Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

nadkomisarz celny Jacek Sępkowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "nadkomisarz celny Jacek Sępkowski"— Zapis prezentacji:

1 nadkomisarz celny Jacek Sępkowski
Konferencja „Wsparcie rozwoju biznesu na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” nadkomisarz celny Jacek Sępkowski Olsztyn, r. Do użytku służbowego

2 Program „Elektroniczne cło (e-Cło)”
Program e-cło Program „Elektroniczne cło (e-Cło)” 2 2

3 Program e-cło Program "Elektroniczne-Cło (e-Cło)" jest pochodną inicjatywy "Electronic Customs" (e-Customs) wdrażanej w ramach Unii Celnej pod kierunkiem Dyrekcji Generalnej TAXUD Komisji Europejskiej w latach r. Inicjatywa „e-Customs” dotyczy stworzenia bez-papierowego środowiska dla cła i handlu oraz zapewnienia bezpieczeństwa handlu międzynarodowego. 3 3

4 Program e-cło Program e-Cło jest kompleksowym zestawem szeregu projektów, których celem jest stworzenie nowoczesnego środowiska dla administracji celnej, która będzie funkcjonować w oparciu o Zmodernizowany Wspólnotowy Kodeks Celny i odpowiednie przepisy wykonawcze. Systemy tworzone w ramach Programu e-Cło będą ze sobą ściśle powiązane zarówno w obszarach domeny krajowej jak i domeny wspólnotowej oraz zewnętrznej (podmiotów). 4 4

5 Program e-cło Realizacja inicjatywy „e-Customs” pozwoli także osiągnąć następujące korzyści biznesowe: zwiększenie konkurencyjności gospodarki; polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu międzynarodowego; skrócenie czasu i ułatwienia stosowania procedur celnych; ułatwienie dostępu przedsiębiorców do informacji celnej; zwiększenie stopnia wykorzystania Internetu do prowadzenia działalności i kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi a administracją celną; bardziej przyjazna administracja, podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację celną - zmniejszenie barier komunikacyjnych. 5 5

6 Program e-cło Program e-cło obejmuje m. in.
PDR PL/UE - zarządzanie danymi referencyjnymi (dane osób i firm) PL i UE. Zastąpi moduły i funkcjonalności PDR w CELINIE, NCTS i ICS/ECS2 ISZTAR3 – Zintegrowana Taryfa Celna, ICS – System Kontroli Importu - obsługujący przywozowe deklaracje skrócone obowiązek od r., ECS2 – System Kontroli Eksportu - rozszerzenie funkcjonalności Systemu Kontroli Eksportu ECS o wywozowe deklaracje skrócone i obsługę procedury uproszczonej w formie zgłoszenia niekompletnego i zgłoszenia uproszczonego, AIS - System Kontroli Importu - obejmuje wszystkie aktualne i przyszłe funkcjonalności przywozowe dla deklaracji i zgłoszeń obsługiwanych w systemach CELINA, ICS, INTRASTAT, 6 6

7 Program e-cło AES – System Kontroli Eksportu - obejmuje wszystkie aktualne i przyszłe funkcjonalności wywozowe dla deklaracji i zgłoszeń obsługiwanych w systemach CELINA i ECS2, NCTS2 - Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy - obejmuje tranzyt i wszystkie aktualne i przyszłe funkcje NCTS, w tym obsługę przywozowej deklaracji skróconej jeżeli towar po przedstawieniu na granicy UE będzie zgłaszany do procedury tranzytu, EORI1 – Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych , SZPROT - System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców - wdrożenie jednolitej rejestracji przedsiębiorców dla celów wszystkich procedur i systemów umożliwiających przedsiębiorcy tylko jednokrotne wprowadzanie wszelkich danych identyfikacyjnych, EMCS PL – System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych - rozwój funkcjonalny i technologiczny systemu BACHUS do EMCS PL, 7 7

8 Upoważniony Podmiot Gospodarczy
Upoważniony przedsiębiorca AEO Upoważniony Podmiot Gospodarczy AEO 8 8

9 Upoważniony przedsiębiorca AEO
Unia Europejska stara się umożliwić przedsiębiorcom nieskrępowany rozwój handlu międzynarodowego. Kwestią kluczową dla funkcjonowania podmiotów pozostaje możliwość bezpiecznego, a przede wszystkim szybkiego wdrażania łańcucha dostaw w międzynarodowej wymianie handlowej. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wprowadzono od r. instytucję upoważnionego podmiotu gospodarczego – AEO. 9 9

10 Upoważniony przedsiębiorca AEO
Przedmiotowa inicjatywa ma na celu wzrost szybkości i efektywności przepływów towarów poprzez wprowadzenie ułatwień związanych z korzystaniem z procedur celnych. Wprowadzone rozwiązania powinny także zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw poprzez zarządzanie ryzykiem i przestrzeganie przepisów celnych. 10 10

11 Upoważniony przedsiębiorca AEO
art. 5a ust. 1 WKC Jeżeli zajdzie taka potrzeba, organy celne po zasięgnięciu opinii innych właściwych organów, przyznają, status upoważnionego podmiotu gospodarczego podmiotowi gospodarczemu mającemu siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty. Upoważniony podmiot gospodarczy korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. 11 11

12 Upoważniony przedsiębiorca AEO
Status upoważnionego podmiotu gospodarczego jest uznawany przez organy celne wszystkich Państw Członkowskich bez uszczerbku dla kontroli celnej. 12 12

