Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
INFORMACJA O STANIE GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2011 ROKU

2 GŁÓWNE WSKAŹNIKI GOSPODARCZE POLSKI
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego wzrosło w dstosunku do 2010 r. o 4,8% i wynosiło 3291,06 zł. - na rynku walutowym w 2011r. odczuwalne były duże wahania. W I połowie roku następowała widoczna daprecjacja polskiej waluty wobec dolara USA, a wyraźne osłabienie nastąpiło w IV kwartale. Znaczący spadek dwartości złotego w stosunku do euro odnotowano natomiast w III i IV kw.2011 r. Znaczące wahania wartości dzłotego stanowiły konsekwencję niepewnej sytuacji w strefie euro - Rada Polityki Pieniężnej podniosła czterokrotnie stopy procentowe każdorazowo o 0,25 pkt. - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,2% i wyniosło 5 544 000 osób - liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła osób na dzień ,5% - w 2011 roku wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, wzrosła również siła nabywcza demerytur i rent - w okresie styczeń-listopad 2011 roku w ujęciu nominalnym dochody budżetu państwa wyniosły 255,0 mld zł, dwydatki zaś kształtowały się na poziomie 276,5 mld zł. Deficyt budżetowy w tym okresie wyniósł 25,1 mld zł d(62,4% założonego na cały 2011 r.).

3 SYMPTOMY ZMIAN W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
- przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim wynosiło w 2011 r. 594 100 osób - zwiększyło się dw stosunku do ubiegłego roku o 4,8% - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego wzrosło w stosunku ddo 2010 r. o 4,8% i wynosiło 3291,06 zł - sprzedaż produkcji budowlano‐montażowej w wielkopolskich przedsiębiorstwach budowlanych była wyższa niż w 2010 r. d(odnotowany został wzrost o 17,9%). Zwiększył się udział produkcji budowlano‐montażowej w ogólnej kwocie dprzychodów sekcji „Budownictwo” (2011: 27,2% wobec 2010: 21,6%) - wartość sprzedaży detalicznej w Wielkopolsce zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 11,9%, natomiast obroty dhurtowe wielkopolskich jednostek handlowych były większe o 10,2% niż w 2010 r. - w 2011 r. nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej województwa wielkopolskiego wyniosły 8652,1 mln zł, co dstanowiło 8,0% nakładów inwestycyjnych w skali kraju. Odnotowany został ich wzrost o 8,2% w porównaniu z 2010 r. - w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego zarejestrowanych było podmioty gospodarcze, co stanowi d9,7% wszystkich podmiotów w Polsce. Jest to o 1001 podmiotów więcej niż w roku 2010. - wielkość PKB województwa wielkopolskiego wynosiła 54% PKB kraju związkowego Brandenburgia (RFN), 22,9% PKB dregionu Bretania (Francja), lecz równocześnie 212% PKB Estonii, 174% PKB Cypru oraz 110% PKB Litwy.

4 WYBRANE WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
(Miejsce w skali ogólnokrajowej) Liczba podmiotów gospodarki narodowej wg stanu r. 1) województwo mazowieckie – 675 099 (17,4% ogółu w kraju) 2) województwo śląskie – 443 420 (11,5% ogółu w kraju) 3) województwo wielkopolskie – 376 483 ( 9,7 % ogółu w kraju) Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2011 r. 1) województwo mazowieckie – 1 238 445 2) województwo śląskie – 745 885 3) województwo wielkopolskie – 600 572 Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2011 r. (średnia krajowa – 12,5%) 1) województwo wielkopolskie – 9,2% 2) województwo mazowieckie – 9,9%% 3) województwo śląskie – 10,1 Produkcja sprzedana w przemyśle w 2011 r. (średnia wojewódzka – mln PLN) 1) województwo mazowieckie – mln PLN 2) województwo śląskie – mln PLN 3) województwo wielkopolskie – mln PLN Udział województwa wielkopolskiego w tworzeniu PKB (2010) 9,4% (trzecie województwo w kraju po województwach mazowieckim i śląskim) – 133 mld PLN. PKB per capita (zł/osobę) – 39 100 PLN (4 miejsce w kraju: mazowieckie 59 500, dolnośląskie 40 500, śląskie 39 200)

