Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Po zmianie rozporządzenia z kwietnia 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Po zmianie rozporządzenia z kwietnia 2012 roku."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Po zmianie rozporządzenia z kwietnia 2012 roku

2 Zasady ogólne przyznawania pomocy

3 Podstawa prawna, źródła informacji 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju … (Dz.u. nr 138 poz.868; z 2009 r. nr 71 poz. 613; z 2010 r. nr 158 poz. 1067 oraz 2012 poz. 302 – wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2012 roku). 2. Wniosek o przyznanie pomocy; 3. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.

4 Kto może być beneficjentem 1. osoba fizyczna, która: a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) jest pełnoletnia, c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze 2. osoba prawna

5 Kto może być beneficjentem cd. 3. jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli: posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR, lub prowadzą działalność na obszarze objętym LSR. Wyłączenie: O pomoc nie może ubiegać się województwo.

6 Wyłączenia przedmiotowe wprowadzone nowelizacją z 2012 roku: Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może ubiegać się wyłącznie o pomoc w zakresie kategorii wymienionych w pkt 2 lit. a lub pkt 5 lit c załącznika do rozporządzenia, tj. pkt 2 - rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, pkt. 5- promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: c) kultywowanie: – miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, – języka regionalnego i gwary, – tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

7 ograniczenia przedmiotowe wprowadzone nowelizacją z 2012 roku: Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc na wszystkie kategorie (bez wyłączeń) tylko wówczas, jeżeli mały projekt jest związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, albo z działalnością gospodarczą, którą zamierza podjąć. Ostatecznym terminem na założenie działalności gospodarczej jest data złożenia pierwszego wniosku o płatność.

8 Warunki dostępu ) zakres rzeczowy małego projektu musi wpisywać się w zakres określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, całkowity planowany koszt małego projektu nie może być niższy niż 4,5 tys. złotych i nie wyższy niż 100 tys. złotych; Mały projekt nie może być finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem: Funduszu Kościelnego dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej;

9 Warunki dostępu cd. Mały projekt nie może być realizowany w więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., płatność ostateczna nie może obejmować mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.

10 Inne warunki uzyskania pomocy Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów, które są uzasadnione zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne; Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione: od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 000 złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego (przelew bankowy)

11 Inne warunki uzyskania pomocy Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla rejestrowania transakcji dokonywanych w ramach operacji (analityka księgowa dla operacji). Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych może się to odbywać przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa. Sankcją za nie stosowanie się do powyższego zalecenia jest redukcja kwoty pomocy o 10%

12 Limit dla beneficjenta Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 100 tys. złotych na jednego beneficjenta, Przy ustalaniu limitu pomocy dla jednego beneficjenta, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane małe projekty i kwot pomocy przyznanej na małe projekty, których realizacja nie została jeszcze zakończona. wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. złotych.

13 Koszty kwalifikowalne małych projektów Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się: 1. Koszty ogólne, obejmujące koszty: przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych, sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; Koszty ogólne nie mogą przekroczyć 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

14 Koszty kwalifikowalne małych projektów cd. 2. koszty zakupu materiałów lub przedmiotów; 3. koszty zakupu usług lub robót budowlanych; 4. Koszty najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.

15 Koszty kwalifikowalne cd. Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się także: podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów kwalifikowalnych, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).

16 Kwalifikowalność podatku VAT – co wynika z powyższego przepisu Podatek VAT jest niekwalifikowalny w żadnych okolicznościach dla jednostek sektora finansów publicznych; Dla pozostałych beneficjentów może być kwalifikowalny, jeżeli w żadnej części nie może być odzyskany. Na poziomie wniosku o przyznanie pomocy kwalifikacji dokonuje się w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy; Przy wniosku o płatność należy złożyć indywidualną interpretację podatkową wydaną przez Izbę skarbową.

17 Koszty kwalifikowalne cd. wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość: pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168, udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 Do obliczania kwoty dofinansowania w przypadku operacji z udziałem wkładu niepieniężnego stosuje się zasady określone w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006 – zmiana z 2012 roku

18 Wkład niepieniężny po zmianie rozporządzenia Przepis art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006, brzmi następująco: - wydatki publiczne współfinansowane przez EFRROW, wnoszące wkład do operacji obejmującej wkłady niepieniężne, nie mogą przekroczyć całkowitych kwalifikujących się wydatków, z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, na zakończenie operacji.

