I tydzień września. 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Studium Wykonalności Opiniowanie przez Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w terminie 2 tygodni 3. Dokumentacja postępowania na wybór wykonawcy Studium Wykonalności Kontrola ex-ante Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 30 dni 4. Raport z wykonania I etapu Studium - Ogólna charakterystyka projektu oraz założenia i metodyka Studium Wykonalności (w tym wybór kryteriów) Prezentacja dla Międzyresortowego Zespołu ds. Kolei Dużych Prędkości. Możliwość zgłoszenie uwag w terminie do 2 tygodni. 5. Raporty z etapów II-VII Przekazanie do wiadomości Międzyresortowego Zespołu ds. Kolei Dużych Prędkości i CUPT 7. Raport z etapu VIII – Analiza wielokryterialna oraz wybór rekomendowanego wariantu 8. Raporty z etapów IX-XI Przekazanie do wiadomości Międzyresortowego Zespołu ds. Kolei Dużych Prędkości 9. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Raportem Środowiskowym, mapami ewidencyjnymi i wypisami z ewidencji gruntów Wydanie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 6 miesięcy od złożenia wniosku. 10. Raport z etapu XII – Rezultaty Studium Wykonalności i Opis Przedmiotu Zamówienia dla następnej fazy przygotowania budowy LDP. 11. Rezultaty Studium Wykonalności Przyjęcie dokumentu Uchwałą Rady Ministrów. Wsparcie komunikacyjne przygotowania i budowy LDP 12. Dokumentacja postępowania na wybór wykonawcy 13. Strategia komunikacyjna.

10 Założenia do Opisu Przedmiotu Zamówienia na Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości (LDP) Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa

11 Przyjęte założenia 1. Przebieg trasy linii
Studium Wykonalności obejmuje geograficznie: nową linię kolejową dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa wraz z podejściami do węzłów: Wrocław, Poznań, Łódź, Warszawa (układ tzw. ”Y”), przy czym należy przyjąć wspólny przebieg tras Warszawa - Poznań i Warszawa – Wrocław na możliwie długim odcinku; połączenie linii określonej w pkt. 1) z linią kolejową Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (Centralną Magistralą Kolejową – CMK): a) między Opocznem a Łodzią b) w okolicy Grodziska Maz. przy czym wyprowadzenie linii określonej w pkt. 1) z węzła Warszawskiego będzie wspólne z linią CMK w kierunku Katowic i Krakowa aż do rozgałęzienia w okolicy Grodziska Maz. Wykonawca dokona analizy 3 wariantów przebiegu trasy linii, w tym wariantów 1 i 3 ze Wstępnego Studium Wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa. CNTK. Warszawa 2005, oraz opcji zerowej.

12 Opcja 1. Budowa linii dużych prędkości praktycznie na całej długości trasy, z Wrocławia i Poznania do Łodzi i Warszawy, z modernizacją jedynie odcinków przywęzłowych wg wariantów 1 przebiegu trasy ze Wstępnego Studium Wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa. CNTK. Warszawa 2005. Najważniejsze cechy wariantu: wyprowadzenie linii z węzła wrocławskiego przez Wrocław Brochów, Siechnice, Czernicę Wrocławską (proponowany początek nowej trasy w rejonie km 76,1 linii nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów); wyprowadzenie linii z węzła poznańskiego przez Poznań Starołękę (km 196 linii nr 272 Kluczbork – Poznań); połączenie odcinków linii z kierunków Wrocławia i Poznania w rejonie Kalisza/Ostrowa Wlkp.;

13 Opcja 1. c.d. przebieg trasy w dwóch podwariantach a) na północ od zalewu Jeziorsko, oraz b) na południe od zalewu Jeziorsko; przebieg trasy na terenie Łodzi planowaną linią średnicową w tunelu pod centrum miasta i poprzez nowy dworzec Łódź Fabryczna; przebieg linii w korytarzu projektowanej autostrady A2 pomiędzy rejonem Strykowa/Brzezin a Warszawą; wejście w układ Warszawskiego Węzła Kolejowego w rejonie posterunku Warszawa Gołąbki (km 10,7 linii nr 3 Warszawa – Kunowice). Dla tego wariantu Wykonawca dokona określenia przebiegu łącznicy pomiędzy odcinkiem linii Wrocław – Kalisz/Ostrów Wlkp. a odcinkiem linii Poznań - Kalisz/Ostrów Wlkp. na zachód od Węzła Kalisz/Ostrów Wlkp. oraz dokona analiz efektywności tego rozwiązania dla uzyskania szybkiego połączenia pomiędzy Wrocławiem i Poznaniem.

