Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV"— Zapis prezentacji:

1 Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV
Założenia programowe, harmonogram realizacji i oprzyrządowanie modułu dla lekarzy POZ (wersja z grudnia 2010)

2 Opis problemu Zakażenia HCV: skąpoobjawowe zakażenie przewlekłe,
powodujące istotne szkody zdrowotne, ekonomiczne oraz społeczne.

3 obciążenia zdrowotnego populacji Polski
Cel programu Zmniejszenie obciążenia zdrowotnego populacji Polski skutkami zakażeń HCV

4 Cele szczegółowe Zwiększenie wiedzy o epidemiologii, czynnikach ryzyka, obrazie chorobowym oraz profilaktyce zakażeń HCV wśród młodzieży Zwiększenie wiedzy o możliwościach profilaktycznych i terapeutycznych zakażeń oraz zachorowań etiologii HCV wśród personelu medycznego Zwiększenie liczby badań w kierunku HCV u osób z grup ryzyka zakażenia Zwiększenie wykrywalności zakażeń etiologii HCV

5 Grupy docelowe Młodzież klasy I lub II szkół ponadgimnazjalnych
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej Kadra kierownicza i personel odpowiedzialny za bezpieczenstwo epidemiologiczne w szpitalach wielospecjalistycznych.

6 Obszary tematyczne i przekaz dla grup docelowych
Młodzież: -ryzykowne zachowania, -minimalizacja indywidualnego ryzyka, -objawy zakażenia, -postępowanie diagnostyczne. Przekaz: Bądź świadomy zagrożenia. Zapobiegaj zakażeniu. Wykonaj test na HCV.

7 Obszary tematyczne i przekaz dla grup docelowych
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej: -epidemiologia, diagnostyka i terapia zakażeń HCV, -zagrożenie zakażeniami związanymi z opieką medyczną, -zasady kwalifikacji do badań przesiewowych. Przekaz: Bądź świadomy zagrożenia. Minimalizuj szkody zdrowotne. Zleć test na HCV.

8 Obszary tematyczne i przekaz dla grup docelowych
Kadra kierownicza, personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo epidemiologiczne, lekarze szpitali wielospecjalistycznych: -zarządzanie ryzykiem szpitalnych zakażeń HCV, -różnicowanie zakażeń HCV z innymi jednostkami chorobowymi oraz testowanie pacjentów z podejrzeniem lub objawami zakażenia HCV. Przekaz: Bądź świadomy zagrożenia. Minimalizuj ryzyko. Zleć test na HCV.

9 Zakładane minimalne liczebności grup docelowych
Zakładając, że program będzie prowadzony w każdym powiecie, przynajmniej w: -jednej klasie szkoły ponadgimnazjalnej (25 uczniów), -jednej dużej placówce podstawowej opieki zdrowotnej (5 lekarzy), to, przy liczbie 373 powiatów (308 ziemskich i 65 grodzkich), pilotażowe działania programowe obejmą nie mniej niż 9,5 tysiąca uczniów (około 2% populacji w  roczniku) i 2 tysiące lekarzy POZ (około 10% pracujących w Polsce). W module szpitalnym działania programowe obejmą 200 wybranych szpitali wielospecjalistycznych. Do szkolenia prowadzonego przez koordynatorów wojewódzkich przewidziano po 3 osoby z kierownictwa i nadzoru epidemiologicznego każdej wytypowanej placówki, a następnie w systemie kaskadowych szkoleń wewnętrznych po 10 ordynatorów oraz 10 pielęgniarek oddziałowych (około 4-5 tysięcy osób czyli ~ 5% zatrudnionych ) .

10 Koordynacja programu Koordynator Krajowy,
32 koordynatorów wojewódzkich: 16 dla modułów medycznych (pracownik pionu epidemiologii WSSE) 16 dla modułu szkolnego (pracownik pionu oświaty i promocji zdrowia WSSE) 636 koordynatorów powiatowych: 318 dla modułu POZ (pracownik pionu epidemiologii PSSE) 318 dla modułu szkolnego (pracownik pionu oświaty i promocji zdrowia PSSE)

11 Ramy czasowe Listopad 2010 – Listopad 2011

12 Metody realizacji Moduł szkolny
Edukacja młodzieży w zakresie dróg szerzenia się zakażenia i metod zapobiegania zakażeniom Dotarcie do rodziców z przekazem motywującym do wykonania testu Proponowane działania: -dyrekcje szkół są zapraszane do udziału w programie przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, -dyrekcje szkół pisemnie zgłaszają swój udział właściwej PSSE, wskazując nauczycieli, którzy będą przeszkoleni i wyposażeni w materiały edukacyjne (scenariusz zajęć, prezentacja, film, ulotka), -nauczyciele, przygotowani w trakcie warsztatów wojewódzkich, prowadzą jedną lekcję edukacyjną, po której młodzież otrzymuje ulotkę z zaleceniem przekazania jej rodzicom wraz z informacją o treści przekazu edukacyjnego.

