Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programu Operacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programu Operacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Programu Operacyjnego
Plany działania na rok 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
Celem Priorytetu jest: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

3 Działanie 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE
Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Działanie 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA Działanie 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIE POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZRACH WIEJSKICH

4 Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PROJEKTY KONKURSOWE – 6.1.1/A/11, 6.1.1/B/11 PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie 2. organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych 3. wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy 4. realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

5 - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe - staże/praktyki zawodowe - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych - subsydiowanie zatrudnienia 5. wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza 6. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania 7. wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe) 8. opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych

6 Kryteria dostępu: 1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu 3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 4. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy [dotyczy tylko typu operacji nr 4 – tylko w przypadku gdy projekt obejmuje subsydiowane zatrudnienie]. 5. W projekcie obejmującym realizację programu aktywizacji zawodowej projektodawca zapewni podczas rekrutacji analizę predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu w celu przeprowadzenia selekcji uczestników projektu oraz dostosowania form wsparcia do ich predyspozycji. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego. .

7 6. Projektodawcy realizujący programy aktywizacji zawodowej są zobowiązani do zapewnienia wszystkim uczestnikom projektu możliwości skorzystania z udziału w stażu/praktyce zawodowej lub subsydiowanym zatrudnieniu. Dobór odpowiedniej formy wsparcia jest dokonywany na podstawie zidentyfikowanych potrzeb uczestnika projektu [dotyczy tylko typu operacji nr 4]. 7. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa dolnośląskiego (uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) niezarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy [dotyczy tylko typu operacji nr 4]. 8. Projekt poza: identyfikacją potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie i/lub organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych oraz/lub

8 organizacją warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych oraz/lub wsparciem psychologiczno-doradczym osób wchodzących i powracających na rynek pracy oraz/lub opracowaniem i rozpowszechnianiem informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych przewiduje również realizację programów aktywizacji zawodowej [dotyczy tylko typu operacji nr 1, 2, 3, 8]. 9. W przypadku jeśli projekt przewiduje szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, szkolenia są prowadzone z zakresu co najmniej jednej z następujących branż: energetyka odnawialna, działalność badawczo-rozwojowa, w tym rozwój technologii i innowacji, hotele i restauracje wraz z działalnością uzdrowiskową, turystyka i/lub branż, w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy” lub tzw. „białym sektorem” pracy.

9 Projekt może przewidywać szkolenia z zakresu innych branż niż te wymienione, które zostaną określone jako przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla województwa dolnośląskiego [dotyczy tylko typu operacji nr 4]. 10. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób z następujących grup docelowych: osób w wieku 15 – 24 lata, osób w wieku 50 – 64 lata, kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci), oraz obejmuje wsparcie o charakterze dostosowanym do specyficznych potrzeb tej grupy/tych grup. Kryterium nie dotyczy wyodrębnionej puli środków, o której mowa w pkt. 12. 11. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji: – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45% – dla osób w wieku lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40%

10 – dla osób w wieku lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35% – dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30% Określony powyżej odsetek uczestników projektu podejmie zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę, która przewiduje wymiar czasu pracy w wysokości co najmniej ½ etatu. W przypadku realizacji w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia projekt zakłada, że każdy uczestnik projektu, który jest zatrudniony w ramach subsydiowanego zatrudnienia w okresie realizacji projektu będzie kontynuował pracę po zakończeniu okresu subsydiowanego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, która przewiduje wymiar czasu pracy w wysokości co najmniej ½ etatu (osoby te wliczają się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej projektu). 12. Kryterium dla wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN: Projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych. Dla wyodrębnionej puli środków obowiązują również pozostałe kryteria dostępu i strategiczne, o ile nie wskazano inaczej.

11 Kryteria strategiczne: 1
Kryteria strategiczne: 1. Wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej osób pozostających bez zatrudnienia, które uczą się lub zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na obszarach powiatów, w których średnioroczna stopa bezrobocia w 2010 roku (wg danych aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu) przekroczyła 150% średniorocznej stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim. Projektodawca we wniosku o dofinansowanie wykaże zasadność zastosowanego wsparcia w zakresie wspierania mobilności geograficznej w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej [dotyczy tylko typu operacji nr 6; 15 pkt.]. 2. Projekt przewiduje objęcie wszystkich uczestników projektu Indywidualnym Planem Działania [dotyczy typu operacji nr 1, 4; 15 pkt.]. 3. Grupę docelową stanowią w co najmniej 60% osoby, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII [10 pkt.].

12 Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PROJEKTY KONKURSOWE – 6.1.1/C/11, 6.1.1/D/11 PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna) 2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym 3. szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy

13 Kryteria dostępu: 1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu 3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 4. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym dotyczy: - rozwoju na lokalnym rynku pracy branż związanych z „zielonymi branż” i/lub - wzrostu poziomu zatrudnienia kobiet w branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub w branżach strategicznych dla Dolnego Śląska i/lub - wspierania mobilności geograficznej osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich.