14

15 Opcja 2. Budowa linii dużych prędkości praktycznie na całej długości trasy, z Wrocławia i Poznania do Łodzi i Warszawy, z modernizacją jedynie odcinków przywęzłowych wg wariantów 3 przebiegu trasy ze Wstępnego Studium Wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa. CNTK. Warszawa 2005. Charakterystyczne cechy wariantu: wyprowadzenie linii z węzła wrocławskiego przez Wrocław Brochów, Siechnice, Czernicę Wrocławską (proponowany początek nowej trasy w rejonie km 76,1 linii nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów); wyprowadzenie linii z węzła poznańskiego przez Poznań Starołękę (km 196 linii nr 272 Kluczbork – Poznań); połączenie odcinków linii z kierunków Wrocławia i Poznania w rejonie na północ od Sieradza;

16 Opcja 2. c.d. przebieg trasy na południe od zalewu Jeziorsko; przebieg trasy na terenie Łodzi planowaną linią średnicową w tunelu pod centrum miasta i poprzez nowy dworzec Łódź Fabryczna; przebieg linii w korytarzu projektowanej autostrady A2 pomiędzy rejonem Strykowa/Brzezin a Warszawą; wejście w układ Warszawskiego Węzła Kolejowego w rejonie posterunku Warszawa Gołąbki (km 10,7 linii nr 3 Warszawa – Kunowice).

17

18 Opcja 3. Aby nie ograniczać inwencji Wykonawcy, Zamawiający wymaga przedstawienia dodatkowego wariantu przebiegu linii, różniącego się od wariantów określonych powyżej z możliwością wykorzystania części wspólnych rozwiązań i obligatoryjnie przebiegu trasy na terenie Łodzi planowaną linią średnicową w tunelu pod centrum miasta i poprzez nowy dworzec Łódź Fabryczna, a uznanego przez Wykonawcę za najlepszy biorąc pod uwagę różne czynniki wraz z uzasadnieniem przyjętych czynników i proponowanych rozwiązań. Wariant ten zostanie wybrany spośród kilku wariantów wstępnych po analizie przeprowadzonej przez Wykonawcę zgodnie z Jego najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

19 Opcja 0 (bazowa) Opcja polegająca na zaniechaniu budowy i podjęciu tylko działań modernizacyjnych i organizacyjnych dla częściowej poprawy istniejącego stanu. Opcja 0 obejmuje stan sieci kolejowej po realizacji trwających oraz planowanych do realizacji do roku 2020 projektów modernizacji odcinków linii kolejowych na terenie Polski, w tym szczególnie dla linii E59, E30, E20, E65 i linii nr 14. Opcja 0 nie będzie realizowana, posłuży jedynie jako opcja odniesienia w analizie techniczno-ekonomicznej sporządzonej w ramach studium wykonalności.

20 Opcje połączenia linii z Wrocławia i Poznania do Łodzi i Warszawy z linią kolejową Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (Centralną Magistrala Kolejową – CMK)

21 Opcje połączenia linii z Wrocławia i Poznania do Łodzi i Warszawy z linią kolejową Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (Centralną Magistrala Kolejową – CMK) c.d. Dla wariantów 1 i 2 a także dla wariantu 3, w zakresie określonym przyjętymi rozwiązaniami Wykonawca dokona analiz połączenia obu linii w następujących lokalizacjach: Między Opocznem a Łodzią w następujących opcjach: modernizacja odcinka Łódź – Opoczno, elektryfikacja odcinka Tomaszów Mazowiecki – Opoczno oraz budowę łącznicy Słomianka (od km 79 linii nr 25 Łódź – Dębica) – Opoczno Płd., budowę nowej linii dużych prędkości na całej długości tego połączenia z jej przebiegiem na północ od Piotrkowa z możliwością połączenia linią nr 1 i wejścia w węzeł łódzki do linii 540 Łódź Chojny – Łódź, Widzew z nowym odgałęzieniem do linii nr 17 (i dalej do stacji Łódź Fabryczna) na zachód od stacji Łódź Widzew, 3. inne rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. Na podstawie analizy wielokryterialnej zostanie zarekomendowane optymalne rozwiązanie tego połączenia.

