Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury kontraktowania w ramach PIS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury kontraktowania w ramach PIS"— Zapis prezentacji:

1 Procedury kontraktowania w ramach PIS
Zbigniew Obłoza Radca Prawny Specjalista ds. zamówień publicznych Jednostka Koordynująca PPWOW

2 Wydatkowanie środków publicznych
Rozdział 4 ustawy o finansach publicznych zatytułowany „Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) w art. 35 ust. 4 stanowi: JSFP zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Akt w sposób całościowy regulujący zawieranie odpłatnych umów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczącym zakupu usług, dostaw i robót budowlanych Wynika z tego, że Zamawiający może udzielać zamówień w trybie innym niż to przewiduje ustawa, jedynie wtedy gdy wyraźny przepis ustawy tak stanowi „Usługa” – wszystko to co nie jest dostawą czy też robotą budowlaną, w tym również usługi socjalne takie jak: Usługi opieki społecznej dla osób starszych, Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych, Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

3 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Art. 4 ustawy zawiera szereg wyłączeń przedmiotowych m.in. pozwala na niestosowanie ustawy wtedy gdy udzielenie zamówienie odbywa się w na podstawie: a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie, (art. 4 ust. 1 lit. a) Umowa kredytowa zawarta pomiędzy Rządem RP i Bankiem Światowym (IBRD) dotycząca m.in. realizacji PIS – zawiera zapisy które wymagają aby implementacja programu odbywała się przy zastosowania szczególnych procedur tej organizacji międzynarodowej - patrz następny slajd 7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw; To wyłączenie tłumaczy odrębność procedury przyznawania dotacji opisanych w ustawie o pomocy społecznej, jak również w ustawie o pożytku publicznym i woluntariacie

4 LA – Loan Agreement No. 7358 z 7.IV. 06

5 Procedury Banku Światowego
BŚ w przywołanym wcześnie Załączniku 4 (Schedule 4) przewiduje, obok innych standardowych procedur przetargowych procedurę CPP – (Community Participation in Procurement):

6 CPP Jak widać z zacytowanego ustępu LA, ramy procedury CPP są jedynie bardzo ogólnie zarysowane – opis szczegółowej procedury winien być zawarty w Field Implementation Manual czyli Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej (Podręcznik PIS) Rozdział IV podręcznika PIS w całości poświęcony jest procedurom kontraktowania środków w ramach komponentu B2 W dniu 25 stycznia 2008 r – Bank Światowy zaaprobował (dał no-objection) Podręcznik PIS, tym samym akceptując szczegółowy opis procedury CPP w nim zawarty Oznacza to że opisane w podręczniku PIS procedury stały się „szczególnymi procedurami organizacji międzynarodowej” o której mowa w art. 4 ust. 1 a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych

7 Procedury CPP W ramach procedury CPP przewiduje się 3 tryby kontraktowania usług w ramach PIS: Tryb kontraktowania oparty o zapisach ustawy o pomocy społecznej (CPP-UPS) Tryb kontraktowania oparty o zapisach ustawy o pożytku publicznym i woluntariacie (CPP-UPPW) Tryb szczególny CPP (SCPP) 3.1. Tryb uproszczony przy zamówieniach o wartości umowy do EURO. Wybór jednego z tych trybów zależy wyłącznie od decyzji konkretnej gminy Najistotniejsza różnica pomiędzy trybami to krąg podmiotów uprawnionych do składania ofert oraz charakter umowy (dotacja v. umowa o świadczenie usług) Z wyborem trybu wiąże się również korzystanie z wzorcowych dokumentów przetargowych załączonych do Podręcznika PIS: Ogłoszenie Arkusz oceny Umowa Raport z realizacji

8 Wspólne elementy trybów CPP
publikacja ogłoszenia o konkursie, spotkanie informacyjno-promocyjne dla zainteresowanych podmiotów, składanie przez ofert konkursowych, ocena złożonych ofert - pod względem wykonalności, kosztów, jakości oferty oraz kwalifikacji wykonawców, Negocjacje warunków umowy wybór realizatora zadania, sporządzenie raportu z wyboru ogłoszenie wyników konkursu, zawarcie umowy z realizatorem zadania. sprawozdawczość i archiwizacja.

