Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotował Patryk Kowalcyzk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotował Patryk Kowalcyzk"— Zapis prezentacji:

1 Przygotował Patryk Kowalcyzk
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ Przygotował Patryk Kowalcyzk

2 Co to jest UE ? Unia Europejska to polityczne i gospodarcze ugrupowanie piętnastu państw europejskich, a po rozszerzeniu w dniu 1 maja 2004 roku – dwudziestu pięciu krajów Europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować budując dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i tożsamości narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów państwa te dobrowolnie przekazały Unii pewne kompetencje, tak aby realizacja tych zamierzeń była możliwa. Języki urzędowe : angielski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski

3 Historia Pierwsze koncepcje politycznej i gospodarczej integracji Europy formułowane były już w minionych stuleciach. Jednakże dopiero po zakończeniu II wojny światowej powstały warunki dla urzeczywistnienia idei integracji regionalnej w Europie, rozumianej jako świadome tworzenie mechanizmów regulujących procesy gospodarcze i - aczkolwiek w znacznie mniejszym stopniu współprace polityczną określonej grupy państw. Te uwarunkowania miały bardzo różnorodny charakter i łączyły w sobie przesłanki tak natury politycznej, jak i gospodarczej oraz społecznej. Sytuacja polityczna i społeczna na kontynencie europejskim sprzyjała nasileniu i renensansowi integracji gospodarczej i politycznej w Europie. W obawie przed silną pozycją partii komunistycznych, odrodzeniem się tendencji nacjonalistycznych a zwłaszcza przed militarnym zagrożeniem ze strony ZSRR państwa Europy Zachodniej chciały stworzyć siłę ekonomiczną i polityczną równorzędną ZSRR i USA.

4 Wspólnoty Europejskie
Trzy lata później z inicjatywy jednego z ojców integracji europejskiej Roberta Schumana Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), powstała na mocy traktatu paryskiego z 18 kwietnia 1951 roku, stała się zalążkiem przyszłej Unii Europejskiej. W skład EWWiS weszło 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy. Obok niej na mocy traktatów rzymskich z 25 marca 1957 roku utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). W ich skład weszli wszyscy członkowie EWWiS. Liczba członków Wspólnot zwiększyła się w 1973 roku, gdy przyłączyły się do nich Wielka Brytania, Dania i Irlandia, co zostało nazwane pierwszą falą przyjęć. Kandydująca wówczas Norwegia nie przyłączyła się z powodu sprzeciwu swoich obywateli. Druga fala nastąpiła w latach 80. Kiedy to do EWG przystąpiła Grecja (w 1981 r.), Hiszpania i Portugalia (w 1986 r.). W 1985 r. miał miejsce jedyny przypadek opuszczenia Wspólnot: wystąpiła z nich autonomiczna część Danii - Grenlandia.

5 Mapa Kraje należące do Unii Europejskie:
-Portugalia -Luksemburg -Litwa -Hiszpania -Niemcy Łotwa -Francja Dania Estonia -Włochy Austria Czechy -Malta Grecja Słowacja -Anglia Finlandia Węgry -Irlandia Szwecja Słowenia -Holandia Malta Cypr -Belgia Polska

6 Rada UE Rada UE ma na celu reprezentowanie interesów państw członkowskich na poziomie Wspólnoty oraz kształtowanie jej polityki we wszystkich dziedzinach. Jest ona również odpowiedzialna za koordynację ogólnych polityk gospodarczych państw członkowskich i podejmowanie decyzji w powierzonym jej zakresie merytorycznym. Można, więc śmiało powiedzieć, że Rada UE jest głównym organem decyzyjnym i legislacyjnym Wspólnoty. Rada Unii Europejskiej to spotkania ministrów poszczególnych resortów każdego z państw członkowskich UE. Rada pełni funkcję organu decyzyjnego i prawodawczego UE. Przewodniczą jej kolejno wszystkie państwa członkowskie, każde przez pół roku. Na czele Rady UE stoi minister spraw zagranicznych kraju sprawującego przewodnictwo.