13 odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych – art. 14h RWKC,
Upoważniony przedsiębiorca AEO Art. 5a ust. 2 WKC Kryteria przyznawania statusu upoważnionego podmiotu gospodarczego obejmują: odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych – art. 14h RWKC, odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną – art. 14i RWKC, w razie potrzeby, udokumentowaną wypłacalność – art. 14j RWKC, gdzie ma to zastosowanie, odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony – art. 14j RWKC. 13 13

14 Rodzaje świadectw AEO;
Upoważniony przedsiębiorca AEO Rodzaje świadectw AEO; a) AEOC - uproszczenia celne, dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych; b) AEOS - bezpieczeństwo i ochrona, dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub z chwilą opuszczania obszaru celnego Wspólnoty przez te towary; c) AEOF - uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona, dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń określonych w lit. a) oraz z ułatwień określonych w lit. b). 14 14

15 Korzyści posiadania świadectwa AEO wynikające z przepisów WKC i RWKC:
Upoważniony przedsiębiorca AEO Korzyści posiadania świadectwa AEO wynikające z przepisów WKC i RWKC: 1. mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów, 2. priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, 3. uprzednie powiadomienie o wytypowaniu przesyłki do kontroli (po złożeniu deklaracji skróconej) - AEOS lub AEOF, 4. ograniczony zakres danych w przywozowej i wywozowej deklaracji skróconej – AEOS, AEOF, 5. możliwość przeprowadzenia kontroli, na wniosek AEO, w miejscu innym niż urząd celny, 6. w przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej organy celne nie badają ponownie warunków, które były badane przy wydaniu świadectwa AEO - AEOC, 15 15

16 Dodatkowe krajowe ułatwienia : Priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych,
Upoważniony przedsiębiorca AEO Dodatkowe krajowe ułatwienia : Priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych, Priorytetowa obsługa wszelkich wniosków, Specjalne miejsca obsługi AEO oznaczone logo AEO 4. Odrębne pasy ruchu na przejściach granicznych, 5. Nieżądanie składania zabezpieczenia, w sytuacjach fakultatywnego wymogu. 16 16

17 PROCEDURA UPROSZCZONA
17 17

18 Główny cel stosowania procedur uproszczonych:
Procedura uproszczona Główny cel stosowania procedur uproszczonych: ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą, podmiot, który uzyskał pozwolenie jest bardziej wiarygodnym partnerem dla swoich kontrahentów, oszczędności ekonomiczne poprzez szybsze zwolnienie środka transportu i możliwość szybszego podjęcie towaru, należności można regulować później - ułatwienia i odroczenia płatnicze zarówno w cle (pozwolenie na odroczenie płatności)‏ jak i podatku, można rozliczać podatek zgodnie z treścią art. 33a VAT – rozliczenie poprzez deklarację VAT-7. 18 18

19 Procedura uproszczona
Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: zgłoszenie niekompletne, zgłoszenie uproszczone, procedura w miejscu. 19 19

20 Zgłoszenie niekompletne.
Procedura uproszczona Zgłoszenie niekompletne. Ten rodzaj procedury uproszczonej nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego. Stosowane w należycie uzasadnionych przypadkach. Przeznaczony jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń w formie standardowej - w sytuacji, gdy osoby te nie dysponują pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego – do 30 dni na dostarczenie. Zgłoszenie zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru w urzędzie celnym. Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające, które powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia standardowego. 20 20

21 Zgłoszenie uproszczone
Procedura uproszczona Zgłoszenie uproszczone Wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego. Zgłoszenie zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru w urzędzie celnym. Zgłoszenie nie zawiera jednego lub kilku dokumentów koniecznych do objęcia procedura celną. Procedura zgłoszenia uproszczonego może być realizowana poprzez: złożenie zgłoszenia uproszczonego na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD lub złożenie dokumentu handlowego lub administracyjnego. 21 21

22 Procedura uproszczona
Procedura w miejscu Wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego. Podmiot nie ma obowiązku przedstawiania towarów w oddziale celnym. Towary znajdują się we wskazanym w pozwoleniu miejscu realizacji procedury uproszczonej: Miejsce uznane pozwoleniem na stosowanie procedury uproszczonej, Miejsce uznane odrębną decyzją dyrektora, Magazyn czasowego składowania, Skład celny. 22 22

23 Procedura uproszczona
Procedura uproszczona w formie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu może być stosowana: w swoim imieniu i na swoją rzecz, w swoim imieniu lecz na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo pośrednie), w imieniu i na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo bezpośrednie) 23 23

24 Warunki uzyskania pozwolenia.
Procedura uproszczona Warunki uzyskania pozwolenia. Każda osoba mająca swoją siedzibę na terenie UE, która spełnia warunki i kryteria, o których mowa w art. 14h do 14j RWKC, może ubiegać się o udzielenie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu. Jeżeli wnioskodawca posiada świadectwo AEO uproszczenia celne lub uproszczenia celne/ bezpieczeństwo i ochrona uznaje się, że warunki i kryteria wymagane do przyznania są spełnione. 24 24

25 nadkomisarz celny Jacek Sępkowski
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ nadkomisarz celny Jacek Sępkowski


Pobierz ppt "nadkomisarz celny Jacek Sępkowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google