9 Wspólne elementy trybów CPP cd.
Wybór wykonawcy zadań w drodze otwartego konkursu Wyjątek SCPP < EUR Możliwość sfinansowania realizacji zadań w 100% Ocena ofert przez bezstronną Komisję Konkursową Identyczny zakres kwalifikujących się zadań Identyczne zasady dotyczące kwalifikowalności środków Zakaz aprobowania projektów obejmujących wyłącznie zadania inwestycyjne, czy też zakup środków trwałych Taki sam sposób opisu zadań W zależności od sposobu opisu zadań można otrzymać oferty porównywalne we wszystkich aspektach lub nieporównywalne Identyczny tryb przekazywania środków Sprawozdawczość z wykorzystaniem MIS-u

10 CPP - UPS Tryb te nie jest procedurą ustawową, lecz „szczególną procedurą organizacji międzynarodowej” która odwołuje się do pewnych uregulowań ustawowych, w innych wprowadza pewne zmiany (wyłączenia, modyfikacje) Procedura winna być realizowana zgodnie z: postanowieniami art. 25 – 33 ustawy o pomocy społecznej, W drodze otwartego konkursu Przy uwzględnieniu zasad pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Określony krąg podmiotów uprawnionych Określone kryteria ramowe (art. 31) modyfikacjami zapisów ustawowych zapisanych w Podręczniku PIS Rozszerzony krąg podmiotów Większa elastyczność w uzupełnianiu dokumentów Rezygnacja z przekazywania niektórych informacji Rezygnacja z oceny wkładu własnego Wykonawcy Zaliczka aktywizacyjna 25% Treścią rozporządzeń wykonawczych odnoszących się do formy oferty, umowy, sprawozdawczości Tryb procedowania z ofertami z wnioskami określa Gmina w Ogłoszeniu Zawierana jest umowa dotacji, w której Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania - a gmina do przekazania środków.

11 CPP - UPPiW Tryb te nie jest procedurą ustawową, lecz „szczególną procedurą organizacji międzynarodowej” która odwołuje się do pewnych uregulowań ustawowych, w innych wprowadza pewne zmiany (wyłączenia, modyfikacje) Ustawa ta przewiduje 2 tryby: 1. Zlecanie realizacji zadań opisanych w art. 4 ust. 1 tj. „pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” stosuje się, na podstawie art. 3 ust. 6 tej ustawy przepisy o pomocy społecznej tj. art ustawy o pomocy społecznej, w takiej sytuacji mają zastosowanie uwagi sformułowane na poprzednim slajdzie. 2. Zlecenie pozostałych rodzajów zadań opisanych w art. 4 ustawy o PPiW w oparciu o tryb opisany w Rozdziale 2 tej ustawy, z modyfikacjami zawartymi w Podręczniku PIS

12 SCPP Brak innych uregulowań prawnych
Tryb wyboru określony jedynie w Podręczniku PIS Najszerszy krąg podmiotów uprawnionych (w tym podmioty prywatne) Ograniczenie obowiązków sprawozdawczych Uproszczenie formularzy i umowy Kontraktowanie usług, a nie umowa o dotację Uproszczony sposób oceny spełnienia warunków minimalnych Negocjowanie ostatecznego kształtu oferty

13 SCPP – harmonogram realizacji
Ogłoszenie Spotkanie informacyjno-promocyjne Składanie ofert Ocena spełnienia warunków minimalnych Oddzielne negocjacje z zakwalifikowanymi Oferentami Ostateczny wybór ofert Decyzja o przyznaniu kontraktu Podpisanie umów na realizację usług 15 dni 7 dni 3 dni Razem:50 dni

14 SCPP poniżej EUR Jedynie dla kontraktów o wartości brutto mniejszej niż EUR Gdy nie jest celowym ogłaszanie konkursu ofert np: zakup specjalistycznych usług doradztwa psychologicznego i/lub usług rehabilitacyjnych dla pojedynczego mieszkańca; zakup szkolenia, seminarium i warsztatu lub organizacja wizyt studyjnych; przyrządzenie tradycyjnego posiłku podczas lokalnego święta; przygotowanie Wigilii dla rodzin ubogich. Wybór oferty może nastąpić bez ogłaszania konkursu otwartego Zawarcie umowy po negocjacjach z z jednym lub kilkoma usługodawcami.


Pobierz ppt "Procedury kontraktowania w ramach PIS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google