5 CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
- w dniu r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujęte były podmioty gospodarki narodowej, bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie - w województwie wielkopolskim dominuje sektor prywatny. W końcu 2011 r. należało do niego jednostek, czyli 97,4% - większość firm prywatnych stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 79,0% - przeważają przedsiębiorstwa mikro (zatrudniające do 9 osób), w 2011 r. stanowiły one 94,6% - w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego w końcu 2011 r. ujęte były także 454 tzw. podmioty duże (powyżej 249 pracowników), w tym 80 podmiotów o liczbie pracujących 1000 i więcej. Liczebność w grupie jednostek dużych w skali roku zmniejszyła się o 3,2%.

6 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG LICZBY PRACUJĄCYCH (stan w dniu 31.12.2011 r.)

7 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM WEDŁUG WYBRANYCH FORM PRAWNYCH Stan w dniu r. (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) Stan r. Stan r. Przedsiębiorstwa państwowe 21 27 Spółki ogółem 55 098 52 388 - w tym: spółki handlowe 30 075 27 818 - w tym: spółki akcyjne 822 794 Spółki z o.o. 24 570 22 747 Spółdzielnie 1 774 1 752 Fundacje 911 831 Stowarzyszenia i organizacje społeczne 9 321 8 882 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

8 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKCJI
(stan w dniu r.)

9 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKCJI
1. Najwięcej podmiotów gospodarczych należy do sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”. eeSekcja ta stanowi 27,2% wszystkich jednostek w handlu - 23,9% powiat wolsztyński - 35,2% powiat kolski 2. Działalność związaną z budownictwem w 2011 r. prowadziło w województwie wielkopolskim ddjednostek, czyli 13,0% ogółu zarejestrowanych podmiotów - najwięcej w powiatach obornickim, słupeckim, wągrowieckim oraz konińskim - najmniejszy udział Kalisz oraz Poznań 3. Przetwórstwem przemysłowym w 2011 r. w województwie wielkopolskim zajmowało się jednostek, ddtj.10,0% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów - największy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych miały powiaty: kępiński (18,1% ogółu podmiotów ddzarejestrowanych na terenie powiatu), ostrzeszowski (14,6%), gostyński i obornicki (po 13,2%) - w powiecie pilskim jednostki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego ddstanowiły tylko 7,6%. 4. W Wielkopolsce pozostają jednostki, które jako podstawowy rodzaj działalności wskazały działalność ddprofesjonalną, naukową i techniczną. W końcu 2011 r. do tej sekcji należały podmioty wpisane do ddrejestru REGON, czyli 8,9% - udział większy niż przeciętnie w województwie podmioty tej sekcji miały w miastach na prawach powiatu dd(w Poznaniu 13,9%, w Kaliszu 10,5%, w Lesznie 9,7% i w Koninie 9,3%) oraz w powiecie poznańskim dd(10,3%), - najmniejszy odsetek stanowiły one w powiatach konińskim(4,4%) i międzychodzkim (4,5% ogółu ddzarejestrowanych podmiotów).

10 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKCJI
5. Na poziomie 6,1% kształtował się w Wielkopolsce udział jednostek zajmujących się transportem i gospodarką ddmagazynową (w kraju 6,5%) - dużo jednostek transportowych miały powiaty: szamotulski (8,3% ogółu podmiotów zarejestrowanych w ddpowiecie), pilski (7,4%), poznański (7,3%) i grodziski (7,2%) - najmniej było ich natomiast w powiatach: kępińskim (3,9% wszystkich podmiotów w tym powiecie), rawickim dd(4,0%), pleszewskim i ostrzeszowskim (4,2%) oraz krotoszyńskim (4,3%). 6. Do sekcji „Pozostała działalność usługowa” w rejestrze REGON było zapisanych jednostek czyli 6,1% ddogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych w Wielkopolsce - największy udział ta sekcja miała w powiatach: jarocińskim (8,0% wszystkich zarejestrowanych tu podmiotów) i ddpleszewskim (7,2%) oraz w Koninie (7,0%) - mało jednostek prowadziło tego typu działalność w powiatach: wolsztyńskim (5,0%), obornickim (5,1%) kaliskim dd(5,3%). Stosunek liczby podmiotów wykreślonych z rejestru do jednostek nowo rejestrowanych w 2011 w wojeództwie wielkopolskim wynosił 0,977

11 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NOWO ZAREJESTROWANE
WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W OKRESIE STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2011 R.