19 Wkład niepieniężny po zmianie rozporządzenia ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA PRZEPISU (Tłumaczenie art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006 na język potoczny): wydatki publiczne współfinansowane przez EFRROW ( inaczej kwoty dotacji) wnoszące wkład do operacji obejmującej wkłady niepieniężne (w wolnym tłumaczeniu – odnoszące się do operacji realizowanych z udziałem wkładu niepieniężnego), nie mogą przekroczyć całkowitych kwalifikujących się wydatków, z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, na zakończenie operacji (inaczej - nie mogą przekroczyć wkładu finansowego wniesionego na sfinansowanie tej operacji). brzmienie całego przepisu w tzw. swobodnym tłumaczeniu: Kwota dotacji udzielona do operacji realizowanej z udziałem wkładu niepieniężnego, nie może przekroczyć wkładu finansowego wniesionego na sfinansowanie tej operacji.

20 Wkład niepieniężny po zmianie rozporządzenia Przykłady ilustrujące sposób stosowania przytoczonego wyżej przepisu: 1. Beneficjent wydatkował na realizację małego projektu 20 tys. zł. w gotówce i włożył wkład rzeczowy za 15 tys. zł. Łączna wartość małego projektu wynosi zatem 35 tys. zł. W związku z tym, że maksymalny wkład niepieniężny wynoszący 30%kk został w nowelizacji zastąpiony odwołaniem do przepisu UE, przestaje obowiązywać jakikolwiek limi wkładu niepieniężnego. Zatem cała w/w wartość małego projektu (35 tys. zł.) może być traktowana jako koszty kwalifikowalne (kk). Gdybyśmy nie mieli przytoczonego wyżej przepisu to z wyliczenia: 35 tys. X 70% (po nowelizacji – 80%) wychodzi, że moglibyśmy przyznać dotację w wysokości 24,5 tys. zł. – według starych zasad przy poziomie dofinansowania 70%, lub 25 tys. zł – po nowelizacji, przy poziomie dofinansowania 80%. Zastosowalibyśmy bowiem algorytm liczenia dotacji: kk x 70% (lub 80%), ale nie więcej niż 25 tys. zł (górny limit dofinansowania).

21 Wkład niepieniężny po zmianie rozporządzenia Przepis art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006 zabrania jednak udzielenia dotacji w wysokości wyższej, niż wniesiony do operacji wkład pieniężny, czyli w naszym przypadku dotacja może wynosić maksymalnie 20 tys. zł. Zatem w przypadku wkładu rzeczowego algorytm liczenia dotacji musi uwzględniać – poza górnym limitem dofinansowania małego projektu wynoszącym 25 tys. zł., jeszcze jedno dodatkowe ograniczenie: dotacja nie może być wyższa niż wkład pieniężny do operacji. Algorytm ten będzie zatem następujący: kk. x % dofinansowania, ale nie więcej niż 25 tys. i nie więcej niż wkład pieniężny do operacji.

22 Wkład niepieniężny – przykład 2 Beneficjent wydatkował na realizację małego projektu 15 tys. zł. w gotówce (przelewy) i włożył wkład rzeczowy za 2 tys. zł. Łączna wartość małego projektu (i kk) wynosi zatem 17 tys. zł. Obliczenie dotacji: 17 000 zł. x 80% = 13600 zł. Kwota dotacji mieści się zarówno w limicie 25 tys. zł. jak i w kwocie wkładu finansowego. Nie pokrywa jednak w całości środków pienięźnych wydatkowanych przez beneficjenta na realizację małego projektu, co oznacza, że poza wkładem rzeczowym beneficjent musi w ramach udziału własnego dołożyć wkład finansowy w wysokości 1400zł. (13600 zł (dotacja) + 2000 zł. (wkład niepieniężny) = 15600 zł. Wartość kk – 17000zł. 17000-15600=1400zł.)

23 Wkład niepieniężny – przykład 3 Beneficjent wydatkował na realizację małego projektu 15 tys. zł. w gotówce (przelewy) i włożył wkład rzeczowy za 50 tys. zł. Łączna wartość małego projektu (i kk) wynosi zatem 65 tys. zł. Obliczenie dotacji: 65 000 zł. x 80% = 52 000 zł. Kwota dotacji nie mieści się zarówno w limicie 25 tys. zł. jak i w kwocie wkładu finansowego. Powinna być zatem skorygowana do mniejszego z limitów, czyli do kwoty wkładu finansowego wynoszącego 15 tys. zł. Zatem mimo wysokich kosztów kwalifikowalnych (duże zaangażowanie wkładu niefinansowego) beneficjent otrzyma dotację w wysokości maksymalnej 15 tys. zł.