7 Siedziba UE Główną siedzibą Unii Europejskiej, w której znajdują się jej najważniejsze Instytucje i Urzędy jest stolica Belgii – Bruksela. Drugą siedzibą Unii Europejskiej jest Strasburg. Miasto to leży w północno-wschodniej części Francji i znajduje się w nim Parlament Europejski i Rada Europy. Bruksela Strasburg

8 Hymn Oda do radości - poemat Fryderyka Schillera napisany w 1786 roku, jest Hymnem Unii Europejskiej. Muzykę stanowi fragment IX Symfonii Ludwika van Beethovena. Kompozytor z zamysłem napisania muzyki do dzieła Schillera nosił się już w roku Powstał wówczas fragment pierwszej partii chóru „Muß ein lieber Vater wohnen (Mieszka Ojciec ukochany)”. Z zapisków z 1812 roku wiadomo, że Beethoven zamierzał umieścić „Odę…” w planowanej uwerturze na chór i orkiestrę. W ostatnich latach przed zakończeniem IX symfonii, której finał miał być pierwotnie tylko instrumentalny, kompozytor zadecydował o włączeniu do niego Ody do radości. Ludwik van Beethoven Fryderyk Schiller

9 PIERWSZEGO MAJA 2004r. POLSKA WESZŁA DO UNII EUROPEJSKIEJ
Historia wejścia Polski do UE Członkostwo w Unii Europejskiej stanowi dla Polski historyczną szansę. Unia grupuje, bowiem kraje stabilne politycznie, należące do najwyżej rozwiniętych gospodarczo, stosujące najwyższe standardy technologiczne, ekologiczne, socjalne. Wejście do UE postawione zostało jako nasz cel już w Układzie Europejskim (stowarzyszeniowym), podpisanym w grudniu 1991 r. W preambule tego układu stwierdzono jednoznacznie: „Końcowym celem Polski jest członkostwo we Wspólnocie, a stowarzyszenie, zdaniem stron, pomoże Polsce osiągnąć ten cel”. Od dziesięciu lat – od podpisania we wrześniu 1989 r. umowy o handlu i współpracy gospodarczej z ówczesną EWG – Polska przygotowuje się do członkostwa. W kwietniu 1994 r. Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, w marcu 1998 r. w Brukseli rozpoczęły się negocjacje dotyczące akcesji. Rząd, realizując uchwałę Parlamentu z 18 lutego 2000 r., przekazuje na ręce Posłów Rzeczypospolitej Polskiej raport przedstawiający bilans: - Kosztów poniesionych przez państwo polskie w dotychczasowym procesie preakcesyjnym oraz uzyskanych korzyści, - Szacunku wysokości niezbędnych nakładów, które poniesie państwo polskie w planowanym procesie integracji europejskiej oraz zakresu przewidywanych korzyści. PIERWSZEGO MAJA 2004r. POLSKA WESZŁA DO UNII EUROPEJSKIEJ

10 Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Głównym celem polityki zagranicznej Unii Europejskiej było i jest usamodzielnienie się od polityki USA. Tak postawiony cel nie prowadził do wzmocnienia bezpieczeństwa zewnętrznego UE. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wniosło do jej polityki zagranicznej bardzo ważny element wschodni. Polacy w swej historii tworzyli już Unię Lubelską, która była bezpieczna i rozwijała się do momentu, kiedy mogła przyciągać do siebie kraje wschodu. Dzisiaj ten sam problem dotyczy Unii Europejskiej to znaczy, dopóki będzie aktracyjna dla potencjalnych jej nowych członków – to będzie bezpieczna. Ponieważ geograficznie Unia może się tylko rozszerzać na kierunku wschodnim, to wniesiony przez Polskę element polityki wschodniej ma zasadnicze znaczenie dla Unii.

11 EURO Euro (€) - waluta wprowadzona w 12 krajach należących do Unii Europejskiej. Waluta ta została 1 stycznia 2002 wprowadzona w następujących krajach: -Austria -Belgia -Finlandia -Francja -Grecja -Hiszpania -Holandia -Irlandia -Luksemburg -Niemcy -Portugalia -Włochy Utworzenie waluty Euro Decyzja o utworzeniu wspólnej waluty Unii Europejskiej zapadła w ramach traktatu z Maastricht. Jednak na skutek porażki Unii Monetarnej, zwanej popularnie "wężem walutowym", wprowadzenie wspólnej waluty zostało znacznie opóźnione. Dopiero utworzenie Europejskiego Banku Centralnego i systemu Eurosystem, będącego skutkiem traktatu z Amsterdamu, doprowadziło do faktycznego wdrożenia tej waluty.

12 Koniec ! Dziękuje za uwage.
Wykonał Patryk Kowalczyk Koniec ! Dziękuje za uwage.


Pobierz ppt "Przygotował Patryk Kowalcyzk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google