14 Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie PROJEKTY KONKURSOWE PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: - upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. Poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy - szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z ze specyfiką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy

15 Kryteria dostępu: Zapewnienie wkładu krajowego na poziomie projektu w wysokości 15%. Źródło współfinansowania projektów to budżet jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego. 2. Projekt na podstawie dokonanej analizy w zakresie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy i zidentyfikowanych potrzeb przewiduje wdrożenie konkretnych zmian jakościowych w świadczonych usługach na rzecz osób bezrobotnych. Kryteria strategiczne: 1. Projekt przewiduje podnoszenie kwalifikacji kadr publicznych służb zatrudnienia w zakresie pracy z osobami defaworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy, tj: - osobami w wieku 50 – 64 lata, - osobami nie posiadającymi kwalifikacji zawodowych, - osobami długotrwale bezrobotnymi,

16 - osobami opuszczającymi zakłady karne,
- kobietami samotnie wychowującymi dzieci, osobami niepełnosprawnymi [20 pkt.]. 2. Projekt przewiduje podnoszenie kwalifikacji kadr publicznych służb zatrudnienia w zakresie stosowania Indywidualnych Planów Działania [10 pkt.].

17 Działanie 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA
PROJEKTY KONKURSOWE PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)

18 wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 2. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

19 Minimalna wartość projektu to 500 000 PLN.
Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą obejmujące co najmniej następujące instrumenty: - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) - wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie niezbędnej do pokrycia kosztów składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe, o ile uczestnik projektu wykaże, że bez wsparcia pomostowego nie będzie w stanie utrzymać rozpoczętej w ramach projektu działalności gospodarczej

20 7. Projektodawca zapewni podczas rekrutacji weryfikację predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej potencjalnych uczestników projektu w celu przeprowadzenia selekcji uczestników projektu oraz dostosowania tematyki szkoleń do ich predyspozycji. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa dolnośląskiego (uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) niezarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy. 9. Projekt zakłada, że co najmniej 80% jego uczestników, u których zidentyfikowano predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz którzy zakończyli udział w etapie doradczo-szkoleniowym otrzyma środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku uczestników projektów, którzy nie wykazują predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej projektodawca podczas etapu doradczo-szkoleniowego lub po jego zakończeniu wskaże im inne formy aktywności zawodowej dostosowane do ich predyspozycji.

21 10. Grupę docelową projektu stanowi wyłącznie jedna z wymienionych poniżej grup:
- osoby w wieku 15 – 24 lata, albo - osoby w wieku 50 – 64 lata, albo - osoby powracające z emigracji, albo kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci), oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

22 Kryteria strategiczne:
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatów: milickiego, legnickiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, wołowskiego, strzelińskiego, polkowickiego, lwóweckiego, górowskiego jaworskiego, lubański, lwówecki, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego [10 pkt.]. Stosunek wydatków zaplanowanych w budżecie projektu na przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe do wydatków zaplanowanych na realizację doradztwa oraz szkoleń wynosi co najmniej 90:10 [20 pkt.].

23 Działanie 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIE POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZRACH WIEJSKICH PROJEKTY KONKURSOWE PRZEWIDZIANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej).

24 Kryteria dostępu: Projekt obejmuje swoim zasięgiem maksymalnie 3 gminy. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy. Projekt poza działaniami informacyjno-promocyjnymi przewiduje inne działania możliwe do realizacji w ramach Działania 6.3 przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia uczestników projektu. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa jednej z grup: - osoby w wieku 15 – 24 lata, albo - osoby w wieku 50 – 64 lata, albo - osoby powracające z emigracji, albo - kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci), oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

25 Kryteria strategiczne:
Projekt realizowany na terenie następujących powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, górowskiego oraz lubańskiego i/lub powiatów dotkniętych skutkami powodzi [10 pkt.]. 2. Projekt realizowany w partnerstwie: – organizacji pozarządowej jako projektodawcę (lidera) projektu, należącej do sektora organizacji pozarządowych, która w okresie realizacji projektu posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie realizacji projektu oraz – jednostki/-ek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego lub ich jednostki/-ek organizacyjnych jako partnera projektu [10 pkt.]. 3. Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie formalnie wchodzili lub wchodzą w skład poniższych partnerstw : – Lokalnych Grup Działania, które jako partnerstwa trójsektorowe, składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, powstały w ramach Pilotażowego Programu Leader + realizowanego w Sektorowym Programie

26 Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , i/lub – partnerstw na rzecz rozwoju, realizowanych przez partnerstwa kilku organizacji i instytucji zgodnie z zasadą partnerstwa obowiązującą przy realizacji projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, i/lub – partnerstw lokalnych, zawiązanych w ramach działań animacyjnych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego działających na Dolnym Śląsku. Ponadto projektodawca wykaże, że doświadczenie zdobyte podczas realizacji powyżej wspomnianych partnerstw przyniesie korzyści dla realizacji projektu [10 pkt.]. W realizację projektu są zaangażowane jednostki pomocy społecznej i/lub publiczne służby zatrudnienia [10 pkt.].

