Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Białystok 6 czerwca 2009 Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju firmy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Białystok 6 czerwca 2009 Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju firmy"— Zapis prezentacji:

1 Białystok 6 czerwca 2009 Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju firmy Sebastian Rynkiewicz

2 Finansowanie działalności gospodarczej
Bezzwrotne (publiczne) Dotacje ze środków krajowych Dotacje z Unii Europejskiej Komercyjne źródła finansowania Kredyt Leasing Inwestorzy Aniołowie biznesu Fundusze Venture Capital

3 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Start-up Potencjalne źródła wsparcia Powiatowe Urzędy Pracy Działanie 6.2 PO KL Działanie 8.1 PO IG Działanie i PROW Działanie RPO WP inne (inkubatory, konkursy, aniołowie biznesu, itp.) Fundusze inwestycyjne kredyt, leasing

4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Działanie 6.2. PO KL Zasady Kryteria w zależności od projektu (wiek, płeć, terytorium) Nie prowadzili działalności gospodarczej w ostatnim czasie max. Do euro + pomostówka ZUS Środki trwałe – 20% wkład własny Doradztwo, szkolenia Zabezpieczenie: określone projektowo 18 miesięcy prowadzić, zamknięta droga do innych środków przez ten czas

5 Działanie 8.1 PO IG Dofinansowane będą projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

6 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Działanie 8.1. PO IG Zasady Do roku działalność, możliwość w rejestracji E-biznes z automatyzacją procesową np. allegro max. Do PLN, 85% - dofinansowanie Środki trwałe, doradztwo, szkolenia, promocja, koszty osobowe, wdrożenie Wskazanie źródeł przychodów Zabezpieczenie: określone umownie Trwałość 3 lata od zakończenia projektu

7 Działanie 8.1 PO IG Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursu zamkniętego. Terminy składania wniosków o dofinansowanie, miejsce składania wniosków oraz wysokość budżetu przeznaczonego na rundę aplikacyjną, określone są w ogłoszeniu o naborze wniosków, zamieszczonym na stronie PARP prowadzi bieżący monitoring wartości przyjmowanych projektów w celu określenia maksymalnej możliwej do przyjęcia liczby projektów dla danej alokacji na rundę. Po osiągnięciu poziomu 130% alokacji przewidzianej na daną rundę, PARP poinformuje na stronie internetowej z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, o dacie wstrzymania naboru wniosków.

8 Działanie 8.1 PO IG Definicja E-usługi
W przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod pojęciem e-usługi rozumiane są usługi świadczone całkowicie lub częściowo w sposób automatyczny. Ten automatyzm musi być w tym wypadku realizowany przez technologię informatyczną, np. oprogramowanie. Innymi ważnymi cechami e-usługi jest to, że: polega ona na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, np. przez Internet, jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (jest zindywidualizowana), jest realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji (czyli zdalnie). Od usługi w ujęciu tradycyjnym odróżnia ją ponadto brak udziału człowieka (lub jego minimalny udział) w świadczeniu usługi. Ważnym czynnikiem jest również to, że e-usługa musi spełniać warunek konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie/zamówienie

9 Działanie 8.1 - przykłady W praktyce do e-usług można zaliczyć:
wyszukiwarki (jak np. Google), systemy płatności on-line (np. PayPal, Polcard, eCard), narzędzie dostępne przez stronę WWW pomagające zarządzać projektami/zadaniami, takie jak np.: wszelkiego rodzaju statystyki i systemy śledzenia użytkowników, które można stosować w innych serwisach WWW (np.

10 Działanie 8.1 Co nie jest e-usługą?
Na pewno do e-usług w przedstawionym ujęciu nie można zaliczyć: handlu przedmiotami poprzez serwis WWW (sklepy internetowe), usług krawieckich, kurierskich, restauracyjnych itp., które możesz zamówić poprzez lub stronę WWW, usług doradczych, porad prawnych itp. udzielanych za pośrednictwem i, stron WWW, forów, itp. E-usługi wykluczone z dofinansowania Z dofinansowania wykluczone są projekty, które polegają na świadczeniu następujących e-usług: poczty elektronicznej, związanych z hostingiem, związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych.