22

23 Opcje połączenia linii z Wrocławia i Poznania do Łodzi i Warszawy z linią kolejową Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (Centralną Magistrala Kolejową – CMK) c.d. 2) w okolicy Grodziska Maz., przy czym wyprowadzenie linii określonej Warszawa – Łódź - z Węzła Warszawskiego będzie wspólne z linią CMK w kierunku Katowic i Krakowa aż do rozgałęzienia w okolicy Grodziska Maz., przy czym zaprojektowane łącznice powinny umożliwić wyjazd na linię CMK z prędkością minimum 200 km/h.

24 Rozwiązania techniczne
Przyjęte rozwiązania techniczne dla budowy nowej linii powinny być zgodnie z wymaganiami interoperacyjności wymaganej przez odnośne specyfikacje techniczne (TSI) opublikowane w odnośnych decyzjach Komisji Europejskiej. Ponadto przyjęte rozwiązania powinny zapewnić niezbędną intraoperacyjność nowej linii z istniejącą w Polsce konwencjonalna siecią kolejową. Kluczowe rozwiązania jakie powinny być spełnione to: linia dwutorowa o zasadniczym kierunku jazdy prawym; geometria linii ma umożliwić jazdę z prędkością minimum 360 km/h, wykonawca przeanalizuje jako parametr pożądany prędkość 400 km/h przynajmniej na części linii; elektryfikacja systemem prądu przemiennego 2x25 kV 50 Hz, a w obszarach przywęzłowych z siecią konwencjonalną 3 kV prądu stałego; system zabezpieczenia ruchu - ERTMS poziom 2.

25 Zaplecze techniczne i logistyczne
Wykonawca dokona analizy potrzeb i wskaże rekomendowane lokalizacje dla: dedykowanego zaplecza do diagnostyki i utrzymania linii dużej prędkości (3 lokalizacje); zaplecza dla potrzeb utrzymania taboru kolejowego (3 lokalizacje); torów postojowych na stacjach zwrotnych dla pociągów dużej prędkości.

26 Oczekiwane cele eksploatacyjne
linia będzie przeznaczona tylko dla ruchu pasażerskiego, z możliwością jej wykorzystania także dla pociągów regionalnych na wybranych odcinkach przywęzłowych; linia ma zapewnić utworzenie systemu szybkich połączeń kolejowych wychodzących poza miasta Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław i obejmujących zasięgiem także inne regiony; wykonawca dokona analizy możliwości i zasadności uzasadnionych technicznie i ekonomicznie połączenia nowej linii z istniejącą siecią kolejowa pomiędzy wymienionymi głównymi stacjami dla uruchomienia dodatkowych możliwych relacji pociągów; Wykonawca dokona analizy możliwości i zasadności wybudowania stacji/przystanków na trasie linii w okolicy mniejszych miejscowości, w szczególności Kalisz/Ostrów i Sieradz. e). maksymalne czasy przejazdu: - Warszawa Centralna – Łódź Fabryczna: 30 minut - Łódź Fabryczna – Poznań Główny: 70 minut - Łódź Fabryczna – Wrocław Główny: 70 minut - Łódź Fabryczna (Opoczno Południowe (CMK); 40 minut

27 II. Zakres Studium Studium ma być wykonane w 12 etapach:
Etap I – Ogólna charakterystyka projektu oraz założenia i metodyka Studium Wykonalności Etap II – Analizy wstępne i prognozy społeczno-gospodarcze Etap III – Analizy ruchowo-marketingowe wariantów budowy linii kolejowej dużych prędkości Etap IV – Analizy techniczne wariantów linii kolejowej dużych prędkości wraz z oszacowaniem kosztów Etap V – Analiza środowiskowa Etap VI – Analiza CBA Etap VII - Analiza prawna Etap VIII – Analiza wielokryterialna oraz wybór rekomendowanego wariantu Etap IX – Plan wdrożenia projektu Etap X – Analiza wrażliwości i ryzyka Etap XI – Studium Wykonalności dla rekomendowanych wariantów i Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ze wskazaniem minimum 2 wariantów alternatywnych) Etap XII – Rezultaty Studium Wykonalności i Opis Przedmiotu Zamówienia