27 Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Celem Priorytetu jest: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

28 Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ
Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

29 Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PROJEKTY KONKURSOWE 7.2.1/A/11 , 7.2.1/B/11 PRZEWIDZIANA ALOKACJA – ,00 PLN

30 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu:
1. wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 3. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych 4. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy 5. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej

31 rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy 9. wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie 10. promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 11. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

32 Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 3. Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 30 miesięcy oraz nie przekracza 36 miesięcy, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20 %.Określony powyżej odsetek uczestników projektu podejmie zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę, która przewiduje wymiar czasu pracy w wysokości co najmniej 1/2 etatu. W przypadku realizacji w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia projekt zakłada, że każdy uczestnik projektu, który jest zatrudniony

33 w ramach subsydiowanego zatrudnienia w okresie realizacji projektu będzie kontynuował pracę po zakończeniu okresu subsydiowanego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, która przewiduje wymiar czasu pracy w wysokości co najmniej 1/2 etatu (osoby te wliczają się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej projektu). Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 30 miesięcy oraz nie przekracza 36 miesięcy. 5. Typy operacji: - rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy i/lub - poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej są realizowane wraz z co najmniej jednym (innym niż wskazane powyżej) dodatkowym typem operacji, przewidzianym do realizacji w Poddziałaniu w 2011 roku w trybie konkursowym.

34 6. Minimum 50 % środków w ramach cross-financingu jest przeznaczone na zakup środków trwałych i/lub adaptację infrastruktury ułatwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do udziału w projekcie, w przypadku gdy projekt przewiduje udział tej grupy docelowej oraz zastosowanie zasady cross-financingu. 7. Projektodawca jest podmiotem ekonomii społecznej, którego definicja zawarta jest w SzOP i/lub podmiotem prowadzącym statutową działalność w obszarze integracji społecznej. 8. W przypadku gdy projekt przewiduje realizację kursów i szkoleń umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych projektodawca zapewni podczas rekrutacji analizę predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu w celu przeprowadzenia selekcji uczestników projektu oraz dostosowania tematyki szkoleń do ich predyspozycji. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego.

35 Kryteria strategiczne:
Grupę docelową, uczestniczącą w podanych formach wsparcia w projekcie stanowią w co najmniej 50 % osoby w wieku lata oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej [10 pkt.]. Projekt przewiduje zatrudnienie uczestnika projektu w obszarach deficytowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy, zidentyfikowanych przez projektodawcę i popartych ogólnodostępnymi danymi z lokalnego rynku pracy [10 pkt.]. Grupę docelową w projekcie stanowią, w co najmniej 30% osoby, które otrzymały zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności, i/lub członkowie ich rodzin (w zakresie typów projektów skierowanych do otoczenia osób wykluczonych społecznie), a wsparcie w projekcie zostało dostosowane do potrzeb tej grupy docelowej [10 pkt.]. 4. Projekt realizowany jest wyłącznie na obszarze gminy/gmin szczególnie zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym (wskaźnik wykluczenia społecznego w MPiPS-03 z 2009 r.

36 danej gminie, liczony jako stosunek osób korzystających ze świadczeń OPS z tytułu bezrobocia w danej gminie do ogółu mieszkańców danej gminy wyższy niż średni wojewódzki wskaźnik wykluczenia społecznego), na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu [10 pkt.].

37 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
PROJEKTY KONKURSOWE 7.2.1/C/11 , 7.2.1/D/11 PRZEWIDZIANA ALOKACJA – ,00 PLN

38 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu:
1. wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 3. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych 4. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy 5. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej

39 rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy 9. wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie 10. promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 11. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

40 Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 3. Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 30 miesięcy oraz nie przekracza 36 miesięcy, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20 %.Określony powyżej odsetek uczestników projektu podejmie zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę, która przewiduje wymiar czasu pracy w wysokości co najmniej 1/2 etatu. W przypadku realizacji w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia projekt zakłada, że każdy uczestnik projektu, który jest zatrudniony

41 5. Projektodawca jest podmiotem prowadzącym statutową działalność w obszarze niepełnosprawności. 6. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne (definiowane jako osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej) oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. 7. W przypadku gdy projekt przewiduje realizację kursów i szkoleń umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych projektodawca zapewni podczas rekrutacji analizę predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu w celu przeprowadzenia selekcji uczestników projektu oraz dostosowania tematyki szkoleń do ich predyspozycji. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego.

42 Kryteria strategiczne:
Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której już zrealizowano lub aktualnie realizowana jest inwestycja związana z rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub FS, która zostanie wykorzystana w projekcie [10 pkt.]. 2. Projekt zapewni wykorzystanie co najmniej jednego z następujących zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL, zawartych na stronie - Pakiet narzędzi wspierających samodzielne i niezależne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym - Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Zakładowy model ochrony równouprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy [10 pkt.] 3. Projekt przewiduje zastosowanie w projekcie formy wsparcia: kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych w stosunku do jednej z następujących grup docelowych:

43 osoby w wieku 15 – 24 lata, kobiety, osoby w wieku 50 – 64 lata, i projektodawca wskazał uzasadnienie wyboru zakresu tematycznego z którego przeprowadzone będą kursy i szkolenia w projekcie wraz z podaniem ogólnodostępnych danych, odnoszących się do terenu realizacji projektu [20 pkt.].