11 Działanie 3.1.1 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW:
Dla kogo: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako małżonek rolnika lub domownik, która w roku poprzednim otrzymała dopłaty bezpośrednie Na co: Tworzenie działalności agroturystycznej oraz działalności związanej ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem na wsi lub w mieście do 5 tyś. Mieszkańców Dofinansowanie: max PLN, max. 50% wydatków, nie obejmuje podatku VAT

12 Działanie 3.1.2 „Tworzenie mikroprzedsiębiorstw” PROW:
Dla kogo: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako małżonek rolnika lub domownik, która w roku poprzednim otrzymała dopłaty bezpośrednie Na co: Tworzenie działalności agroturystycznej oraz działalności związanej ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem na wsi lub w mieście do 5 tyś. Mieszkańców Dofinansowanie: nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych, nie obejmuje podatku VAT do 100 tys. zł (jeśli planuje zatrudnienie na pełne etaty średnioroczne do 2 osób, co jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji); do 200 tys. zł (zatrudnienie do 4 osób); do 300 tys. zł (zatrudnienie 5 lub więcej osób) Warunek i konsekwencja otrzymania: założenie lub posiadanie działalności gospodarczej w dowolnej formie (jednoosobowa, spółka)

13 Działanie 3.1.1 i 3.1.2 PROW: Zakres dofinansowania:
budowa, przebudowa lub remont budynków niemiemieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz rozbiórką materiałów szkodliwych (np. azbest), przebudowa lub remont budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz rozbiórką materiałów szkodliwych, zagospodarowanie terenu, nowe maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie i sprzęt, nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie, nowe środki transportu (w przypadku samochodów – przynajmniej 8 osobowe – max. 50% pozostałych wydatków) dokumentacja architektoniczna i budowlana (projekty, kosztorysy) – dofinansowanie max. 10% nadzór inwestorski wraz z kierowaniem robotami – max. 10%, raporty oddziaływania na środowisko – max. 10%

14 Narodowa Strategia Spójności
Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

15 Dotacje dla MŚP w ramach Funduszy Strukturalnych w latach 2007-2013 „INNOWACYJNOŚĆ PREFEROWANA”

16 Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską
Fundusze Strukturalne Źródła prawa Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską Rozporządzenie Rady (WE) NR 1083/ ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, 1081/2006, 1084/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR, EFS, FS Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, (SWW)

17 Wartość PKB na mieszkańca w poszczególnych województwach (jako % średniej unijnej)
41,5 35,1 32,2 32,8 34,7 35,8 38,3 41,1 39,8 41,8 46,3 45,8 68,8 50,6 48,2 47,5

18 Regionalna mapa pomocy
Maksymalna wielkość wsparcia: region mikro i mali przedsiębiorcy średni przedsiębiorcy Warszawa 50% 40% województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, mazowieckie 60% lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie 70%

19 Fundusze Strukturalne Programy Operacyjne
16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 24,9% (16,6 mld euro), PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% (ok. 2,3 mld euro), PO Infrastruktura i środowisko – 41,9% (ok. 27,9 mld euro), PO Kapitał ludzki – 14,6% (9,7 mld euro), PO Innowacyjna gospodarka – 12,4% (8,3 mld euro), Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – (0,7 mld euro),  PO Pomoc techniczna - 0,8% (0,5 mld euro). Rezerwa – 2% (1,3 mld euro)

20 Pozostałe Fundusze Europejskie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 13,2 mld euro Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 652 mln euro

21 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Nazwa priorytetu mln euro % Instytucja odpow. I Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1 299 13,4 MNiSzW II Infrastruktura sfery B+R III Kapitał dla innowacji 340 3,5 MG IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 3 430 35,3 V Dyfuzja innowacji 399 4,1 VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 411 4,2 VII Społeczeństwo informacyjne –budowa elektronicznej administracji 788 8,1 MSWiA VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki 1416 14,6 Razem W tym pomoc techniczna (330) 9 712 100 MRR

22 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
to instrument realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia – Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 mający na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności Na jego realizację zostanie przeznaczonych ok. 9,7 mld euro publicznych środków finansowych (w tym 8,3 mld euro ze środków UE)

23 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
Cel główny PO IG Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w życiu gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

24 Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”
Typy projektów: Dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe.

25 Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”
Beneficjenci: Przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych, grupy przedsiębiorców

26 PO IG 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa
Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

27 PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4. 1
PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R PARP (Instytucja Wdrażająca) Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie: wyłącznie działań będących kontynuacja projektów z działania 1.4 w tym: Opracowanie procedur, norm, dokumentacji technicznej, testy końcowe, badanie rynku, wdrożenie produkcji, Inwestycje, doradztwo, szkolenia związane z wdrożeniem wyników B+R Maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej I nie więcej niż 35 mln EUR.