12 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WYREJESTROWANE
WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W OKRESIE STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2011 R.

13 MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Najwięcej jednostek skupia się w okolicy miasta Poznania. W 2011 r. w Poznaniu oraz w powiecie poznańskim działalność prowadziło jednostek (39,3% wszystkich zarejestrowanych w województwie – w 2010 r.: 38,7%).Najmniej jednostek miało swoją siedzibę w powiecie międzychodzkim (3396 tj. 0,9% ogółu zarejestrowanych). W 2011 r. w Poznaniu na 1 km2 przypadało 380 podmiotów, w Lesznie – 273, w Kaliszu – 166, natomiast w Koninie – 99. Spośród powiatów ziemskich największym zagęszczeniem podmiotów charakteryzowały się powiaty: poznański (26 jednostek/km2), ostrowski (13 jednostek/km2), gnieźnieński (12 jednostek/km2) oraz wrzesiński i kościański (11 jednostek/km2). Najmniej podmiotów gospodarki narodowej na 1 km2 było w powiatach złotowskim (3) oraz czarnkowsko-trzcianeckim (4 jednostki). W przeliczeniu na 10 tys. ludności w 2011 r. w Wielkopolsce działało 1099 podmiotów gospodarki narodowej (1098 w 2010 r.),

14 SPÓŁKI CYWILNE I HANDLOWE
w 2011 r. na 10 tys. mieszkańców Wielkopolski, przypadało 73 spółki cywilne (2 więcej niż przed rokiem najwyższe wskaźniki zanotowano w Poznaniu (166 spółki cywilne wobec 163 w 2010 r.), w Lesznie (114 spółek wobec 112 przed drokiem) oraz w powiecie poznańskim (101 spółek wobec 100 w 2010 r.). Jednocześnie w 8 powiatach (tureckim, kaliskim, dzłotowskim, wągrowieckim, czarnkowsko - trzcianeckim, pilskim, słupeckim i chodzieskim) wskaźnik był ponad dwukrotnie – da w powiecie konińskim ponad trzykrotnie – niższy od średniej wojewódzkiej. spółki handlowe najintensywniej rozwijały się w rejonie Poznania. W roku 2011 działało tu 61,7% wszystkich spółek handlowych dzarejestrowanych w województwie (48,8% w Poznaniu i 12,9% w powiecie poznańskim). SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO w 2011 r. w województwie było 6059 spółek z udziałem kapitału zagranicznego, w 17 powiatach udział spółek z kapitałem zagranicznym był większy niż przeciętnie w województwie, a w powiatach szamotulskim di nowotomyskim przekraczał 30%, stosunkowo najmniej takich jednostek miały powiaty: gostyński, kaliski, koniński i ostrowski, gdzie spółki z kapitałem dzagranicznym z kapitałem zagranicznym stanowiły mniej niż 14%.

15 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
W PODZIALE NA SUBREGIONY (STAN R.) Subregion pilski 33 225- 8,83% spadek o 575 podmiotów Subregion poznański ,53% wzrost o 1343 podmiotów Miasto Poznań – 26,41% wzrost o 1328 podmiotów Subregion koniński – 14,93% spadek o 177 podmiotów Subregion leszczyński – 14,47% spadek o 186 podmiotów Subregion kaliski – 15,83% spadek o 732 podmioty 15