44 Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PROJEKTY KONKURSOWE 7.2.1/E/11 PRZEWIDZIANA ALOKACJA – ,00 PLN

45 Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji: kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej 4. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy 7. promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

46 wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.

47 3. Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 30 miesięcy oraz nie przekracza 36 miesięcy, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20 %. Określony powyżej odsetek uczestników projektu podejmie zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę, która przewiduje wymiar czasu pracy w wysokości co najmniej 1/2 etatu. W przypadku realizacji w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia projekt zakłada, że każdy uczestnik projektu, który jest zatrudniony w ramach subsydiowanego zatrudnienia w okresie realizacji projektu będzie kontynuował pracę po zakończeniu okresu subsydiowanego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, która przewiduje wymiar czasu pracy w wysokości co najmniej 1/2 etatu (osoby te wliczają się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej projektu). 4. Projektodawca zapewni podczas rekrutacji analizę predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu w celu przeprowadzenia selekcji uczestników projektu oraz dostosowania form wsparcia do ich predyspozycji. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego.

48 Projekt przewiduje zastosowanie wobec każdego uczestnika 1 typu operacji: kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i/lub 2 typu operacji: staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, zgodnie z potrzebami uczestników projektu, które zostały zidentyfikowane przez projektodawcę na etapie wniosku o dofinansowanie. Projekt przewiduje zastosowanie wobec każdego uczestnika co najmniej jednego z wymienionych poniżej typów projektów: – rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) – rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy – rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy – promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z potrzebami uczestników projektu, które zostały zidentyfikowane przez projektodawcę na etapie wniosku o dofinansowanie.

49 Projekt przewiduje zastosowanie wobec każdego uczestnika poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego lub zawodowego, prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej. 8. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby w wieku 16 – 24 lata, które na podstawie wcześniejszej diagnozy, zidentyfikowane zostały przez projektodawcę jako osoby związane z uczestnictwem w nieformalnych i/lub formalnych grupach kibicowskich oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. Projekt przewiduje przeprowadzenie co najmniej w 80 % zaplanowanych działań na rzecz reintegracji społecznej uczestników projektu w terminie do czerwca 2012 roku.

50 Kryteria strategiczne:
Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt [15pkt.]. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w organizacji i obsłudze dużych imprez sportowych (dużych w rozumieniu co najmniej 1000 uczestników).

51 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
PROJEKTY KONKURSOWE PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa w projekcie, do wysokości 20 tys. na osobę (członka)

52 wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu 2. wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z poniższych instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) dla kadr oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na każdą osobę fizyczną przystępującą i/lub nowozatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych – wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w projekcie

53 wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od momentu przystąpienia i/lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej każdej z osób zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, (na każdą z osób zatrudnionych w spółdzielni zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych), połączone z doradztwem - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu. 3. działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych, o których mowa w typie operacji nr 2 i 3

54 Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Projektodawca składa nie więcej ni dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 4. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą obejmujące co najmniej następujące instrumenty: - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej formie spółdzielni socjalnej

55 - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie, do wysokości 20 tys. zł na osobę - wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie niezbędnej do pokrycia kosztów składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe.

56 Kryteria strategiczne:
Projektodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt [20 pkt.]. 2. Projekt realizowany w partnerstwie: - organizacji pozarządowej, jako projektodawcy (lidera) projektu, oraz w okresie realizacji projektu posiadającego siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie realizacji projektu oraz - jednostki/-ek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego lub ich jednostki/-ek organizacyjnych jako partnera projektu, wykonującej/ wykonujących zadania co najmniej w zakresie doradztwa na etapie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz na etapie wsparcia pomostowego [10 pkt.].

57 Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI PROJEKTY KONKURSOWE PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: 1. działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych 2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

58 Kryteria dostępu: Projekt obejmuje swoim zasięgiem maksymalnie 3 gminy. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy. Projekt poza działaniami informacyjno – promocyjnymi przewiduje inne działania możliwe do realizacji w ramach Działania 7.3, przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych 5. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową jednej z wymienionych poniżej grup: - osoby w wieku 15 – 24 lata, albo - osoby w wieku lata, albo - osoby niepełnosprawne, albo

59 - osoby uzależnione od alkoholu i innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie 1 roku od jego zakończenia, albo - kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci), oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. Kryteria strategiczne: 1. Projekt realizowany w partnerstwie: - organizacji pozarządowej, jako projektodawcę (lidera) projektu, należącej do sektora organizacji pozarządowych oraz w okresie realizacji projektu posiadającego siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie realizacji projektu oraz - jednostki/-ek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego lub ich jednostki/-ek organizacyjnych jako partnera projektu [10 pkt.].