28 PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4. 2
PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4.2. Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego PARP (Instytucja Wdrażająca) Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie: Usługi doradcze, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac B+R Usługi doradcze (akredytowani wykonawcy) związane z opracowaniem projektu koncepcyjnego, opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie projektu wzorniczego Badanie rynku, wykonanie modelu i prototypu, wykonanie partii testowej, badanie satysfakcji klienta Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do wykonania partii testowej i wdrożenia wzoru do produkcji Maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej

29 PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4. 3
PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4.3. Kredyt technologiczny PARP (Instytucja Wdrażająca) Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie: Inwestycji dotyczącej wdrożenia nowej technologii (<3-5 lat na świecie), uruchomienia produkcji nowych wyrobów lub świadczenia nowych usług w oparciu o tę technologię Umorzenie części kredytu komercyjnego (maks. do 50%, maks. Do 1 mln EUR) Podstawą umorzenia jest poniesienie wydatków inwestycyjnych oraz przedłożenie opłaconych faktur potwierdzających sprzedaż towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji

30 PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4. 4
PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PARP (Instytucja Wdrażająca) Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie: Zakup nowych (<3 lata w Polsce) rozwiązań technologicznych (ST i WNiP) Zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych – poprawa produktywności i efektywności (ST i WNiP) Opracowanie oprogramowania, aktualizacja i doskonalenie oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia innowacji technologicznych i organizacyjnych Szkolenie i doradztwo pod warunkiem, że stanowi komponent projektu inwestycyjnego Wartość wydatków kwalifikowanych powyżej 2 mln EUR (dofinansowanie zgodnie z mapą pomocy regionalnej)

31 PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4. 5
PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki PARP (Instytucja Wdrażająca) Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie: Wsparcie innowacyjnych inwestycji w sektorze produkcyjnym pod warunkiem: Koszty kwalifikowane > 40 mln EUR Wzrost zatrudnienia netto > 400 osób Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych (centra usług wspólnych-finanse, administracja, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe, centra IT, centra badawczo-rozwojowe) pod warunkiem: Wzrost zatrudnienia >200 osób (w B+R >20) Kwalifikowane wszelkie koszty inwestycji, w tym: zakup gruntu, nieruchomości, ST, leasing, dzierżawa, wyposażenie techniczne, WNiP, koszty ogólne projektu, koszty ekspertyz, badań, analiz technicznych i ekonomicznych, obsługa prawna, systemy zarządzania jakością itd. Dofinansowanie zgodne z mapą pomocy regionalnej

32 PO IG 5. Dyfuzja innowacji
Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności

33 PO IG 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.5 Rozwój systemu wsparcia na rynku międzynarodowym

34 Regionalne Instytucje Doradcze/Przedsiębiorcy
PO IG Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.1. Paszport do eksportu PARP (Instytucja Wdrażająca) Regionalne Instytucje Doradcze/Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie MSP: Doradztwo biznesowe związane z eksportem Szkolenia w zakresie eksportu Badanie rynków zagranicznych Udział w targach i misjach gospodarczych Poszukiwanie partnerów gospodarczych i kanałów dystrybucji Uzyskanie certyfikatów zgodności oraz świadectw dopuszczalności do obrotu Przygotowanie ofert handlowych, materiałów promocyjnych

35 Regionalne Instytucje Doradcze/Przedsiębiorcy
PO IG Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.1. Paszport do eksportu PARP (Instytucja Wdrażająca) Regionalne Instytucje Doradcze/Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie MSP: Doradztwo biznesowe związane z eksportem Szkolenia w zakresie eksportu Badanie rynków zagranicznych Udział w targach i misjach gospodarczych Poszukiwanie partnerów gospodarczych i kanałów dystrybucji Uzyskanie certyfikatów zgodności oraz świadectw dopuszczalności do obrotu Przygotowanie ofert handlowych, materiałów promocyjnych

36 Działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Na co: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Do 2 mln PLN dofinansowania wg mapy pomocy Dla kogo: przedsiębiorcy sektora MSP

37 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
Priorytety programu Kapitał Ludzki: Centralne I. Zatrudnienie i integracja społeczna II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III. Wysoka jakość systemu oświaty IV. Szkolnictwo wyższe i nauka V. Dobre rządzenie Regionalne VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII. Promocja integracji społecznej VIII. Regionalne kadry gospodarki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X. Pomoc techniczna

38 PO KL Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi ponad 11,4 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro.

