Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma Informacji Medycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma Informacji Medycznych"— Zapis prezentacji:

1 Platforma Informacji Medycznych

2 Dotychczas udostępnione usługi: Medmetriq – zarządzanie finansami
Cel projektu Adaptacja metod i narzędzi zarządzania do potrzeb sektora ochrony zdrowia w Polsce – bezpłatny udział szpitali. Dotychczas udostępnione usługi: Medmetriq – zarządzanie finansami Qmetriq – delegowanie odpowiedzialności

3 Budżetowanie i prognozowanie wyniku
Wybór przedziału czasowego do analizy Analiza danych szpitala i poszczególnych oddziałow Analiza kosztów wykonywanych świadczeń Benchmarking – możliwość porównania z innymi szpitalami Raporty standardowe oraz możliwość tworzenia raportów na życzenie

4 system delegowania odpowiedzialności za ryzyka występujące w szpitalu
Qmetriq Qmetriq – platforma zarządzania odpowiedzialnością w ochronie zdrowia system delegowania odpowiedzialności za ryzyka występujące w szpitalu Izabela Kondrusik – Prometriq

5 Odpowiedzialność w szpitalu
Ludzie (personel, pacjenci, osoby postronne) Budynki, instalacje, infrastruktura Wyposażenie, sprzęt, urządzenia Dokumentacja, informacje Zdarzenia, procesy, procedury, sposoby postępowania Interakcje (między powyższymi) Zgodność z wymogami prawnymi oraz oczekiwaniami interesariuszy Inne: efektywność, wyniki, jakość, bezpieczeństwo, ryzyko…

6 Źródła prawne odpowiedzialności w ochronie zdrowia

7 Akty prawne Konstytucja RP ratyfikowane umowy międzynarodowe ustawy
rozporządzenia akty prawa miejscowego przepisy wewnętrzne szpitala Slajd pomocniczy do poprzedniego z okładkami kodeksów pokazujący strukturę wagi aktów prawnych. Akty niższego rzędu nie mogą powodować pogorszenia sytuacji osób, których dotyczą – mogą zawierać zapisy bardziej korzystne. Aplikacja Qmetriq pilnuje zgodności przepisów niższego rzędu z przepisami wyższego rzędu. Akty prawne

8 Przykład pomocy ze strony instytucji kontrolnych – Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego
Niektóre instytucje kontrolne idą dalej – opracowują pomoce rodzajowe, wskazując rodzaj kontrolowanej działalności oraz przepisy tę działalność regulującą. Tu przykład publikacji Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego. Nadal jednak jest to po prostu wykaz przepisów. Szukając możliwości istotnego ułatwienia zarządzania odpowiedzialnością, postanowiliśmy pójść dalej i znaleźć rozwiązania konkretnie precyzujące, w jaki sposób szpital może skutecznie przygotować się na współpracę z instytucjami kontrolnymi. Rozwiązania te oczywiście znaleźliśmy – w samych instytucjach kontrolnych.

9

10 Efektywna organizacja podziału odpowiedzialności za ryzyko
Odpowiedzialność dyrektora szpitala Odpowiedzialność personelu

11 Qmetriq odpowiedzialność na podst. aktów prawa odpowiedzialność na podst. przepisów wewnętrznych KOSP kryteria oceny pracy uwarunkowania realizacji obowiązków (wyposażenie stanowiska pracy, uprawnienia) Zakres obowiązków metryczka stanowiska (zależności organizacyjne) treść pracy wymagania i kwalifikacje W najbardziej podstawowej wersji dokumentem regulującym zadania pracownika jest zakres obowiązków. Część organizacji rozbudowuje go do formuły KOSP, uzupełniając o dane wymienione w zestawieniu. Qmetriq idzie dalej, wprowadzając do KOSP możliwość przydzielenia personelowi zadań, obowiązków i odpowiedzialności związanej z zarządzaniem ryzykiem, ISO, akredytacją, realizacją strategii czy wreszcie odpowiedzialnością za zdolność szpitala do pozyskiwania i utrzymywania kontraktów NFZ (np. poprzez przydzielanie odpowiedzialności za sprzęt diagnostyczny).