28 III. Komplementarność z innymi projektami i studiami
Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy pod nadzorem zamawiającego z wykonawcami następujących studiów i projektów: Modernizacja linii Łódź - Warszawa etap II Lot B odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna, budowa nowego dworca Łódź Fabryczna z centrum komunikacyjnym. Studium wykonalności dla Warszawskiego Węzła Kolejowego. Studium wykonalności dla modernizacji linii CMK Południe. Studium wykonalności Budowa tunelu kolei średnicowej w Łodzi. Studium wykonalności dla Łódzkiego Węzła Kolejowego. Studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Studium wykonalności dla Poznańskiego Węzła Kolejowego.

29 IV. Wykaz studiów innych dokumentów związanych z projektem budowy linii Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań do uwzględnienia w analizach Studium 1. Wstępne Studium Wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa. CNTK. Warszawa 2005. 2. Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce, Praca Zbiorowa, Warszawa, październik 2008 r. 3. Prognoza oddziaływania na środowisko Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce, ATKINS, październik 2008 r. Raport z konsultacji społecznych „Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce” Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej Warszawa, wrzesień -październik 2008 r. Analiza warunków budowy kolejowego tunelu średnicowego pod centrum Łodzi wykonane w lipcu 2008 r. przez SITK RP Oddział w Łodzi na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

30 IV. Wykaz studiów innych dokumentów związanych z projektem budowy linii Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań do uwzględnienia w analizach Studium c.d. 6. Studium przebiegu przez Łódź kolei dużych prędkości V-300, wykonane we wrześniu 2006 r. przez Teren Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli w Łodzi na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. 7. Studium rozwoju funkcjonalnego łódzkiego węzła kolejowego w aspekcie budowy linii dużych prędkości, wykonane w marcu 2007 r. przez SITK RP Oddział w Łodzi na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. 8. Strategia rozwoju transportu pasażerskiego w regionie łódzkim, wykonane w grudniu 2008 r. przez SITK RP Oddział w Łodzi na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wstępne studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa, wykonanym przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa we wrześniu 2005 r. na zlecenie PKP PLK S.A. 10. Studium wykonalności dla modernizacji linii Warszawa – Łódź, Etap II, lot B, wykonane przez Kolprojekt w styczniu 2009 r. na zlecenie PKP PLK S.A.

31 IV. Wykaz studiów innych dokumentów związanych z projektem budowy linii Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań do uwzględnienia w analizach Studium c.d. Studium Wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, koncepcją koordynacyjną, zagospodarowania przestrzeni poniżej poziomu terenu rejonu dworca Łódź Fabryczna wykonane w 2009 r. przez Systra na zlecenie EC1. 12. Analiza warunków budowy kolejowego tunelu średnicowego pod centrum Łodzi wykonane w lipcu 2008 r. przez SITK RP Oddział w Łodzi na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. 13. Analiza zasadności i warunków budowy nowego połączenia kolejowego Łódź – Piotrków. wykonane w lipcu 2008 r. przez SITK RP Oddział w Łodzi na zlecenie BPPWŁ, 2008. 14. Ekspercki projekt zagospodarowania przestrzennego kraju do 2033 r. Warszawa, grudzień 2008. 15. Master Plan dla transportu Kolejowego w Polsce do 2030 r. Ministerstwo Infrastruktury, 2008.

32 IV. Wykaz studiów innych dokumentów związanych z projektem budowy linii Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań do uwzględnienia w analizach Studium c.d. Studium rozwoju funkcjonalnego łódzkiego węzła kolejowego w aspekcie budowy linii dużych prędkości wykonane w kwietniu 2007 r. przez SITK RP Oddział w Łodzi na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Wstępne studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa, wykonane przez Centrum Naukowo- Techniczne Kolejnictwa we wrześniu 2005 r. na zlecenie PKP PLK S.A. oraz inne dokumenty niezbędne w zakresie realizacji SW, wykonane dla linii kolejowych, z którymi będzie łączyła się projektowana linia kolejowa, w szczególności opracowania dla głównych ciągów komunikacyjnych (E 20, E 30, E 59, E 65) a także dla odcinka łączącego linię CMK z Krakowem (Psary – Kozłów – Kraków).

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przygotowanie budowy linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań Warszawa, 28 sierpnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google