39 Wybrane rodzaje projektów:
PO KL 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Wybrane rodzaje projektów: - Otwarte i zamknięte szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorstw o charakterze ponadregionalnym Szkolenia i doradztwo dla wsparcia procesów restrukturyzacji na poziomie ponadregionalnym Promowanie nowych form i metod organizacji pracy Popularyzowanie powiązań kooperacyjnych wśród przedsiębiorstw E-learning na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw Wsparcie kompleksowych usług dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, tworzenie i utrzymywanie sieci regionalnych centrów wiedzy

40 PO KL 8. Regionalne kadry gospodarki
Wybrane rodzaje projektów: - Ogólne i specjalistyczne szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w regionie - Wsparcie w zakresie zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, BHP - Podwyższanie kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy - Podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji przez pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw

41 RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego jest jednym z 16 RPO funkcjonujących w całym kraju w okresie Całkowity budżet RPO WP wynosi 636  €

42 Osie priorytetowe RPO WP
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zawiera następujące Osie Priorytetowe: Oś Priorytetowa I  Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej Oś priorytetowa VII Pomoc techniczna

43 Oś Priorytetowa I - Działania
Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

44 Oś Priorytetowa I - Działania
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa

45 Oś Priorytetowa I - Działania
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez podnoszenie ich innowacyjności oraz unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. Innowacyjność oraz wykorzystywane technologie mając coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całe gospodarki, stając się również nową, pozacenową formą konkurowania.

46 Oś Priorytetowa I - Działania
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Jednakże dynamika zmian technologicznych oraz tempo powstawania innowacji wymusza na przedsiębiorcach ciągłe inwestowanie. Małe i średnie firmy, a szczególnie Mikroprzedsiębiorstwa rozpoczynające swoją działalność gospodarczą często rezygnują z nakładów na inwestycje w innowacje ze względu na brak środków finansowych oraz trudności z otrzymaniem wsparcia od instytucji komercyjnych. Wsparcie będzie koncentrować się na rozwoju potencjału rynkowego przedsiębiorstw oraz na zwiększaniu w nich zatrudnienia. Preferowanym kryterium będzie innowacyjność wspieranych przedsięwzięć. Pozwoli to na zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorców a co za tym idzie na zwiększanie wydatków tych przedsiębiorstw na sektor B+R.

47 Oś Priorytetowa I - Działania
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Działanie zaprogramowane jest również tak aby swoim zasięgiem objąć przedsiębiorstwa działające do roku, jako grupy przedsiębiorców znajdujących się w najtrudniejszej fazie działalności. Wsparcie to realizowane będzie w postaci dotacji bezpośrednich na rozbudowę lub rozszerzenie działalności przedsiębiorstw, a także zmiany procesu produkcyjnego czy też sposobu świadczenia usług. Wsparcie obejmie również przedsięwzięcia prowadzące do poprawy wydajności pracy i jakości zarządzania firmą, np. poprzez racjonalizację logistyki, wprowadzenie nowych systemów informatycznych. Premiowane będą również działania sprzyjające oszczędności surowców i energii, jak też ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do środowiska. Ze wsparcia w ramach tego działania wyłączone są firmy z branży turystycznej, które objęte zostały Priorytetem III ROWP.

48 Oś Priorytetowa I - Działania
Działanie 1.4 Przykładowe rodzaje projektów Budowa, rozbudowa przedsiębiorstwa Rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizacje, dywersyfikacje lub modernizacje Nabycie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej Dostosowanie wyrobu do wymagań rynkowych lub w celu ich kreowania (dobra praktyka) Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej

49 Oś Priorytetowa I - Działania
Działanie 1.4 Przykładowe rodzaje projektów Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska Unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, (w tym usługi i aplikacje dla MSP, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do ICT dla MSP i ich wydajnemu użytkowaniu) Informatyzacja przedsiębiorstwa, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem Dostosowanie standardów w firmach do norm krajowych i międzynarodowych (certyfikacja wyrobów i usług)

50 Oś Priorytetowa I - Działania
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Mikroprzedsiębiorstwa – minimalna wartość projektu PLN MSP– minimalna wartość projektu PLN Mikroprzedsiębiorstwa – maksymalna kwota wsparcia PLN MSP– maksymalna kwota wsparcia PLN Alokacja finansowa na działanie ogółem euro

