Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Baćmaga Kierownik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Baćmaga Kierownik"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Baćmaga Kierownik
Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Radom Radom, styczeń 2010 r.

2 PODSTAWY PRAWNE DO REALIZACJI PROGRAMU:
Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.IX.1991 tekst jednolity (Dz.U.Nr 256.poz.2572 art.14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U.NR 4.poz.17 z dnia 15 stycznia 2009 r.) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (załącznik nr 1).

3 PODSTAWY PRAWNE DO REALIZACJI PROGRAMU:
Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, nowelizacja 13 czerwca 2008r. (§5, § 7 pkt 2) Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 10 poz. 55 z dn. 30 stycznia 1996r.) Narodowy Program Zdrowia na lata

4 RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU
PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

5 Założenia programu: Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego Program ten jest adresowany do przedszkolaków z udziałem rodziców i opiekunów oraz uczniów klas „0” w PSP Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącym.

6 Cele główne programu: Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

7 Cele szczegółowe: Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

8 Adresaci Programu: Dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczające do przedszkoli i klas „0” w Szkołach Podstawowych Rodzice i opiekunowie

9 Zasięg programu: przedszkolaki – 1474 rodzice/ opiekunowie – 1474
Akces do realizacji programu wpłynął z 28 Przedszkoli w tym potencjalnymi odbiorcami są: przedszkolaki – 1474 rodzice/ opiekunowie – 1474 Program realizowany będzie przez 34 koordynatorów przedszkolnych.

10 Zasięg programu: Uczniowie klas „0” – 1833 rodzice/ opiekunowie – 1833
Akces do realizacji programu wpłynął z 47 Szkół w tym potencjalnymi odbiorcami są: Uczniowie klas „0” – 1833 rodzice/ opiekunowie – 1833 Program realizowany będzie przez 47 koordynatorów szkolnych.

11 Realizatorzy i uczestnicy programu:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Dyrekcja i pracownicy przedszkoli i szkół podstawowych Władze lokalne oraz inni w/g potrzeb i możliwości

12 Czas trwania programu:
I edycja listopad 2008 – czerwiec 2009 II edycja wrzesień 2009 – czerwiec 2010 III edycja wrzesień 2010 – czerwiec 2011 IV edycja wrzesień 2011 – czerwiec 2012

13 Organizatorzy programu:
Główny Inspektor Sanitarny Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE (16) i PSSE(318)

14 Koordynatorzy Programu:
1. Poziom krajowy: GIS 2. Poziom wojewódzki: WSSE 3. Poziom lokalny: PSSE w Radomiu 4. Poziom przedszkolny: wytypowani koordynatorzy w przedszkolach

15 Partnerzy Programu: Na poziomie krajowym:
Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu Na poziomie powiatu: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu Wydział Edukacji Sportu i Turystyki

16 Termin realizacji: I – VI 2010
Realizacja programu w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy programowych. Termin realizacji: I – VI 2010

17 Sposób realizacji programu:
poinformowanie pracowników przedszkoli o sposobie przeprowadzenia programu w środowisku przedszkolnym Wykonawcy: przedszkolny koordynator programu Termin realizacji: I.2010r poinformowanie rodziców dzieci o wprowadzeniu programu do przedszkoli: - spotkanie z rodzicami - list intencyjny do rodziców - inne formy w/g możliwości np. tablica ogłoszeniowa, rozmowy indywidualne Termin realizacji: I – II 2010r

18 Sposób realizacji programu:
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o charakterze warsztatowym w oparciu o metody aktywizujące: W programie przewidziano metody aktywizujące: umożliwiające wchodzenie w rolę – np. zabawa w pociąg kształtujące umiejętności wyszukiwania informacji, analizowania i rozwiązywania problemów – np. wycieczka - rozpoznawanie źródeł dymu kształtujące umiejętności właściwego rozumienia i interpretacji terminów i symboli – odszukiwanie tabliczek z zakazem palenia kształtujące umiejętności komunikowania się, współpracy i odpowiedzialności – praca w małych grupach przy wykorzystaniu gotowych scenariuszy zajęć

19 Przeprowadzenie zajęć z dziećmi w przedszkolach,
Przeprowadzenie zajęć z dziećmi w przedszkolach, we współudziale rodziców/opiekunów dzieci: 1. zajęcia I Wycieczka 2. zajęcia II Co i dlaczego dymi? 3. zajęcia III Jak się czuję, kiedy dymi papieros? 4. zajęcia IV Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy? 5. zajęcia V Jak unikać dymu papierosowego? Wykonawcy: dyrektorzy i pracownicy przedszkoli i szkół PSP Termin realizacji: II – VI 2010r.

20 Struktura programu: Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju: poznawczego aktywności doświadczeń potrzeb dziecka

21 Sposób realizacji programu:
Zorganizowanie ekspozycji wizualnej Spotkania dla rodziców: otwierające i zamykające program Opracowanie sprawozdania powykonawczego w oparciu o zebrany wywiad z rodzicami, analizę dokumentacji ( prace plastyczne, arkusze uwag o realizacji zajęć itd.), obserwację wśród dzieci

22 Aspekty realizacji celów skierowanych do rodziców i opiekunów dzieci oraz najbliższego otoczenia
Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej Zwiększenie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji

23 Aspekty realizacji celów skierowanych do rodziców i opiekunów dzieci oraz najbliższego otoczenia
A zatem podstawowym założeniem i warunkiem bezwzględnym w pracy z małymi dziećmi jest równoległa współpraca z rodzicami lub opiekunami. Spotkania z rodzicami w programie służą omówieniu sprawy konsekwentnego wprowadzenia spójnego przekazu na temat szkodliwości palenia i unikania miejsc, w których dzieci narażone na ekspozycję dymu tytoniowego, przy jednoczesnej weryfikacji zachowań palących rodziców w kierunku zgodnym z oczekiwaniami programu

24 List Minister Edukacji Narodowej:

25 Pomoce dydaktyczne

26 Poradnik

27 Poradnik spis treści

28 Plakat:

29 Kolorowanka:

30 Informacji na temat programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej udzielają:
Główny Inspektor Sanitarny Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia ul. Długa 38/ Warszawa Wojewódzkie i Powiatowe Sanitarno – Epidemiologiczne w kraju

31 Adres do korespondencji:
Podsumowanie i ocena przebiegu II edycji programu (na poziomie powiatowym) Przedłożenie sprawozdania powykonawczego do PSSE w terminie do 30.VI.2010 r. Adres do korespondencji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Aleksandrowicza 5 26 – 600 Radom z dopiskiem Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

32 WYKAZ PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ ODTYTONIOWYCH
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym – Centrum Onkologii ul. Roentgena 5 , Warszawa tel czas pracy: poniedziałek – piątek, godz – Gabinet Rehabilitacji i Homotoksykologii Klinicznej „Nad Rzeczką” ul. Struga 57 , Radom tel tel

33 e-mail: oswiata_radom@o2.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Radom ul. Zielona 21 tel , ,


Pobierz ppt "Katarzyna Baćmaga Kierownik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google