60 2. Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie formalnie wchodzili lub wchodzą w skład poniższych partnerstw: - Lokalnych Grup Działania, które jako partnerstwa trójsektorowe, składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, powstały w ramach Pilotażowego Programu Leader + realizowanego w Sektorowym Programie Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , oraz/lub - partnerstw na rzecz rozwoju, realizowanych przez partnerstwa kilku organizacji i instytucji zgodnie z zasadą partnerstwa obowiązującą przy realizacji projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, oraz/lub - partnerstw lokalnych, zawiązanych w ramach działań animacyjnych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego działających na Dolnym Śląsku. Ponadto projektodawca wykaże, że doświadczenie zdobyte podczas realizacji powyżej wspomnianych partnerstw przyniesie korzyści dla realizacji projektu [10 pkt.].

61 W realizację projektu są zaangażowane jednostki pomocy społecznej i/lub publiczne służby zatrudnienia, np. poprzez wykorzystanie rezultatów projektu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pn. "Praca w posagu – model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi” [10 pkt.]. 4. Uczestnikami projektu są wyłącznie mieszkańcy gmin, dotkniętych skutkami powodzi [10 pkt.].

62 Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
Cel priorytetu: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

63 Działanie 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE
Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej Działanie 8.2 TRANSFER WIEDZY Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji

64 Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PROJEKTY KONKURSOWE 8.1.1/A/11 , 8.1.1/B/11 PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości ,00 PLN na projekt skierowane wyłącznie do MŚP i/lub ich pracowników. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych

65 doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi). Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek w ramach danego konkursu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 4. Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa dolnośląskiego.

66 5. Minimalna wartość projektu wynosi 250 000 PLN
5. Minimalna wartość projektu wynosi PLN. Maksymalna wartość projektu wynosi PLN. 6. Dodatkowe kryterium dostępu dla wyodrębnionej puli środków w wysokości , 00 PLN: Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i/lub ich pracowników. 7. Dodatkowe kryterium dostępu dla wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN: Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie przedsiębiorcy1 i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej) działający w: branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branże strategiczne dla Dolnego Śląska: energetyka odnawialna, działalność badawczo-rozwojowa, w tym rozwój technologii i innowacji, hotele i restauracje wraz z działalnością uzdrowiskową, turystyka, albo - dziedzinach kluczowych dla gospodarki województwa dolnośląskiego, określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji (Rozdział VII):

67 projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych, technologie informacyjne, nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, odnawialne i alternatywne źródła energii, w tym branża ekoenergetyczna lub zielona technologia” (m.in. bio-nano-technologia), albo branżach, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy. Kryteria strategiczne: 1. Projekt obejmuje doradztwo z zakresu efektywnego korzystania z zasobów i/lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi) [10 pkt.]. Kryterium nie dotyczy wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN.

68 2. Grupę docelową projektu stanowi wyłącznie jedna z wymienionych poniżej grup:
- pracownicy przedsiębiorstw z wykształceniem co najwyżej średnim, albo - osoby w wieku od 50 do 64 roku życia, albo kobiety, oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej [10 pkt.]. Kryterium nie dotyczy wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN. 3. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej) działający w branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branże strategiczne dla Dolnego Śląska: energetyka odnawialna, działalność badawczorozwojowa, w tym rozwój technologii i innowacji, hotele i restauracje wraz z działalnością uzdrowiskową, turystyka i/lub branżach, w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy” [10 pkt.].

69 4. Projekt jest komplementarny z działaniami finansowanymi przez EFRR: szkolenia realizowane w powiązaniu z projektami o charakterze infrastrukturalnym i/lub szkolenia realizowane jako uzupełnienie dla indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w różnych programach EFRR [10 pkt.]. Kryterium nie dotyczy wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN. 5. Grupę docelową projektu stanowi wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa nie korzystające dotąd ze wsparcia EFS i jego/ich pracownicy [20 pkt.]. Kryterium dla wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN. 6. Grupę docelową projektu stanowi wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego/ich pracownicy, a wsparcie zostało dostosowane do potrzeb zdiagnozowanych wspólnie z grupą docelową [20 pkt.].

70 Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PROJEKTY KONKURSOWE 8.1.1/C/11 , 8.1.1/D/11 PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych)

71 Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek w ramach danego konkursu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 4. Minimalna wartość projektu wynosi PLN. Maksymalna wartość projektu wynosi PLN. Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa dolnośląskiego.

72 Kryteria strategiczne:
Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby pracujące z jednej z wymienionych poniżej grup: - osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, albo - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U nr 123 poz. 776, z poz. zm.), albo - kobiety (w tym zwłaszcza powracające na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci), albo osoby w wieku od 50 do 64 roku życia, oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej [20 pkt.]. 2. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby pracujące (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej) chcące nabyć/uzupełnić/podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu

73 następujących branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branże strategiczne dla Dolnego Śląska np.: energetyka odnawialna, hotele i restauracje wraz z działalnością uzdrowiskową, turystyka i/lub branż, w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy” lub tzw. „białym sektorem” pracy (m.in. pielęgniarki/pielęgniarze opieki długoterminowej/intensywnej terapii, specjaliści ochrony zdrowia (z wyłączeniem pielęgniarek i położnych), psycholodzy i pokrewni, rehabilitanci) [10 pkt.].