51 Oś Priorytetowa III - Działania
Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

52 Oś Priorytetowa III - Działania
Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Budowa, rozbudowa przedsiębiorstwa Rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizacje, dywersyfikacje lub modernizacje Nabycie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej Dostosowanie wyrobu do wymagań rynkowych lub w celu ich kreowania (dobra praktyka)

53 Oś Priorytetowa III - Działania
Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej Unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (w tym usługi i aplikacje dla MSP, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do ICT dla MSP i ich wydajnemu użytkowaniu) Informatyzacja przedsiębiorstwa, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem - Dostosowanie standardów w firmach do norm krajowych i międzynarodowych (certyfikacja wyrobów i usług)

54 Oś Priorytetowa III - Działania
Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Mikroprzedsiębiorstwa – minimalna wartość projektu PLN MSP– minimalna wartość projektu PLN Mikroprzedsiębiorstwa – maksymalna kwota wsparcia PLN MSP– maksymalna kwota wsparcia PLN Alokacja finansowa na działanie ogółem euro

55 RPO WP – dalsze konsultacje
Powstał projekt dokumentu: Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – Opracowanie precyzuje m.in. cele działania, rodzaje projektów oraz typy beneficjentów, formy finansowania i metody naboru wniosków.

56 RPO WP – projekty wniosków
Trwają konsultacje na temat projektów wniosków oraz biznesplanów (wraz z instrukcjami i kartami ocen), które będą dotyczyły inwestycji w przedsiębiorstwach; Trwają prace nad generatorem wniosków Planowane jest usprawnienie procedury oceny wniosku do ubiegłego roku Zaliczkowanie dotacji Promesa bankowa nie obowiązkowa Realizacja dzień po złożeniu wniosku

57 RPO WP – ocena wniosków Proponowane kryteria oceny
Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne 1. Projekt jest innowacyjny na poziomie przedsiębiorstwa  Czy wnioskodawca w ramach projektu wprowadzi nowy lub znacząco ulepszony produkt, usługę, proces, technologię, metodę marketingu lub organizację?

58 RPO WP – ocena wniosków Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne 2. Projekt przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży w przedsiębiorstwie  Wymogi kryterium: Czy w przedsiębiorstwie poprzez realizację projektu nastąpi przyrost przychodów lub wzrost rentowości przychodów ze sprzedaży

59 RPO WP – ocena wniosków Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne 3. Efektywność finansowa projektu jest racjonalna Wymogi kryterium: Czy przedsiębiorstwo osiągnie zysk na działalności operacyjnej za 3 pełny rok po zrealizowaniu projektu? Czy wskaźnik ROA za 3 pełny rok po zrealizowaniu projektu jest większy od 6% (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw)? Czy umowny wskaźnik efektywności finansowej w przypadku mikroprzedsiębiorstw za 3 pełny rok po zrealizowaniu projektu (zysk brutto/kosztów kwalifikowanych projektu) jest większy od 6%?

60 RPO WP – ocena wniosków Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne 4. Pomoc publiczna w projekcie (jeśli dotyczy) Wymogi kryterium: Czy wnioskodawca przeprowadził test pomocy publicznej i prawidłowo zakwalifikował projekt pod względem występowania pomocy publicznej? Czy wnioskodawca zastosował właściwe rozporządzenie pomocowe w przypadku gdy wynik testu jest pozytywny i projekt jest objęty pomocą publiczną?

61 RPO WP – ocena wniosków Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne 5. W projekcie uwzględniono efektywność energetyczną ( jeśli dotyczy) Wymogi kryterium: Czy wnioskodawca wiarygodnie odniósł się do wpływu projektu na efektywność energetyczną? Czy wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ projektu lub jego elementu na efektywność energetyczną

62 RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące
1. Wkład środków prywatnych – 30 pkt. Ocena kryterium: 1 punkt za 1 p.p. podwyższenia wkładu własnego beneficjenta w odniesieniu do minimalnego wymaganego wkładu (maksymalnie 30 pkt.)

63 RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące
2. Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca pracy Ocena kryterium: Podstawą przyznania punktów będzie publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy (wartość zaokrąglana według reguł matematycznych do pełnych tysięcy zł) Propozycja skali punktowej: Powyżej 331 – 1 pkt. – 2 pkt.(…) 61-75 – 19 pkt. 0-60 – 20 pkt. Jeśli projekt nie zakłada tworzenia miejsc pracy – 0 pkt.

