Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"— Zapis prezentacji:

1 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Gminie Zabierzów w latach w aglomeracjach: Zabierzów-Balice i Zabierzów - Niegoszowice” mgr inż. Zygmunt Podgórski Kierownik Projektu Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Zabierzów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Oś Priorytetowa 7 - Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 7.1. Gospodarka wodno - ściekowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

3 przy całkowitej wartości projektu:
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) wyniosła: ,98 zł przy całkowitej wartości projektu: ,94 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

4 Inwestor / Beneficjent Okres realizacji projektu
Gmina Zabierzów, Zabierzów, ul. Kolejowa 11 Okres realizacji projektu od r do r Dzień roku, to termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

5 Miejsce realizacji projektu
Dziewięć miejscowości (sołectw) na terenie Gminy Zabierzów: Balice, Burów, Kleszczów, Brzoskwinia, Rudawa, Pisary, Nielepice, Młynka i Brzezinka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

7 Tło i uzasadnienie realizacji projektu
Gmina Zabierzów: jedna z największych gmin w Małopolsce – powierzchnia 9 959ha gmina wiejska powiatu krakowskiego graniczy z m. Krakowem oraz gminami: Liszki, Krzeszowice, Jerzmanowice-Przeginia i Wielka Wieś w skład gminy wchodzą 23 sołectwa liczba mieszkańców – osób (wg stanu na r) gęstość zaludnienia – 223,9 osób na km2 i jest prawie dwa razy większa od gęstości zaludnienia dla Polski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

8 Tło i uzasadnienie realizacji projektu
potrzeba likwidacji zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami lokalizacja obszaru realizacji projektu w zlewni rzek Rudawy i Sanki w strefie ujęcia wody pitnej dla m. Krakowa ujęcie powierzchniowe na rz. Rudawie dostarcza wodę dla ok. 200 tys. osób (drugie co do wielkości, po ujęciu na rz. Rabie) III klasa jakości wód podziemnych na obszarze objętym projektem (WIOS – „Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2006 r.”) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

9 Tło i uzasadnienie realizacji projektu
niedostosowana sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci wodociągowej - 96,8% stopień zwodociągowania przy 71,51% stopniu skanalizowania gminy w 2007 roku marginalizacja społeczna i ekonomiczna obszarów wiejskich – bariera rozwojowa mniejsza atrakcyjność inwestycyjna i niewystarczające warunki do wzrostu zatrudnienia (na obszarze realizacji projektu prowadzi działalność ok. 300 podmiotów gospodarczych z 1900 zarejestrowanych na terenie gminy) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

10 Cele projektu Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona drugiego co do wielkości ujęcia wody pitnej dla miasta Krakowa na rzece Rudawie, a także ujęcia wody na rzece Sanka Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich poprzez zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia Wybudowanie na terenie aglomeracji Zabierzów - Niegoszowice i Zabierzów - Balice sieci kanalizacji sanitarnej Zwiększenie stopnia skanalizowania Gminy Zabierzów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

11 Cele projektu Zwiększenie stopnia wyposażenia w kanalizację sanitarną gospodarstw domowych na terenie Gminy Zabierzów - likwidacja zbiorników na ścieki fekalne (szamb) Poprawa standardu życia mieszkańców Gminy Zabierzów Wyposażenie terenów wiejskich w infrastrukturę w zakresie ochrony środowiska (sieć kanalizacyjną) Zwiększenie stopnia skanalizowania gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych na terenie objętym projektem Stworzenie warunków do działalności gospodarczej i wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

12 Budżet projektu w latach 2008-2009
,94 zł - całkowita wartość projektu w tym koszty kwalifikowalne ,76 zł ,98 zł – dotacja MRPO 35,41% całkowitej wartości projektu 47,25% kosztów kwalifikowalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

13 Źródła finansowania projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

14 Struktura wkładu własnego Gminy Zabierzów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

15 Kwalifikowalność wydatków
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

16 Struktura budżetu projektu w latach 2008-2009
Uwaga: * - Kwota refundacji kosztów kwalifikowalnych projektu z MRPO – kwota dotacji ** - Środki prywatne – szacowany wkład właścicieli posesji (koszty wykonania przyłączy kanalizacyjnych do budynków w latach ) Rok Długość sieci [km] Wartość projektu [tys. zł] Środki budżetowe Pożyczki WFOŚ Dotacja MRPO [tys. zł]* Środki prywatne 2008 22,9 6 172 1 040 2 405 2 178* 549** 2009 30,2 7 924 1 323 3 128 2 814* 659** Ogółem 53,1 14 096 2 363 5 533 4 992* 1 208** Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