16 RYNEK PRACY I ZATRUDNIENIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
W 2011 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim wynosiło 594 100 osób i było wyższe o 4,8% w porównaniu do 2010 r Bezrobocie w województwie wielkopolski na poziomie 9,2% najniższe w kraju Struktura zatrudnienia: Przetwórstwo przemysłowe 45,5% Handel, naprawa pojazdów samochodowych 25,5% Budownictwo 7,7% Zakwaterowanie i gastronomia 1,3% Obsługa rynku nieruchomości 1,2% Pozostałe 18,8%

17 STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
(STAN R.) Subregion pilski 15,2% Subregion poznański 6,6% Miasto Poznań 3,7% Subregion koniński 14,3% Subregion leszczyński 8,8% Subregion kaliski 9,8% 17

18 WIELKOPOLSKIE KLASTRY
Samorząd regionalny od 2008 roku prowadzi szereg działań informacyjnych i promocyjnych, propagujących ideę klasteringu, w kontekście współpracy wielkopolskich przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych. Działania zrealizowane: przygotowywanie opracowań, organizacja wizyt studyjnych i misji biznesowych, prowadzenie spotkań informacyjnych i mentorskich oraz dedykowane fora w organizowanych przez województwo wielkopolskie wydarzeniach.

19 WIELKOPOLSKIE KLASTRY
Duża dynamika rozwoju, aktualnie w Wielkopolsce można doszukać się blisko 20 klastrów, w różnych branżach m.in.: lotniczej, automatyki przemysłowej, grzewczej, turystycznej, informatycznej i teleinformatycznej, poligraficznej i reklamowej, spożywczej i biotechnologicznej. Niektóre klastry posiadają po kilka inicjatyw klastrowych np. klaster teleinformatyczny i spożywczy.

20 Specjalne Strefy Ekonomiczne w województwie wielkopolskim
Kamiennogórska SSE Kostrzyńsko-Słubicka SSE Łódzka SSE Pomorska SSE Słupska SSE Wałbrzyska SSE Ostrów Wlkp. Buk Chodzież Krobia Nowy Tomyśl Poznań Przemęt Stęszew Swarzędz Wronki Koło Nowe Skalmierzyce Opatówek Ostrzeszów Przykona Słupca Turek Piła Rogoźno Jarocin Kalisz Kościan Krotoszyn Leszno Rawicz Śrem Września Podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych w Wielkopolsce zajmowały łącznie powierzchnię 563,28 ha, z czego zagospodarowanych było 339,18 ha. Pod względem liczby utworzonych miejsc pracy, największą była podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej SSE – 2659 miejsc (kolejne: Łódzkiej SSE – 1426 oraz Wałbrzyskiej SSE – 1244) Wiodącymi branżami są: AGD, ceramiczna, drzewna, farmaceutyczna, kosmetyczna, medyczna, metalowa, motoryzacyjna, opakowań z tworzyw sztucznych, papiernicza, poligraficzna, produkcja okien i drzwi z PCV, produkcja szyb samochodowych i autobusowych, usługi transportu i logistyki, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować do roku 2020. 20

21 Uwagi ogólne stanowiące wynik badań podmiotów gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim w 2011 r.: 1. Liczba podmiotów nieznacznie wzrosła w porównaniu z 2010 r. 2. Większość podmiotów należała do sektora prywatnego. 3. Struktura podmiotów ze względu na ich formę prawną nie zmieniła się znacząco: największy udział miały osoby ddfizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 4. Najwięcej podmiotów prowadziło swoją działalność podstawową w sekcji handlu, naprawy pojazdów ddsamochodowych. 5. Wśród podmiotów dominowały przedsiębiorstwa mikro (zatrudniające do 9 osób): 94,6% ogółu ddzarejestrowanych podmiotów. 6. Odnotowano dynamiczny wzrost liczby spółek handlowych o 8,1%. 7. Poznań i powiat poznański dominowały pod względem lokalizacji (39,3%). 8. Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych zmniejszyła się w stosunku do 2010 r., przy równoczesnym wzroście ddpodmiotów wyrejestrowanych.

22 DEPARTAMENT GOSPODARKI
Dziękuję za uwagę DEPARTAMENT GOSPODARKI ul. Przemysłowa 46 Poznań Tel Fax Poznań, wrzesień 2012


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google