64 RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące
3. Miejsca pracy utworzone w gminach słabo rozwiniętych – 8 pkt. Podstawą oceny kryterium będzie lokalizacja nowej inwestycji (w tym znaczeniu: lokalizacja nowych miejsc pracy). W zależności od wartości dochodu podatkowego gminy za ostatni rok za który dostępne są dane w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do średniej w województwie podlaskim, ilość punktów z kryterium „publiczny koszt utworzenia miejsca pracy” będzie pomnożona przez odpowiedni współczynnik.  Propozycja skali punktowej: Powyżej 100% - wartość współczynnika – 0 81%-100% - wartość współczynnika – 0,1 61%-80% - wartość współczynnika – 0,2 41%-60% - wartość współczynnika – 0,3 poniżej 41% - wartość współczynnika – 0,4

65 RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące
4. Wzrost sprzedaży eksportowej - 10 pkt. Ocena kryterium: Ocenie podlega publiczny koszt wzrostu sprzedaży eksportowej w przedsiębiorstwie. Punkty przyznawane będą w zależności od ilorazu przyrostu sprzedaży eksportowej będącej rezultatem realizacji projektu i wnioskowanej wartości dofinansowania (wartość zaokrąglana do pełnych dziesiętnych zgodnie z regułami matematycznymi). Do wyliczenia wskaźnika brana jest największa roczna wartość sprzedaży eksportowej osiągnięta w okresie 3 lat po zakończeniu realizacji projektu w stosunku do roku bazowego.  Propozycja skali punktowej: Poniżej 0,25 – 0 pkt. 0,25 -0,50 – 1 pkt.(…) 2,26-2,50 – 9 pkt. powyżej 2,50 – 10 pkt.

66 RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące
5. Innowacyjność projektu – 32 pkt. Ocena kryterium: Punkty przyznawane są w zależności od ilości spełnionych, poniższych warunków: Innowacja jest wynikiem współpracy wnioskodawcy z jednostką naukowo-badawczą (współpraca potwierdzona jest dokumentami np. umowa, zlecenie badań, wyniki badań, inne opracowania i dokumenty potwierdzające współpracę w zakresie planowanej innowacji) Innowacja jest objęta prawem ochronnym na patent (wymagana decyzja w sprawie udzielenia patentu lub zgłoszenie patentu). Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do patentu (jest twórcą lub nabył takie prawo) oraz oświadcza, że innowacja (objęta prawem ochronnym) nie została zastosowana na rynku. W zakresie planowanej innowacji, w obszarze jej zastosowania (produkt, proces lub usługa), wnioskodawca nie ma bezpośredniej konkurencji w regionie – tzn. nie ma konkurenta, który ma siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego – podstawą oceny jest przeprowadzona w tym zakresie analiza rynku przez wnioskodawcę.

67 RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące
5. Innowacyjność projektu – 32 pkt. cd. 4) W zakresie planowanej innowacji, w obszarze jej zastosowania (produkt, proces lub usługa), wnioskodawca nie ma bezpośredniej konkurencji w kraju – tzn. nie ma konkurenta, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski – podstawą oceny jest przeprowadzona w tym zakresie analiza rynku przez wnioskodawcę. 5) W ramach projektu wnioskodawca nabędzie wartość niematerialną i prawną będącą podstawą innowacji (patent, licencja, nie opatentowana wiedza techniczna, technologiczna, z zakresu organizacji i zarządzania itp.). Wartość niematerialna i prawna zostanie nabyta na warunkach rynkowych i będzie podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi. Nabywana wartość niematerialna i prawna powstała nie wcześniej niż przed 3 laty oraz jej wartość przekracza 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 6) Wnioskodawca w zakresie planowanej innowacji nabędzie nowy środek trwały lub nowe środki trwałe, w szczególności maszyny i urządzenia, których typ lub model są oferowane na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata lub jeżeli jest to najnowszy typ lub model - nie dłużej niż 3 lata oraz wartość tych środków trwałych będzie stanowiła minimum 30% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

68 RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące
5. Innowacyjność projektu – 32 pkt. cd. Propozycja skali punktowej: Za spełnienie 0 warunków – 0 pkt. Za spełnienie 1 warunku – 8 pkt. Za spełnienie 2 warunków – 15 pkt. Za spełnienie 3 warunków – 23 pkt. Za spełnienie 4 warunków i więcej – 32 pkt.

69 Powodzenia w tworzeniu projektów inwestycyjnych  Sebastian Rynkiewicz www.tomasconsulting.com


Pobierz ppt "Białystok 6 czerwca 2009 Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju firmy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google