17 Struktura płatności projektu w latach 2008-2010
Uwaga: * - Kwota refundacji kosztów kwalifikowalnych projektu z MRPO – kwota dotacji ** - Środki prywatne – szacowany wkład właścicieli posesji (koszty wykonania przyłączy kanalizacyjnych do budynków w latach ) Rok Długość sieci [km] Wartość projektu [tys. zł] Środki budżetowe Pożyczki WFOŚ Dotacja MRPO [tys. zł]* Środki GFOŚ Środki prywatne [tys. zł]** 2008 22,9 6 172 1 873 2 405 0,0 1 894 2009 30,2 7 924 38 3 128 2 178* 1 385 549** 2010 2 814* 659** Ogółem 53,1 14 096 1 911 5 533 4 992* 3 279 1 208** Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 17

18 Aglomeracja Zabierzów – Niegoszowice Aglomeracja Zabierzów – Balice
(Rudawa, Brzezinka, Pisary, Nielepice i Młynka) 1.„Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w 2008r.” (Etap-IX) 2.„Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w 2009r.” (Etap-XI) Aglomeracja Zabierzów – Balice (Balice, Szczyglice, Burów, Aleksandrowice, Kleszczów i Brzoskwinia) 3.„Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice w 2008r.” (Etap-XIII) 4.„Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice w 2009r.” (Etap-XIV) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

19 Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice w 2008 r (Etap-XIII)
Miejscowości: Balice-przysiółek Na Jazie i przy ulicach: St. Kmity, Akacjowej, Słonecznej, Jurajskiej oraz Burów część 3, Kleszczów część 2, Brzoskwinia część 2 i Aleksandrowice część 3” w 2008 r. kolektor bet. wipro Ø 300mm L= ,0 mb; kolektor PCV Ø 200mm L= ,5 mb kolektor PCV Ø 160mm L= ,0 mb; kolektor ciśn. PE Ø 160 mm L= ,0 mb; kolektor ciśn. PE Ø 90mm L= ,5 mb; kolektor ciśn. PE Ø 63mm L= ,0 mb; przepompownie ścieków lokalne kpl=5 przepompownie ścieków przydomowe kpl=1 obudowa przepompowni ścieków P-5 kpl=1 Razem 2008r L= ,0 mb + 6 szt. przepompowni ścieków Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

20 Razem 2008r L= 10 966,0 mb + 5 szt. przepompowni ścieków
Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w 2008r (Etap-IX) Miejscowości: Rudawa, Pisary, Brzezinka, Młynka kolektor PCV i PE Ø 315mm L= ,0 mb; kolektor PCV Ø 250mm L= ,0 mb; kolektor PCV Ø 200mm L= 6 922,0 mb; kolektor PCV Ø 160mm L= 2 372,5 mb; kolektor ciśn. PE Ø 40mm L= ,5 mb; przepompownie ścieków przydomowe kpl= 5 Razem 2008r L= ,0 mb + 5 szt. przepompowni ścieków Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

21 Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice w 2009r (Etap-XIV)
Miejscowość: Brzoskwinia kolektor PCV Ø 315mm L= ,0 mb; kolektor PCV Ø 200mm L=11 165,5 mb; kolektor PE Ø 200mm L= ,0 mb; kolektor PCV Ø 160mm L= ,5 mb kolektor ciśn. PE Ø 63mm L= ,0 mb; wyposażenie przepompowni ścieków P-5 kpl= 1 przepompownie ścieków lokalne kpl= 5 Razem 2009 r L = ,0mb + 6 szt. przepompowni ścieków Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

22 Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w 2009r (Etap-XI)
Miejscowości: Nielepice i Młynka kolektor PE Ø 200mm L= 1 094,5 mb kolektor PCV Ø 200mm L= 8 499,0 mb; kolektor PCV Ø 160mm L= 4 066,0 mb; kolektor ciśn. PE Ø 90mm L= ,0 mb; kolektor ciśn. PE Ø 63mm L= ,0 mb; przepompownia ścieków lokalne kpl= 2 przepompownie ścieków przydomowe kpl= 2 Razem 2009 r L= ,5mb + 4 szt. przepompowni ścieków Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

23 Sprzęt ciężki do robót ziemnych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

24 Praca sprzętu w terenie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

25 Montaż rurociągów kanalizacji
sanitarnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 25

26 Roboty montażowe przy budowie kolektorów i studzienek
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 26

27 Zagęszczanie wykopów w drogach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

28 Przepompownia ścieków
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

29 Oczyszczalnia ścieków
realizacja inwestycji pozwala na odprowadzanie i oczyszczanie nieczystości sanitarnych z terenu objętego projektem w nowoczesnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków w Niegoszowicach i Balicach każda o wydajności 800m3/d, oddanych do użytku w 2006r Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 29