24 zaliczka i refundacja Refundacji podlega nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta. zaliczka przysługuje tylko dla operacji inwestycyjnych, przy czym: Kwota zaliczki nie może przekroczyć 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne związane z inwestycją; Dla jej uzyskania konieczne jest ustanowienie gwarancji bankowej w wys. 110% wnioskowanej kwoty zaliczki

25 ZAKRES REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW: 1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż szkolenia dla rolników organizowane w ramach działania osi 1 PROW 2007-2013, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

26 ZAKRES REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW: 2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, b) promocję lokalnej przedsiębiorczości. c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

27 ZAKRES REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW: 3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

28 ZAKRES REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW: 4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

29 ZAKRES REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW 5)Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, c) kultywowanie: – miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, – języka regionalnego i gwary, – tradycyjnych zawodów i rzemiosła, d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania funkcjonowanie lokalnej grupy działania,

30 Dołożone zmianą z 2012 roku kategorie operacji e) Promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, f) Urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich

31 ZAKRES REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW: 6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej produktami lub usługami lokalnymi, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, b) promocję produktów lub usług lokalnych, c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności (działanie osi I PROW 2007-2013),

32 ZAKRES REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW: d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych – z wyłączeniem działalności rolniczej; 7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

33 Inne istotne zmiany wprowadzone w 2012 roku Doprecyzowanie terminu składania wniosku o ogłoszenie konkursu w ramach wdrażania LSR; doprecyzowanie zawartości ogłoszenia o naborze (katalog zamknięty – usunięto w szczególności); Wprowadzenie możliwości ogłaszania konkursów tematycznych (zamieszczanie informacji o takim ograniczeniu w treści ogłoszenia); Obowiązek dołączania wersji elektronicznej wniosku; Powrót do wyboru operacji z zakresu małych projektów do wysokości limitu wskazanego w ogłoszeniu, a w ostatnim konkursie z danego zakresu – do 120% limitu z ogłoszenia); Zmiana zakresu informacji dla wnioskodawcy związana z e zmianą zapisów o limitach; O wstrzymaniu biegu terminu w związku z uzupełnianiem dokumentów przez LGD SW informuje tylko wybranych wnioskodawców;

34 Inne istotne zmiany wprowadzone w 2012 roku doprecyzowanie terminu rozpatrywania wniosków spod kreski – w przypadku wyboru do 120% w ostatnim naborze; Doprecyzowanie wydłużenia terminu na dokonanie czynności przez wnioskodawcę (zgoda może być wielokrotna, łączny czas nie może przekroczyć 6 m-cy) Wstrzymanie biegu terminu oceny wniosków w przypadku rozpoczęcia kontroli wyboru operacji w LGD w ramach tego konkursu. regulacje dotyczące zasad kontroli konkursów w LGD przeprowadzanych przez SW,

35 Inne istotne zmiany wprowadzone w 2012 roku Obowiązek dołączania wersji elektronicznej wniosku o płatność; Tryb rozpatrywania wniosku o płatność (zawieszenie na prośbę beneficjenta, przywrócenie terminu, zawieszenie na czas dokonania okreslonych czynności w toku postępowania przez bwneficjenta lub w związku z wystąpieniem) taki sam jak do wniosku o pomoc z wyłączeniem: wydłużenia o miesiąc w przypadku zmiany planu finansowego lub zestawienia rz-f – nie dotyczy wniosku o płatność; Zawieszenia z powodu rozpoczęcia kontroli LGD przez SW.

36 Inne istotne zmiany wprowadzone w 2012 roku Rozszerzenie definicji obszarów wiejskich w przypadku kategorii mikroprzedsiębiorstwa i różnicowanie działalności nierolniczej o miasta o liczbie mieszkańców do 20 tys. W przypadku obu działań pomoc może być przyznana tym podmiotom, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę albo oddział w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej lub miejsko wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. W przypadku działania mikroprzedsiębiorstwa ograniczenie powyższe odnosi się także do położenia nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja w ramach tego działania.

37 Inne istotne zmiany wprowadzone w 2012 roku Doprecyzowanie rozpoczęcia biegu terminu dla rozpatrywania przez podmiot wdrażający wniosku złożonego za pośrednictwem LGD oraz terminu rozpatrywania wniosków spod kreski, Agencja nie przyznaje punktów operacjom składanym za pośrednictwem LGD; Przepisy przejściowe: Stosowanie nowych przepisów dla konkursów rozpoczętych (data rozpoczęcia naboru wniosków) od daty wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego (od 5 kwietnia 2015 roku); Konkursy dla których nabory zostały rozpoczęte przed 5 kwietnia 2012 roku procedujemy według starych przepisów.

38 Inne przepisy przejściowe W odniesieniu do konkursów otwartych z listami rezerwowymi procedowanymi według starych zasad wprowadzono następujące regulacje: Wniosek spod kreski rozpatrywany jest dopiero wówczas, gdy uwolnią się środki na jego sfinansowanie, bieg terminów na operacje spod kreski rozpoczyna się od uwolnienia środków w wysokości pozwalającej na sfinansowanie danej operacji, Ogłoszenie kolejnego konkursu pozwala odmówić przyznania pomocy wszystkim wnioskodawcom, których wnioski nie zmieściły się w limicie środków do dnia poprzedzającego publikację ogłoszenia.

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Po zmianie rozporządzenia z kwietnia 2012 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google