12 Slajd dodatkowy do pomysłu z rozdziałem obowiązków
Kodeks Pracy Obowiązki wynikające z art.100KP (sumienne wykonywanie pracy, przestrzeganie czasu pracy, dbanie o dobro zakładu pracy, przestrzeganie tajemnicy itp.) Obowiązki wynikające z art.211KP (wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład) Ustawa o zawodzie lekarza Obowiązki wynikające z art.4 (należyta staranność, stosowanie zasad etyki zawodowej) Obowiązki wynikające z art.30 (udzielanie pomocy w przypadkach niecierpiących zwłoki) Obowiązki wynikające z art.31 (udzielanie informacji pacjentowi) i inne Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Obowiązki wynikające z art.18 (należyta staranność, stosowanie zasad etyki zawodowej) Obowiązki wynikające z art.19 (udzielanie pomocy w przypadkach określonych w ustawie) Obowiązki wynikające z art.22 (wykonywanie zaleceń lekarskich) i inne Ustawa o ratownictwie medycznym i rozporządzenie MZ o medycznych czynnościach ratunkowych (D.U ) Medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego Medyczne czynności ratunkowe podejmowane pod nadzorem lekarza Slajd dodatkowy do pomysłu z rozdziałem obowiązków

13 Przykład pomocy ze strony instytucji kontrolnych zawartych w aplikacji Qmetriq (WIS – dokumentacja pracowni diagnostyki obrazowej) Lp. DOKUMENTACJA Brak Pełna Niepełna – zapis 1 Ustalenia (komunikacja, przekaz informacji) Ustalone zasady zachowania poufności danych medycznych – dokumentacja medyczna i jej obieg na terenie placówki Sposób zapewnienia poufności informacji zawartych w dokumentacji medycznej – upoważnienie personelu, oświadczenia Skierowanie Wynik badania – tj. opis wykonanego badania 2 Oznaczenia i opisy – identyfikacja i identyfikowalność zdjęć /badań Informacje na obrazie, zdjęciu Poprawność zapisów – kto wykonał, zapis parametrów lub zapis w dokumentacji medycznej dla stomatologii Zawartość wyniku i opisu 3 Archiwizacja Kto realizuje działania? Co jest archiwizowane? Jaki zakres obejmuje? Jak i gdzie jest archiwizowane skierowanie, zdjęcie, opis badania? Czy ustalono czas – okres dla archiwizacji? Czy pracownicy znają zasady archiwizacji? Sposób archiwizacji wyników badań, opisów wyników?

14

15

16 Delegowanie odpowiedzialności poprzez odpowiednie wskazanie w Karcie Opisu Stanowiska Pracy

17

18 Możliwość dodawania obszarów delegowania odpowiedzialności
Biblioteka podpowiedzi, procedur, szablonów i formularzy gotowych do wydruku Możliwość dodawania obszarów delegowania odpowiedzialności

19 Przykład zawartości biblioteki pomocy

20 Przykład zawartości biblioteki dokumentów własnych
Schemat notatki z realizacji działania Zadanie, do którego odnosi się notatka Kontrola sprzętu diagnostycznego  Data notatki r. Data korekty notatki r. Treść notatki 1. Weryfikacja  sprawności urządzenia XXX 2. Realizacja schematu postępowania nr 3 (awaria urządzenia) 3. Po wykonaniu czynności sprawdzających określonych w liście działań w przypadku podejrzenia awarii aparatu RTG, w tym ponownego uruchomienia i kalibracji wykonano test potwierdzający sprawność urządzenia. Osoba sporządzająca notatkę Agata Ryńska  Przykład zawartości biblioteki dokumentów własnych

21

22 Przegląd listy zadań i monitorowanie tych, które nie zostały przypisane żadnemu z pracowników szpitala jako przedmiot odpowiedzialności (kolor czerwony)

23 Odpowiedzialność personelu zatrudnionego vs kontraktowego
Umowa o pracę Obowiązki merytoryczne zw. z treścią pracy Obowiązki służbowe, organizacyjne, edukacyjne Odpowiedzialność cywilna, karna, służbowa, dyscyplinarna Kontrakt Obowiązki merytoryczne zw. z zakresem świadczonych usług Obowiązki zw. z przestrzeganiem regulaminów wewnętrznych zleceniodawcy Odpowiedzialność cywilna i karna, KOSP dla kontraktu!

24 KOSP pomoce dokumenty własne raporty
standaryzacja i zgodność z przepisami prawa oraz regulaminami szpitala przypisanie odpowiedzialności dokumentacja na potrzeby ISO, akredytacji, kontroli pomoce check-listy, procedury, schematy postępowania, instrukcje, wzory notatek biblioteka szablonów dokumenty własne dowody realizacji przydzielonych zadań wypełnione check-listy i notatki raporty opis stanowiska pracy, wykaz przydzielonych obowiązków i zadań poziom gotowości do kontroli, certyfikacji monitorowanie stanu realizacji zadań

25 Budżetowanie i prognozowanie wyniku
Wybór przedziału czasowego do analizy Analiza danych szpitala i poszczególnych oddziałow Analiza kosztów wykonywanych świadczeń Benchmarking – możliwość porównania z innymi szpitalami Raporty standardowe oraz możliwość tworzenia raportów na życzenie

26 Platforma Informacji Medycznych


Pobierz ppt "Platforma Informacji Medycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google