74 Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PROJEKTY KONKURSOWE 8.1.1/E/11 PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

75 Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski w ramach danej rundy konkursowej . Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy. 4. Minimalna wartość projektu wynosi PLN. Maksymalna wartość projektu wynosi PLN. Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa dolnośląskiego. 6. Grupę docelową projektu stanowią pracownicy każdego szczebla organizacji sportowych (m.in. kluby sportowe) i/lub dorosłe osoby pracujące zawodowo w innych branżach gospodarki będące członkami tych organizacji.

76 7. Projekt przewiduje realizację szkoleń z zakresu: - planowanie i zarządzanie dużą imprezą sportową, albo - sponsoring imprez sportowych, albo - komunikacja i PR w organizacji imprez sportowych, albo - zarządzanie wolontariuszami podczas imprez sportowych, albo - zarządzanie w sporcie, albo - marketing sportowy, albo - pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych dla organizacji sportowych, oraz wsparcie w ramach projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej. Kryteria strategiczne: 1. Projektodawca lub Partner projektu posiada minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE dla w/w grupy docelowej [20 pkt.].

77 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
PROJEKTY KONKURSOWE PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; 2. podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo

78 3. szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Kryteria dostępu: 1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. 3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

79 Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa dolnośląskiego
5. Uczestnicy projektów, będący osobami odchodzącymi z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa), uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla uczestników projektu, tj. co najmniej szkolenia przekwalifikowujące wraz z usługami doradczymi w zakresie wyboru nowego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz zastosowanie indywidualnych planów działań. Beneficjent zapewni podczas rekrutacji analizę predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu w celu dostosowania do nich form wsparcia. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego. 8. Projekt zakłada powstanie trwałego i efektywnego systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, poprzez opracowanie i wdrożenie strategii dostosowanej do potrzeb lokalnych, we współpracy z interesariuszami tej strategii, w tym co najmniej z odpowiednim samorządem terytorialnym.

80 Kryteria strategiczne:
Grupę docelową projektu szkoleniowego i/lub doradczego stanowi wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego/ich pracownicy, a wsparcie w ramach projektu zostało zaplanowane na podstawie analizy problemów i potrzeb przedsiębiorstw biorących udział w projekcie [10 pkt.]. Projekt w całości obejmuje wsparcie związane z wprowadzeniem innowacji w przedsiębiorstwach [10 pkt.]. Projekt w całości obejmuje wsparcie związane z procesami certyfikacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem standardów i norm jakościowych [10 pkt.]. 4. Grupę docelową projektów szkoleniowych i/lub doradczych stanowią wyłącznie dorosłe osoby pracujące oraz/lub osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa chcące nabyć nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe z zakresu następujących branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branże strategiczne dla Dolnego Śląska [10 pkt.].

81 Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności PROJEKTY KONKURSOWE PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: - organizacji pracy - form świadczenia pracy - promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych - godzenia życia zawodowego i prywatnego

82 2. upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity
3. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Okres realizacji nie projektu nie przekracza 24 miesięcy. Maksymalna wartość projektu wynosi PLN.

83 Kryteria strategiczne:
Realizacja projektu w partnerstwie złożonym z co najmniej jednej organizacji pracodawców i z co najmniej jednego związku zawodowego będących członkami organizacji reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw społeczno – gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego lub członkami wojewódzkiej komisji dialogu społecznego [20 pkt.]. Projekt zakłada co najmniej wypracowanie rozwiązań w zakresie elastycznych form zatrudnienia, a w szczególności rozwiązań/przedsięwzięć obejmujących godzenie życia zawodowego z rodzinnym poprzez np. przyzakładowe ośrodki opieki przedszkolnej [10 pkt.]. 3. Projekt zapewni wykorzystanie rezultatów PIW EQUAL wypracowanych w ramach partnerstwa MAYDAY [10 pkt.].

84 Działanie 8. 2 TRANSFER WIEDZY Poddziałanie 8. 2
Działanie 8.2 TRANSFER WIEDZY Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PROJEKTY KONKURSOWE 8.2.1/A/11 , 8.2.1/B/11 PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami i przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez: - kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transfer wiedzy i innowacji - rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji

85 Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 3. Realizacja projektu w partnerstwie (lider i partner) przynajmniej dwóch rodzajów instytucji typu: - IOB (np. agencje rozwoju regionalnego, parki przemysłowe lub inne podmioty biorące – już przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu - udział w realizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji), - jednostki badawczo – rozwojowe1 i/lub uczelnie wyższe, - przedsiębiorstwa, - JST.