13 Metody realizacji Moduł POZ
Pogłębienie wiedzy lekarzy w zakresie metod pierwotnej i wtórnej prewencji HCV Dotarcie do pacjentów z informacją motywującą do wykonania testu Zwiększenie liczby pacjentów testowanych w kierunku HCV Proponowane działania: -dyrekcje placówek POZ są zapraszane do udziału w programie przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, -dyrekcje placówek POZ pisemnie potwierdzają udział w programie właściwej PSSE, wskazując lekarzy wytypowanych do szkolenia, -lekarze zostają przeszkoleni oraz zaopatrzeni w materiały fachowe i informacyjne w trakcie lokalnych spotkań szkoleniowych z koordynatorami powiatowymi, -koordynatorzy monitorują potrzeby POZ w zakresie materiałów informacyjnych oraz pozyskują dane o wykonywanych testach przesiewowych.

14 Metody realizacji Moduł Szpitalny
Zwiększenie świadomości kierownictwa szpitali w zakresie zagrożeń i odpowiedzialności związanych z prowadzeniem placówki lecznictwa stacjonarnego Pogłębienie wiedzy lekarzy w zakresie profilaktyki, obrazu klinicznego i diagnostyki zakażeń HCV Dotarcie do pacjentów z informacją motywującą do wykonania testu Zwiększenie liczby pacjentów testowanych w kierunku HCV

15 Metody realizacji Moduł Szpitalny – cd. Proponowane działania:
-dyrekcje szpitali są zapraszane do udziału w programie przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, -dyrekcje szpitali pisemnie potwierdzają udział w programie właściwej WSSE, wskazując osoby wytypowane do szkolenia, -osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo epidemiologiczne szpitala zostają przeszkolone oraz zaopatrzone w materiały fachowe i informacyjne w trakcie szkolenia na szczeblu wojewódzkim, -osoby odpowiedzialne za realizację programu w szpitalu organizują szkolenia wewnętrzne oraz monitorują sytuację epidemiologiczną placówki w zakresie zagrożeń związanych z HCV (liczba osób badanych, liczba wyników dodatnich, kontrola wewnętrzna przestrzegania procedur związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym).

16 Oprzyrządowanie modułu POZ
Monografia dla studentów i lekarzy autorstwa prof. W. Haloty i prof. M. Pawłowskiej pt. „Wirusowe zapalenie wątroby typu C” Płyta z dwoma wykładami, zasadami pobierania, transportu i przechowywania krwi do badań w kierunku HCV oraz listą placówek leczących osoby HCV(+) Plakaty z trzema rodzajami ulotek Podkładka pod mysz z algorytmem diagnostycznym Teczka na materiały + długopis „okolicznościowy” Poradnik dla osób HCV(+) Broszura informacyjna dla bliskich osób HCV(+)

17 Realizacja działań programowych w ramach modułu POZ
Działanie Termin Odpowiedzialny za realizację Sposób oceny zadania lub efekty realizacji Szkolenia wojewódzkie dla koordynatorów powiatowych modułu POZ styczeń-luty 2011 Koordynatorzy wojewódzcy Na podstawie arkusza oceny szkolenia Spotkania szkoleniowe dla lekarzy w module POZ luty-kwiecień Koordynatorzy powiatowi Monitorowanie potrzeb POZ w zakresie materiałów informacyjnych Liczba przekazanych materiałów Pozyskiwanie danych o wykonywanych testach przesiewowych Zestawienia statystyczne, wskaźniki epidemiologiczne Podsumowanie realizacji działań w ramach modułu POZ maj 2011 PSSE - do 15 maja WSSE do 25 maja, raport końcowy do 30 maja Koordynatorzy: powiatowi, wojewódzcy, Koordynator krajowy Dane liczbowe

18 Planowane formy oceny Ankiety, sprawozdania, raporty
Porównanie danych statystycznych sprzed projektu i po ukończeniu projektu Listy realizatorów, uczestników


Pobierz ppt "Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV"

Podobne prezentacje


Reklamy Google