30 Materiały i urządzenia
W trakcie projektowania i realizacji sieci kanalizacyjnej stosowane były następujące materiały i urządzenia: rurociągi grawitacyjne z tworzyw sztucznych PCV i PE średnicy mm rurociągi ciśnieniowe z tworzyw sztucznych PE średnicy mm studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych średnicy mm studzienki z tworzyw sztucznych PCV średnicy mm przepompownie ścieków z polimerobetonu średnicy mm przepompownie żelbetowe średnicy mm pompy typu KSB, Flygta, ABS o najwyższych parametrach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

31 Wykonawcy robót kanalizacyjnych wybrani w przetargach nieograniczonych
„ELTOR-WOD” Spółka z o.o. Kraków, ul. Saska 25 tel Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „WĄS-BUD” Józef Wąsowicz Gdów 711 tel lub Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 31

32 Rezultaty realizacji projektu
53 051 mb – długość sieci kanalizacji sanitarnej 21 szt. – liczba wybudowanych przepompowni ścieków 660 szt. - liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci liczba osób podłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej m³ - ilość ścieków odprowadzanych i oczyszczanych w okresie 1 roku z terenu objętego projektem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

33 Działania informacyjne i promocyjne
Tablica informacyjna – 10 sztuk Tablica pamiątkowa – 21 sztuk Plakat Broszura informacyjna Ogłoszenie prasowe Serwis informacyjny Materiały konferencyjne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

34 Tablica informacyjna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

35 Tablica informacyjna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

37 Plakat Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

38 Reklama prasowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

39 Trwałość projektu zapewnia
Zespół Projektowy d/s realizacji projektu w okresie realizacji projektu w latach Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. po realizacji projektu w latach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

40 Zespół Projektowy Projekt realizowany jest przez Zespół Projektowy, złożony z pracowników Urzędu Gminy Zabierzów, powołany Zarządzeniem Nr 110A/W/09 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 3 sierpnia 2009r. Zespół projektowy ma charakter interdyscyplinarny, a jego członkowie posiadają szerokie doświadczenie w realizacji różnych przedsięwzięć samorządowych w zakresie infrastruktury komunalnej i pozyskiwania środków zewnętrznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

41 Struktura Zespołu Projektowego
Kierownik Projektu – inspektor nadzoru Koordynator Zespołu d/s funduszy europejskich Członek Zespołu d/s promocji Członek Zespołu d/s inwestycji - inspektor nadzoru Członek Zespołu d/s finansów i rozliczeń Członek Zespołu d/s zamówień publicznych Członek Zespołu d/s obsługi prawnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

42 Zadania Zespołu Projektowego
Prawidłowa i terminowa realizacja projektu, zgodna z warunkami Umowy o dofinansowanie zadania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata i wymogami Instytucji Zarządzającej dla projektów współfinansowanych ze środków dotacji rozwojowej w tym: realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym rozliczanie projektu sprawozdawczość monitoring promocja źródeł finansowania projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

43 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Składniki majątkowe powstałe w wyniku realizacji projektu staną się własnością Gminy Zabierzów Majątek zostanie przekazany do eksploatacji Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie, w którym Gmina Zabierzów ma 100% udziałów na podstawie umowy cywilnoprawnej Finansowy, organizacyjny i techniczny potencjał Przedsiębiorstwa, Usług Komunalnych (PUK), jak również wieloletnie doświadczenie i specjalizacja w prowadzeniu gospodarki wodno-ściekowej jest gwarantem trwałości przedmiotowego projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

44 Monitoring projektu Trwałości projektu służyć będzie również monitoring i pomiar wskaźników produktu i rezultatu Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawczości z utrzymania osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu przez okres 5-ciu (pięciu) lat po zakończeniu realizacji projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

45 Wskaźniki realizacji projektu
Wskaźnik produktu Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Jednostka miary Rok 2007 2008 2009 2010 km 22,9 53,1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

46 Wskaźniki realizacji projektu
Wskaźnik rezultatu Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Jednostka miary Rok 2008 2009 2010 2011 2012 osoba 1240 2640 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

47 Przechowywanie dokumentacji
Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji projektowej do 2020 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

48 Skład Zespołu Projektowego
Zygmunt Podgórski - Kierownik Projektu – inspektor nadzoru Małgorzata Tomczyk - Koordynator Zespołu d/s funduszy europejskich Renata Matysik - Członek Zespołu d/s promocji Zdzisław Mróz - Członek Zespołu d/s inwestycji - inspektor nadzoru Magdalena Tarkowska-Cichecka - Członek Zespołu d/s finansów i rozliczeń Agnieszka Sapun - Członek Zespołu d/s zamówień publicznych Mikołaj Miścicki - Członek Zespołu d/s obsługi prawnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

49 W prezentacji wykorzystano mapy Firmy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

50 e-mail: z.podgorski@zabierzow.org.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zygmunt Podgórski Kierownik Projektu tel Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata


Pobierz ppt "„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google