86 4. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. Kryteria strategiczne: 1. Realizacja projektu w szerokim partnerstwie (lider i partnerzy): wszystkich z wymienionych rodzajów instytucji typu: – IOB (np. agencje rozwoju regionalnego, parki przemysłowe lub inne podmioty biorące - już przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu -udział w realizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji), – JST, – przedsiębiorstwa, – jednostki badawczo – rozwojowe i/lub uczelnie wyższe,

87 trzech z wymienionych rodzajów instytucji typu:
– IOB (np. agencje rozwoju regionalnego, parki przemysłowe lub inne podmioty biorące - już przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu - udział w realizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji), – JST, – przedsiębiorstwa, – jednostki badawczo – rozwojowe i/lub uczelnie [10 pkt. za partnerstwo trzech z wymienionych rodzajów instytucji lub 20 pkt. za partnerstwo wszystkich z wymienionych rodzajów instytucji]. Projekt zapewni co najmniej wypracowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach i/lub w IOB [10 pkt.]. 3. Projekt realizowany jest przez i na rzecz istniejących sformalizowanych sieci współpracy na terenie województwa dolnośląskiego [10 pkt.].

88 Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PROJEKTY KONKURSOWE 8.2.1/C/11 PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. staże i szkolenia praktyczne dla: – pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, – pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach 2. tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

89 Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Projekt realizowany w ramach dziedzin kluczowych dla gospodarki województwa dolnośląskiego, określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji (Rozdział VII). Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie pracownicy naukowi jednostek naukowych i/lub pracownicy naukowi lub naukowo – dydaktyczni uczelni odbywający staże w przedsiębiorstwach.

90 Kryteria strategiczne:
Jednym z rezultatów stażu pracowników naukowych w przedsiębiorstwach jest opracowanie przynajmniej jednego rozwiązania innowacyjnego dla danego przedsiębiorstwa [10 pkt.]. 2. Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu: - ma na celu rozwiązanie praktycznych problemów technologicznych/organizacyjnych (z wyłączeniem działalności bieżącej przedsiębiorstwa), i/lub - jest związane z działaniami mającymi na celu podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa, wsparcia procesów zmiany w zakresie profilu działalności przedsiębiorstwa bądź wprowadzenia dodatkowych usług lub produktów, w szczególności w zakresie wprowadzania rozwiązań w obszarze efektywnego korzystania z zasobów energetycznych, co znajduje odzwierciedlenie w celach, działaniach i rezultatach projektu [10 pkt.].

91 Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
Cel Priorytetu: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

92 Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH SZKOLNYCH Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Działanie 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH

93 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
PROJEKTY KONKURSOWE PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich). 2. Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagrożonych likwidacją.

94 Kryteria dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Okres realizacji projektu nie przekracza 40 miesięcy. 4. Liczba dzieci w projekcie, niekorzystających wcześniej z edukacji przedszkolnej, wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby dzieci objętych projektem. 5. Projekt obejmuje wyłącznie pierwszy albo drugi typ operacji przewidziany do realizacji w ramach konkursu. 6. Projekt obejmujący drugi typ operacji przewidziany do realizacji w ramach konkursu jest realizowany wyłącznie w ramach wyodrębnionej w konkursie puli środków w wysokości ,00 PLN.

95 Projektodawca, który otrzymał wsparcie EFS na finansowanie danego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego i aplikuje ponownie o wsparcie na finansowanie danego ośrodka zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% wartości projektu. W przypadku gdy projekt realizowany jest przez jednostkę samorządu terytorialnego/jednostkę organizacyjną JST (lub w partnerstwie z JST/jednostką organizacyjną JST), zakłada wkład własny z budżetu JST. W przypadku gdy projekt realizowany jest przez inne podmioty, zakłada wkład własny finansowany ze źródeł prywatnych. Projekt jest realizowany przez organ prowadzący przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego, jako lidera lub partnera projektu, który jest zobowiązany przedstawić deklarację zapewnienia funkcjonowania ośrodka przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu.

96 Kryteria strategiczne:
Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny [5 pkt.]. W ramach grupy docelowej dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) co najmniej 10 % będą stanowiły dzieci niepełnosprawne oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do ich specyficznych potrzeb [10 pkt.]. Projekt zakłada utworzenie przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich (rozumianych jako tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz części wiejskie (leżące poza miastem) gmin miejsko – wiejskich) [15 pkt.]. 4. Kryterium dla wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN: Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% dzieci korzystające z nowoutworzonych miejsc przedszkolnych [15 pkt.].

97 Projekt zakłada doposażenie bazy dydaktycznej przedszkola w materiały dydaktyczne, wynikające z realizacji zajęć ze specjalistami (np. logopedyczne) oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie) odpowiednio do rozpoznanych i uzasadnionych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych [10 pkt.].

98 Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych PROJEKTY KONKURSOWE PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

99 doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty) - programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

100 Kryteria dostępu: Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. W przypadku gdy grupę docelową w projekcie stanowią szkoły i/lub placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne, projekt jest skierowany do szkół i/lub placówek oświatowych z województwa dolnośląskiego, które nie są i nie będą objęte wsparciem w ramach projektu systemowego realizowanego przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Poddziałania Projekt realizowany przez projektodawcę będącego organem prowadzącym daną szkołę/placówkę oświatową lub w partnerstwie z organem je prowadzącym. 5. Projekt zakłada realizację co najmniej dwóch elementów programu rozwojowego każdej szkoły/placówki oświatowej objętej projektem, spośród elementów programów rozwojowych wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.

101 Działania w projekcie są skierowane do szkół/placówek oświatowych, w których nie są i nie były realizowane projekty w Poddziałaniu wyłonione w trybie konkursowym w latach Kryteria strategiczne: Projekt uwzględnia potrzeby placówek kształcenia specjalnego i ich uczniów [10 pkt.]. Projekt realizowany w szkołach i/lub placówkach oświatowych zlokalizowanych na obszarach gmin wiejskich, miejsko –wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, zakładający wykorzystanie sprzętu ICT zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach [10 pkt.]. 3. Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych [10 pkt.]. 4. Projekt realizowany przez projektodawcę będącego organem prowadzącym daną szkołę/placówkę oświatową lub w partnerstwie z organem prowadzącym daną szkołę/placówkę oświatową, który nie uzyskał dotychczas dofinansowania w Poddziałaniu w trybie konkursowym [10 pkt.].

102 Działanie 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH SZKOLNYCH PROJEKTY KONKURSOWE PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych 2. programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji)

103 3. usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy 4. wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowane na: - monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy - podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty - rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.

104 Kryteria dostępu: Okres realizacji projektu nie przekracza 40 miesięcy. 2. Typy projektów 2, 3 i 4 są realizowane wyłącznie wraz z typem pierwszym. Kryteria strategiczne: Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby w wieku od 50 do 64 roku życia oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej [10 pkt.]. 2. Projekt zapewni wykorzystanie co najmniej jednego rezultatu spośród zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL, zawartych na stronie [10 pkt.].

105 Projekt jest realizowany we współpracy z przynajmniej jednym przedsiębiorstwem, polegającej na włączeniu przedsiębiorstwa w kształcenie osób dorosłych [10 pkt.]. Projekt zakłada wsparcie w kierunkach związanych z „zieloną gospodarką”, tj. dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz upowszechnianie kształcenia w „zielonych zawodach” [10 pkt.].

106 Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY
PROJEKTY KONKURSOWE PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 3. studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia

107 4. studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej 5. programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych) Kryteria dostępu: 1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 2. Projekt zakłada doskonalenie nauczycieli w krótkich formach trwających co najmniej 40 godzin szkoleniowych

108 a grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie nauczyciele kształcenia zawodowego i/lub nauczyciele na obszarach wiejskich, zatrudnieni na terenie województwa dolnośląskiego. 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. 4. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Kryteria strategiczne: Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny [10 pkt.]. 2. Projekt zakłada przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie edukacji przedszkolnej [10 pkt.]. 3. Projekt zakłada udział uczestników projektu w zajęciach praktycznych w przedsiębiorstwach [10 pkt.].

109 Projekt zakłada przygotowanie uczestników w zakresie prowadzenia zajęć oraz zaspokojenia specyficznych potrzeb i trudności osób niepełnosprawnych [10 pkt.].

110 Działanie 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH PROJEKTY KONKURSOWE PLANOWANA ALOKACJA – ,00 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: 1. działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich 2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich

111 Kryteria dostępu: Projekt obejmuje swoim zasięgiem maksymalnie 3 gminy. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy. Projekt poza działaniami informacyjno-promocyjnymi przewiduje inne działania możliwe do realizacji w ramach Działania 9.5 przyczyniające się do poprawy poziomu wykształcenia uczestników projektu.

112 Kryteria strategiczne:
1. Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie formalnie wchodzili lub wchodzą w skład poniższych partnerstw: Lokalnych Grup Działania oraz/lub - partnerstw na rzecz rozwoju, realizowanych przez partnerstwa kilku organizacji i instytucji zgodnie z zasadą partnerstwa obowiązującą przy realizacji projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz/lub partnerstw lokalnych, zawiązanych w ramach działań animacyjnych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego działających na Dolnym Śląsku. [10 pkt.] 2. Projekt realizowany w partnerstwie: – organizacji pozarządowej jako projektodawcy (lidera) projektu, należącej do sektora organizacji pozarządowych oraz - jednostki/-ek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego lub ich jednostki/-ek organizacyjnych jako partnera projektu [10 pkt.]

113 Projekt zakłada wykorzystanie centrów kształcenia na odległość na wsiach, utworzonych w ramach Działania 2.1 SPO RZL [10 pkt.]. 4. Projekt zakłada realizację działań dot. zwiększenia udziału osób dorosłych w formalnym kształceniu ustawicznym i/lub promowania udziału nauczycieli w doskonaleniu zawodowym [10 pkt.].


Pobierz ppt "Programu Operacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google